Inne obwieszczenia i zawiadomienia
 
25.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego - rurociągu o średnicy Fi 300 m będącego zamiennikiem rowu melioracyjnego RSZ-64 w km 2+399 - 2+459 położonego na działce o numerze ewidencyjnym 61/1, w miejscowości Kotermań, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
25.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej polegającej na likwidacji dwóch odcinków sączków drenarskich oraz wykonaniu nowych fragmentów sączków drenarskich na działkach o numerach ewidencyjnych: 187 i 188, obręb Mieszki Różki, gmina wiejska Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
25.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z gminnego ujęcia, składającego się z dwóch studni głębinowych zlokalizowanych na działce nr 59 w miejscowości Stary Kałęczyn, obręb Nowy Kałęczyn, gmina Gołymin-Ośrodek oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do ziemi - rowu melioracyjnego RSW-16 istniejącym wylotem zlokalizowanym w km 1+450, na działce nr 12, obręb Nowy Kałęczyn, gmina Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski oraz w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Ciechanowskiego decyzją znak: RSD.622326-1/10 z dnia 12.10.2010 r.
 
25.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu - gminnej oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z działalności Spółdzielni Mleczarskiej w Gąsocinie.
 
25.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na „wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę rowu otwartego na rów kryty na działce nr 61/1 położonej w miejscowości Kotermań, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.”
 
24.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Strugi w miejsce istniejącego przepustu w km 0+375,00 rurociągiem kanalizacji sanitarnej w rurze osłonowej PE100RC o średnicy 200 mm, działka nr 148 obręb Sońsk, gmina Sońsk, powiat ciechanowski, wojewodztwo mazowieckie.
 
18.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego „na wykonanie i likwidację odcinków sączków oraz zbieraczy na działce o nr ewidencyjnym 104, obręb nr 38 Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie, w związku z inwestycją polegającą na budowie dwóch wiat gospodarczych wraz z niezbędną infrastrukturą”.
 
13.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:
- na likwidację rowów przydrożnych oraz wykonanie nowych rowów przydrożnych wraz z wykonaniem, przebudową lub likwidacją przepustów na tych rowach, w tym przepustów poprzecznych pod koroną drogi (na działkach o nr ewid.: 97 obręb Krubin, gm.Ciechanów, 166/2 i 3397 obręb Mieszki-Różki, gm. Ciechanów, 66 obręb Bieńki-Karkuty, gm. Sońsk, 16 i 33/2 obręb Gołotczyzna, gm. Sońsk),
- na wykonanie przebudowy rowów melioracyjnych polegających na przebudowie przepustów poprzecznych pod koroną drogi ( na działkach o nr ewid.: 166/2 obręb Mieszki-Różki, gm. Ciechanów, 66 obręb Bieńki-Karkuty, gm. Sońsk, 16 obręb Gołotczyzna, gm. Sońsk),
- na wykonanie wylotu ( na działce o nr ewid. 66 obręb Bieńki-Karkuty, gm. Sońsk) odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z kanalizacji deszczowej,
- na wykonanie 3 studni chłonnych wraz z drenażem  (na działce o nr ewid. 66 obręb Bieńki-Karkuty, gm. Sońsk),
- na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wylotem do rowu przydrożnego (na działce o nr ewid. 66 obręb Bieńki-Karkuty, gm. Sońsk).
Z związku z realizacją "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421w polegająca na budowie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Podleśnej w Ciechanowie do ul. Parkowej (w km 0+000,00 - 6+894,69) w msc. Gołotczyzna gmina Sońsk" w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno-poznawczym".
 
10.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę fragmentu drenowania na działce nr 3/27 w obrębie Chruszczewo, gmina Ciechanów kolidującego z budową budynku mieszkanego z częścią usługową oraz niezbędną informacją techniczną.
 
03.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy drenowania na działce nr ew. 52 położonej w miejscowości Mężenino Węgłowice, gm. Sońsk, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
02.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy drenowania na działce nr ew. 306 położonej w miejscowości Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
21.10.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia (składającego się z dwóch studni głębinowych), zlokalizowanego na działkach o nr ew. 111/7 i 111/3 obręb Pajewo Wielkie, gm. Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski, oraz w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie decyzją znak: WA.ZUZ.1.421.222.2018.MW z dnia 30.07.2018 r., w części dotyczącej poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia zlokalizowanego na działkach nr 111/7 (studnia nr 1) i 111/3 (studnia nr 2) obręb Pajewo Wielkie, gmina Gołymin-Ośrodek, powiat ciechanowski.
 
21.10.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającą na likwidacji dwóch odcinków sączków drenarskich i odcinka zbieracza melioracyjnego oraz wykonanie nowych fragmentów sączków drenarskich i odcinków zbieracza melioracyjnego, na działce nr ew. 11/20 w Chruszczewie, obręb Chruszczewo, gm. Ciechanów w związku z kolizją istniejącej sieci drenarskiej z projektowanym budynkiem jednorodzinnym.
 
16.10.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego RŁ-14 w km 0+204 jego biegu na działce o nr ew. 1188/10 obręb 0030 Podzamcze, gm. Ciechanów-m, oraz usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z zamkniętej kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RŁ-14 w km 0+204 jego biegu.
 
15.10.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód (Rzeka Sona) na odcinku linii kolejowej od km 85,150 do km 85,730 (stacja Gołotczyzna) oraz wiaduktu kolejowego w km 85,350 przy linii kolejowej nr 009 Warszawa Wschodnia - Gdynia.
 
07.10.2020 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02 października 2020 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek "WEGAZ" Sławomir Werincki, ul. Płocka 15, 06-450 Glinojeck w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Katarzyna Walkowiak, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zwierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Płocka 20, 06-450 Glinojeck.
 
05.10.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 28 września 2020 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.171.2020.MG w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działkach nr 109, 110/4, 110/10 w obrębie Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
 
29.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy drenowania na działce nr ewid. 147, położonej w miejscowości Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski.
 
29.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy drenowania na działce nr ewid. 158/5, obręb Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującego z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
29.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację sączka drenarskiego na działce nr 149/6 w obrębie Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującego z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną.
 
29.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację sączka drenarskiego na działce nr 30/12 w obrębie Kotermań, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującego z rozbudową i przebudową dwóch budynków gospodarczych.
 
16.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie (istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce 55/1 obręb Kraszewo, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski) wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Kraszewie do ziemi - rowu zlokalizowanego na terenie działek 55/1 i 3426/2 obręb Kraszewo, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski.
 
11.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej poprzez likwidację i budowę odcinka sączka drenarskiego oraz likwidację i przebudowę odcinka zbieracza na dz. nr ew. 63/18, ob. Elżbiecin, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski.
 
11.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych na dz. nr ew. 72 w miejscowości Gąski, gm. Ciechanów.
 
04.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działkach nr 109, 110/4, 110/10 w obrębie Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
 
01.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Trętowo, gm. Opinogóra Górna, udzielonego decyzją Starosty Ciechanowskiego z dnia 9 sierpnia 2010 r., znak: RSD. 6223/177-1/10 oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na: poborze wód podziemnych z gminnego ujęcia, składającego się z dwóch studni głębinowych, zlokalizowanego na działce o nr ew. 60/1 w miejscowości Trętowo, obręb 0036 Załuże Imbrzyki, Gmina Opinogóra i wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do rzeki Sony Wschodniej, wylotem zlokalizowanym w km 25+110 jej biegu, na działce o nr ew. 86 obręb 0030 Sosnowo, gm. Opinogóra Górna.
 
31.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji dnia 25 sierpnia 2020r., w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci: przepustów na rowie przydrożnym; przepustów pod koroną drogi; rowów przydrożnych; zbiorników retencyjnych, wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych; wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych; likwidacji urządzeń wodnych w postaci istniejących rowów przydrożnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych do urządzenia wodnego (zbiornika retencyjno - chłonnego) z terenów zlewni drogi powiatowej nr 1271 w Ciechanów - Romanowo od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice.

 

28.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci: przepustów na rowie przydrożnym; przepustów pod koroną drogi; rowów przydrożnych; zbiorników retencyjnych, wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych; wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych; likwidacji urządzeń wodnych w postaci istniejących rowów przydrożnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych do urządzenia wodnego (zbiornika retencyjno-chłonnego) z terenów zlewni drogi powiatowej nr 1271 w Ciechanów-Romanowo od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice.
 
20.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie (istniejącym wylotem) wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Dąbrowie do ziemi - rowu melioracyjnego o nazwie RO-7 zlokalizowanego na terenie działki 388 obręb Dąbrowa, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski.
 
20.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działkach nr 109, 110/4, 110/10 w obrębie Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
 
10.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z istniejącej kanalizacji deszczowej do czterech urządzeń wodnych - rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Łydyni oraz rowów melioracyjnych oznaczonych numerami: RŁ-13, RŁ-14 i RŁ-14/3 za pomocą 34 istniejących wylotów z odwodnienia części terenu miasta Ciechanów.
 
10.08.2020 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04 sierpnia 2020 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03 sierpnia 2020 r., znak: WA.RUZ.4210.127m.2020.JSM uchylającej decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, którą odmówiono udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry oraz na usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01m n.p.m. Kr, na usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki, szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m3/s i lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych: stopnia wodnego oraz przedłużenia drogi lokalnej dla umożliwienia dojazdu do elektrowni i dojazdu wraz z mostem nad przepławką oraz na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości ok. 5l/s. Lokalizacja inwestycji na działkach o nr ew. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
06.08.2020 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 sierpnia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu, na wniosek Państwa Agnieszki Bartkowskiej i Włodzimierza Władysława Bartkowskiego postępowania administracyjnego, w imieniu i na rzecz których działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Anna Mihułka, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie Fermy drobiu w m. Budy Rumockie, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu tj. CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów.
 
05.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę sieci drenarskiej poprzez likwidację odcinka sączka drenarskiego 1-2 i wykonanie nowego fragmentu sączka na odcinku 1-3-4-2 na działce o nr ew. 90/44 obręb Chruszczewo, gm. Ciechanów.
 
27.07.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci: przepustów na rowie przydrożnym; przepustów pod koroną drogi; rowów przydrożnych; zbiorników retencyjnych, wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych; wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych; likwidacji urządzeń wodnych w postaci istniejących rowów przydrożnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych do urządzenia wodnego (zbiornika retencyjno-chłonnego) z terenów zlewni drogi powiatowej nr 1271 w Ciechanów - Romanowo od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice.
 
23.07.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - trzech stawów na działce o nr 3314/1 - obręb Glinojeck, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie; lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - trzech stawów oraz grobli ziemnej na działce 3341/1 - obręb Glinojeck, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - trzech stawów na działce o nr 3314/1 obręb Glinojeck, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
21.07.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 10 lipca 2020 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.70.2020.MG w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych w związku z rozbudową drogi gminnej nr 120242W Ujazdówek - Rutki Głowice na dz. nr ew. 105, 106, 107, 108, 116, 117, 121/1, 122/1, 123, 125/1, 126/2, 129/1, 129/3, 131/5, 136, 218 - obręb 0040 Ujazdówek, gm. Ciechanów oraz na dz. nr 38, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72/2, 100, 3233/4 - obręb 0032 Rutki Głowice, gmina Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
14.07.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinka rowu przydrożnego, na wykonanie w miejscu likwidowanego odcinka rowu przydrożnego urządzenia wodnego: drenażu francuskiego, na wykonanie wylotu odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z kanalizacji deszczowej oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej do rowu RSZ - 49, w związku z budową odcinka chodnika (w miejscu istniejącego rowu przydrożnego) w pasie drogowym drogi powiatowej 1213W w miejscowości Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, dz. nr ewid. 128 obręb Władysławowo.

 

13.07.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego w postaci: przepustów na rowie przydrożnym; przepustów pod koroną drogi; rowów przydrożnych; zbiorników retencyjnych, wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych; wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych; likwidacji urządzeń wodnych w postaci istniejących rowów przydrożnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych do urządzenia wodnego ( zbiornika retencyjno - chłonnego ) z terenów zlewni drogi powiatowej nr 1271 w Ciechanów - Romanowo od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice.

 

13.07.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do czterech urządzeń wodnych - rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Łydyni oraz do rowów melioracyjnych oznaczonych numerami: RŁ - 13, RŁ - 14 i RŁ14/3, z terenu części miasta Ciechanów, województwo mazowieckie. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą z istniejących kanalizacji deszczowych za pomocą 34 istniejących wylotów.

 

30.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi gminnej nr 120242W Ujazdówek - Rutki Głowice na dz. nr ew. 105, 106, 107, 108, 116, 117, 121/1, 122/1, 123, 125/1, 126/2, 129/1, 129/3, 131/5, 136, 218 - obręb 0040 Ujazdówek, gm. Ciechanów oraz na dz. nr 38, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72/2, 100, 3233/4 - obręb 0032 Rutki Głowice, gmina Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
24.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - budowę stawu o przeznaczeniu retencyjnym na działce o nr ew. 95, ob. Kołaki Kwasy, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski.
 
24.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do czterech urządzeń wodnych - rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Łydyni oraz do rowów melioracyjnych oznaczonych numerami: RŁ-13, RŁ-14, RŁ-14/3, z terenu części miasta Ciechanów, województwo mazowieckie. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą z istniejących kanalizacji deszczowych za pomocą 34 istniejących wylotów.
 
24.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie zawiadamia strony postępowania o wpłynięciu odwołania od decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m3/s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
19.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Łydyni dwoma wylotami zlokalizowanymi w km 31+270 i 31+315 wód opadowych i roztopowych z terenu Browaru Ciechan.
 
19.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 4803/4 w obręb Scalenie, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
 
19.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinków sączków melioracyjnych na działce nr 359/4 w obrębie Grudusk, gmina Grudusk, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z budową elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem.
 
17.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z istniejących trzech stawów (zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 2/1, 2/5 i 217 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck) do celów nawodnień upraw rolniczych w systemie linii kroplujących w miejscowości Płaciszewo, gm. Glinojeck.
 
10.06.2020 - Obwieszczenie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 czerwca 2020 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 48/2020/KUZ z dnia 24 marca 2020 r. znak KUZ.424.176.1.2019.JA, utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 października 2019 r. znak WA.RUZ.421.239.2019.MJ, wydanej w przedmiocie odmowy ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzją  Nr 647/D/NN/09 z dnia 27 listopada 2009 r. znak NN-404/P/404/09.
 
10.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinków sączków na działce nr 83/1 w obrębie Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem.
 
10.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z przebudową drogi gminnej nr 120242W Ujazdówek - Rutki Głowice na dz. nr ew. 105, 106, 107, 108, 116, 117, 121/1, 122/1, 123, 125/1, 126/2, 129/1, 129/3, 131/5, 136, 218 - obręb 0040 Ujazdówek, gm. Ciechanów oraz dz. nr 38, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72/2, 100, 3233/4 - obręb 0032 Rutki Głowice, gmina Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
05.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m3/s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
02.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rurociągów drenarskich na działkach nr 62/1, 78/3 w obrębie Opinogóra Górna, gmina Opinogóra Górna, na odbudowę zbiornika wodnego na działce nr 78/3 w obrębie Opinogóra Górna, gmina Opinogóra Górna oraz na odbudowę rowu melioracyjnego RSZ-55/4 od km 0+478 do km 0+662 zlokalizowanego na działce nr 62/1, 78/3 w obrębie Opinogóra Górna, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
02.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech zbiorników retencyjnych w celu retencjonowania wód powierzchniowych, każdy o powierzchni 1600 m 2 zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 161/10, 161/11 i 161/12 obręb Chotum, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski.
 
27.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na częściowej likwidacji trzech odcinków sączków drenarskich nr 104, 105 i 117 oraz wykonanie nowych odcinków sączków drenarskich nr 105 i 117 na działce nr 67/8 w obrębie Gąski, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z projektowanym budynkiem jednorodzinnym z częścią gospodarczo-garażową wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu.
 
22.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie wykonania i likwidacji odcinków sączków na działce nr 147/31, obręb 0110 Chrzanówek, miasto Ciechanów przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej.
 
22.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 92/9 w obrębie Mieszki Różki, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym.
 
21.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 82 w obrębie Bacze, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującej z projektowanymi obiektami.
 
21.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzcji znak WA.ZUZ.1.421.36.2018.MW z dnia 04.04.2018 r., wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej będącej własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z procesów przetwórstwa odpadowych tworzyw sztucznych - mycia zabrudzonej folii polietylenowej, powstających na terenie zakładu zlokalizowanego w Ciechanowie, ul. Chabrowa 5 (działka 78/13, obręb Krubin, gmina Ciechanów), w zakresie zmiany  nazwy i siedziby firmy.
 
15.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego rowu drogowego od km 0+009,80 do km 0+026,30 drogi gminnej w miejscowości Zeńbok na odcinku długości 16,50 m w ramach zadania pn. ,,Budowa parkingu przy szkole podstawowej w miejscowości Zeńbok" na terenie oznaczonym nr ew.: 195/1 i 210 w obrębie ew. 24 Zeńbok, gm. Regimin, powiat ciechanowski.
 
15.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego polegające na przebudowie urządzeń melioracyjnych na działce o nr ew. 4100/17 obręb 0020 Scalenie w Ciechanowie.
 
05.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu - Zakładu Wodociagu i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o., ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, będących mieszaniną ścieków bytowych i przemysłowych z Myjni Samochodowej zlokalizowanej na dz. nr ew. 28/32 przy ul. Mleczarskiej 5 w Ciechanowie, obręb Szczurzyn, gm. miasto Ciechanów, pow. ciechanowski.
 
23.04.2020 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 kwietnia 2020 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów tj. do urządzeń kanalizacyjnych, należących do ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie, ścieków przemysłowych zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej, gm. Ciechanów, Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego.
 
20.04.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV na działce nr 225 w obrębie Kowalewko, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
14.04.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.43.2020.MG w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - rowu drogowego wraz z przepustami oraz na przebudowę rowów polegającą na przebudowie przepustów na działkach nr 42, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 102, 111/1, 111/2, 123/2, 124 w obrębie Bielawy, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy.
 
06.04.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m3/s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
02.04.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony, że w wyniku wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m 3/s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski,
został zebrany materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie.
 
30.03.2020 - Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego informujące o przyjęciu uchwały nr 27 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.
 
23.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia na 20 lat kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 323/D/NN/10 z dnia 01.06.2010 r., udzielającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z wiaduktu drogowego w km 106,348 oraz odcinka drogi do rowów przydrożnych. Działki o nr ewid. 84/3, 83/2, 173/1, 195/1 obręb Pniewo-Czeruchy, gmina Regimin, powiat ciechanowski.
 
23.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia na 20 lat kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 324/D/NN/10 z dnia 01.06.2010 r., udzielającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z wiaduktu drogowego w km 102,598 oraz odcinka drogi do rowów przydrożnych. Wyloty z systemu odwodnienia znajdują się na działkach o nr ewid. 31/3, 34, 38/1, 97/1 obręb Pawłowo oraz 6/1 obręb Pawłówko, gmina Regimin, powiat ciechanowski.
 
12.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- rowu drogowego wraz z przepustami oraz na przebudowę rowów polegającą na przebudowie przepustów na działkach nr 42, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 102, 111/1, 111/2, 123/2, 124 w obrębie Bielawy, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy.
 
12.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego oraz wykonanie urządzenia wodnego - betonowego wylotu z kanalizacji deszczowej w skarpie ww. rowu melioracyjnego (na działkach o nr ewid. 96/26 obręb Gostkowo, gm. Ciechanów-miasto i nr 483/1 obręb Podzamcze, gm. Ciechanów-miasto) w związku z przebudową ul. Andersena w Ciechanowie.
 
04.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego polegające na przebudowie urządzeń melioracji wodnych - sieci drenarskiej na działce o nr ew. 124 obręb Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski.
 
04.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m 3 /s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
02.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację odcinków sączków oraz zbieraczy sieci drenarskiej na działce nr 39/1 i 39/2 w obrębie Gąski, gmina Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z rozbudową budynku gospodarczego.
 
02.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinków sączków sieci drenarskiej oraz wykonanie nowego odcinka zbieracza ,,c" na działce nr 49 w obrębie Kołaki-Budzyno, gmina Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z projektowanym budynkiem inwestorskim i naziemnym zbiornikiem na gnojowicę.
 
11.02.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z istniejącego zbiornika odparowywalno-chłonnego  do gruntu na działce nr 3/1 w miejscowości Dąbrowa, gmina Ojrzeń, powiat ciechanowski.
 
05.02.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 2A, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny, zlokalizowanej na terenie działki o nr 174/4 w miejscowości Sokołówek, obręb Mieszki Różki, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski, na likwidację urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 2 zlokalizowanej na terenie działki o nr 174/4 obręb Mieszki Różki, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski, na pobór wód podziemnych za pomocą ujęcia składającego się ze studni nr 1 i studni nr 2A zlokalizowanego na terenie działki o nr 174/4 obręb Mieszki Różki, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski, oraz w sprawie wygaszenia w części pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Ciechanowskiego znak RSD.6223/28-3/10 z dnia 10.01.2010 r. w pkt. II.1. dotyczącym udzielenia Gminie Ciechanów pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr ew. 179/4 w miejscowości Sokołówek gm. Ciechanów, składającego się z dwóch studni głębinowych: nr 1 i nr 2.
 
05.02.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m 3 /s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
20.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia na 20 lat kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 197/D/NN/10 z dnia 08.04.2010 r., udzielającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z wiaduktu drogowego  w km 100,881 oraz odcinka drogi gminnej klasy L do rowów przydrożnych. Działki o nr ewid. 108/1, 109/1, 19/1, 22/1 i 23/1 obręb Chruszczewo, gmina Ciechanów.
 
20.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia na 20 lat kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 196/D/NN/10 z dnia 08.04.2010 r., udzielającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z wiaduktu drogowego  w km 104,462 oraz odcinka drogi gminnej klasy L do rowów przydrożnych. Działki o nr ewid. 45/8, 3/1, 4/1 i 5/6 obręb Pawłowo, gmina Regimin.
 
20.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 147/34 w obrębie Chrzanówek, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
20.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 147/32 w obrębie Chrzanówek, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-20 14:32:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-25 10:39:25
  • Liczba odsłon: 603
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4331289]

przewiń do góry