Wydział Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju - Kierownik Monika Gwoździk
pokój 202, tel. 729-055-948
 
 
W skład Wydziału wchodzą:
1)  Referat ds. Pozyskiwania Funduszy
     Anna Staniszewska - p.o. Kierownika                  tel. 729-055-950
     Aneta Grabowska - Specjalista                               tel. 729-055-950
 
2)  Referat ds. Wspierania Rozwoju
    
 
     Dawid Kamil Łukaszewski - Podinspektor               tel. 729-055-949
 

Do zadań Wydziału Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju należą sprawy z zakresu pozyskiwania funduszy oraz wspierania rozwoju jednostek organizacyjnych Gmin, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń a w szczególności:
1)  monitorowanie możliwości aplikowania o środki zewnętrzne przez Starostwo, powiatowe jednostki organizacyjne i Gminy,
2)  współpraca z  innymi wydziałami Starostwa, powiatowymi jednostkami organizacyjnymi i Gminami w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne,
3)  wsparcie merytoryczne na etapie aplikowania, realizacji i rozliczania projektów,
4)  współpraca z innymi podmiotami, m.in. jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w przypadku projektów partnerskich,
5)  współpraca z innymi wydziałami Starostwa, zwłaszcza z Wydziałem Promocji Powiatu i Polityki Społecznej w zakresie informowania społeczności lokalnej o przedsięwzięciach zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych,
6)  współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami,
7)  nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna;
8)  opracowywanie projektów strategii i programów rozwoju Powiatu.
 
Referat ds. Pozyskiwania Funduszy prowadzi sprawy związane z:
1)  przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie zadań Powiatu;
2)  realizowaniem projektów, które uzyskały dofinansowanie;
3)  sporządzaniem wniosków o płatność;
4)  wypełnianiem obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz obowiązków wynikających z trwałości realizowanych projektów;
5)  współpracą z instytucją zarządzającą poszczególnymi programami w zakresie realizacji dofinansowanych projektów;
6)  współpracą z innymi wydziałami Starostwa, zwłaszcza na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnych i realizacji projektów;
7)  współuczestniczeniem i nadzorowaniem realizacji strategii rozwoju powiatu oraz innych dokumentów programowania rozwoju powiatu, w tym zmian do tych dokumentów oraz obsługa i nadzorowanie sprawozdawczości w tym zakresie.
 
Referat ds. Wspierania Rozwoju prowadzi sprawy związane z:
1)  wyszukiwaniem i gromadzeniem informacji o możliwości aplikowania o środki zewnętrzne (zagraniczne i krajowe) przez Starostwo, powiatowe jednostki organizacyjne, Gminy;
2)  informowaniem innych wydziałów starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu, Gmin o możliwościach ubiegania się o środki zewnętrzne;
3)  pozyskiwaniem informacji o podmiotach oferujących pomoc finansową i warunkach stawianych projektom i wnioskodawcom ubiegającym się o środki pomocowe;
4)  udzielaniem wsparcia merytorycznego w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne przez powiatowe jednostki organizacyjne, Gminy;
5)  bieżącym monitorowaniem realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych realizowanych przez jednostki Powiatu;
6)  współdziałaniem z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu i Gminami w poszukiwaniu partnerów do współpracy w zakresie realizacji projektów rozwoju Powiatu;
7)  współdziałaniem w planowaniu budżetu Powiatu w zakresie projektów realizowanych z udziałem funduszy zewnętrznych;
8)  aktywną współpracą z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i liderami środowisk lokalnych w zakresie pozyskiwania funduszy;
9)  współpracą ze środowiskiem lokalnym w celu tworzenia uwarunkowań organizacyjnych rozwijających wolontariat;
10) organizowanie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
11) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki;
12) przygotowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, oferty konkursowej na realizację zadań publicznych, rozliczanie i kontrola przyznanych dotacji oraz sporządzanie sprawozdania z realizacji programu współpracy;
13) współpraca i wspieranie działań organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w zakresie ich działalności statutowej.
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-21 15:29:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-18 11:24:49
  • Liczba odsłon: 2674
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4566115]

przewiń do góry