NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NIEODPŁATNE MEDIACJE
EDUKACJA PRAWNA
POWIAT CIECHANOWSKI
 
 
05.01.2021 - Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem.
*****
16.10.2020 - Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w związku z zagrożeniem koronawirusem.
 
24.06.2020 - Starosta Ciechanowski zaprasza do zapisów online na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną w czterech punktach na obszarze Powiatu Ciechanowskiego. Zapisy dostępne są pod adresem: https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/ciechanowski. Informacje, zapisy na wizyty w punkcie oraz porady zdalne dostępne są także pod numerem telefonu: 602 721 357.
 
02.06.2020 - Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w związku z zagrożeniem koronawirusem.
 
27.03.2020 - Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w związku z zagrożeniem koronawirusem.
 
13.03.2020 - Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w związku z zagrożeniem koronawirusem.
 
Zasady funkcjonowania punktu pomocy prawnej z Komunikatu Starosty Ciechanowskiego z dnia 5 stycznia 2021 roku, mają pierwszeństwo przed poniższymi zasadami
 
Zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej,  która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
2. Zgłoszeń na porady dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  602 721 357
3. Lokalizacja punktu, data i godzina zostanie ustalona z osobą obsługującą zapisy.
4. Porady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej (wykaz punktów poniżej). Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności  w komunikowaniu się mogą uzyskać poradę przez telefon lub przez Internet, po wcześniejszym spełnieniu wymagań nieodpłatnej pomocy prawnej. Bliższe informacje pod numerem/adresem e-mail jak do zapisów.
5. W przypadku obowiązywania stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (w tym także nieodpłatnej mediacji) może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.
6. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
7. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

• poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
• sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
• nieodpłatną mediację, lub
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

8. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności oraz spraw osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób i złożą stosowne oświadczenie.
9. Pierwsza porada może mieć charakter rozpoznawczy sprawy, jeśli nie można rozwiązać problemu na jednym spotkaniu z osobą świadczącą poradnictwo. Osoba uprawniona może zostać poproszona o zapisanie się na kolejne porady w celu kontynuowania rozwiązywania problemu.
10. W razie konieczności skierowania sprawy do polubownego rozwiązania osoba udzielająca porady może zaproponować przeprowadzenie, w punkcie na terenie Powiatu, spotkania mediacyjnego.
11. Po udzielonej poradzie osoba uprawniona ma możliwość wypełnienia anonimowej ankiety o jakości  usług i wartości merytorycznej porady.

 

W sprawach cudzoziemców prosimy o indywidualny kontakt. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom niebędącym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności art. 69d ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1666).
 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 602 721 357
lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej
pomocprawna@ciechanow.powiat.pl
Zapisu można dokonać w godzinach:
poniedziałek – piątek:  9.00 – 15.00

 

HARMONOGRAM  DYŻURÓW:
 
1) Punkt w Ciechanowie Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
tel. 602 721 357, pomocprawna@ciechanow.powiat.pl


Radca prawny – Artur Dworecki
Radca prawny – Adam Olszewski
Z-ca radcy prawnego – Magdalena Kalinowska
Z-ca radcy prawnego – Janusz Rykowski

 - poniedziałek - od godz. 8.00 do godz. 12.00
 - wtorek - od godz. 12.00 do godz. 16.00
 - środa - od godz. 12.00 do godz. 16.00
 - czwartek - od godz. 14.00 do godz. 18.00
 - piątek - od godz. 14.00 do godz. 18.00
 

2) Punkt w Glinojecku ul Polna 2C, 06-450 Glinojeck
tel. 602 721 357, pomocprawna@ciechanow.powiat.pl


Adwokat – Edyta Kraszewska
Adwokat – Anna Uznańska
Z-ca adwokata – Maciej Uznański

  - poniedziałek - od godz. 8.00 do godz. 12.00
  - wtorek - od godz. 10.00 do godz. 14.00
  - środa - od godz. 12.00 do godz. 16.00
  - czwartek - od godz. 14.00 do godz. 18.00
  - piątek - od godz. 14.00 do godz. 18.00

 
3) Punkt  w Grudusku , ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk
tel. 602 721 357,  pomocprawna@ciechanow.powiat.pl


Adwokat – Łukasz Majewski
z-ca adwokata – Wiktor Kołakowski 
Radca prawny – Sławomir Brzeziński
Z-ca radcy prawnego – Adam Olszewski

 - poniedziałek - od godz. 8.00 do godz. 12.00
 - wtorek - od godz. 13.00 do godz. 17.00
 - środa - od godz. 12.00 do godz. 16.00
 - czwartek - od godz. 13.00 do godz. 17.00
 - piątek - od godz. 10.00 do godz. 14.00


4) Punkt w Gołyminie Ośrodku, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin Ośrodek
tel. 602 721 357,  pomocprawna@ciechanow.powiat.pl


Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

 - poniedziałek - od godz. 12.00 do godz. 16.00
 - wtorek - od godz. 12.00 do godz. 16.00
 - środa - od godz. 12.00 do godz. 16.00
 - czwartek - od godz. 12.00 do godz. 16.00
 - piątek - od godz. 08.00 do godz. 12.00
 
 
 
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
POWIAT CIECHANOWSKI
 
Jednostki te świadczą poradnictwa z zakresu rozwiązywania problemów: rodzinnych, psychologicznych, pedagogicznych, pomocy społecznej, alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy domowej, interwencji kryzysowej, bezrobocia, pokrzywdzonych przestępstwem, konsumenckich, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.
 
Lista dostępna do pobrania:  [ pdf ] 
 

 

Podstawa prawna:

 

• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. poz. 2492).

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-07 09:23:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-05 16:55:23
  • Liczba odsłon: 8308
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4565063]

przewiń do góry