Ośrodek Wsparcia
w Ciechanowie
 
Dyrektor - Ewa Sarnowska
 
06-400 Ciechanów
ul. Świętochowskiego 8
 
tel./fax: 23 673 45 09
 
https://osrodek-wsparcia.nowybip.pl/

e-mail: osrodek.wsparcia@gmail.com
 
 

 

1. Organizacja

  Ośrodek Wsparcia działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1.Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej .
2.Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego.
3.Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 gru dnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
oraz
4.Statutu.
5. Regulaminu organizacyjnego.
6.Programu działalności
7.Planu pracy.

 

Powołany został Zarządzeniem Wojewody Ciechanowskiego 11 grudnia 1998 roku.
Funkcjonowanie rozpoczął w maju 1999 roku.
Jest samorządową jednostką budżetową, realizującą zadania z zakresu administracji rządowej. To jednostka organizacyjna pomocy społecznej pobytu dziennego . Funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00. Zajęcia prowadzone są w godzinach 9.00 – 15.00. Pozostały czas przeznaczony jest na dowóz podopiecznych, uzupełnianie dokumentacji, czynności porządkowe.
Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – typ B.
Posiada 30  miejsc.
Jest jednostką powiatową - ma zasięg ponadlokalny, swoją ofertę kieruje do mieszkańców powiatu ciechanowskiego – miasta Ciechanowa, ale przede wszystkim okolicznych gmin.         

Cele Ośrodka zawarte zostały w statucie. Sprowadzają się do 3 zasadniczych punktów:

1. Organizowanie oparcia społecznego dla osób, które z powodu niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w sprawach bytowych, kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem.
2. Przeciwdziałanie instytucjonalizacji poprzez jak najdłuższe utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku – rodzinie i miejscu zamieszkania.
3. Kształtowanie właściwych postaw społecznych, zwłaszcza zrozumienia i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych – integracja społeczna.

Podstawowym zaś, codziennie realizowanym zadaniem jest podtrzymywanie i rozwijanie  u osób niepełnosprawnych intelektualnie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. W szczególności chodzi o pomoc w sprawach związanych ze współżyciem społecznym, dbałością o zdrowie, gospodarowaniem pieniędzmi, spędzaniem wolnego czasu, czy też utrzymaniem kontaktów z rodziną i przyjaciółmi. 

2. Zasoby domu

Ośrodek Wsparcia usytuowany jest w mieście Ciechanowie, w dzielnicy mieszkalnej ,,Bloki”, na działce o powierzchni 0,06 ha. Mieści się w wolnostojącym budynku mieszkalnym przy ulicy Al. Świętochowskiego 8. Budynek jest własnością powiatu ciechanowskiego w zarządzie trwałym Ośrodka. Ma 4 kondygnacje – łączna powierzchnia użytkowa wynosi 258,70 m2. Wokół Ośrodka znajduje się niewielki teren rekreacyjny.
Ośrodek posiada samochód marki Volkswagen Transporter Caravelle do przewozu osób niepełnosprawnych. Osoby spoza miasta Ciechanowa – z terenu okolicznych gmin, dowożone są służbowym busem.

3. Finansowanie
 
Ośrodek Wsparcia, jako zadanie rządowe, w całości finansowany jest z budżetu Wojewody Mazowieckiego w postaci dotacji celowej.

4. Zasady kierowania uczestników do Ośrodka Wsparcia

Przyjęcie do Ośrodka odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej z up. Starosty przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie.
Decyzja przyznaje usługi świadczone przez Ośrodek, określa datę przyjęcia oraz wysokość odpłatności /ewentualne zwolnienie/.
Dokumenty niezbędne do wydania decyzji kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie i przekazuje je do organu kierującego.
Z usług świadczonych w Ośrodku Wsparcia skorzystać może osoba:
- dorosła,
- niepełnosprawna intelektualnie,
- z terenu powiatu ciechanowskiego.

5. Oferta pomocowa – formy i metody pracy

 

5.1 Treningi funkcjonowania w codziennym życiu

a. trening higieniczny – celem zajęć jest wyrobienie nawyku codziennej higieny i dbałości o estetyczny wygląd uczestników.

b. trening kulinarny – wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków.

c. trening umiejętności praktycznych

d. trening budżetowy, czyli nabycie umiejętności racjonalnego gospodarowania pieniędzmi pozostającymi  w dyspozycji uczestnika.

e. ergoterapia

 - praca w kuchni – codzienny trening kulinarny
 - prace w ogrodzie i na terenie przyległym do Ośrodka.

5.2 Treningi umiejętności interpersonalnych

a. trening prowadzenia rozmowy

b. trening rozwiązywania problemów - uczenie uczestników zajęć metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami międzyludzkimi, które pojawiają się w codziennym życiu.

5.3 Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego

a. rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, gry i zabawy przystolikowe,

b. kulturoterapia - wycieczki, kino, muzeum, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich.

c. terapia zajęciowa, w tym :

  Pracownia plastyczna
Wykonywane są prace różnymi technikami: rysowanie kredkami, pastelami, farbami, wyklejanie bibułą, prace z wykorzystaniem naturalnych elementów - liście, kwiaty, żołędzie, szyszki, nasiona, malowanie pastelami, akwarelami i farbami olejnymi, kolaż, origami płaskie, masa solna, ikebana, odlewy gipsowe, lepienie, klejenie, wydzieranki, lepienie plasteliną, kalkowanie itp.

  Pracownia rękodzieła
W pracowni rękodzieła odbywa się nauka i doskonalenie technik szycia, wyszywania i haftowania.

  Pracownia stolarska i witrażu
Działania podejmowane w tych pracowniach skierowane są głównie na nauczenie uczestników wykonywania czynności praktycznych związanych z obróbką drewna i szkła.

d. muzykoterapia
W ramach zajęć odbywają się dyskoteki, teleturnieje muzyczne, słuchanie muzyki poważnej, rozrywkowej i klasycznej, relaks przy muzyce oraz gra na instrumentach.

5.4 Poradnictwo psychologiczne

5.5 Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych

5.6 Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

5.7 Kinezyterapia - zajęcia ruchowe, ćwiczenia ogólno kondycyjne z elementami gier zespołowych, mające na celu polepszenie ogólnej sprawności psychofizycznej podopiecznych.

 

Zakończenie  

Ośrodek Wsparcia to miejsce przyjazne i bezpieczne, w którym osoby dotknięte chorobą próbują odzyskać zdolność samodzielnego funkcjonowania w otoczeniu.
Ośrodek jest ważną formą rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Umożliwia osobom niepełnosprawnym intelektualnie uczestnictwo w życiu społecznym. Pobyt w Ośrodku stwarza im możliwość wyrównania braków w zakresie normalnego funkcjonowania w życiu codziennym.


Opracowała Ewa Sarnowska - Kierownik Ośrodka Wsparcia

 

Uchwała Nr V/7/43/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Wsparcia pn. Ośrodek Opiekuńczy Mieszkania Chronione w Ciechanowie oraz zmiany statutu tej jednostki organizacyjnej powiatu ciechanowskiego

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 11:11:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-19 11:56:55
  • Liczba odsłon: 9451
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4572382]

przewiń do góry