Wydział Administracyjny - Kierownik Barbara Sierpińska
pokój 210, tel. 729-055-951
 
W skład Wydziału wchodzą:
1) Biuro Obsługi Mieszkańców
    Beata Kamińska - Główny specjalista                                             tel. 729-055-955
    Bogumiła Żurawska - Podinspektor                                               tel. 729-055-955
    Monika Dąbrowska - Referent                                                       tel. 729-055-955
    Magdalena Deoniziak - Referent                                                   tel. 729-055-955
    Katarzyna Rydzewska - Referent                                                    tel. 729-055-964
   
 
2) Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
    Joanna Janowska - Inspektor                                                         tel. 729-055-954
    Anna Ratkowska - Inspektor                                                          tel. 729-055-954
    Monika Kucińska - Referent                                                           tel. 729-055-954
    Marlena Rydel - Pomoc administracyjna                                       tel. 729-055-954
   
 
3) Referat ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
    Bożena Gburzyńska-Długołęcka - Główny specjalista                    tel. 729-055-953
    Beata Kania - Główny specjalista                                                    tel. 729-055-952
 
    Ewelina Goryszewska - Inspektor (Sekretariat)                               tel. 729-055-959
    Agnieszka Artyszuk - Specjalista (Sekretariat)                                tel. 729-055-959
    Leszek Sokolnicki - Goniec                                                             tel. 729-055-955
 
 
Do zadań Wydziału Administracyjnego należą sprawy z zakresu:
1)  prowadzenia spraw związanych z korespondencją przychodzącą oraz korespondencją wychodzącą  Starostwa;
2)  udzielania instruktażu pracownikom w sprawie organizacji i trybu załatwiania skarg, wniosków i petycji;
3)  prowadzenia dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu;
4)  nadzorowania przestrzegania zasad wynikających z obowiązujących regulaminów i instrukcji kancelaryjnej;
5)  realizacji obowiązującej w Starostwie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
6)  koordynowania działań związanych z opracowywaniem projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz innych materiałów dla tych organów;
7)  opracowywania Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Regulaminu Pracy, Regulaminu wynagradzania oraz innych regulaminów i zarządzeń Starosty normujących zasady organizacji i funkcjonowania Starostwa;
8)  obsługi sekretariatu Starosty i Wicestarosty;
9)  wykonywania zadań związanych z organizacją wyborów do samorządu powiatu oraz innych zadań określonych przez Starostę związanych z wyborami do organów władzy państwowej;
10)  przyjmowania interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków oraz  współdziałanie z właściwymi wydziałami w tym zakresie;
11)  prowadzenia spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
 
Biuro Obsługi mieszkańców prowadzi sprawy związane z:
1)  prowadzeniem spraw związanych z korespondencją przychodzącą oraz korespondencją wychodzącą Starostwa, a w szczególności:
  a) przyjmowaniem, kwalifikowaniem oraz rejestrowaniem korespondencji przychodzącej;
  b) wysyłaniem i prowadzeniem ewidencji korespondencji wychodzącej;
  c) organizacją i nadzorem nad obiegiem korespondencji w Starostwie;
  d) rejestracją spraw w elektronicznym systemie ewidencyjnym;
  e) nadzorem nad elektronicznym  przekazywaniem korespondencji;
2)  przyjmowaniem i weryfikacją pism od interesantów, udzielanie im informacji oraz wydawanie dokumentów;
3)  udostępnianiem odpowiednich formularzy i wzorów dokumentów oraz pomoc przy ich wypełnianiu;
4)  przesyłaniem spraw do realizacji komórkom właściwym merytorycznie;
5)  wykonywaniem zadań związanych z obsługą mieszkańców w zakresie przyjmowania wniosków, skarg i innej korespondencji oraz udzielaniem informacji o trybie, procedurach i przebiegu  rozpatrywania spraw oraz wydawaniem dokumentów;
6)  prowadzeniem zbiorczej ewidencji skarg, wniosków i petycji wpływających do Starostwa.
 
Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu prowadzi sprawy związane z:
1)  prowadzeniem obsługi kancelaryjno-biurowej Przewodniczącego Rady oraz Radnych w sprawach wynikających z wykonania mandatu radnego;
2)  kompleksową obsługą organizacyjną sesji Rady Powiatu, posiedzeń Komisji i Zarządu Powiatu;
3)  przekazywaniem podjętych uchwał Rady i Zarządu do jednostek i podmiotów wskazanych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami;
4)  rejestracją spraw związanych z organizacją pracy Rady Powiatu, komisji i Zarządu Powiatu;
5)  sporządzaniem i ewidencjonowaniem według zasad ustalonych przez Radę Powiatu, protokołów sesji Rady Powiatu, posiedzeń Komisji, posiedzeń Zarządu Powiatu;
6)  koordynacją prac związanych z przygotowywaniem projektów aktów prawnych Rady Powiatu, Komisji i Zarządu Powiatu, ich sporządzaniem i ewidencjonowaniem;
7)  przygotowywaniem i udostępnianiem protokołów z posiedzeń Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej;
8)  wykładaniem protokołów z obrad sesji do wglądu radnych w ciągu 14 dni po odbytej sesji;
9)  prowadzeniem zbiorczej ewidencji interpelacji i zapytań radnych, wystąpień posłów i senatorów oraz kontrolą terminową ich załatwiania;
10) kontrolą terminową załatwiania skarg, wniosków, interpelacji i petycji przez wydziały oraz opracowywanie w tym zakresie zbiorczych analiz i sprawozdań;
11) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji kierowanych do rady.
 
Referat ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi prowadzi sprawy z zakresu kadr, płac oraz szkoleń, a w szczególności:
1)  gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzeń we współpracy z Wydziałem Finansowym;
2)  prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa:
  • procedura naboru
  • procedura służby przygotowawczej
  • procedura ocen pracowników
3)  prowadzenie spraw osobowych kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz służ i inspekcji;
4)  prowadzenie i załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników oraz wnioskowanie o przedłużenie prawa do renty;
5)  przygotowanie dokumentacji w sprawie nagród i wyróżnień dla pracowników;
6)  prowadzenie spraw płacowych, w tym nagród jubileuszowych, dodatków funkcyjnych, za wysługę lat i innych;
7)  prowadzenie ewidencji czasu pracy;
8)  wydawanie zaświadczeń i informacji na wniosek pracownika Starostwa i instytucji zewnętrznych;
9)  prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w ramach umowy-zlecenia i mowy o dzieło;
10) monitorowanie szkoleń, organizacja staży, praktyk studenckich, prac interwencyjnych i robót publicznych;
11) ewidencja i sprawy związane z ryczałtami na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych;
12) sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego
13) dokonywanie okresowych analiz i ocen doskonalenia zawodowego pracowników;
14) przygotowywanie projektów upoważnień dla pracowników Starostwa oraz kierowników i pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych i kierowników inspekcji, służb i staży do załatwiania określonych spraw, a w szczególności wydawania decyzji administracyjnych;
15) prowadzenie rejestrów kontroli, upoważnień i pełnomocnictw, rejestru wydanych zarządzeń.  
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-21 14:58:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-24 09:19:08
  • Liczba odsłon: 3835
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4564303]

przewiń do góry