Obwieszczenia Starosty / Zawiadomienia / Ogłoszenia / Zarządzenia / Decyzje / Komunikaty
 
2020 rok
 
 
 
22.06.2020 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 czerwca 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej Humięcino-Mierzanowo od km 0+000,00 do km 1+807,00, gm. Grudusk.
 
05.06.2020 - Zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2020 Starosty Ciechanowskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku, dzień 12 czerwca 2020 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 
03.06.2020 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 03 czerwca 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy".
 
03.06.2020 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 03 czerwca 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Soboklęszcz i Gąsocin, gm. Sońsk.
 
03.06.2020 - Starosta Ciechanowski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania do nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w obrębie Glinojeck miasto Glinojeck o pow. 555 m 2 , stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 905 o pow. 0,1672 ha i samoistne władanie nieżyjącej ANASTAZJI KAZIMIERZEWSKIEJ poprzez udzielenie inwestorowi "ENERGA-OPERATOR" S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106, zezwolenia na  założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów wraz z infrastrukturą techniczną służących do przesyłu energii elektrycznej, w związku z realizacją celu publicznego pod nazwą "Budowa GPZ Glinojeck wraz z liniami kablowymi 110 kV oraz powiązaniami z siecią SN 15 kV", która zgodna jest z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Glinojeck zatwierdzonym uchwałą nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwcu 2007 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 201 z dnia 05 października 2007 roku, poz. 5702.
 
03.06.2020 - Starosta Ciechanowski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania do nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w obrębie GLINOJECK miasto GLINOJECK o pow. 2794 m 2 , stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 559 o pow. 3,3026 ha i własność nieżyjącego STEFANA WROŃSKIEGO syna Aleksandra i Bronisławy zamieszkałego Kowalewko 2, poprzez udzielenie inwestorowi "ENERGA-OPERATOR" S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106, zezwolenia na rozbiórkę starej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV oraz założenie i przeprowadzenie na nieruchomości nowych przewodów wraz z infrastrukturą techniczną służących do przesyłu energii elektrycznej, w związku z realizacją celu publicznego pod nazwą "Budowa GPZ Glinojeck wraz z liniami kablowymi 110kV oraz powiązaniami z siecią SN 15 kV, która zgodna jest z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Glinojeck zatwierdzonym uchwałą nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwcu 2007 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 201 z dnia 05 października 2007 roku, poz. 5702.
 
02.06.2020 - Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w związku z zagrożeniem koronawirusem.
 
21.05.2020 - Decyzja Starosty Ciechanowskiego z dnia 20.05.2020r. , znak:  WG-GN.6821.2.2.2019 zezwalająca inwestorowi ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o pow. 151,8 m 2 , stanowiącej część działki  nr 91 położonej w obrębie Brodzięcin, gm. Ojrzeń, własność nieżyjącego Sylwestra Gburzyńskiego na realizację celu publicznego polegającego na: demontażu dwóch starych słupów elektroenergetycznych ŻN-9; posadowieniu trzech nowych słupów elektroenergetycznych oraz przeprowadzeniu dwóch odcinków napowietrznej linii elektroenergetycznej o łącznej długości 151,8 mb - zgodnie w mapą w skali 1:500 z dnia 25.10.2019 roku, stanowiącą część projektu zagospodarowania pt." Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową Brodzięcin, gm. Ojrzeń", opracowanego przez projektanta Tomasza Jezierskiego - "Farad" Tomasz Jezierski Firma Usługowo-Projektowa ul. Inżynierska 9, 80-298 Gdańsk, która stanowi załącznik niniejszej decyzji.
 
20.05.2020 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 20 maja 2020 roku o wszczęciu z urzędu postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości oraz zebraniu materiału dowodowego w sprawach działki nr 686/1 o pow. 17 m 2 i działki nr 722/1 o pow. 74 m 2 położonych w Rydzewie, gm. Ciechanów.
 
13.05.2020 - Starosta Ciechanowski ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wiksin gm. Grudusk, oznaczonej nr 53 o pow. 0,4976 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie prowadzona jest księga wieczysta PL1C/00055576/0.
 
29.04.2020 - Starosta Ciechanowski zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 03.04.2020 roku - z wniosku inwestora "ENERGA-OPERATOR" S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku - w sprawie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania do nieruchomości o pow. 151,8 m 2 , stanowiącej część działki nr ewidencyjny 91 o pow. 1,2629 ha, położonej w obrębie BRODZIĘCIN gmina OJRZEŃ, która stanowi własność nieżyjącego SYLWESTRA GBURZYŃSKIEGO, a stan jej nie został uregulowany, celem realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
 
27.04.2020 - Zawiadomienia o czynnościach wyznaczenia znaków granicznych w miejscowości Morawka, gm. Gołymin-Ośrodek, powiat ciechanowski.
 
06.04.2020 - Starosta Ciechanowski zawiadamia, że w dniu 3 kwietnia 2020 roku zostało wszczęte - z wniosku inwestora "ENERGA-OPERATOR" S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku - postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania do nieruchomości o pow. 151,8 m 2 , której stan prawny jest nieuregulowany, stanowiącej część działki nr ewidencyjny 91 o pow. 1,2629 ha, położonej w obrębie BRODZIĘCIN gmina OJRZEŃ, stanowiącej własność nieżyjącego SYLWESTRA GBURZYŃSKIEGO, w celu realizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
 
27.03.2020 - Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w związku z zagrożeniem koronawirusem.
 
23.03.2020 - Komunikat dotyczący zawieszenia do odwołania bezpośredniej obsługi interesantów we wszystkich Wydziałach Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 
23.03.2020 - Komunikat dotyczący zawieszenia do odwołania bezpośredniej obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 
17.03.2020 - W związku z sytuacją związaną z pandemią COVID - 19 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego przekłada do odwołania terminy rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert.
 
13.03.2020 - Komunikat dotyczący pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 
13.03.2020 - Komunikat dotyczący zawieszenia bezpośredniej obsługi interesantów we wszystkich Wydziałach Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 
13.03.2020 - Komunikat dotyczący pracy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 
13.03.2020 - Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w związku z zagrożeniem koronawirusem.
 
10.02.2020 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza sprzedaż drewna gat. sosna pozyskanego z lasu Powiatu Ciechanowskiego położonego w Gołotczyźnie, gm. Sońsk. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu:
 
14.01.2020 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 stycznia 2020 r. zawiadamiające o wszczęciu, na wniosek spółki "Bratkowski i Wspólnicy" s.j., w imieniu i na rzecz której działa na mocy  udzielonego pełnomocnictwa Pani Anna Mihułka oraz Pan Zbigniew Stoicki, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wonnego z Fermy Drobiu zlokalizowanej w m. Kondrajec Szlachecki 48, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu tj. CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów
 
14.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony że w dniu 7 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w pokoju nr 18, w siedzibie Zarządu Zlewni w Ciechanowie, ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, odbędzie się rozprawa wodnoprawna w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym podjętym na wniosek Państwa Małgorzaty i Marcina Wrońskich, działających przez pełnomocnika Pana Marcina Bejnar, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m 3 /s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
 
13.01.2020 - Starosta Ciechanowski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania do części nieruchomości, położonej w obrębie BRODZIĘCIN gmina OJRZEŃ, oznaczonej jako działka nr 91 o pow. 1,2629 ha, własność nieżyjącego SYLWESTRA GBURZYŃSKIEGO, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie zezwolenia na rzecz inwestora tj. "ENERGA-OPERATOR" S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106, na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej.
 
 
07.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m 3 /s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-07 09:46:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-30 15:56:16
  • Liczba odsłon: 735
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4262893]

przewiń do góry