KARTY USŁUG - sposoby przyjmowania i załatwiania spraw >>>
 
 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Kierownik Rafał Bartłomiej Panfil
pokój 115, tel. 729-055-969
 
 
 
W skład Wydziału wchodzi:
Referat do spraw Zarządzania Kryzysowego
Wojciech Malinowski - Kierownik                             tel. 729-055-960
 
Michał Głowacki - Podinspektor                                 tel. 729-055-961
Regina Grabowska - Główny specjalista                     tel. 729-055-961
Joanna Kowalska - Główny specjalista                        tel. 729-055-960
 
 
Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należą sprawy z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, a w szczególności:
1)  organizowanie pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz jej obsługa administracyjno – biurowa;
2)  przygotowywanie Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
3)  dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu w tym bieżąca aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią;
4)  przygotowywanie opinii w zakresie programów działania powiatowych służb, inspekcji i straży;
5)  organizowanie wspólnych działań powiatowych służ, inspekcji i straży, w tym ćwiczenia, szkolenia, akcje itp.);
6)  uczestniczenie w sesjach Rady Powiatu, posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu poświęconych  sprawom bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
7)  realizacja uchwał Rady Powiatu w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z  usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością;
8)  doskonalenie Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, koordynacja jego funkcjonowania oraz kontrola wykonywanych zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska kierowanie tym systemem na obszarze powiatu;
9)  prowadzenie analizy sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze powiatu;
10)  budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz służb inspekcji, straży, innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na terenie powiatu;
11)  organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;
12)  doskonalenie procedur ratowniczych i algorytmów postępowania (analizy akcji, ćwiczenia, szkolenia itp.);
13)  zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
14)  wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu;
15)  przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
16)  realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
17)  podejmowanie działań w zakresie prewencyjnym, operacyjnym i logistycznym w celu poprawy bezpieczeństwa na obszarze powiatu;
18)  nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji;
19)  ochrona informacji niejawnych;
20)  prowadzenie postępowań sprawdzających w zakresie poświadczania Bezpieczeństwa;
21)  sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez podległe, podporządkowane i nadzorowane jednostki organizacyjne;
22)  prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską, nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych oraz reklamowaniem osób funkcyjnych od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
23)  opracowywanie planu działania powiatu w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych na dany rok kalendarzowy;
24)  opracowywanie planów szkolenia obronnego powiatu – trzyletnich oraz na dany rok kalendarzowy,  w tym ćwiczeń obronnych;
25)  opracowywanie, uzgadnianie z WBiZK MUW oraz opiniowanie Planu Obrony Cywilnej Powiatu wraz z planami ewakuacji ludzi i mienia I, II i III stopnia;
26)  dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w jednostkach organizacyjnych i instytucjach realizujących te zadania na terenie powiatu;
27)  opracowywanie planu działania i szkolenia na dany rok kalendarzowy oraz organizacja i prowadzenie ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej;
28)  nadzorowanie i koordynowanie szkoleń ludności w zakresie obrony cywilnej na terenie powiatu;
29)  przygotowywanie i zapewnienie działania systemów wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu;
30)  tworzenie i przygotowywanie do działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej, w tym formacji obrony cywilnej;
31)  planowanie i zapewnienie warunków bytowych ewakuowanej ludności, ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów żywnościowych i pasz, zapewnienie dostawy wody pitnej a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
32) nadzór oraz weryfikacja dokumentacji związanej z przyznawaniem oraz rozliczaniem dotacji i pomocy finansowych udzielonych z budżetu powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Referat ds. Zarządzania Kryzysowego prowadzi sprawy związane z:
1)  organizacją pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
2)  nadzorem nad funkcjonowaniem gminnych zespołów zarządzania kryzysowego;
3)  prowadzeniem analiz i opracowywaniem prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
4)  realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego poprzez: kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;
5)  nadzorem nad funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
6)  organizacja i zapewnieniem współdziałania z powiatowymi służbami, strażami  i inspekcjami w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
7)  realizacją zadań z zakresu planowania cywilnego w tym:
     a)  opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego;
     b)  realizacja zaleceń do powiatowego planu zarządzania kryzysowego;
     c)  wydawanie organom gmin zaleceń do Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego;
     d)  zatwierdzanie gminnych planów zarządzania kryzysowego;
8)  prowadzeniem spraw związanych z przygotowaniem i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-01 11:35:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-18 11:34:17
  • Liczba odsłon: 2608
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4572055]

przewiń do góry