KARTY USŁUG - sposoby przyjmowania i załatwiania spraw >>>

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji – Kierownik Andrzej Kalinowski
pokój 120, tel. 729-055-922
 
W skład Wydziału wchodzą:
1) Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
    pokój 119
    Ewelina Bielska - Kierownik                                    tel. 729-055-923
    pokój 111
    Joanna Król - Główny specjalista                                tel. 729-055-920
    Olga Piasecka - Podinspektor                                     tel. 729-055-920
    Edyta Żmijewska - Referent                                        tel. 729-055-920
    pokój 112
    Anna Chodacz - Główny specjalista                            tel. 729-055-921
    Małgorzata Gołębiewska - Główny specjalista           tel. 729-055-921
    Kamila Ostasz - Pomoc administracyjna                     tel. 729-055-921
    pokój 113
    Ewa Kowalska - Starszy referent                                 tel. 731-055-368
    
2) Referat Inwestycji i Drogownictwa
    pokój 121
    Tomasz Podsiadlik - Kierownik                               tel. 729-055-928
    pokój 122
    Agnieszka Gmurczyk - Starszy inspektor                    tel. 729-055-943
    Aleksandra Brojek - Pomoc administracyjna              tel. 729-055-943

 
Do zadań Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji należą sprawy związane z administracją architektoniczno-budowlaną, polityką przestrzenną powiatu oraz wykonywaniem zadań inwestora dla inwestycji w tym inwestycji drogowych realizowanych przez powiat.

Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej prowadzi sprawy z zakresu:
1)  współdziałania z organami nadzoru budowlanego w zakresie robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych;
2)  udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
3)  nakładania obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego;
4)  wydawania pozwoleń na budowę;
5)  przyjmowania zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywanie robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
6)  zgłaszania sprzeciwów w sprawach określonych w pkt 5;
7)  przyjmowania zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia;
8)  nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;
9)  nakładania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzania projektu budowlanego;
10) stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;
11) prowadzenia rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywaniem dokumentów objętych pozwoleniem na budowę;
12) przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby;
13) rozstrzygania o niezbędności wejścia na sąsiednią nieruchomość, użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
14) rejestrowania dzienników budowy;
15) wydawania zaświadczeń o powierzchni użytkowej do celów otrzymania dodatku mieszkaniowego dla właścicieli lokali mieszkalnych;
16) wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych;
17) przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części;
18) współpracy w zakresie przygotowywania opinii dotyczących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin leżących na terenie powiatu;
19) przygotowywania wytycznych i uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych gmin z terenu powiatu, w szczególności w zakresie uzgadniania warunków zabudowy w zakresie kompetencji powiatu  oraz zgodności z dokumentami strategicznymi powiatu;
20) opiniowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz strategii rozwoju województwa mazowieckiego, a także innych opracowań związanych z polityką przestrzenną i polityką rozwoju szczebla wojewódzkiego i krajowego;
21) współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju kształtowania polityki przestrzennej powiatu;
22) prowadzenia działań mających na celu standaryzację opracowań dokumentów planistycznych gmin powiatu;
23) przygotowywania projektów uzgodnień:
     a) innych inwestycji dla gmin, w których nie zostały uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego,
     b) projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
24) kształtowania estetyki przestrzeni publicznej powiatu;
25) uzgadniania i opiniowania projektów budowlanych w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego i wymogami dokumentów planistycznych.

Do zadań Referatu Inwestycji i Drogownictwa należą sprawy z zakresu:
1) wykonywania zadań inwestora dla inwestycji, w tym inwestycji drogowych, realizowanych przez powiat;
2) opracowywania projektów planów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych powiatu oraz budowy i przebudowy dróg powiatowych;
3) wnioskowania o wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych i drogowych do budżetu powiatu;
4) przygotowywania procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji drogowych;
5) prowadzenia procesów inwestycyjnych w tym budowy i przebudowy dróg powiatowych;
6) przygotowywania dokumentacji związanej z wystąpieniem do właściwych organów w celu otrzymania decyzji i zezwoleń na realizację zadań inwestycyjnych i drogowych;
7) pełnienia nadzoru nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi oraz inwestycjami drogowymi;
8) prowadzenia dokumentacji i rozliczanie realizowanych procesów inwestycyjnych:
9) opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej we współdziałaniu z Zarządem Dróg Powiatowych oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 16:41:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-15 12:31:35
  • Liczba odsłon: 34711
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5780892]

przewiń do góry