Zadania
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie jest powiatową jednostką organizacyjną, która realizuje zadania w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Do zadań Centrum należy w szczególności:


w zakresie pomocy społecznej:
(zadania własne)
: opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych; prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnianie, na kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie osobom opuszczającym,  domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; pomoc w integracji osób mających braki w przystosowaniu się; pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich  skierowanych osób; prowadzenie ośrodków  interwencji kryzysowej; udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie  i realizacja programów osłonowych; sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w wersji elektronicznej, sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej oraz zasobów pomocy społecznej;
(zadania  z zakresu administracji rządowej) : pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne, organizowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz kierowanie osób ubiegających się o umieszczenie w tych ośrodkach, realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych;
(zadania wynikające z innych ustaw ): przyznawanie i wypłacanie środków finansowych wynikających z ustawy o repatriacji, analizowanie sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych.
 
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
(zadania własne): prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych, prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz pełniących tę funkcję; przygotowanie rodziny zastępczej na przyjęcie dziecka; zapewnienie rodzinom zastępczym szkoleń oraz pomocy i wsparcia; współpraca z sądem oraz jego informowanie o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, a także dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzin zastępczych; wyznaczanie i organizowanie pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, opracowywanie i wdrażanie 3-letnich programów rozwoju pieczy zastępczej; przyznawanie i wypłacanie świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci; przyznawanie i wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości lub świadczonej opieki i wychowania zawodowym rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz innych dodatków, a także dofinansowań wynikających z ustawy; organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych; pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu; przyznawanie pomocy na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie osobom opuszczającym rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną; ustalanie i egzekwowanie opłaty od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
(zadania  z zakresu administracji rządowej): realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; finansowanie pobytu w pieczy zastępczej dzieci cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, Programu 500+ dla dzieci w rodzinach zastępczych.

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

(zadania własne): opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony osób doznających przemocy w rodzinie; opracowanie i realizacja  programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy oraz zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia i w ośrodkach interwencji kryzysowej; 
(zadania  z zakresu administracji rządowej): tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy; opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych : opracowanie i realizacja, przy współpracy powiatowych jednostek samorządowych powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych; podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności; współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;  dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; dofinansowanie kosztów przedsięwzięć z obszaru kultury, rekreacji i turystyki dla organizacji pozarządowych i instytucji; dofinansowania kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej;  dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i  technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych; realizacja programów celowych finansowanych ze środków PFRON;  opracowywanie i przedstawianie planów zadań, informacji i sprawozdań z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa; obsługa środków finansowych PFRON dla powiatu ciechanowskiego.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka o : stopniu niepełnosprawności do celów związanych: ze szkoleniem i zatrudnieniem osób niepełnosprawnych; zatrudnieniem w zakładzie aktywizacji zawodowej; uczestnictwem w warsztacie  terapii zajęciowej, koniecznością zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie; prawem do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe i inne placówki; z uzyskaniem zasiłku stałego, z uzyskaniem zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, korzystaniem z karty parkingowej, prawem  do zamieszkania w odrębnym pokoju; korzystania z ulg i uprawnień wynikających z odrębnych przepisów; niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia do celów: uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, uzyskania ulg i uprawnień wynikających z odrębnych przepisów. Zespół wydaje legitymacje osobom niepełnosprawnym.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-13 14:32:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-05 12:39:45
  • Liczba odsłon: 1454
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4564285]

przewiń do góry