Inne obwieszczenia i zawiadomienia
 
 
30.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi gminnej nr 120242W Ujazdówek - Rutki Głowice na dz. nr ew. 105, 106, 107, 108, 116, 117, 121/1, 122/1, 123, 125/1, 126/2, 129/1, 129/3, 131/5, 136, 218 - obręb 0040 Ujazdówek, gm. Ciechanów oraz na dz. nr 38, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72/2, 100, 3233/4 - obręb 0032 Rutki Głowice, gmina Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
24.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - budowę stawu o przeznaczeniu retencyjnym na działce o nr ew. 95, ob. Kołaki Kwasy, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski.
 
24.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do czterech urządzeń wodnych - rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Łydyni oraz do rowów melioracyjnych oznaczonych numerami: RŁ-13, RŁ-14, RŁ-14/3, z terenu części miasta Ciechanów, województwo mazowieckie. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą z istniejących kanalizacji deszczowych za pomocą 34 istniejących wylotów.
 
24.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie zawiadamia strony postępowania o wpłynięciu odwołania od decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m3/s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
19.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Łydyni dwoma wylotami zlokalizowanymi w km 31+270 i 31+315 wód opadowych i roztopowych z terenu Browaru Ciechan.
 
19.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 4803/4 w obręb Scalenie, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
 
19.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinków sączków melioracyjnych na działce nr 359/4 w obrębie Grudusk, gmina Grudusk, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z budową elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem.
 
17.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z istniejących trzech stawów (zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 2/1, 2/5 i 217 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck) do celów nawodnień upraw rolniczych w systemie linii kroplujących w miejscowości Płaciszewo, gm. Glinojeck.
 
10.06.2020 - Obwieszczenie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 czerwca 2020 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 48/2020/KUZ z dnia 24 marca 2020 r. znak KUZ.424.176.1.2019.JA, utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 października 2019 r. znak WA.RUZ.421.239.2019.MJ, wydanej w przedmiocie odmowy ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzją  Nr 647/D/NN/09 z dnia 27 listopada 2009 r. znak NN-404/P/404/09.
 
10.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinków sączków na działce nr 83/1 w obrębie Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem.
 
10.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z przebudową drogi gminnej nr 120242W Ujazdówek - Rutki Głowice na dz. nr ew. 105, 106, 107, 108, 116, 117, 121/1, 122/1, 123, 125/1, 126/2, 129/1, 129/3, 131/5, 136, 218 - obręb 0040 Ujazdówek, gm. Ciechanów oraz dz. nr 38, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72/2, 100, 3233/4 - obręb 0032 Rutki Głowice, gmina Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
05.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m3/s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
02.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rurociągów drenarskich na działkach nr 62/1, 78/3 w obrębie Opinogóra Górna, gmina Opinogóra Górna, na odbudowę zbiornika wodnego na działce nr 78/3 w obrębie Opinogóra Górna, gmina Opinogóra Górna oraz na odbudowę rowu melioracyjnego RSZ-55/4 od km 0+478 do km 0+662 zlokalizowanego na działce nr 62/1, 78/3 w obrębie Opinogóra Górna, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
02.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech zbiorników retencyjnych w celu retencjonowania wód powierzchniowych, każdy o powierzchni 1600 m 2 zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 161/10, 161/11 i 161/12 obręb Chotum, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski.
 
27.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na częściowej likwidacji trzech odcinków sączków drenarskich nr 104, 105 i 117 oraz wykonanie nowych odcinków sączków drenarskich nr 105 i 117 na działce nr 67/8 w obrębie Gąski, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z projektowanym budynkiem jednorodzinnym z częścią gospodarczo-garażową wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu.
 
22.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie wykonania i likwidacji odcinków sączków na działce nr 147/31, obręb 0110 Chrzanówek, miasto Ciechanów przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej.
 
22.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 92/9 w obrębie Mieszki Różki, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym.
 
21.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 82 w obrębie Bacze, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującej z projektowanymi obiektami.
 
21.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzcji znak WA.ZUZ.1.421.36.2018.MW z dnia 04.04.2018 r., wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej będącej własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z procesów przetwórstwa odpadowych tworzyw sztucznych - mycia zabrudzonej folii polietylenowej, powstających na terenie zakładu zlokalizowanego w Ciechanowie, ul. Chabrowa 5 (działka 78/13, obręb Krubin, gmina Ciechanów), w zakresie zmiany  nazwy i siedziby firmy.
 
15.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego rowu drogowego od km 0+009,80 do km 0+026,30 drogi gminnej w miejscowości Zeńbok na odcinku długości 16,50 m w ramach zadania pn. ,,Budowa parkingu przy szkole podstawowej w miejscowości Zeńbok" na terenie oznaczonym nr ew.: 195/1 i 210 w obrębie ew. 24 Zeńbok, gm. Regimin, powiat ciechanowski.
 
15.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego polegające na przebudowie urządzeń melioracyjnych na działce o nr ew. 4100/17 obręb 0020 Scalenie w Ciechanowie.
 
05.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu - Zakładu Wodociagu i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o., ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, będących mieszaniną ścieków bytowych i przemysłowych z Myjni Samochodowej zlokalizowanej na dz. nr ew. 28/32 przy ul. Mleczarskiej 5 w Ciechanowie, obręb Szczurzyn, gm. miasto Ciechanów, pow. ciechanowski.
 
23.04.2020 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 kwietnia 2020 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów tj. do urządzeń kanalizacyjnych, należących do ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie, ścieków przemysłowych zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej, gm. Ciechanów, Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego.
 
20.04.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV na działce nr 225 w obrębie Kowalewko, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
14.04.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.43.2020.MG w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - rowu drogowego wraz z przepustami oraz na przebudowę rowów polegającą na przebudowie przepustów na działkach nr 42, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 102, 111/1, 111/2, 123/2, 124 w obrębie Bielawy, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy.
 
06.04.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m3/s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
02.04.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony, że w wyniku wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m 3/s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski,
został zebrany materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie.
 
30.03.2020 - Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego informujące o przyjęciu uchwały nr 27 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.
 
23.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia na 20 lat kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 323/D/NN/10 z dnia 01.06.2010 r., udzielającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z wiaduktu drogowego w km 106,348 oraz odcinka drogi do rowów przydrożnych. Działki o nr ewid. 84/3, 83/2, 173/1, 195/1 obręb Pniewo-Czeruchy, gmina Regimin, powiat ciechanowski.
 
23.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia na 20 lat kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 324/D/NN/10 z dnia 01.06.2010 r., udzielającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z wiaduktu drogowego w km 102,598 oraz odcinka drogi do rowów przydrożnych. Wyloty z systemu odwodnienia znajdują się na działkach o nr ewid. 31/3, 34, 38/1, 97/1 obręb Pawłowo oraz 6/1 obręb Pawłówko, gmina Regimin, powiat ciechanowski.
 
12.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- rowu drogowego wraz z przepustami oraz na przebudowę rowów polegającą na przebudowie przepustów na działkach nr 42, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 102, 111/1, 111/2, 123/2, 124 w obrębie Bielawy, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy.
 
12.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego oraz wykonanie urządzenia wodnego - betonowego wylotu z kanalizacji deszczowej w skarpie ww. rowu melioracyjnego (na działkach o nr ewid. 96/26 obręb Gostkowo, gm. Ciechanów-miasto i nr 483/1 obręb Podzamcze, gm. Ciechanów-miasto) w związku z przebudową ul. Andersena w Ciechanowie.
 
04.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego polegające na przebudowie urządzeń melioracji wodnych - sieci drenarskiej na działce o nr ew. 124 obręb Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski.
 
04.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m 3 /s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
02.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację odcinków sączków oraz zbieraczy sieci drenarskiej na działce nr 39/1 i 39/2 w obrębie Gąski, gmina Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z rozbudową budynku gospodarczego.
 
02.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinków sączków sieci drenarskiej oraz wykonanie nowego odcinka zbieracza ,,c" na działce nr 49 w obrębie Kołaki-Budzyno, gmina Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z projektowanym budynkiem inwestorskim i naziemnym zbiornikiem na gnojowicę.
 
11.02.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z istniejącego zbiornika odparowywalno-chłonnego  do gruntu na działce nr 3/1 w miejscowości Dąbrowa, gmina Ojrzeń, powiat ciechanowski.
 
05.02.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 2A, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny, zlokalizowanej na terenie działki o nr 174/4 w miejscowości Sokołówek, obręb Mieszki Różki, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski, na likwidację urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 2 zlokalizowanej na terenie działki o nr 174/4 obręb Mieszki Różki, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski, na pobór wód podziemnych za pomocą ujęcia składającego się ze studni nr 1 i studni nr 2A zlokalizowanego na terenie działki o nr 174/4 obręb Mieszki Różki, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski, oraz w sprawie wygaszenia w części pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Ciechanowskiego znak RSD.6223/28-3/10 z dnia 10.01.2010 r. w pkt. II.1. dotyczącym udzielenia Gminie Ciechanów pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr ew. 179/4 w miejscowości Sokołówek gm. Ciechanów, składającego się z dwóch studni głębinowych: nr 1 i nr 2.
 
05.02.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m 3 /s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
20.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia na 20 lat kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 197/D/NN/10 z dnia 08.04.2010 r., udzielającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z wiaduktu drogowego  w km 100,881 oraz odcinka drogi gminnej klasy L do rowów przydrożnych. Działki o nr ewid. 108/1, 109/1, 19/1, 22/1 i 23/1 obręb Chruszczewo, gmina Ciechanów.
 
20.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia na 20 lat kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 196/D/NN/10 z dnia 08.04.2010 r., udzielającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z wiaduktu drogowego  w km 104,462 oraz odcinka drogi gminnej klasy L do rowów przydrożnych. Działki o nr ewid. 45/8, 3/1, 4/1 i 5/6 obręb Pawłowo, gmina Regimin.
 
20.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 147/34 w obrębie Chrzanówek, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
20.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 147/32 w obrębie Chrzanówek, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-20 14:32:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-30 13:55:45
  • Liczba odsłon: 395
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4262893]

przewiń do góry