Inne obwieszczenia i zawiadomienia
 
2021 rok
09.04.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tj. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo pomiarowymi na dz. nr ew. 398, 403, 407, 408 i 409, obręb Wkra, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
29.03.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka drenarskiego na działce nr ewidencyjny 4296/2, obręb Scalenie, miasto Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
29.03.2021 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowych  S.A. w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych dwoma istniejącymi wylotami do rowów zlokalizowanych na działkach: nr 54, obręb Kałęczyn, gm. Sońsk i nr 56, obręb Bylice, gm. Świercze, woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, wzdłuż toru nr 1 i nr 2 w km 75+713 linii kolejowej nr 9  Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny.
 
23.03.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji trzech odcinków sączków drenarskich na działce nr ewidencyjny 67/51, obręb Mieszki Różki, gmina wiejska Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
23.03.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie (istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce 88/6 obręb Komory Dąbrowne, gm. Sońsk, pow. ciechanowski) ścieków komunalnych oczyszczonych na gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych, do rowu RSG-5 w km 4+225 zlokalizowanego na działkach: 88/6, 87/11, 3451/1, 81, 43, 80/1, 80/2 i 76/10 obręb Komory Dąbrowne, gm. Sońsk, pow. ciechanowski.
 
17.03.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków i budowie nowych sączków na działce o numerze ewidencyjnym 127/2, obręb Pomorze, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
17.03.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków i fragmentu zbieracza oraz budowie nowego fragmentu zbieracza na działce o numerze ewidencyjnym 63/13, obręb Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
12.03.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu Wytwórni Mas Bitumicznych „Ciechanów”, do ziemi za pomocą systemu komór drenażowych zlokalizowanych na działce nr 64/4, obręb Chotum, gmina Ciechanów.
 
09.03.2021 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 marca 2021 r. o wydaniu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 marca 2021 r., znak: WA.RUZ.4210.127m.2020.JSM.PS uchylającej decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 czerwca 2020 r., znak: WA.ZUZ.1.421.269.2019.MW oraz udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry oraz na usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01m n.p.m., na usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki, szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55÷0,80 m3/s i lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych: stopnia wodnego oraz przedłużenia drogi lokalnej dla umożliwienia dojazdu do elektrowni i do jazu wraz z mostem nad przepławką oraz na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości ok. 5l/s. Lokalizacja inwestycji na działkach o nr ew. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
05.03.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu polegającą na wykonaniu przepustu rurowego z rur PEHD o średnicy 40 cm na długości 34 m na działce o nr ew. 59 obręb Pomorze, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski w związku z planowaną przebudową drogi wewnętrznej w m. Pomorze.
 
03.03.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka oraz budowie nowego fragmentu sączka na działkach o numerach ewidencyjnych: 11/24, 11/23, 11/29 obręb Chruszczewo, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
23.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na częściowej likwidacji sączka  drenarskiego  nr 104 na działce o numerze ewidencyjnym 118/23, obręb Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
23.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie działki 28/15 w obrębie Szczurzyn, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
23.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka oraz budowie nowego fragmentu sączka na działce o numerze ewidencyjnym 84/2, obręb Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
23.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków oraz budowie nowego fragmentu sączka na działce o numerze ewidencyjnym 116/16, obręb Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
16.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków i zbieracza oraz budowie nowego fragmentu zbieracza na działce o numerze ewidencyjnym 63/17, obręb Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
10.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze zlewni ul. Strażackiej za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1155 obręb Podzamcze, gm. Ciechanów Miasto do rzeki Łydyni w km 29+915 (na wysokości działki o nr ewid. 426/1 obręb Śródmieście, gm. Ciechanów Miasto) oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze zlewni ul. Orylskiej za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na granicy działki o nr ewid. 3 obręb Szczurzyn, gm. Ciechanów Miasto oraz działki 787/8 obręb Śródmieście, gm. Ciechanów Miasto do rzeki Łydyni w km 28+895.
 
08.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ew. 118/15 obręb Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski.
 
08.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia melioracji wodnych tj. stawów ziemnych połączonych przepustów wraz z urządzeniem piętrzącym w postaci zastawki wykonanych na działkach o nr ew. 141/1 i 105/1 obręb Żochy, gm. Ojrzeń, powiat ciechanowski.
 
08.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę rowu odwadniającego drogę wewnętrzną - ul. Bukową na działce o nr ew. 198/3, obręb Chrzanówek, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski.
 
02.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 27 stycznia 2021 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.327.2020.MGR, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Sońsk, ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk na wykonanie urządzenia wodnego: wykonanie rowu przydrożnego R1 wzdłuż drogi gminnej na odcinku ok. 980,00 m wraz z budową przepustów P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 oraz wykonaniem przepustów P-1 i P-2 pod koroną drogi gminnej w celu zapewnienia zachowania ciągłości rowu R1 w związku z inwestycją polegającą na budowie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Soboklęszcz (dz. nr ew.: 237, 248/1, 249/1, 249/2, 248/2, 255/4, 256, 257/1, 257/2, 257/3, 258/1, 261 ob. 0030 Soboklęszcz i dz. nr ew.: 471/1, 472/1, 481/1 ob. 0011 Gąsocin), gm. Sońsk, powiat ciechanowski.
 
26.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych (sieci drenarskiej) kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ew. 3/8 obręb Opinogóra Górna, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski.
 
26.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych (sieci drenarskiej) kolidującej z projektowanym budynkiem gospodarczym na działce o nr ew. 16 obręb Obiedzino Górne, gm. Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski.
 
26.01.2021 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w związku z prowadzonym postępowaniem uzupełniającym dotyczącym ponownego rozpatrzenia odwołania od decyzji Dyrektora Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 czerwca 2020 r., znak: WA.ZUZ.1.421.269.2019.MW, odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry oraz na usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01 m n.p.m., na usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki, szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55÷0,80 m3/s i lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych: stopnia wodnego oraz przedłużenia drogi lokalnej dla umożliwienia dojazdu do elektrowni i do jazu wraz z mostem nad przepławką oraz na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości ok. 5l/s, uwzględniając ocenę prawną zawartą w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października, uchylającym decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2020 r., znak WA.RUZ.4210.127m.2020.JSM, uchylającą i kierującą do ponownego rozpatrzenia ww. decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie.
 
26.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do gminnej kanalizacji sanitarnej będącej w zarządzie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z działalności Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Zdzisław Zielonkowski w Starym Garwarzu.
 
26.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 20 stycznia 2021 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.308.2020.MG w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - przejście linią kablową SN 15 kV w rurze osłonowej SRS ø 160 pod dnem rzeki Sony Zachodniej w km 12+576 oraz na likwidację linii napowietrznej prowadzonej przez rzekę Sona Zachodnia stanowiącej działkę nr 276/2 w obrębie Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
26.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków i budowie nowych fragmentów sączków na działce o numerze ewidencyjnym 204/11, obręb Kargoszyn, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
26.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka i budowie nowego fragmentu sączka na działce o numerze ewidencyjnym 199, obręb Pałuki, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
25.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1223W istniejącym wylotem w km 1+135 rzeki Stawnica zlokalizowanym na działce nr 398 w obrębie Młock, gmina Ojrzeń oraz istniejącym wylotem zlokalizowanym na granicy działek nr 761/1, 456, 462 w obrębie Młock, gmina Ojrzeń do rowu zlokalizowanego na działkach nr 456 i 462 w obrębie Młock, gmina Ojrzeń, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
18.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z części ul. Ciechanowskiej oraz części ulicy Klonowej w Sońsku istniejącym wylotem do rzeki Struga Sońsk zlokalizowanym na działce nr 148 w obrębie Sońsk, gmina Sońsk, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
18.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu ul. Sońskiej w Ciechanowie oraz terenu stacji paliw, salonów samochodowych, giełdy samochodowej i fragmentów skrzyżowań z ulicą Ludową, Wrzosową, Łąkową istniejącym wylotem do rowu RŁ-12 zlokalizowanym na działce nr 9/4 i 5/12 w obrębie Krubin, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
08.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony, że postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego: wykonanie rowu przydrożnego R1 wzdłuż drogi gminnej na odcinku ok. 980,00 m wraz z budową przepustów P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 oraz wykonaniem przepustów P-1 i P-2 pod koroną drogi gminnej w celu zapewnienia zachowania ciągłości rowu R1 w związku z inwestycją polegającą na budowie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Soboklęszcz (dz. nr ew.: 237, 248/1, 249/1, 249/2, 248/2, 255/4, 256, 257/1, 257/2, 257/3, 258/1, 261 ob. 0030 Soboklęszcz i dz. nr ew.: 471/1, 472/1, 481/1 ob. 0011 Gąsocin), gm. Sońsk, powiat ciechanowski.
 
08.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - przejście linią kablową SN 15 kV w rurze osłonowej SRS ø 160 pod dnem rzeki Sony Zachodniej w km 12+576 oraz na likwidację linii napowietrznej prowadzonej przez rzekę Sona Zachodnia stanowiącej działkę nr 276/2 w obrębie Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
04.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce nr 53/3 w obrębie Strzelnia, gmina Grudusk, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującej z rozbudową istniejącego budynku inwentarskiego.
 
2020 rok
23.12.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu przydrożnego na terenie działek o nr ewid. 314 i 205/1, obręb Kownaty Żędowe, gm. Ciechanów oraz na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do rowu chłonno-odparowującego na terenie działki o nr ewid. 205/1, obręb Kownaty Żędowe, gm. Ciechanów oraz na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej do ww. rowu chłonno-odparowującego, na terenie działki o nr ewid. 205/1, obręb Kownaty Żędowe, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski.
 
22.12.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ew. 3/30 obręb Chruszczewo, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski.
22.12.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - przejście linią kablową SN 15 kV w rurze osłonowej SRS ø 160 pod dnem rzeki Sony Zachodniej w km 12+576 oraz na likwidację linii napowietrznej prowadzonej przez rzekę Sona Zachodnia stanowiącej działkę nr 276/2 w obrębie Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
16.12.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych - elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowo pomiarowymi na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Wkra na działkach o numerze ewidencyjnym 403 i 398, obręb Wkra, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
16.12.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego: wykonanie rowu przydrożnego R1 wzdłuż drogi gminnej na odcinku ok. 980,00 m wraz z budową przepustów P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 oraz wykonaniem przepustów P-1 i P-2 pod koroną drogi gminnej w celu zapewnienia zachowania ciągłości rowu R1 w związku z inwestycją polegającą na budowie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Soboklęszcz (dz. nr ew.: 237, 248/1, 249/1, 249/2, 248/2, 255/4, 256, 257/1, 257/2, 257/3, 258/1, 261 ob. 0030 Soboklęszcz i dz. nr ew.: 471/1, 472/1, 481/1 ob. 0011 Gąsocin), gm. Sońsk, powiat ciechanowski.
 
10.12.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 2 oraz na pobór wód z ujęcia składającego się ze studni głębinowej Nr 1 i Nr 2, ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny. Ujęcie zlokalizowane na terenie działki o nr 32/1 obręb Wola Wodzyńska, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski, wydajność eksploatacyjna ujęcia 110,0 m3/h.
01.12.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - dwóch stawów o łącznej powierzchni 2000 m2 oraz lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - instalacji fotowoltaicznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 249/2 i 250, obręb Niechodzin-Bielin, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
25.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego - rurociągu o średnicy Fi 300 m będącego zamiennikiem rowu melioracyjnego RSZ-64 w km 2+399 - 2+459 położonego na działce o numerze ewidencyjnym 61/1, w miejscowości Kotermań, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
25.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej polegającej na likwidacji dwóch odcinków sączków drenarskich oraz wykonaniu nowych fragmentów sączków drenarskich na działkach o numerach ewidencyjnych: 187 i 188, obręb Mieszki Różki, gmina wiejska Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
25.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z gminnego ujęcia, składającego się z dwóch studni głębinowych zlokalizowanych na działce nr 59 w miejscowości Stary Kałęczyn, obręb Nowy Kałęczyn, gmina Gołymin-Ośrodek oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do ziemi - rowu melioracyjnego RSW-16 istniejącym wylotem zlokalizowanym w km 1+450, na działce nr 12, obręb Nowy Kałęczyn, gmina Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski oraz w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Ciechanowskiego decyzją znak: RSD.622326-1/10 z dnia 12.10.2010 r.
 
25.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu - gminnej oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z działalności Spółdzielni Mleczarskiej w Gąsocinie.
 
25.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na „wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę rowu otwartego na rów kryty na działce nr 61/1 położonej w miejscowości Kotermań, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.”
 
24.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Strugi w miejsce istniejącego przepustu w km 0+375,00 rurociągiem kanalizacji sanitarnej w rurze osłonowej PE100RC o średnicy 200 mm, działka nr 148 obręb Sońsk, gmina Sońsk, powiat ciechanowski, wojewodztwo mazowieckie.
 
18.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego „na wykonanie i likwidację odcinków sączków oraz zbieraczy na działce o nr ewidencyjnym 104, obręb nr 38 Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie, w związku z inwestycją polegającą na budowie dwóch wiat gospodarczych wraz z niezbędną infrastrukturą”.
 
13.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:
- na likwidację rowów przydrożnych oraz wykonanie nowych rowów przydrożnych wraz z wykonaniem, przebudową lub likwidacją przepustów na tych rowach, w tym przepustów poprzecznych pod koroną drogi (na działkach o nr ewid.: 97 obręb Krubin, gm.Ciechanów, 166/2 i 3397 obręb Mieszki-Różki, gm. Ciechanów, 66 obręb Bieńki-Karkuty, gm. Sońsk, 16 i 33/2 obręb Gołotczyzna, gm. Sońsk),
- na wykonanie przebudowy rowów melioracyjnych polegających na przebudowie przepustów poprzecznych pod koroną drogi ( na działkach o nr ewid.: 166/2 obręb Mieszki-Różki, gm. Ciechanów, 66 obręb Bieńki-Karkuty, gm. Sońsk, 16 obręb Gołotczyzna, gm. Sońsk),
- na wykonanie wylotu ( na działce o nr ewid. 66 obręb Bieńki-Karkuty, gm. Sońsk) odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z kanalizacji deszczowej,
- na wykonanie 3 studni chłonnych wraz z drenażem  (na działce o nr ewid. 66 obręb Bieńki-Karkuty, gm. Sońsk),
- na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wylotem do rowu przydrożnego (na działce o nr ewid. 66 obręb Bieńki-Karkuty, gm. Sońsk).
Z związku z realizacją "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421w polegająca na budowie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Podleśnej w Ciechanowie do ul. Parkowej (w km 0+000,00 - 6+894,69) w msc. Gołotczyzna gmina Sońsk" w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno-poznawczym".
 
10.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę fragmentu drenowania na działce nr 3/27 w obrębie Chruszczewo, gmina Ciechanów kolidującego z budową budynku mieszkanego z częścią usługową oraz niezbędną informacją techniczną.
 
03.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy drenowania na działce nr ew. 52 położonej w miejscowości Mężenino Węgłowice, gm. Sońsk, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
02.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy drenowania na działce nr ew. 306 położonej w miejscowości Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
21.10.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia (składającego się z dwóch studni głębinowych), zlokalizowanego na działkach o nr ew. 111/7 i 111/3 obręb Pajewo Wielkie, gm. Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski, oraz w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie decyzją znak: WA.ZUZ.1.421.222.2018.MW z dnia 30.07.2018 r., w części dotyczącej poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia zlokalizowanego na działkach nr 111/7 (studnia nr 1) i 111/3 (studnia nr 2) obręb Pajewo Wielkie, gmina Gołymin-Ośrodek, powiat ciechanowski.
 
21.10.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającą na likwidacji dwóch odcinków sączków drenarskich i odcinka zbieracza melioracyjnego oraz wykonanie nowych fragmentów sączków drenarskich i odcinków zbieracza melioracyjnego, na działce nr ew. 11/20 w Chruszczewie, obręb Chruszczewo, gm. Ciechanów w związku z kolizją istniejącej sieci drenarskiej z projektowanym budynkiem jednorodzinnym.
 
16.10.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego RŁ-14 w km 0+204 jego biegu na działce o nr ew. 1188/10 obręb 0030 Podzamcze, gm. Ciechanów-m, oraz usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z zamkniętej kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RŁ-14 w km 0+204 jego biegu.
 
15.10.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód (Rzeka Sona) na odcinku linii kolejowej od km 85,150 do km 85,730 (stacja Gołotczyzna) oraz wiaduktu kolejowego w km 85,350 przy linii kolejowej nr 009 Warszawa Wschodnia - Gdynia.
 
07.10.2020 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02 października 2020 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek "WEGAZ" Sławomir Werincki, ul. Płocka 15, 06-450 Glinojeck w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Katarzyna Walkowiak, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zwierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Płocka 20, 06-450 Glinojeck.
 
05.10.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 28 września 2020 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.171.2020.MG w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działkach nr 109, 110/4, 110/10 w obrębie Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
 
29.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy drenowania na działce nr ewid. 147, położonej w miejscowości Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski.
 
29.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy drenowania na działce nr ewid. 158/5, obręb Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującego z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
29.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację sączka drenarskiego na działce nr 149/6 w obrębie Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującego z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną.
 
29.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację sączka drenarskiego na działce nr 30/12 w obrębie Kotermań, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującego z rozbudową i przebudową dwóch budynków gospodarczych.
 
16.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie (istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce 55/1 obręb Kraszewo, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski) wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Kraszewie do ziemi - rowu zlokalizowanego na terenie działek 55/1 i 3426/2 obręb Kraszewo, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski.
 
11.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej poprzez likwidację i budowę odcinka sączka drenarskiego oraz likwidację i przebudowę odcinka zbieracza na dz. nr ew. 63/18, ob. Elżbiecin, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski.
 
11.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych na dz. nr ew. 72 w miejscowości Gąski, gm. Ciechanów.
 
04.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działkach nr 109, 110/4, 110/10 w obrębie Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
 
01.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Trętowo, gm. Opinogóra Górna, udzielonego decyzją Starosty Ciechanowskiego z dnia 9 sierpnia 2010 r., znak: RSD. 6223/177-1/10 oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na: poborze wód podziemnych z gminnego ujęcia, składającego się z dwóch studni głębinowych, zlokalizowanego na działce o nr ew. 60/1 w miejscowości Trętowo, obręb 0036 Załuże Imbrzyki, Gmina Opinogóra i wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do rzeki Sony Wschodniej, wylotem zlokalizowanym w km 25+110 jej biegu, na działce o nr ew. 86 obręb 0030 Sosnowo, gm. Opinogóra Górna.
 
31.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji dnia 25 sierpnia 2020r., w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci: przepustów na rowie przydrożnym; przepustów pod koroną drogi; rowów przydrożnych; zbiorników retencyjnych, wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych; wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych; likwidacji urządzeń wodnych w postaci istniejących rowów przydrożnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych do urządzenia wodnego (zbiornika retencyjno - chłonnego) z terenów zlewni drogi powiatowej nr 1271 w Ciechanów - Romanowo od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice.

 

28.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci: przepustów na rowie przydrożnym; przepustów pod koroną drogi; rowów przydrożnych; zbiorników retencyjnych, wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych; wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych; likwidacji urządzeń wodnych w postaci istniejących rowów przydrożnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych do urządzenia wodnego (zbiornika retencyjno-chłonnego) z terenów zlewni drogi powiatowej nr 1271 w Ciechanów-Romanowo od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice.
 
20.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie (istniejącym wylotem) wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Dąbrowie do ziemi - rowu melioracyjnego o nazwie RO-7 zlokalizowanego na terenie działki 388 obręb Dąbrowa, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski.
 
20.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działkach nr 109, 110/4, 110/10 w obrębie Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
 
10.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z istniejącej kanalizacji deszczowej do czterech urządzeń wodnych - rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Łydyni oraz rowów melioracyjnych oznaczonych numerami: RŁ-13, RŁ-14 i RŁ-14/3 za pomocą 34 istniejących wylotów z odwodnienia części terenu miasta Ciechanów.
 
10.08.2020 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04 sierpnia 2020 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03 sierpnia 2020 r., znak: WA.RUZ.4210.127m.2020.JSM uchylającej decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, którą odmówiono udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry oraz na usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01m n.p.m. Kr, na usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki, szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55÷0,80 m3/s i lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych: stopnia wodnego oraz przedłużenia drogi lokalnej dla umożliwienia dojazdu do elektrowni i dojazdu wraz z mostem nad przepławką oraz na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości ok. 5l/s. Lokalizacja inwestycji na działkach o nr ew. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
06.08.2020 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 sierpnia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu, na wniosek Państwa Agnieszki Bartkowskiej i Włodzimierza Władysława Bartkowskiego postępowania administracyjnego, w imieniu i na rzecz których działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Anna Mihułka, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie Fermy drobiu w m. Budy Rumockie, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu tj. CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów.
 
05.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę sieci drenarskiej poprzez likwidację odcinka sączka drenarskiego 1-2 i wykonanie nowego fragmentu sączka na odcinku 1-3-4-2 na działce o nr ew. 90/44 obręb Chruszczewo, gm. Ciechanów.
 
27.07.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci: przepustów na rowie przydrożnym; przepustów pod koroną drogi; rowów przydrożnych; zbiorników retencyjnych, wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych; wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych; likwidacji urządzeń wodnych w postaci istniejących rowów przydrożnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych do urządzenia wodnego (zbiornika retencyjno-chłonnego) z terenów zlewni drogi powiatowej nr 1271 w Ciechanów - Romanowo od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice.
 
23.07.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - trzech stawów na działce o nr 3314/1 - obręb Glinojeck, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie; lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - trzech stawów oraz grobli ziemnej na działce 3341/1 - obręb Glinojeck, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - trzech stawów na działce o nr 3314/1 obręb Glinojeck, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
21.07.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 10 lipca 2020 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.70.2020.MG w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych w związku z rozbudową drogi gminnej nr 120242W Ujazdówek - Rutki Głowice na dz. nr ew. 105, 106, 107, 108, 116, 117, 121/1, 122/1, 123, 125/1, 126/2, 129/1, 129/3, 131/5, 136, 218 - obręb 0040 Ujazdówek, gm. Ciechanów oraz na dz. nr 38, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72/2, 100, 3233/4 - obręb 0032 Rutki Głowice, gmina Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
14.07.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinka rowu przydrożnego, na wykonanie w miejscu likwidowanego odcinka rowu przydrożnego urządzenia wodnego: drenażu francuskiego, na wykonanie wylotu odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z kanalizacji deszczowej oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej do rowu RSZ - 49, w związku z budową odcinka chodnika (w miejscu istniejącego rowu przydrożnego) w pasie drogowym drogi powiatowej 1213W w miejscowości Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, dz. nr ewid. 128 obręb Władysławowo.

 

13.07.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego w postaci: przepustów na rowie przydrożnym; przepustów pod koroną drogi; rowów przydrożnych; zbiorników retencyjnych, wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych; wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych; likwidacji urządzeń wodnych w postaci istniejących rowów przydrożnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych do urządzenia wodnego ( zbiornika retencyjno - chłonnego ) z terenów zlewni drogi powiatowej nr 1271 w Ciechanów - Romanowo od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice.

 

13.07.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do czterech urządzeń wodnych - rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Łydyni oraz do rowów melioracyjnych oznaczonych numerami: RŁ - 13, RŁ - 14 i RŁ14/3, z terenu części miasta Ciechanów, województwo mazowieckie. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą z istniejących kanalizacji deszczowych za pomocą 34 istniejących wylotów.

 

30.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi gminnej nr 120242W Ujazdówek - Rutki Głowice na dz. nr ew. 105, 106, 107, 108, 116, 117, 121/1, 122/1, 123, 125/1, 126/2, 129/1, 129/3, 131/5, 136, 218 - obręb 0040 Ujazdówek, gm. Ciechanów oraz na dz. nr 38, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72/2, 100, 3233/4 - obręb 0032 Rutki Głowice, gmina Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
24.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - budowę stawu o przeznaczeniu retencyjnym na działce o nr ew. 95, ob. Kołaki Kwasy, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski.
 
24.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do czterech urządzeń wodnych - rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Łydyni oraz do rowów melioracyjnych oznaczonych numerami: RŁ-13, RŁ-14, RŁ-14/3, z terenu części miasta Ciechanów, województwo mazowieckie. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą z istniejących kanalizacji deszczowych za pomocą 34 istniejących wylotów.
 
24.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie zawiadamia strony postępowania o wpłynięciu odwołania od decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m3/s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
19.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Łydyni dwoma wylotami zlokalizowanymi w km 31+270 i 31+315 wód opadowych i roztopowych z terenu Browaru Ciechan.
 
19.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 4803/4 w obręb Scalenie, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
 
19.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinków sączków melioracyjnych na działce nr 359/4 w obrębie Grudusk, gmina Grudusk, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z budową elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem.
 
17.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z istniejących trzech stawów (zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 2/1, 2/5 i 217 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck) do celów nawodnień upraw rolniczych w systemie linii kroplujących w miejscowości Płaciszewo, gm. Glinojeck.
 
10.06.2020 - Obwieszczenie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 czerwca 2020 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 48/2020/KUZ z dnia 24 marca 2020 r. znak KUZ.424.176.1.2019.JA, utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 października 2019 r. znak WA.RUZ.421.239.2019.MJ, wydanej w przedmiocie odmowy ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzją  Nr 647/D/NN/09 z dnia 27 listopada 2009 r. znak NN-404/P/404/09.
 
10.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinków sączków na działce nr 83/1 w obrębie Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem.
 
10.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z przebudową drogi gminnej nr 120242W Ujazdówek - Rutki Głowice na dz. nr ew. 105, 106, 107, 108, 116, 117, 121/1, 122/1, 123, 125/1, 126/2, 129/1, 129/3, 131/5, 136, 218 - obręb 0040 Ujazdówek, gm. Ciechanów oraz dz. nr 38, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72/2, 100, 3233/4 - obręb 0032 Rutki Głowice, gmina Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
05.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m3/s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
02.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rurociągów drenarskich na działkach nr 62/1, 78/3 w obrębie Opinogóra Górna, gmina Opinogóra Górna, na odbudowę zbiornika wodnego na działce nr 78/3 w obrębie Opinogóra Górna, gmina Opinogóra Górna oraz na odbudowę rowu melioracyjnego RSZ-55/4 od km 0+478 do km 0+662 zlokalizowanego na działce nr 62/1, 78/3 w obrębie Opinogóra Górna, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
02.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech zbiorników retencyjnych w celu retencjonowania wód powierzchniowych, każdy o powierzchni 1600 m 2 zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 161/10, 161/11 i 161/12 obręb Chotum, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski.
 
27.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na częściowej likwidacji trzech odcinków sączków drenarskich nr 104, 105 i 117 oraz wykonanie nowych odcinków sączków drenarskich nr 105 i 117 na działce nr 67/8 w obrębie Gąski, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z projektowanym budynkiem jednorodzinnym z częścią gospodarczo-garażową wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu.
 
22.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie wykonania i likwidacji odcinków sączków na działce nr 147/31, obręb 0110 Chrzanówek, miasto Ciechanów przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej.
 
22.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 92/9 w obrębie Mieszki Różki, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym.
 
21.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 82 w obrębie Bacze, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującej z projektowanymi obiektami.
 
21.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzcji znak WA.ZUZ.1.421.36.2018.MW z dnia 04.04.2018 r., wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej będącej własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z procesów przetwórstwa odpadowych tworzyw sztucznych - mycia zabrudzonej folii polietylenowej, powstających na terenie zakładu zlokalizowanego w Ciechanowie, ul. Chabrowa 5 (działka 78/13, obręb Krubin, gmina Ciechanów), w zakresie zmiany  nazwy i siedziby firmy.
 
15.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego rowu drogowego od km 0+009,80 do km 0+026,30 drogi gminnej w miejscowości Zeńbok na odcinku długości 16,50 m w ramach zadania pn. ,,Budowa parkingu przy szkole podstawowej w miejscowości Zeńbok" na terenie oznaczonym nr ew.: 195/1 i 210 w obrębie ew. 24 Zeńbok, gm. Regimin, powiat ciechanowski.
 
15.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego polegające na przebudowie urządzeń melioracyjnych na działce o nr ew. 4100/17 obręb 0020 Scalenie w Ciechanowie.
 
05.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu - Zakładu Wodociagu i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o., ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, będących mieszaniną ścieków bytowych i przemysłowych z Myjni Samochodowej zlokalizowanej na dz. nr ew. 28/32 przy ul. Mleczarskiej 5 w Ciechanowie, obręb Szczurzyn, gm. miasto Ciechanów, pow. ciechanowski.
 
23.04.2020 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 kwietnia 2020 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów tj. do urządzeń kanalizacyjnych, należących do ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie, ścieków przemysłowych zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej, gm. Ciechanów, Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego.
 
20.04.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV na działce nr 225 w obrębie Kowalewko, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
14.04.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.43.2020.MG w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - rowu drogowego wraz z przepustami oraz na przebudowę rowów polegającą na przebudowie przepustów na działkach nr 42, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 102, 111/1, 111/2, 123/2, 124 w obrębie Bielawy, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy.
 
06.04.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m3/s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
02.04.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony, że w wyniku wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m 3/s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski,
został zebrany materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie.
 
30.03.2020 - Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego informujące o przyjęciu uchwały nr 27 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.
 
23.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia na 20 lat kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 323/D/NN/10 z dnia 01.06.2010 r., udzielającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z wiaduktu drogowego w km 106,348 oraz odcinka drogi do rowów przydrożnych. Działki o nr ewid. 84/3, 83/2, 173/1, 195/1 obręb Pniewo-Czeruchy, gmina Regimin, powiat ciechanowski.
 
23.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia na 20 lat kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 324/D/NN/10 z dnia 01.06.2010 r., udzielającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z wiaduktu drogowego w km 102,598 oraz odcinka drogi do rowów przydrożnych. Wyloty z systemu odwodnienia znajdują się na działkach o nr ewid. 31/3, 34, 38/1, 97/1 obręb Pawłowo oraz 6/1 obręb Pawłówko, gmina Regimin, powiat ciechanowski.
 
12.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- rowu drogowego wraz z przepustami oraz na przebudowę rowów polegającą na przebudowie przepustów na działkach nr 42, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 102, 111/1, 111/2, 123/2, 124 w obrębie Bielawy, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy.
 
12.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego oraz wykonanie urządzenia wodnego - betonowego wylotu z kanalizacji deszczowej w skarpie ww. rowu melioracyjnego (na działkach o nr ewid. 96/26 obręb Gostkowo, gm. Ciechanów-miasto i nr 483/1 obręb Podzamcze, gm. Ciechanów-miasto) w związku z przebudową ul. Andersena w Ciechanowie.
 
04.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego polegające na przebudowie urządzeń melioracji wodnych - sieci drenarskiej na działce o nr ew. 124 obręb Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski.
 
04.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m 3 /s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
02.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację odcinków sączków oraz zbieraczy sieci drenarskiej na działce nr 39/1 i 39/2 w obrębie Gąski, gmina Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z rozbudową budynku gospodarczego.
 
02.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinków sączków sieci drenarskiej oraz wykonanie nowego odcinka zbieracza ,,c" na działce nr 49 w obrębie Kołaki-Budzyno, gmina Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z projektowanym budynkiem inwestorskim i naziemnym zbiornikiem na gnojowicę.
 
11.02.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z istniejącego zbiornika odparowywalno-chłonnego  do gruntu na działce nr 3/1 w miejscowości Dąbrowa, gmina Ojrzeń, powiat ciechanowski.
 
05.02.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 2A, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny, zlokalizowanej na terenie działki o nr 174/4 w miejscowości Sokołówek, obręb Mieszki Różki, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski, na likwidację urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 2 zlokalizowanej na terenie działki o nr 174/4 obręb Mieszki Różki, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski, na pobór wód podziemnych za pomocą ujęcia składającego się ze studni nr 1 i studni nr 2A zlokalizowanego na terenie działki o nr 174/4 obręb Mieszki Różki, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski, oraz w sprawie wygaszenia w części pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Ciechanowskiego znak RSD.6223/28-3/10 z dnia 10.01.2010 r. w pkt. II.1. dotyczącym udzielenia Gminie Ciechanów pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr ew. 179/4 w miejscowości Sokołówek gm. Ciechanów, składającego się z dwóch studni głębinowych: nr 1 i nr 2.
 
05.02.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m 3 /s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
20.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia na 20 lat kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 197/D/NN/10 z dnia 08.04.2010 r., udzielającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z wiaduktu drogowego  w km 100,881 oraz odcinka drogi gminnej klasy L do rowów przydrożnych. Działki o nr ewid. 108/1, 109/1, 19/1, 22/1 i 23/1 obręb Chruszczewo, gmina Ciechanów.
 
20.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia na 20 lat kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 196/D/NN/10 z dnia 08.04.2010 r., udzielającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z wiaduktu drogowego  w km 104,462 oraz odcinka drogi gminnej klasy L do rowów przydrożnych. Działki o nr ewid. 45/8, 3/1, 4/1 i 5/6 obręb Pawłowo, gmina Regimin.
 
20.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 147/34 w obrębie Chrzanówek, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
20.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 147/32 w obrębie Chrzanówek, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-20 14:32:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-09 13:23:53
  • Liczba odsłon: 1342
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4568324]

przewiń do góry