KARTY USŁUG - sposoby przyjmowania i załatwiania spraw >>>
 
Wydział Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju - Kierownik Anna Staniszewska
pokój 223, tel. 729-055-950
 
 
W skład Wydziału wchodzą:
1)  Referat ds. Pozyskiwania Funduszy
     pokój 223
     Dorota Noremberg - Specjalista           tel. 729-055-965
                                           
2)  Referat ds. Wspierania Rozwoju   
     pokój 223B
     Kaja Szymańska - Referent                    tel. 729-055-949
 

Do zadań Wydziału Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju należą sprawy z zakresu pozyskiwania funduszy oraz wspierania rozwoju jednostek organizacyjnych, Gmin, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, a w szczególności:
1)  monitorowanie możliwości aplikowania o środki zewnętrzne przez Starostwo, powiatowe jednostki organizacyjne i Gminy;
2)  współpraca z  innymi wydziałami Starostwa, powiatowymi jednostkami organizacyjnymi i Gminami w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne;
3)  wsparcie merytoryczne na etapie aplikowania, realizacji i rozliczania projektów;
4)  współpraca z innymi podmiotami, m.in. jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w przypadku projektów partnerskich;
5)  współpraca z innymi wydziałami Starostwa, zwłaszcza z Wydziałem Promocji Powiatu i Polityki Społecznej w zakresie informowania społeczności lokalnej o przedsięwzięciach zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych;
6)  współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami;
7)  nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna;
8)  opracowywanie projektów strategii i programów rozwoju Powiatu;
9)  nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji;
10) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji oraz decyzji o nadaniu uprawnień szkół publicznych;
11) prowadzenie spraw związanych z funkcją organizatora powiatowych instytucji kultury.
 
Referat ds. Pozyskiwania Funduszy prowadzi sprawy związane z:
1)  przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie zadań Powiatu;
2)  realizowaniem projektów, które uzyskały dofinansowanie;
3)  sporządzaniem wniosków o płatność;
4)  wypełnianiem obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz obowiązków wynikających z trwałości realizowanych projektów;
5)  współpracą z instytucją zarządzającą poszczególnymi programami w zakresie realizacji dofinansowywanych projektów;
6)  współpracą z innymi wydziałami Starostwa, zwłaszcza na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnych i realizacji projektów;
7)  współuczestniczeniem i nadzorowaniem realizacji strategii rozwoju powiatu oraz innych dokumentów programowania rozwoju powiatu, w tym zmian do tych dokumentów oraz obsługa i nadzorowanie sprawozdawczości w tym zakresie.
 
Referat ds. Wspierania Rozwoju prowadzi sprawy związane z:
1)  wyszukiwaniem i gromadzeniem informacji o możliwości aplikowania o środki zewnętrzne (zagraniczne i krajowe) przez Starostwo, powiatowe jednostki organizacyjne, Gminy;
2)  informowaniem innych wydziałów starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu, Gmin o możliwościach ubiegania się o środki zewnętrzne;
3)  pozyskiwaniem informacji o podmiotach oferujących pomoc finansową i warunkach stawianych projektom i wnioskodawcom ubiegającym się o środki pomocowe;
4)  udzielaniem wsparcia merytorycznego w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne przez powiatowe jednostki organizacyjne, Gminy;
5)  bieżącym monitorowaniem realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych realizowanych przez jednostki Powiatu;
6)  współdziałaniem z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu i Gminami w poszukiwaniu partnerów do współpracy w zakresie realizacji projektów rozwoju Powiatu;
7)  współdziałaniem w planowaniu budżetu Powiatu w zakresie projektów realizowanych z udziałem funduszy zewnętrznych;
8)  aktywną współpracą z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i liderami środowisk lokalnych w zakresie pozyskiwania funduszy;
9)  prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych, ewidencji uczniowskich klubów sportowych, ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
10) współpracą ze środowiskiem lokalnym w celu tworzenia uwarunkowań organizacyjnych rozwijających wolontariat;
11) organizowanie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
12) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki;
13) przygotowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, oferty konkursowej na realizację zadań publicznych, rozliczanie i kontrola przyznanych dotacji oraz sporządzanie sprawozdania z realizacji programu współpracy;
14) współpraca i wspieranie działań organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w zakresie ich działalności statutowej.
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-21 15:29:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-09 10:22:08
  • Liczba odsłon: 6516
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818616]

przewiń do góry