KARTY USŁUG - sposoby przyjmowania i załatwiania spraw >>>

 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Kierownik Wydziału sprawujący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego – Ewa Smyk
pokój 107,  tel. 729-055-919
Zastępca Kierownika Wydziału – Ewa Tyjeńska-Makowska
pokój 107,  tel. 729-055-918

 

W skład Wydziału wchodzą:

1) Powiatowy Ośrodek Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego

     Andrzej Gronowski - Kierownik                                                tel. 729-055-915
     Małgorzata Czyżyk - Główny specjalista                                     tel. 729-055-912      
     Irmina Milewska - Główny specjalista                                         tel. 729-055-910                           
     Teresa Starzyk - Główny specjalista                                             tel. 729-055-914
     Dariusz Kocięcki - Inspektor                                                        tel. 729-055-911
     Magdalena Bębas - Specjalista                                                   tel. 729-055-913
     Ewa Maruszewska - Pomoc administracyjna                               tel. 729-055-938    
 

2) Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

     Ewa Tyjeńska-Makowska - Kierownik                                         tel. 729-055-918
     Beata Pyrzyńska - Główny specjalista                                           tel. 729-055-906
     Anna Szóstek - Główny specjalista                                               tel. 729-055-906
     Małgorzata Chrostek - Podinspektor                                           tel. 729-055-905                                                         
     Joanna Stryjewska - Specjalista                                                     tel. 729-055-907
    

3) Referat Gospodarki Nieruchomościami

     Michał Smoliński - Kierownik                                                      tel. 729-055-916
     Janusz Główka - Główny specjalista                                              tel. 729-055-917
     Danuta Tomporowska - Inspektor                                                 tel. 729-055-908
     Grażyna Łęgowska - Podinspektor                                                 tel. 729-055-917
     Barbara Pienicka - Podinspektor                                                    tel. 729-055-909

 

Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należą sprawy z zakresu geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami, a w  szczególności:
1)  realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych;
2)  programowanie, planowanie, organizacja, zlecanie i odbiory prac geodezyjnych realizowanych ze środków działu 710, 010 i budżetu powiatu.

Powiatowy Ośrodek Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego prowadzi sprawy związane z:
1)  prowadzeniem, gospodarowaniem i udostępnianiem powiatowego zasobu geodezyjnego i   kartograficznego, obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych, ewidencjonowaniem zasobu;
2)  wydawaniem licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania  udostępnionych materiałów zasobu;
3)  prowadzeniem, aktualizacją i przekształcaniem cyfrowych baz danych pzgik, w tym baz EGiB, mapy zasadniczej, bazy skanów dokumentów geodezyjnych i administracyjnych, rejestru granic, bazy danych obiektów topograficznych, bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i innych;
4)  prowadzeniem aktualizacji użytków i klasyfikacji gruntów;
5)  koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
6)  zakładaniem i modernizacją sieci osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych wraz z  prowadzeniem bazy tych osnów;
7)  ochroną znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych;
8) zapewnieniem samorządom gminnym bezpośredniego biernego dostępu do bazy ewidencji gruntów i budynków;
9)  tworzeniem i udostępnianiem standardowych opracowań kartograficznych, w skalach    1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, a dotyczących mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzi sprawy związane z:
1)  prowadzeniem części opisowej baz danych ewidencji gruntów i budynków;
2)  bieżącą aktualizacją operatów ewidencji gruntów i budynków, w tym prowadzeniem zbiorów  dowodów zmian dla każdej jednostki ewidencyjnej;
3)  ochroną danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją;
4)  wydawaniem wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
5)  udostępnianiem danych ewidencyjnych;
6)  sporządzaniem zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, sporządzaniem niezbędnych analiz i syntez z zakresu ewidencji;
7)  prowadzeniem rejestru cen i wartości nieruchomości;
8)  prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
9)  przeprowadzeniem powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowaniem i prowadzeniem map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
10) programowaniem prac geodezyjnych dotyczących modernizacji i weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków;
11) wydawaniem licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu.

Referat Gospodarki Nieruchomościami prowadzi sprawy związane z:
1)  programowaniem, planowaniem, organizacją, zlecaniem i odbiorami prac geodezyjnych realizowanych ze środków działu 700 i budżetu powiatu;
2)  gospodarowaniem powiatowym zasobem nieruchomości oraz zasobem nieruchomości Skarbu  Państwa;
3)  ewidencją gruntów Skarbu Państwa i mienia powiatu;
4)  regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości powiatu;
5)  opiniowaniem podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu,;
6)  ustalaniem odszkodowań za grunty przejęte w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach  przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych i ustawy o gospodarce nieruchomościami;
7)  wywłaszczaniem i zwrotem wywłaszczonych nieruchomości;
8)  udzielaniem i wydawaniem zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości dla celów przeprowadzenia lub założenia podziemnych lub nadziemnych urządzeń technicznych;
9)  przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do gruntów Skarbu Państwa i Powiatu;
10) prowadzeniem postępowań o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnoty gruntowe bądź mienie gromadzkie i ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszarów ich gospodarstw oraz wielkości udziałów we wspólnocie;
11) przyznawaniem prawa własności do działek siedliskowych i działek dożywotniego użytkowania na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców.


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 16:14:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-24 09:27:44
  • Liczba odsłon: 39491
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4565077]

przewiń do góry