2019 rok28.03.2019 - Komunikat Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie dotyczący realizowanych zadań z zakresu  rehabilitacji społecznej

09.01.2019 - Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że wnioski o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w 2019 roku będą wydawane i  przyjmowane począwszy od dnia 1 lutego 2019 roku.
Realizacja wniosków,  w tym wypłata dofinansowań na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze , będzie się odbywać po zatwierdzeniu  przez Radę Powiatu Ciechanowskiego planu rzeczowo-finansowego środków PFRON na 2019 roku.2018 rok

30.11.2018 - Powiat Ciechanowski informuje o możliwości uczestnictwa w "Programie wyrównywania różnic między regionami III, który będzie realizowany w 2019 roku2017 rok

02.06.2017 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2017 - Moduł I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową).


07.03.2017 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, Realizator pilotażowego  programu „Aktywny Samorząd" informuje,  że już  od dnia 08  marca 2017 roku uruchomiono  przyjmowanie wniosków na Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji. Szczegóły w załączonym komunikacie.


01.02.2017 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że w okresie  od 1 lutego 2017 roku do 30 listopada 2017 roku realizuje projekt  pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu:


12.01.2017 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie będą realizowane do czasu uzyskania przez powiat informacji o wysokości środków PFRON przyznanych powiatowi na 2017 rok.
Za utrudnienia wynikające z tej sytuacji serdecznie przepraszamy


 2016 rok23.09.2016 - Uwaga niepełnosprawni studenci zamieszkujący na terenie powiatu ciechanowskiego.

Przypominamy, że termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017 w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd Moduł II upływa w dniu 10 października 2016 r.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.
Zasady przyznawania dofinansowania w ramach programu, druki wniosków i załączników  można znaleźć na stronie internetowej powiatowego centrum www.pcpr_ciechanow.pl  w zakładce: aktywny samorząd.  Druki wniosków wraz z załącznikami  można otrzymać  również   w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7 p. 101. 18.03.2016 - Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie  w wysokości 500 zł miesięczni. Szczegóły w załączeniu:


******2014 rok


22.08.2014 - W dniach 22 - 26 września br. w Ciechanowie, podobnie jak i w innych miastach, prowadzona będzie ogólnopolska akcja udzielania pomocy prawnej „Niebieski parasol” 2014 organizowana przez Krajową Radę Radców Prawnych. Podczas akcji udzielane będą bezpłatne porady prawne dla wszystkich zainteresowanych osób, w miejscach ogólnie dostępnych i uczęszczanych przez mieszkańców danego miasta.  Szczegółowy harmonogram dyżurów radców prawnych w Ciechanowie, objętych zasięgiem terytorialnym Okręgowej  Izby Radców Prawnych w Olsztynie dostępny jest w załączonym harmonogramie.


07.07.2014 - Od 1 lipca 2014 roku obowiązują nowe zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Wydane do tego czasu karty parkingowe stracą swoją ważność z dniem 30. 11. 2014r.
Szczegółowe zasady wydawania kart dostępne są w załączonej informacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie:


Szczegółowe informacje dotyczące projektu "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" w 2014 roku  dostępne są na stronie internetowej   PCPR >>>


 2013 rok

19.02.2013 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zaprasza mieszkańców powiatu ciechanowskiego do uczestnictwa w projekcie pn. "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie"  w 2013 roku - więcej >>>

 

  

 

 

2012 rok

 

 

16.08.2012 - Niepełnosprawni mieszkańcy powiatu ciechanowskiego >>>

 

Szczegóły dotyczące ogłaszanych przetargów dostępne są w dziale przetargi pod adresem http://www.stciechanow.bip.org.pl/index.php?tree=przetarg

 

01.06.2012 - Ogłoszony został przetarg na przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo w systemie pobytu dziennego dla 30 osób pełnoletnich, niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ciechanowskiego – uczestników projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły >>>

30.03.2012 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zaprasza mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” w 2012 r - więcej >>>

 

 

2011 rok

 

23.08.2011 - Starosta Ciechanowski informuje - więcej >>>

 

31.03.2011 -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zaprasza mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego do uczestnictwa w projekcie pn. "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" w 2011 roku - więcej >>>

 

 

 

2010 rok

 

23.11.2010 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że realizuje  projekt systemowy pn. "Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II - Weź sprawy w swoje ręce". Szczegółowe informacje o projekcie w załączeniu.

1.04.2010 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że w okresie kwiecień - grudzień 2010 roku realizuje projekt "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - więcej >>>

 

03.03.2010 - Z dniem 10 marca 2010 r rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - więcej >>>

 

29.01.2010 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie wspólnie z Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym w Ciechanowie p o s z u k u j e: kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego i wielodzietnej - więcej >>>

 

28.01.2010 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zaprasza  rodziny: naturalne, zastępcze i adopcyjne, będące w trudnej sytuacji życiowej do Punktu wsparcia specjalistycznego, działającego od 01 lutego 2010 roku przy tut. Centrum (ul. 17 Stycznia 7, pok. 19) - więcej >>>

 

 

2009 rok

 

30.12.09 - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą przyjmowane po otrzymaniu informacji od Prezesa PFRON w Warszawie o wysokości limitu środków w 2010 r. przypadających powiatowi ciechanowskiemu oraz zatwierdzeniu planu rzeczowo-finansowego tych środków przez Radę Powiatu Ciechanowskiego. Komunikat o rozpoczęciu przyjmowania wniosków będzie udostępniony w środkach masowego przekazu - Informacja >>>

 

29.12.09 - W związku z trwającymi pracami remontowymi w nowej siedzibie Powiatowego Zespołu  ds Orzekania o Niepełnosprawności przyjmowanie wniosków odbywać się będzie od 15 stycznia 2010 r. Wcześniej podany termin tj. 8 stycznia zostaje unieważniony.

 

18.12.09 - UWAGA !!! - Decyzją Zarządu Powiatu Ciechanowskiego siedziba Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności zostaje przeniesiona z ul. Letniej 17 na ul. Mikołaja Kopernika 7 (budynek Zespołu Szkół Technicznych Nr 1 - wejście od ul. Ks. Piotra Ściegiennego). Przyjmowanie wniosków - od 8 stycznia 2010 r  - na ul. Kopernika 7

 

11.05.09 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że od  dnia 4 maja 2009 do 5 czerwca 2009 realizowany jest ze środków PFRON program pn. Pegaz 2003 w obszarach A,B,C,D i E - więcej >>>

 

11.05.09 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od dnia 4 maja 2009 do 5 czerwca  2009 realizowany jest ze środków PFRON program pn. "Komputer dla HOMERA 2003 - program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących" - więcej >>>

 

9.04.09 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że w okresie kwiecień - grudzień 2009 r. realizuje projekt "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - więcej >>>

 

 

2008 rok

 

16.12.08 - W piątek, 12 grudnia  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła sie Giełda Pracy dla 44 uczestników realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie projektu, współfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach EFS pn. "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" - więcej >>>

 

16.12.08 -W piątek 5 grudnia odbyło sie Forum Osób Niepełnosprawnych - więcej >>>

26.09.08 - W dniu 19 września odbyła sie I powiatowa impreza dla osób niepełnosprawnych - więcej >>>

 

19.08.08 - w dniach 11 - 12 sierpnia br. odbywały sie spotkania informacyjno-integracyjne dwóch 15 osobowych grup samopomocowych, uczestników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie" - więcej >>>

 

7.07.08 - W dniu 3 lipca br. odbyło się spotkanie informacyjno-integracyjne uczestników projektu pn. "Aktywność szansą na zatrudnienie  i usamodzielnienie" współfinansowanego ze środków EFS - więcej >>>

 

1.07.08 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że w dniu 20 czerwca br. zakończył się nabór uczestników do projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”. W dniu 27 czerwca br. na posiedzeniu grupy roboczej ds. realizacji projektu przyjęta została ostateczna lista beneficjentów - uczestników projektu. Osoby zakwalifikowane do projektu zostały zaproszone na pierwsze spotkanie integracyjno – informacyjne, które odbędzie się 3 lipca br. o godz. 10:00 w Sali 107 Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

 

10.06.08 - Powiatowe Centrum  pomocy rodzinie w Ciechanowie w okresie od czerwca do grudnia 2008 r  realizuje projekt pt.: "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnie"- więcej >>>

 

15.04.08  - Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił dodatkowy termin od dnia 4 kwietnia do 30 kwietnia 2008 roku na przyjmowanie przez Oddziały PFRON wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu "SPRAWNY DOJAZD" - szczegóły na stronie  www.pforn.org.pl  

3.04.08 - PCPR w Ciechanowie informuje, ze od dnia 1 kwietnia 2008 r. do 16 maja 2008 r. realizowany bedzie ze środków PFRON program pn. "Pegaz 2003" w obszarach B; C i D - więcej >>>

 

18.03.08 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że od dnia 17.03.2008 r. do 30.04.2008 r realizowany jest program pn. "Komputer dla  Homera". Program obejmuje pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących - więcej >>>

 

18.02.08   - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że został uruchomiony program pn. "Sprawny Dojazd". W 2008 r. termin składania wniosków w Oddziale Mazowieckim PFRON w Warszawie rozpoczął się 14 lutego a kończy 31 marca br. - więcej >>>

                          

 

                    2007 rok                                  

 

6.09.07 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Warszawie uruchomił specjalny program STUDENT - pomoc osobom niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym  - więcej >>>

 

20.08.07 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że  od dnia 1 września br. zostanie uruchomiony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych program celowy pn. "Uczeń na wsi" - więcej >>>

 

20.08.07 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Ciechanowie informuje, że został już uruchomiony program pn. "Sprawny Dojazd", którego celem jest pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz  w uzyskaniu prawa jazdy kategorii "B". Termin składania wniosków w Oddziale Mazowieckim PFRON w Warszawie rozpoczął się  10 sierpnia a konczy 10 września  - więcej >>>

 

7.08.07 - Apel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w sprawie wsparcia rzeczowego i finansowego dla rodzin poszkodowanych w pożarze  z miejscowosci Kołaczków, w gm. Opinogóra - więcej >>>

 

 

Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił na 2007r . terminy składania wniosków w ramach programu pn. „ Komputer dla Homera „

 

           Program obejmuje pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną

osób niewidomych i niedowidzących.

 

Celem programu jest pomoc finansowa osobom niewidomym i niedowidzącym w dostępie do nowoczesnego sprzętu elektronicznego i komputerowego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem umożliwiającego: naukę, zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się, rozwój intelektualny, zatrudnienie i samodzielną pracę w różnych dziedzinach oraz realizację prawa osób niewidomych i niedowidzących do nauki, swobodnego komunikowania się w pracy.

W programie mogą uczestniczyć:

1.       pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne

2.       z powodu dysfunkcji narządu wzroku posiadające ważne orzeczenie

o znacznym   lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie

równoważne,

3.       niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z dysfunkcją narządu wzroku, jeśli:

-          posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego

stopnia niepełnosprawności,

-          w przypadku dzieci do lat 16 posiadają ważne orzeczenie

o niepełnosprawności, w imieniu i na rzecz których występują rodzice lub opiekunowi prawni,

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

1.       wykonywanie przez osobę niepełnosprawną pracy zarobkowej lub zarejestrowanie się w urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych lub poszukujących pracy.

 

W przypadku osób wnioskujących o dofinansowanie na zakup wyłącznie specjalistycznego urządzenia umożliwiającego odczyt   cyfrowych książek mówionych, nie obowiązują postanowienia dotyczące kryterium wieku

i aktywności zawodowej.

W programie nie mogą uczestniczyć:

1.       osoby, które w przeszłości, korzystając ze środków PFRON, naruszyły warunki   zawartych umów lub nie wywiązały się z podjętych zobowiązań,

2.       osoby, którym udzielono dofinansowania lub pożyczki ze środków PFRON

na zakup sprzętu komputerowego w ciągu ostatnich 5 lat,

 

3.       osoby, których dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym

gospodarstwie domowym przekracza dwuipółkrotność najniższego wynagrodzenia to jest   2.247,- zł, a w przypadku osób prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, których dochód brutto przekracza 2.809,- zł. W przypadku osób niewidomych wnioskujących o sprzęt brajla, dochód nie może przekraczać 4 krotność najniższego wynagrodzenia tj. 3.596,- zł.

W ramach programu będą dofinansowane:

1.       koszty zakupu podstawowego zestawu sprzętu komputerowego, oprogramowania   użytkowego oraz poszczególnych elementów sprzętu komputerowego służących jego uzasadnionej rozbudowie, udział własny wnioskodawcy nie mniejszy niż 5% ceny zakupu.

2.       koszty zakupu specjalistycznych elementów i oprogramowania lub specjalistycznych urządzeń uzupełniających   podstawowy zestaw sprzętu   komputerowego, udział własny wnioskodawcy nie mniejszy niż 2 % ceny zakupu,

3.       koszty zakupu specjalistycznych urządzeń   brajlowskich, udział własny

wnioskodawcy nie mniejszy niż 2 % ceny zakupu,

4.       koszty urządzeń lektorskich, udział własny wnioskodawcy nie mniejszy niż 7% ceny zakupu,

5.       koszty szkolenia z zakresu obsługi nabytego w ramach programu sprzętu .

W szkoleniu wezmą udział tylko te osoby, które wystąpią o nie we wniosku i otrzymają pozytywną opinię od realizatorów programu.

Realizacja programu następuje w formie :

1.       dofinansowania zakupu ze środków PFRON,

2.       maksymalna kwota dofinansowania dla każdego wnioskodawcy jest wyzna-

czana zgodnie z algorytmem określonym w programie i uzależniona jest od dochodów wnioskodawcy.

 

Druki wniosków dotyczące programu można otrzymać:

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 pok. 101.

Wnioski należy składać osobiście lub przesyłką pocztową do realizatora programu:

 

Oddziału   Mazowieckiego PFRON

ul. Grójecka 19/25

02-021 Warszawa

w terminie od 01 lutego 2007 r. do 15 marca 2007 r.

 

Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie internetowej: www.pfron.org.pl    ( programy celowe/   komputer dla Homera )

 

 

   Komunikat

 

                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że   Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   ustalił na 2007 r . terminy składania wniosków w ramach programu pn. „ Pegaz 2003” w obszarach A; B; C.

            Program „ Pegaz 2003 „ ma na celu aktywizację społeczną lub/ i zawodową osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier   transportowych, w komunikowaniu się i obejmuje :

1/ obszar „ A „   - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu;

2/ obszar „ B „   - pomoc w zakupie sprzętu komputerowego;

3/ obszar „ C „ -   pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

Ad 1.   Adresatami programu w obszarze „ A „ są :

-          pełnoletnie osoby w wieku aktywności   zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub  uczące albo w przypadku osób   poszukujących pracy zarejestrowane w urzędzie  pracy, posiadające ważne orzeczenie   o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności lub orzeczenie   równoważne, niepełnosprawne z powodu  dysfunkcji narządu ruchu oraz legitymujące się prawem jazdy.

 

Ad 2. Adresatami programu w obszarze „ B” są:

-          pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej , niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne

-          niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych , posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

-          osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ( albo orzeczenie równoważne ), które są:

a ) uczniami szkół ponadgimnazjalnych

b)   słuchaczami kolegiów,

                       c ) studentami studiów I stopnia lub studentami studiów II stopnia albo  studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły  wyższe

d) posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na  studiach podyplomowych, prowadzonych przez szkoły wyższe lub inne  jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych  przepisów

e) uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub  inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie  odrębnych przepisów,

f)   studentami studiów zagranicznych,

g) studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programu  Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub naukę w systemie niestacjonarnym,

   

-          niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności,  z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli , realizujący obowiązek szkolny lub  obowiązek przygotowania przedszkolnego.

Ad. 3. Adresatami programu w obszarze   „ C” są:

-          pełnoletnie osoby niepełnosprawne, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych,  uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym,  posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo  orzeczenie równoważne.

-          niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja jednej   lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn     górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym,   jeśli   posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia  niepełnosprawności   albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

 

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy :

1)       którzy w przeszłości, korzystając ze środków PFRON, nie dotrzymali warunków zawartych umów,

2)       którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,

3)       których dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym przekracza   2247- zł , a w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowych, których dochód brutto przekracza    2.809,- zł,

4)       którzy w okresie 5 lat uzyskali dofinansowanie w jednym z obszarów,

5)       ubiegający się o dofinansowanie w obszarze B, których niepełnosprawni podopieczni przebywają w ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych typu placówkach, z wyjątkiem podopiecznych kończących naukę w tych placówkach.

 

  Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania uzależniona   jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy,   zgodnie z algorytmem określonym w programie.

 

     W obszarze „ A „   wysokość dofinansowania do oprzyrządowania samochodu   ustalana jest indywidualnie,   samochód nie może być starszy niż 3 – letni.

     W obszarze   „ B „   do uzyskania dofinansowania   na zakup sprzętu komputerowego niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż 10% ceny zakupu tego sprzętu.

     W obszarze „ C’   aby uzyskać dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym niezbędny   jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż 1% jego ceny zakupu , maksymalna kwota udzielonego dofinansowania będzie ustalana dla każdego Wnioskodawcy indywidualnie, zgodnie z algorytmem ustalonym w programie.

 

                        Druki wniosków dotyczące programu   można otrzymać :

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ul 17 Stycznia 7 pok. 101 .   Wnioski i należy składać osobiści lub przesyłką pocztową   do realizatora programu :

      Oddziału Mazowieckiego PFRON

     ul. Grójecka 19/25

     02-021 Warszawa

     w termin ie od 15 stycznia 2007 r.   do 28 lutego 2007 r .

   

Szczegółowe informacje można również znaleźć   na stronie internetowej

    www.pfron.org.pl   ( programy celowe / Pegaz 2003 ).

 

 

                 

__________________________________

 

2006 rok

 

  Komunikat

 

                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że   Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   ustalił na 2006 r. terminy składania wniosków w ramach programu pn. „ Pegaz 2003” w obszarach A; B; C.

            Program „ Pegaz 2003 „ ma na celu aktywizację społeczną lub/ i zawodową osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier   transportowych, w komunikowaniu się i obejmuje :

1/ obszar „ A „   - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu;

2/ obszar „ B „   - pomoc w zakupie sprzętu komputerowego;

3/ obszar „ C „ -   pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

Ad 1.   Adresatami programu w obszarze „ A „ są :

-          pełnoletnie osoby w wieku aktywności   zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub  uczące albo w przypadku osób   poszukujących pracy zarejestrowane w urzędzie  pracy, posiadające ważne orzeczenie   o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności lub orzeczenie   równoważne, niepełnosprawne z powodu  dysfunkcji narządu ruchu oraz legitymujące się prawem jazdy.

 

Ad 2. Adresatami programu w obszarze „ B” są:

-          pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej , niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne

-          niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku lat 18 z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych , posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

-          osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ( albo orzeczenie równoważne ), które są:

a ) uczniami szkół ponadgimnazjalnych

b)   słuchaczami kolegiów,

                       c ) studentami studiów I stopnia lub studentami studiów II stopnia albo  studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły  wyższe

d) posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na  studiach podyplomowych, prowadzonych przez szkoły wyższe lub inne  jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych  przepisów

e) uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub  inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie  odrębnych przepisów,

f)   studentami studiów zagranicznych,

g) studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programu  Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub naukę  w systemie niestacjonarnym,

 

 

-          niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności,   z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli , realizujący obowiązek szkolny lub  obowiązek przygotowania przedszkolnego.

Ad. 3. Adresatami programu w obszarze   „ C” są:

-          pełnoletnie osoby niepełnosprawne, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym,  posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo  orzeczenie równoważne.

-          niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja jednej   lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn   górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym,  jeśli   posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia  niepełnosprawności   albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

 

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy :

1)       którzy w przeszłości, korzystając ze środków PFRON, nie dotrzymali warunków zawartych umów,

2)       którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,

3)       których dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym przekracza   2122- zł , a w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowych, których dochód brutto przekracza    2.653,- zł,

4)       którzy w okresie 5 lat uzyskali dofinansowanie w jednym z obszarów,

5)       ubiegający się o dofinansowanie w obszarze B, których niepełnosprawni podopieczni przebywają w ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych typu placówkach, z wyjątkiem podopiecznych kończących naukę w tych placówkach.

 

  Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania uzależniona   jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy,   zgodnie z algorytmem określonym w programie.

 

     W obszarze „ A „   wysokość dofinansowania do oprzyrządowania samochodu   ustalana jest indywidualnie,   samochód nie może być starszy niż 3 – letni.

     W obszarze   „ B „   do uzyskania dofinansowania   na zakup sprzętu komputerowego niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż 10% ceny zakupu tego sprzętu.

     W obszarze „ C’   aby uzyskać dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym niezbędny   jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż 1% jego ceny zakupu , maksymalna kwota udzielonego dofinansowania będzie ustalana dla każdego

Wnioskodawcy indywidualnie, zgodnie z algorytmem ustalonym w programie.

 

          Druki wniosków dotyczące programu   można otrzymać :

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ul 17 Stycznia 7 pok. 101

  Wnioski i należy składać osobiści lub przesyłką pocztową   do realizatora programu :

     Oddziału Mazowieckiego PFRON

     ul. Grójecka 19/25

     02-021 Warszawa

     w termin ie od 15 marca 2006 r do 15 maja 2006 r

    Szczegółowe informacje można również znaleźć   na stronie internetowej

    www.pfron.org.pl   ( programy celowe / Pegaz 2003 )

 

informację wprowadzono13.03.2006

Komunikat

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił na 2006r. terminy składania wniosków w ramach programu pn. „ Komputer dla Homera „

 

           Program obejmuje pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną

                              osób niewidomych i niedowidzących.

 

  Celem programu jest pomoc finansowa osobom niewidomym i niedowidzącym w dostępie do nowoczesnego sprzętu elektronicznego i komputerowego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem umożliwiającego: naukę, zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się, rozwój intelektualny, zatrudnienie i samodzielną pracę w różnych dziedzinach oraz realizację prawa osób niewidomych i niedowidzących do nauki, swobodnego komunikowania się w pracy.

            W programie mogą uczestniczyć:

1.       pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku posiadające ważne orzeczenie o znacznym   lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

2.       niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z dysfunkcją narządu wzroku, jeśli:

-          posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego

     stopnia niepełnosprawności,

-          w przypadku dzieci do lat 16 posiadają ważne orzeczenie  o niepełnosprawności,  w imieniu i na rzecz których występują rodzice lub opiekunowi prawni,

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

1.       wykonywanie przez osobę niepełnosprawną pracy zarobkowej lub zarejestrowanie się w urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych lub poszukujących pracy.

   W przypadku osób wnioskujących o dofinansowanie na zakup wyłącznie specjalistycznego urządzenia umożliwiającego odczyt   cyfrowych książek mówionych, nie obowiązują postanowienia dotyczące kryterium wieku i aktywności zawodowej.

      W programie nie mogą uczestniczyć:

1.       osoby, które w przeszłości, korzystając ze środków PFRON, naruszyły warunki   zawartych umów lub nie wywiązały się z podjętych zobowiązań,

2.       osoby, którym udzielono dofinansowania lub pożyczki ze środków PFRON

      na zakup sprzętu komputerowego w ciągu ostatnich 5 lat,

 

3.       osoby, których dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym

      gospodarstwie domowym przekracza dwuipółkrotność najniższego  

     wynagrodzenia to jest 2.122,- zł, a w przypadku osób prowadzących

     samodzielnie gospodarstwo domowe, których dochód brutto przekracza

     2.653,- zł. W przypadku osób niewidomych wnioskujących o sprzęt brajla,

     dochód nie może przekraczać 4 krotność najniższego wynagrodzenia tj.

     3.396,- zł.

W ramach programu będą dofinansowane:

1.       koszty zakupu podstawowego zestawu sprzętu komputerowego, oprogramo-

     wania   użytkowego oraz poszczególnych elementów sprzętu komputerowego

     służących jego uzasadnionej rozbudowie, udział własny wnioskodawcy nie

     mniejszy niż 5% ceny zakupu.

2.       koszty zakupu specjalistycznych elementów i oprogramowania lub specjali    stycznych urządzeń uzupełniających   podstawowy zestaw sprzętu

     komputerowego, udział własny wnioskodawcy nie mniejszy niż 2 % ceny

     zakupu,

3.       koszty zakupu specjalistycznych urządzeń   brajlowskich, udział własny

     wnioskodawcy nie mniejszy niż 2 % ceny zakupu,

4.       koszty urządzeń lektorskich, udział własny wnioskodawcy nie mniejszy niż 7% ceny zakupu,

5.       koszty szkolenia z zakresu obsługi nabytego w ramach programu sprzętu .

W szkoleniu wezmą udział tylko te osoby, które wystąpią o nie we wniosku i otrzymają pozytywną opinię od realizatorów programu.

Realizacja programu następuje w formie :

1.       dofinansowania zakupu ze środków PFRON,

2.       maksymalna kwota dofinansowania dla każdego wnioskodawcy jest wyznaczana zgodnie z algorytmem określonym w programie i uzależniona jest od dochodów wnioskodawcy.

 

Druki wniosków dotyczące programu można otrzymać:

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 pok. 101.

Wnioski należy składać osobiście lub przesyłką pocztową do realizatora programu:

          Oddziału   Mazowieckiego PFRON

          ul. Grójecka 19/25

          02-021 Warszawa

w terminie od 1 marca 2006 r. do 25 kwietnia 2006 r.

 

Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie internetowej: www.pfron.org.pl ( programy celowe/   komputer dla Homera )

informację wprowadzono:13.03.2006

 

 

 2005 rok

 

         Komunikat

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji   Osób Niepełnosprawnych Oddział w Warszawie uruchomił   specjalny program:

STUDENT – pomoc osobom niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym.

O przyznanie pomocy finansowej w ramach programu mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym   lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ( lub równoważnym ), które są:

-          studentami studiów magisterskich, studiów wyższych zawodowych lub uzupełniających studiów magisterskich prowadzonych przez szkoły wyższe,

-          studentów studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich prowadzonych przez    szkoły   wyższe lub inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie  odrębnych przepisów,

-          słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich   lub nauczycielskich   kolegiów języków obcych,

-          uczniami szkół policealnych,

-          studentami uczelni zagranicznych lub odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej

  uczącymi się w systemie dziennym,   wieczorowym,   zaocznym lub eksternistycznym , w tym   również za pośrednictwem Internetu.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

-          posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

-          przedłożenie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki,

-          w przypadku studentów studiów magisterskich lub studiów wyższych zawodowych – zaliczenie co najmniej pierwszego semestru studiów ( warunek nie dotyczy studentów uzupełniających studiów magisterskich   oraz uczniów szkół policealnych ).

W programie nie mogą uczestniczyć osoby o średnich miesięcznych dochodach brutto przekraczających :

-          135 % najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny

      pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym tj. 1.112, 00 zł

-          165 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samotnych lub osób samodzielnie gospodarujących tj. 1.359,00 zł.

Wysokość dofinansowania udzielonego wnioskodawcy nie może przekroczyć w jednym semestrze lub półroczu ( w przypadku szkół policealnych ) pięciokrotności najniższego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim kwartale roku poprzedniego.

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania składane są w Oddziałach PFRON terytorialnie właściwych dla siedziby lub uczelni.   Studenci lub uczniowie szkół funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego składają wnioski w siedzibie Oddziału Mazowieckiego PFRON ul. Grójecka 19/25, 02 –021 Warszawa w terminie :

-          od 20 stycznia do 20 lutego każdego roku realizacji programu na semestr letni,

-          od 20 sierpnia do 20 września każdego roku realizacji programu na semestr zimowy.

Szczegółowe warunki programu, procedury oraz wzór wniosku zamieszczone są na stronie internetowej   www.pfron.org.pl .

Wnioski można otrzymać również w   Powiatowym   Centrum Pomocy Rodzinie

w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7.

informację wprowadzono:19 stycznia 2005

 

                                  

  Komunikat

 

                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że   Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   Uchwałą 64/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. ustalił na 2005 r. terminy składania wniosków w ramach programu  „ Pegaz 2003” w obszarach A; B; C.

            Program „ Pegaz 2003 „ ma na celu aktywizację społeczną lub/ i zawodową osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier   transportowych, w komunikowaniu się i obejmuje :

1/ obszar „ A „   - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu;

2/ obszar „ B „   - pomoc w zakupie sprzętu komputerowego;

3/ obszar „ C „ -   pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 

Ad 1.   Adresatami programu w obszarze „ A „ są :

-          pełnoletnie osoby w wieku aktywności   zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub  uczące albo w przypadku osób   poszukujących pracy zarejestrowane w urzędzie  pracy, posiadające ważne orzeczenie   o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności lub orzeczenie   równoważne, niepełnosprawne z powodu  dysfunkcji narządu ruchu oraz legitymujące się prawem jazdy.

 

Ad 2. Adresatami programu w obszarze „ B” są:

-          pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej , niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne

 

-          niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku lat 18 z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych , posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

( uwaga! W stosunku do w/w osób wymagane jest złożenie do wniosku zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia załącznik nr 1 do formularza wniosku )

 

-          niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do 26 lat, posiadający ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, którzy są:

a ) uczniami szkół ponadgimnazjalnych

                      b) uczniami szkół policealnych,

                      c ) studentami studiów magisterskich, studiów wyższych 

                    zawodowych lub  uzupełniających studiów magisterskich

                   prowadzonych przez szkoły wyższe,

d) słuchaczami kolegiów

 

Ad. 3. Adresatami programu w obszarze   „ C” są:

-          pełnoletnie osoby niepełnosprawne, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych,   uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym,  posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo  orzeczenie równoważne.

 

 

-          niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja jednej   lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończy  górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym,    jeśli   posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia  niepełnosprawności   albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

 

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy :

1)       którzy w przeszłości, korzystając ze środków PFRON, nie dotrzymali warunków zawartych umów,

2)       którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,

3)       których dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym przekracza   2.060,- zł , a w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowych, których dochód brutto przekracza    2.575,- zł

4)       którzy w okresie 5 lat uzyskali dofinansowanie w jednym z obszarów lub pożyczkę ze środków PFRON na zakup sprzętu komputerowego .

5)       ubiegający się o dofinansowanie w obszarze B, których niepełnosprawni podopieczni przebywają w ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych typu placówkach, z wyjątkiem podopiecznych kończących naukę w tych placówkach.

 

  Maksymalna kwota udzielonego dofinansowania uzależniona   jest od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy,   zgodnie z algorytmem określonym w programie.

 

    W obszarze „ A „   wysokość dofinansowania do oprzyrządowania samochodu   ustalana jest indywidualnie,   samochód nie może być starszy niż 3 – letni.

    W obszarze   „ B „   do uzyskania dofinansowania   na zakup sprzętu komputerowego niezbędny jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż 10% ceny zakupu tego sprzętu.

    W obszarze „ C’   aby uzyskać dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym niezbędny   jest udział własny w kwocie nie mniejszej niż 1% jego ceny zakupu , maksymalna kwota udzielonego dofinansowania będzie ustalana dla każdego Wnioskodawcy indywidualnie, zgodnie z algorytmem ustalonym w programie. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od dochodów   osiąganych we wspólnym gospodarstwie domowym Wnioskodawcy.

 

Druki wniosków dotyczące programu   można otrzymać :

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ul 17 Stycznia 7 pok. 101

  Wnioski i należy składać osobiści lub przesyłką pocztową   do realizatora programu :

     Oddziału Mazowieckiego PFRON

     ul. Grójecka 19/25

     02-021 Warszawa

     w termin ie do 30 kwietnia 2005 roku.

    Szczegółowe informacje można również znaleźć   na stronie internetowej

    www.pfron.org.pl   ( programy celowe / Pegaz 2003 )

 

Informację wprowadzono: 22.03.2005

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-01 15:11:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-28 13:50:37
  • Liczba odsłon: 1859
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4565011]

przewiń do góry