KARTY USŁUG - sposoby przyjmowania i załatwiania spraw >>>
 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Kierownik Karol Szczepaniak
pokój 115, tel. 729-055-969
 
Zastępca Kierownika Wydziału - Artur Grabowski
pokój 114A, tel. 729-055-960
 
W skład Wydziału wchodzi:
 Referat do spraw Zarządzania Kryzysowego
 pokój 114A                
 Joanna Kowalska - Główny specjalista               tel. 729-055-960
 
 pokój 114B
 Michał Głowacki - Podinspektor                        tel. 729-055-961                            
 Ewelina Goryszewska - Inspektor                       tel. 729-055-961
 
Olena Szkoła - Pomoc administracyjna

                                        
Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należą sprawy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego obywateli, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, a w szczególności:
1) obsługa administracyjna pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
2) przygotowywanie i koordynacja realizacji Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
3) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu w tym bieżąca aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią;
4) przygotowywanie opinii w zakresie programów działania powiatowych służb, inspekcji i straży;
5) uczestniczenie w sesjach Rady Powiatu, posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu poświęconych sprawom bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, a także realizacja uchwał Rady Powiatu w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością;
6) realizacja zadań związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
7) prowadzenie analizy sił i środków, doskonalenie, koordynacja, kontrola wykonywanych zadań realizowanych przez Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska kierowanie tym systemem na terenie powiatu;
8) budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży, innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na terenie powiatu oraz organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między tymi podmiotami;
9) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie analiz, szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia oraz doskonalenie procedur ratowniczych i algorytmów postępowania;
10) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu;
11) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
12) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
13) podejmowanie innych działań w zakresie prewencyjnym, operacyjnym i logistycznym w celu poprawy bezpieczeństwa na obszarze powiatu;
14) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez nadzorowane jednostki organizacyjne;
15) prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską, nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych oraz reklamowaniem osób funkcyjnych od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
16) opracowywanie planu działania powiatu w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych i opracowywanie planów szkolenia obronnego powiatu;
17) opracowywanie, uzgadnianie i opiniowanie z WBiZK MUW Planu Obrony Cywilnej Powiatu wraz z planami ewakuacji ludzi i mienia I, II i III stopnia;
18) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w jednostkach organizacyjnych i instytucjach realizujących te zadania na terenie powiatu;
19) opracowywanie planu działania i szkolenia na dany rok kalendarzowy oraz organizacja i prowadzenie ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej, a także nadzorowanie i koordynowanie szkoleń ludności w zakresie obrony cywilnej na terenie powiatu;
20) przygotowywanie i zapewnienie działania systemów wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu;
21) tworzenie i przygotowywanie do działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
22) planowanie i zapewnienie warunków bytowych ewakuowanej ludności, ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów żywnościowych i pasz, zapewnienie dostawy wody pitnej a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
23) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu;
24) koordynacja działalności Powiatowej Rady BRD.

Referat ds. Zarządzania Kryzysowego prowadzi sprawy związane z realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, a w szczególności:
1) kierowaniem działaniami związanymi z planowaniem, monitorowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;
2) realizacją zadań z zakresu planowania cywilnego;
3) prowadzeniem analiz i opracowywaniem prognoz dotyczących miejscowych zagrożeń;
4) organizacją i koordynacją pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
5) organizacją i koordynacją pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
6) współpracą i nadzorem nad funkcjonowaniem gminnych zespołów zarządzania kryzysowego;
7) współpracą z powiatowymi służbami, strażami i inspekcjami w zakresie zarządzania kryzysowego.
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-01 11:35:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-15 09:09:32
  • Liczba odsłon: 6969
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5781023]

przewiń do góry