Ciechanów, dnia 25.05.2018 r.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie informuje, że:

 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, ul. Batalionów Chłopskich 12, 06-400 Ciechanów, reprezentowany przez Dyrektora – Dariusza Marchlewskiego.

 

Inspektor Ochrony Danych:

W DPS „Kombatant” w Ciechanowie wyznaczony został  Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować drogą elektroniczną – e-mail: iod@kombatant.lap.pl

lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, ul. Batalionów Chłopskich 12, 06-400 Ciechanów.

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO w celu realizowania przez Dom zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych Domowi przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych.

 

Kategorie odbiorców danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie organy i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji celu przetwarzania, do którego zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.*********************


Inspektor Ochrony Danych

Krzysztof Wilkowski

- adres poczty elektronicznej: iod@kombatant.lap.plInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wilkowski Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-25 08:08:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Wilkowski Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-07 15:49:00
  • Liczba odsłon: 526
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4572459]

przewiń do góry