HARMONOGRAM DZIAŁAŃ GIMNAZJALISTY
–  kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej  dla młodzieży, prowadzonej przez
POWIAT CIECHANOWSKI  w ramach elektronicznej rekrutacji
NA ROK SZKOLNY 2013 / 2014
ADRES  STRONY  INTERNETOWEJ  SYSTEMU:  www.ciechanow.edu.com.pl

 

 

Lp.

Termin

Działanie

 

 

 

 

1

 

 

 

 

od 10 maja

godz. 10:00

do 24 maja

godz. 15:00

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży zakładają swoje konta w Systemie www.ciechanow.edu.com.pl    samodzielnie lub w macierzystym gimnazjum.

____________________________________________________________________________

Kandydaci wybierają maksymalnie trzy szkoły oraz układają listę wybranych oddziałów w kolejności:
od najbardziej do najmniej preferowanego.

____________________________________________________________________________

Kandydaci wypełniają i drukują podanie z Systemu.

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału sportowego - uzyskują w danej szkole potwierdzenie prawidłowości dokumentów wymaganych w danym oddziale sportowym.

Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) oraz potwierdzone we właściwej szkole kopie zaświadczeń i dokumentów (dot. oddziału sportowego), kandydat zanosi do szkoły, w której jest oddział wybrany przez niego jako pierwszy – jest to szkoła pierwszego wyboru.

 

 

 

 

2

 

 

 

od 21 czerwca

godz. 10:00

do 25 czerwca

godz. 16:00

Kandydat może zmienić decyzję dotyczącą wyboru oraz kolejności oddziałów i szkół.
W celu  wprowadzenia zmiany do systemu należy:

·         z jednym z rodziców (prawnych opiekunów) udać się do szkoły pierwszego wyboru,

·         anulować złożone podanie i odebrać załączniki,

·         upewnić się, czy szkoła wprowadziła do Systemu informację o anulowaniu podania (komunikat w Systemie) (jeśli zostało anulowane można je zmienić)

·         wprowadzić do Systemu nowe informacje,

·         wydrukować i podpisać wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) nowe podanie,

·         złożyć nowe podanie wraz z załącznikami do szkoły, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.

3

do 1 lipca

godz. 13:00

Kandydat wprowadza do Systemu swoje oceny ze świadectwa, z egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie (samodzielnie lub w macierzystym gimnazjum).

 

4

 

od 28 czerwca

godz. 11:00

do 1 lipca

godz. 16:00

Kandydaci składają jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego tylko w szkole pierwszego wyboru. Uwaga: Im wcześniej kandydat złoży powyższe dokumenty tym więcej będzie miał czasu na  sprawdzenie w systemie poprawności wprowadzonych danych i obliczenia punktów, a w przypadku stwierdzenia błędu lub nieuwzględnienia osiągnięć , na zgłoszenie tego w szkole pierwszego wyboru.

 

5

 

4 lipca

do godz. 16:00

Szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych.

Kandydat sprawdza w Systemie lub na listach wywieszonych w szkołach, gdzie został zakwalifikowany do przyjęcia.

 

 

6

 

 

5 lipca od

godz. 9:00

do 8 lipca

do godz. 15:00

 

Kandydat składa w szkole, w której został zakwalifikowany oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki oraz składa oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów. Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie. Zaświadczenie to należy złożyć w szkole do 26 sierpnia 2013 r. Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów w terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły. Oznacza to, że będzie on mógł ubiegać się o przyjęcie dopiero w ramach rekrutacji uzupełniającej lub dodatkowej.

 

7

8 lipca

do godz. 16:00

Szkoły ogłaszają listy   p r z y j ę t y c h, a także informację o liczbie wolnych miejsc.

Kandydat sprawdza w Systemie lub na liście wywieszonej w szkole, czy został przyjęty. 

 

8

 

 

od 9 lipca

do 11 lipca

Szkoły, w których są wolne miejsca prowadzą rekrutację uzupełniającą.

Lista wolnych miejsc dostępna jest Systemie rekrutacyjnym.

 

8

 9 lipca

od godz. 9:00

do godz. 15:00

 

Kandydaci składają do szkół (maks. do trzech) kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

9

10 lipca do godz. 12:00

Szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych. Kandydat, który brał udział w rekrutacji uzupełniającej sprawdza w Systemie lub na liście wywieszonej w szkole, czy został zakwalifikowany do przyjęcia.

 

10

10 lipca od godz. 12:30 do

11 lipca do godz. 15:00

Kandydat, który został zakwalifikowany w ramach rekrutacji uzupełniającej składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki oraz oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów. Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie. Zaświadczenie to należy złożyć w szkole do 26 sierpnia 2013 r.

 

11

11 lipca do godz. 15:30

Szkoły ogłaszają listy przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej, a także informację o liczbie wolnych miejsc.

 

 

12

 

od 27 sierpnia

do 30 sierpnia

 

Szkoły, w których są wolne miejsca prowadzą rekrutację dodatkową.

Lista wolnych miejsc dostępna jest Systemie rekrutacyjnym.

Rekrutacja dodatkowa prowadzona jest wg zasad ustalonych w regulaminie szkoły.

Informacji o zasadach i terminach rekrutacji dodatkowej udziela szkoła, w której są wolne miejsca.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-27 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-28 15:13:33
  • Liczba odsłon: 1519
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818595]

przewiń do góry