"AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE I USAMODZIELNIENIE"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno–zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Całkowita wartość projektu - 493 530,91 zł
w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich - 394 824,73 zł
Beneficjent projektu – Powiat Ciechanowski
Realizator – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie
Okres realizacji - II-XI 2017Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 36 uczestników projektu w okresie II - XI 2017r. Oddziaływaniem zostaną objęte dwie grupy uczestników - 14 osób z niepełnosprawnością i 22 osoby opuszczające bądź przebywające w pieczy zastępczej a dodatkowo także ich otoczenie. Projekt skierowany jest do osób z terenu powiatu ciechanowskiego będących w wieku aktywności zawodowej, z orzeczoną niepełnosprawnością, opuszczających bądź przebywających w pieczy zastępczej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, niezatrudnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Cele szczegółowe to:
 • nabycie nowych kwalifikacji przez co najmniej 8 osób;
 • podniesienie, aktualizacja, nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych przez co najmniej 28 osób;
 • zdobycie umiejętności i kompetencji psychospołecznych ułatwiających aktywne poruszanie się po rynku pracy przez co najmniej 28 osób;
 • zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym przez co najmniej 32 osoby;
 • poprawa stanu psychoruchowego u co najmniej 13 osób z niepełnosprawnością;
 • podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 4 osoby;
 • wyposażenie otoczenia uczestników - co najmniej 10 rodzin zastępczych w nowe umiejętności i kompetencje psychospołeczne.

Szczegółowe informacje o Projekcie na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie pod adresem http://www.pcpr-ciechanow.pl
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-25 10:49:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-25 10:50:23
 • Liczba odsłon: 1235
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5782753]

przewiń do góry