KARTY USŁUG - sposoby przyjmowania i załatwiania spraw >>>
 
Wydział Rolnictwa i Środowiska
pokój 109 i 121


 

Małgorzata Bola  - Kierownik Wydziału                             tel. 729-055-927
Tomasz Podsiadlik - Zastępca Kierownika Wydziału         tel. 729-055-928

Anna Dołęgowska - Główny specjalista                                  tel. 729-055-925                    

Małgorzata Kurnal - Główny specjalista                                 tel. 729-055-926
Joanna Podgórska - Główny specjalista                                  tel. 729-055-925

 
Do zadań Wydziału Rolnictwa i Środowiska należą sprawy z zakresu rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, leśnictwa i geologii, w szczególności:
1)  prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących możliwości negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko oraz zobowiązania prowadzącego instalację  do ograniczenia jej negatywnego oddziaływania na środowisko;
2)  opracowywanie projektów programów ochrony środowiska dla terenu powiatu;
3)  opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska;
4)  prowadzenie postępowań o udzielenie:
   a) pozwoleń zintegrowanych,
   b) pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
   c) zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,
   d) zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów,
   e) zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gminy oraz opiniowanie wniosków dotyczących usuwania drzew z  nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz stanowiących mienie powiatu;
   f) zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
   g) decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla instalacji,
   h) pozwoleń na wytwarzanie odpadów
5)  przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko;
6)  prowadzenia bazy informacji o środowisku i jego ochronie, publicznie dostępnych wykazów oraz udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie społeczeństwu,
7)  sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
8)  sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
9)  prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
10) prowadzenie spraw związanych z oceną udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
11) wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją administracyjną;
12) prowadzenie rejestru zwierząt przetrzymywanych lub hodowanych na terenie powiatu należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków oraz wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru zwierząt;
13) wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich oraz ustalanie rocznego czynszu dzierżawnego i rozliczanie go między nadleśnictwami i gminami;
14) organizowanie szkoleń, spotkań i konferencji poświęconych problemom rolnictwa i ochrony środowiska;
15) promocja produktów oraz wyrobów lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych;
16) podejmowanie działań wspierających lokalnych wytwórców żywności;
17) współdziałanie z gminami, przedsiębiorcami, rolnikami, jednostkami dydaktycznymi oraz organizacjami pozarządowymi w celu aktywizacji obszarów wiejskich;
18) wspieranie tworzenia i organizacji grup producentów rolnych z terenu powiatu;
19) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb;
20) wystawianie legitymacji dla społecznych strażników straży rybackiej i wydawanie kart wędkarskich;
21) prowadzenie spraw z zakresu geologii surowcowej, hydrogeologii i geologii inżynierskiej;
22) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami;
23) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej.
 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 16:29:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-06 08:50:45
  • Liczba odsłon: 13862
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4262893]

przewiń do góry