Informacje  z wykonania budżetu
powiatu ciechanowskiego w 2020 roku
 
27.04.2021 - Uchwała Nr VI/32/235/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok
 
Uchwała Nr 3.f./5/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego  (opublikowano 27.04.2021)
 
27.04.2021 - Uchwała Nr VI/32/234/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok
 
07.04.2021 - Uchwała Nr 44/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2020 rok
Uchwała Nr 3.e./133/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok  (opublikowano 21.04.2021)
 
na koniec IV kwartału 2020 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2020 do końca 4 kwartału roku 2020
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
 • Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
 • Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2020 roku
 • Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy na koniec 2020 roku
 • Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2020
 • Rb-50 - sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2020
 • Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy od początku roku do końca IV kwartału roku 2020
 
na koniec III kwartału 2020 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2020
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2020
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2020 do końca 3 kwartału roku 2020
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku
 • Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku
03.09.2020 - Uchwała Nr 126/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2020 roku
Uchwała nr Ci.214.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 września 2020 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku  (opublikowano 11.09.2020)
 
na koniec II kwartału 2020 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2020 do końca 2 kwartału roku 2020
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku
 • Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku
 
na koniec I kwartału 2020 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku 2020 do końca 1 kwartału roku 2020
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
 • Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-23 11:00:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-10 15:13:58
 • Liczba odsłon: 1381
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5783003]

przewiń do góry