Wydział Administracyjny - Kierownik Barbara Sierpińska
pokój 217, tel. 729-055-951
 
W skład Wydziału wchodzą:
1) Biuro Obsługi Mieszkańców
    Beata Kamińska - Główny specjalista                                  tel. 729-055-955
    Bogumiła Żurawska - Podinspektor                                    tel. 729-055-955
 
    Katarzyna Rydzewska - Referent                                         tel. 729-055-964
    Leszek Sokolnicki - Goniec                                                  tel. 729-055-955
   
2) Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
    pokój 218
    Joanna Janowska - Główny specjalista                                tel. 729-055-954
    Marlena Nowotka - Podinspektor                                       tel. 729-055-954
 
3) Referat ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
    pokój 216
    Bożena Gburzyńska-Długołęcka - Główny specjalista         tel. 729-055-952
    Beata Kania - Główny specjalista                                         tel. 729-055-952

    pokój 204
    Agnieszka Artyszuk - Główny specjalista (Sekretariat)         tel. 729-055-959

 
Do zadań Wydziału Administracyjnego należą sprawy z zakresu:
1)  prowadzenia spraw związanych z korespondencją przychodzącą oraz korespondencją wychodzącą  Starostwa;
2)  udzielania instruktażu pracownikom w sprawie organizacji i trybu załatwiania skarg, wniosków i petycji;
3)  prowadzenia dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu;
4)  nadzorowania przestrzegania zasad wynikających z obowiązujących regulaminów i instrukcji kancelaryjnej;
5)  realizacji obowiązującej w Starostwie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
6)  koordynowania działań związanych z opracowywaniem projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz innych materiałów dla tych organów;
7)  opracowywania Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Regulaminu Pracy, Regulaminu wynagradzania oraz innych regulaminów i zarządzeń Starosty normujących zasady organizacji i funkcjonowania Starostwa;
8)  obsługi sekretariatu Starosty i Wicestarosty;
9)  obsługa punktu informacyjnego;
10) wykonywania zadań związanych z organizacją wyborów do samorządu powiatu oraz innych zadań określonych przez Starostę związanych z wyborami do organów władzy państwowej;
11) przyjmowania interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków oraz  współdziałanie z właściwymi wydziałami w tym zakresie;
12) prowadzenia spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
 
Biuro Obsługi Mieszkańców prowadzi sprawy związane z:
1)  prowadzeniem spraw związanych z korespondencją przychodzącą oraz korespondencją wychodzącą Starostwa, a w szczególności:
     a) przyjmowaniem, kwalifikowaniem oraz rejestrowaniem korespondencji przychodzącej;
     b) wysyłaniem i prowadzeniem ewidencji korespondencji wychodzącej;
     c) organizacją i nadzorem nad obiegiem korespondencji w Starostwie;
     d) rejestracją spraw w elektronicznym systemie ewidencyjnym;
     e) nadzorem nad elektronicznym  przekazywaniem korespondencji;
2)  przyjmowaniem i weryfikacją pism od interesantów, udzielanie im informacji oraz wydawanie dokumentów;
3)  udostępnianiem odpowiednich formularzy i wzorów dokumentów oraz pomoc przy ich wypełnianiu;
4)  przekazywanie zadekretowanych przesyłek do właściwych komórek organizacyjnych;
5)  wykonywaniem zadań związanych z obsługą mieszkańców w zakresie przyjmowania wniosków, skarg i innej korespondencji oraz udzielaniem informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawaniem dokumentów;
6)  prowadzeniem zbiorczej ewidencji skarg, wniosków i petycji wpływających do Starostwa;
7)  prowadzenie punktu informacyjnego.
 
Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu prowadzi sprawy związane z:
1)  prowadzeniem obsługi kancelaryjno-biurowej Przewodniczącego Rady oraz Radnych w sprawach wynikających z wykonania mandatu radnego;
2)  kompleksową obsługą organizacyjną sesji Rady Powiatu, posiedzeń Komisji i Zarządu Powiatu;
3)  przekazywaniem podjętych uchwał Rady i Zarządu do jednostek i podmiotów wskazanych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami;
4)  rejestracją spraw związanych z organizacją pracy Rady Powiatu, komisji i Zarządu Powiatu;
5)  sporządzaniem i ewidencjonowaniem według zasad ustalonych przez Radę Powiatu, protokołów sesji Rady Powiatu, posiedzeń Komisji, posiedzeń Zarządu Powiatu;
6)  koordynacją prac związanych z przygotowywaniem projektów aktów prawnych Rady Powiatu, Komisji i Zarządu Powiatu, ich sporządzaniem i ewidencjonowaniem;
7)  przygotowywaniem i udostępnianiem protokołów z posiedzeń Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej;
8)  wykładaniem protokołów z obrad sesji do wglądu radnych w ciągu 14 dni po odbytej sesji;
9)  prowadzeniem zbiorczej ewidencji interpelacji i zapytań radnych, wystąpień posłów i senatorów oraz kontrolą terminową ich załatwiania;
10) kontrolą terminowego załatwiania skarg, wniosków, interpelacji i petycji przez wydziały oraz opracowywanie w tym zakresie zbiorczych analiz i sprawozdań;
11) prowadzenie rejestru uchwał rady i zarządu, rejestru skarg, wniosków i petycji kierowanych do rady;
12) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, analizowaniem, przekazywaniem i publikowaniem oświadczeń majątkowych radnych.
 
Referat ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi prowadzi sprawy z zakresu kadr, płac oraz szkoleń, a w szczególności:
1)  gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzeń we współpracy z Wydziałem Finansowym;
2)  prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa:
  • procedura naboru
  • procedura służby przygotowawczej
  • procedura ocen pracowników
3)  prowadzenie spraw osobowych kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz służ i inspekcji;
4)  prowadzenie i załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników oraz wnioskowanie o przedłużenie prawa do renty;
5)  przygotowywanie dokumentacji w sprawie nagród i wyróżnień dla pracowników;
6)  prowadzenie spraw płacowych, w tym nagród jubileuszowych, dodatków funkcyjnych, za wysługę lat i innych;
7)  prowadzenie ewidencji czasu pracy;
8)  wydawanie zaświadczeń i informacji na wniosek pracownika Starostwa i instytucji zewnętrznych;
9)  prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w ramach umowy-zlecenia i mowy o dzieło;
10) zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowywanie pracowników, zleceniobiorców i członków ich rodzin z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zgłaszanie zmian o osobach ubezpieczonych;
11) monitorowanie szkoleń, organizacja staży, praktyk studenckich, prac interwencyjnych i robót publicznych;
12) ewidencja i sprawy związane z ryczałtami na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych;
13) sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego;
14) dokonywanie okresowych analiz i ocen doskonalenia zawodowego pracowników;
15) przygotowywanie projektów upoważnień dla pracowników Starostwa oraz kierowników i pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych i kierowników inspekcji, służb i straży do załatwiania określonych spraw, a w szczególności wydawania decyzji administracyjnych;
16) prowadzenie rejestrów kontroli, upoważnień i pełnomocnictw, rejestru wydanych zarządzeń;
17) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, analizowaniem, przekazywaniem i publikowaniem oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników wydziałów wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty;
18) prowadzenie całokształtu prac związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi;

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-21 14:58:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-05 11:57:58
  • Liczba odsłon: 9532
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5809316]

przewiń do góry