Informacje z wykonania budżetu
powiatu ciechanowskiego w 2021 roku

 
27.04.2022 - Uchwała Nr VI/47/350/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 kwietnia 2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok
 
Uchwała Nr 3.f.1/7/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego  (opublikowano 29.04.2022)
 
27.04.2022 - Uchwała Nr VI/47/349/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 kwietnia 2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ciechanowskiego za 2021 rok
 
12.04.2022 - Uchwała Nr 52/2022 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2021 rok

Uchwała Nr 3.e./57/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok  (opublikowano 19.04.2022)
 

na koniec IV kwartału 2021 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2021 do końca 4 kwartału roku 2021
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku
 • Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku
 • Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2021 roku
 • Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2021 roku 
 
na koniec III kwartału 2021 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2021 do końca 3 kwartału roku 2021
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku
 • Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku
 • Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca III kwartału roku 2021
 • Rb-50D - sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2021
 • Rb-50W - sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2021
   
02.09.2021 - Uchwała Nr 171/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2021 roku
Uchwała nr 3.d./149/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 września 2021 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku  (opublikowano 14.09.2021)
 
na koniec II kwartału 2021 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
 • Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2020 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2021 do końca 2 kwartału roku 2021
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku
 • Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku
 
na koniec I kwartału 2021 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
 • Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2020 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2021 do końca 1 kwartału roku 2021
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku
 • Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku
   
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-26 10:18:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-29 12:31:00
 • Liczba odsłon: 1166
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5808926]

przewiń do góry