KARTU USŁUG - sposoby przyjmowania i załatwiania spraw >>>

 

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji – Kierownik Andrzej Kalinowski
pokój 118, tel. 729-055-923
 
W skład Wydziału wchodzą:
1) Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej;
2) Referat Inwestycji i Drogownictwa.
 
pokój 111, tel. 729-055-920
Ewelina Bielska – Zastępca Kierownika
Joanna Król – Główny Specjalista
Olga Piasecka – Podinspektor
Żaneta Gutowska - Pomoc administracyjna
 
pokój 112, tel. 729-055-921
Anna Chodacz – Specjalista
Małgorzata Gołębiewska – Specjalista
Katarzyna Piotrowska - Pomoc administracyjna
 
pokój 113, tel. 729-055-922
Krystyna Hausman-Manista - Inspektor
Iwona Kuklińska - Pomoc administracyjna
Renata Szustowska - Pomoc administracyjna
 
pokój 324, tel. 729-055-943
Andrzej Borowy - Główny specjalista
Marcin Sopliński - Specjalista
 
 
Do zadań Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji należą sprawy związane z administracją architektoniczno-budowlaną, polityką przestrzenną powiatu oraz wykonywaniem zadań inwestora dla inwestycji w tym inwestycji drogowych realizowanych przez powiat.

Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej prowadzi sprawy z zakresu:
1) współdziałania z organami nadzoru budowlanego w zakresie robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych;
2) udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
3) nakładania obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego;
4) wydawania pozwoleń na budowę;
5) przyjmowania zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywanie robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
6) zgłaszania sprzeciwów w sprawach określonych w pkt 5;
7) przyjmowania zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia;
8) nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;
9) nakładania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzania projektu budowlanego;
10) stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;
11) prowadzenia rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywaniem dokumentów objętych pozwoleniem na budowę;
12) przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby;
13) rozstrzygania o niezbędności wejścia na sąsiednią nieruchomość, użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
14) rejestrowania dzienników budowy;
15) wydawania zaświadczeń o powierzchni użytkowej do celów otrzymania dodatku mieszkaniowego dla właścicieli lokali mieszkalnych;
16) wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych;
17) przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części;
18) współpracy w zakresie przygotowywania opinii dotyczących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin leżących na terenie powiatu;
19) przygotowywania wytycznych i uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych gmin z terenu powiatu, w szczególności w zakresie uzgadniania warunków zabudowy w zakresie kompetencji powiatu  oraz zgodności z dokumentami strategicznymi powiatu;
20) opiniowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz strategii rozwoju województwa mazowieckiego, a także innych opracowań związanych z polityką przestrzenną i polityką rozwoju szczebla wojewódzkiego i krajowego;
21) współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju kształtowania polityki przestrzennej powiatu;
22) prowadzenia działań mających na celu standaryzację opracowań dokumentów planistycznych gmin powiatu;
23) przygotowywania projektów uzgodnień:
     a) innych inwestycji dla gmin, w których nie zostały uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego,
     b) projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
24) kształtowania estetyki przestrzeni publicznej powiatu;
25) uzgadniania i opiniowania projektów budowlanych w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego i wymogami dokumentów planistycznych.

Do zadań Referatu Inwestycji i Drogownictwa należą sprawy z zakresu:
1) wykonywania zadań inwestora dla inwestycji, w tym inwestycji drogowych, realizowanych przez powiat;
2) opracowywania projektów planów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych powiatu oraz budowy i przebudowy dróg powiatowych;
3) wnioskowania o wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych i drogowych do budżetu powiatu;
4) przygotowywania procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji drogowych;
5) prowadzenia procesów inwestycyjnych w tym budowy i przebudowy dróg powiatowych;
6) przygotowywania dokumentacji związanej z wystąpieniem do właściwych organów w celu otrzymania decyzji i zezwoleń na realizację zadań inwestycyjnych i drogowych;
7) pełnienia nadzoru nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi oraz inwestycjami drogowymi;
8) prowadzenia dokumentacji i rozliczanie realizowanych procesów inwestycyjnych:
9) opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej we współdziałaniu z Zarządem Dróg Powiatowych oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 16:41:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-09 12:17:20
  • Liczba odsłon: 23842
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4262893]

przewiń do góry