Pion Ochrony Informacji Niejawnych


W skład Pionu Ochrony Informacji Niejawnych wchodzi:
     1. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
     2. Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego;
     3. Administrator Systemu;
     4. Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych - pracownik ds. rejestrowania, przechowywania, obiegu i wydawania materiałów uprawnionym osobom.

W celu realizacji zadań, Pion Ochrony Informacji Niejawnych prowadzi Kancelarię Materiałów Niejawnych.

Do zadań Pionu Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1)  zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz koordynacja działań w tym zakresie, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
2)  zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
3)  zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie tego ryzyka;
4)  kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
5)  opracowywanie, aktualizowanie i przedkładanie do akceptacji Starosty Ciechanowskiego oraz realizacja: Planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji, dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie oraz Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” oraz warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie;
6)  prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7)  prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
8)  prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
9)  przekazywanie ABW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1 danych, o których mowa w art. 73 ust. 2, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa o którym mowa w pkt 8;
10) podejmowanie określonych w przepisach prawa działań w przypadku stwierdzenia naruszenia w jednostce organizacyjnej przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-03 09:55:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-18 11:41:57
  • Liczba odsłon: 2343
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5780956]

przewiń do góry