Geodeta Powiatowy - Jarosław Kobyliński
pokój 108, tel. 729-055-919
 

1. Geodeta Powiatowy wykonuje zadania należące do kompetencji Starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej przy pomocy Kierownika Wydziału Geodezji i Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. Geodeta Powiatowy sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
    1)  Wydziału Geodezji
    2)  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
    3)  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 

3. Do zadań Geodety Powiatowego należy w szczególności:
    1)  prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:
        a) prowadzenie dla obszaru powiatu: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
        b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen nieruchomości oraz szczegółowych osnów geodezyjnych;
        c) tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 dotyczących mapy zasadniczej i ewidencyjnej;
        d) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
        e) zakładania osnów szczegółowych;
        f) realizacja innych zadań wynikających z art. 7d Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
    2)  sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii wykonywanych przez Wydział Geodezji i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
    3)  koordynowanie działań komórek organizacyjnych realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w tym również Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
    4)  sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań Wydziału Geodezji, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
    5)  prowadzenie postępowań dotyczących zakładania i modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
    6)  kontrola i przyjmowanie do zasobu geodezyjno-kartograficznego opracowań wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego;
    7)  sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej geodezji i kartografii;
    8)  przygotowywanie analiz, ocen i bieżących informacji dotyczących spraw z zakresu geodezji i kartografii;
    9)  ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją;
    10) programowanie, planowanie, organizacja, zlecanie i odbiory prac geodezyjnych realizowanych ze środków działu 710, 010 i budżetu powiatu;
    11) współpraca z organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz innymi organami administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków.

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-05 07:48:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-23 11:14:56
  • Liczba odsłon: 2599
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5809007]

przewiń do góry