KARTU USŁUG - sposoby przyjmowania i załatwiania spraw >>>


Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej – Kierownik Andrzej Kalinowski

pokój 118, tel. 729 055 923


pokój 111, tel. 729 055 920
Ewelina Bielska – Zastępca Kierownika
Joanna Król – Główny Specjalista
Olga Piasecka – Podinspektor

pokój 112, tel. 729 055 921
Anna Chodacz – Specjalista
Małgorzata Gołębiewska – Specjalista
Krystyna Hausman-Manista - Inspektor

 Iwona Kuklińska - Pomoc administracyjna
 Aleksandra Skrzypczyk - Pomoc administracyjna
 Edyta Żmijewska - Pomoc administracyjna

Do zadań Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej należą sprawy z zakresu administracji budowlanej, sprawy związane z polityką przestrzenną oraz administracją architektoniczno-budowlaną, a w szczególności:

1) współdziałanie z organami nadzoru budowlanego w zakresie robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych,
2) udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
3) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,
4) wydawanie pozwoleń na budowę,
5) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywanie robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
6) zgłaszanie sprzeciwów w sprawach określonych w pkt.5,
7) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
8) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
9) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego,
10) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
11) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
12) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
13) rozstrzyganie o niezbędności wejścia na sąsiednią nieruchomość, użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
14) rejestrowanie dzienników budowy,
15) wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej do celów otrzymania dodatku mieszkaniowego dla właścicieli lokali mieszkalnych,
16) wydawanie zaświadczeń o oddaniu obiektu do użytku z okresu 1990 roku do 11 lipca 2003 roku,
17) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych,
18) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
19) współpraca w zakresie przygotowywania opinii dotyczących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin leżących na terenie powiatu,
20) przygotowywanie wytycznych i uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych gmin z terenu powiatu,  w szczególności w zakresie uzgadniania warunków zabudowy w zakresie kompetencji powiatu oraz zgodności z dokumentami strategicznymi powiatu,
21) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz strategii rozwoju województwa mazowieckiego, a także innych opracowań związanych z polityką przestrzenną i polityką rozwoju szczebla wojewódzkiego i krajowego,
22) współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju kształtowania polityki przestrzennej powiatu,
23) zapewnienie standaryzacji zapisów dokumentów planistycznych gmin powiatu,
24) przygotowanie projektów uzgodnień,
a) lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji dla gmin, w których nie zostały uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego,
b) projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
25) kształtowanie estetyki przestrzeni publicznej powiatu poprzez uzgadnianie i opiniowanie projektów w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego i dokumentów planistycznych,
26) współpraca z Wydziałami Architektury i Budownictwa oraz Geodezji w zakresie uzgodnień projektów wydawanych decyzji i pozwoleń.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 16:41:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-27 09:23:02
  • Liczba odsłon: 23842
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4262893]

przewiń do góry