Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - Kierownik Marek Marcinkowski
pok. 415,  tel. 729-055-931
 
 
                           
Lucyna Borowik - Główny specjalista                                      tel. 729-055-930
Małgorzata Godlewska - Główny specjalista                           tel. 729-055-929
Anna Szlejzer - Główny specjalista                                          tel. 729-055-929
Małgorzata Chodorek - Specjalista                                         tel. 729-055-930
Katarzyna Rybczyńska-Pszczółkowska - Specjalista                tel. 729-055-929
 
 
Do zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu należą sprawy z zakresu prowadzenia szkół i placówek oświatowych powiatu, upowszechniania kultury, sportu, turystyki, a w szczególności:
1)  prognozowanie i planowanie kierunków rozwoju szkół ponadpodstawowych uwzględniających warunki i potrzeby lokalnego rynku pracy oraz koordynacja tych działań;
2)  analizowanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych;
3)  prowadzenie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego;
4)  prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem konkursów na stanowiska dyrektora szkoły lub placówki;
5)  dokonywanie ocen pracy dyrektorów szkół i placówek w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
6)  przygotowywanie oferty kształcenia w szkołach ponadpodstawowych powiatu w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych;
7)  nadzór nad przebiegiem rekrutacji w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych;
8)  opracowywanie projektów porozumień z zainteresowanymi powiatami w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nadzór nad przebiegiem rozliczeń między powiatami w tym zakresie;
9)  przygotowywanie planów dokształcania zawodowego nauczycieli oraz nadzór nad zasadnością kierowania przez dyrektora nauczycieli na różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego;
10)  prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń dla nauczycieli ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;
11)  zapewnienie warunków działania szkół i placówek, w tym: bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, zapewnienie wyposażenia szkół lub placówek, obsługi administracyjnej i organizacyjnej;
12)  rozpoznawanie potrzeb remontowych obiektów oświatowych oraz potrzeb na zadania inwestycyjne;
13)  prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń, nagród i wyróżnień dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz wyróżniającym się nauczycielom;
14)  prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji oraz decyzji o nadaniu uprawnień szkół publicznych;
15)  prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz kontroli w tym zakresie;
16) kierowanie dzieci do szkół specjalnych działających w strukturze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz kierowanie do szkół specjalnych poza granicami powiatu;
17)  prowadzenie systemu kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych, tj. młodzieżowych ośrodków wychowawczych i wydawanie skierowań do tych ośrodków;
18)  kierowanie nieletnich na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów do młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
19)  prowadzenie wszelkich spraw związanych z otrzymywaniem przez uczniów szkół ponadpodstawowych nagród i stypendiów;
20)  prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej;
21)  redagowanie i aktualizacja BIP;
22)  prowadzenie spraw związanych z funkcją organizatora powiatowych instytucji kultury;
23)  prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
24)  prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem, ochroną kultury oraz opieką nad zabytkami;
25)  prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych, ewidencji uczniowskich klubów sportowych, ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
26)  prowadzenie postępowań w zakresie wydawania pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania;
27)  prowadzenie spraw związanych z ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie.
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 16:20:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-24 09:12:19
  • Liczba odsłon: 14001
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4564259]

przewiń do góry