Informacje o jednolitych identyfikatorach 

ogłoszonych aktów normatywnych/innych aktów prawnych

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego:

 

 

18.12.2012 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9940 opublikowana została uchwała nr IV/18/131/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 26.11.2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

 

18.12.2012 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=9939

opublikowana została uchwała nr IV/18/131/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 26.11.2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatowej Biblioteki  Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

 

17.10.2012 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=6903  opublikowana została uchwała  nr IV/17/122/2012  Rady Powiatu Ciechanowskiego z 24 września 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

 

17.10.2012 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=6903  opublikowana została uchwała  nr IV/17/119/2012  Rady Powiatu Ciechanowskiego z 24 września 2012 roku w sprawie  zmiany Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczegółnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za wysługę lat,  a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

17.10.2012 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=6902 opublikowana została uchwała  nr IV/17/118/2012  Rady Powiatu Ciechanowskiego z 24 września 2012 roku zmieniająca  uchwałę Nr III/30/217/09 Rady Powiatu Ciechanowksiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad udzielenia i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym

 

01.08.2012 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=5694  opublikowana została informacja  Starosty Ciechanowskiego nr G.0210/2/10/12 do G..0210/8/10/12 z 23 lipca 2012 r

 

05.06.2012 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4552 opublikowana została uchwała nr IV/15/96/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 28 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. "Edukacja przyszłych rodziców w szkole Rodzenia w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r."

 

05.06.2012 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4551 opublikowana została uchwała nr IV.14.93.2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 30 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę Rady Powiatu  Ciechanowskiego Nr II/55/4451/05 z dnia 26 września 2005 roku

 

18.04.2012 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3391 opublikowana została uchwała nr 46/2012 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 30 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2011 rok

 

12.02.2012 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2406    opublikowana została uchwała Nr IV/12/67/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 27 lutego 2012 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic położonych ma terenie miasta Ciechanowa

 

 28.02.2012 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1868   opublikowane zostało Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego  z 20 lutego 2012 roku  z działalnosci Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok z 20 lutego 2012 roku

 

28.02.2012- Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1867   opublikowane zostało Zarządzenie  Nr 2/2012 Starosty Ciechanowskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego na 2012 rok 

 

28.02.2012 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1866  opublikowane zostało  Zarządznie Nr 1/2012 Starosty Ciechanowskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2012 roku

 

16.02.2012 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1323 opublikowana została uchwała  Nr  IV/11/66/2012 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO z 30 stycznia 2012 r w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 

16.02.2012 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1322  opulikowana została uchwała Nr IV/11/65/2012 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2012 r.w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Ciechanowskiego.

 

16.02.2012 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1321

opulikowany został ANEKS Nr 1/2012 z dnia 19 stycznia 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011r. pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz – Panem Stanisławem Czarzastym zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2011r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) niektórych spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.

16.02.2012 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1320 opublikowany został ANEKS Nr 1/2012 z dnia 19 stycznia 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011r. pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk – Panem Tomaszem Józwiakiem zwanym w dalszej części aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2011r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) niektórych spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.

16.02.2012 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1319

opublikowany został ANEKS Nr 1/2012 z dnia 19 stycznia 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011r. pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów – Panem Wojciechem Kamińskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2011r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) niektórych spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej
instancji.

16.02.2012 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1318 opublikowany został ANEKS Nr 1/2012 z dnia 19 stycznia 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011r. pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów – Panem Wojciechem Kamińskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2011r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) niektórych spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.

 

16.01.2012 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=87   opublikowana została uchwała Nr IV/10/57/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 28.12.2011 roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej powiatu ciechanowksiego na rok 2012

 

11.01.2012 - Pod adresem  http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=8585 opublikowana została uchwała nr IV/9/54/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 28. 11.2011 r w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w  powiecie ciechanowskim

 

11.01.2012 - Pod adresem  http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=8584 opublikowana została Uchwała nr IV/0/53/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 2 28.11.2011 r w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na strzezonym parkingu

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-11 10:58:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-18 15:11:25
  • Liczba odsłon: 1668
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5781067]

przewiń do góry