Obwieszczenia Starosty / Zawiadomienia /Ogłoszenia/ Decyzje
2018 rok17.12.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia Gostkowo składającego się  z 12 studni oraz ujęcia Kalisz-Przedwojewo składającego się z 5 studni na potrzeby miasta Ciechanów i pobliskich miejscowości

10.12.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Ciechanowie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególni szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w trakcie prowadzenia 4 stanowiskowej samoobsługowej myjni pojazdów, zlokalizowanej na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr ew. 9 i 10 przy ul. Mławskiej w w. Ciechanów

27.11.2018 - Obwieszczenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2018 roku dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu ciechanowskiego do roku 2022

23.11.2018 -  Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 19 listopada 2018 r., znak WA.ZUZ.1.421.187.2018.MG w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z części ulic 11 Pułku Ułanów Legionowych, Witosa, 11 Listopada, Nowozagumiennej, Płońskiej i Rzeczkowskiej poprzez rów odwadniający do rzeki Łydyni w km 28+260 (po aktualizacji w km 29+155) działka nr 3 obręb Szczurzyn, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie

23.11.2018 -  Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na działce nr 14/10 w miejscowości Gumowo, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie oraz na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody kolektorem Fi 160 mm do rowu znajdującego się na działce nr 82 w miejscowości Gumowo, gm. Ciechanów,  powiat ciechanowski, woj. mazowieckie

23.11.2018 -  Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego - sączka drenarskiego na działce nr 59/6 w obrębie Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie

23.11.2018 -  Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym na działce nr 64/5 w obrębie Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie

23.11.2018 -  Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym z garażem jednostanowiskowym na działce nr 70/19 w obrębie Przążewo, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie

20.11.2018 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 listopada 2018 roku o wydaniu postanowienia z dnia 14.11.2018 r znak:WA.RUZ.421.122.1.2018.AN dotyczącego podjęcia postępowania w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia  wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wylotów wód opadowych, rowów drogowych, przepustów, zbiorników retencyjno - infiltracyjnych oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obiektów budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Strzegowo - Pieńki"

14.11.2018 - Obwieszczenie z dnia 14 listopada 2018 roku dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu ciechanowskiego do roku 2022

16.10.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na zakrycie i zarurowanie rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 616, wykonanie wylotu oraz odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych poprzez rów R-Ł-15a do rzeki Łydyni w km 33+347

15.10.2018 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gmin: Gołymin-Ośrodek, Opinogóra Górna i Sońsk

02.10.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ,,na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu do rowu i na odprowadzanie wód deszczowych do rowu melioracyjnego z dz. 224/1, 199/3, Ujazdówek, gm. Ciechanów"

25.09.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych - sączka drenarskiego nr 32 na odcinku 47 m w związku z kolizją z projektowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z towarzyszącym zagospodarowanie i uzbrojeniem terenu na działkach nr 32/5, 32/6, 32/7, 32/8 w miejscowości Gołymin-Ośrodek, gmina Gołymin-Ośrodek, powiat ciechanowski

25.09.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z części ulic 11 Pułku Ułanów Legionowych, Witosa, 11 Listopada, Nowozagumiennej, Płońskiej i Rzeczkowskiej do rzeki Łydyni w km 28+260 poprzez rów odwadniający

21.09.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych - sączka drenarskiego nr 25 na odcinku 26 m i budowie nowego na odcinku 35 m w związku z kolizją  z projektowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 285 i 286 obręb Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski

11.09.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinków sączków drenarskich na działce o nr ew. 11/1 obr. Kołaki Kwasy, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski w związku z budową budynku magazynowego

05.09.2018 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia zintegrowanego dla CEDROB S.A. Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, NIP 566 000 44 55, REGON 130280786, na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o wydajności ponad 50 ton tusz na dobę - ubojnia drobiu nr 3, zlokalizowanej na działce nr ew. 199/3 w Ujazdówku gm. Ciechanów

3.09.2018  - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów użytków zadrzewionych i zakrzewionych oznaczonych jako (Lz), położonych na terenie obrębu 1 Glinojeck - miasto, między innymi w: działce ew. nr 874 stanowiącej władanie: Wspólnota Miejska Glinojeck; działce ew. 1196 stanowiącej władanie: Łucja Miączyńska w 2/3 części oraz Władysław Wiśniewski s. Piotra w 1/3 części

28.08.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację części sączka drenarskiego na dz. nr ewidencyjny 103/1 w miejscowości Gołotczyzna, gm. Sońsk, powiat ciechanowski

28.08.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 23 sierpnia 2018 r, znak: WA.ZUZ.1.421.213.2018.MW, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z 6 studni wierconych położonego na działkach o numerach ewidencyjnych 204/2, 199/3 oraz 224/2 w miejscowości Ujazdówek, gmina wiejska Ciechanów, powiat ciechanowski

23.08.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenów utwardzonych kompleksu boisk sportowych w miejscowości Sońsk tj. z działek nr 24/2 i 25/15 obręb Sońsk, gmina Sońsk do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr 21/20 obręb Sońsk, gmina Sońsk istniejącym wylotem W1 oraz na przebudowę ww. wylotu W1

17.08.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu melioracyjnego na zakryty znajdującego się na działce nr 69 w sąsiedztwie działek o nr ew. 15, 35, 38, 39/2 obręb Mierzanowo, gmina Grudusk, powiat ciechanowski.

10.08.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:
  1.  wykonanie urządzeń wodnych polegające na wykonaniu rowów wzdłuż drogi krajowej Nr 60 - na działce o nr ew. 275/4, obr. Władysławowo, gm. Opinogóra Górna i drogi gminnej - dotyczy działek o nr ew. 265, 274/1, 274/2, obr. Władysławowo, gm. Opinogóra Górna oraz przebudowę urządzeń wodnych - rowów poprzez wykonanie zarurowania - dotyczy dz. o nr ew. 275/4 oraz poprzez wykonanie przepustu - dz. o nr ew. 265, obr. Władysławowo, gm. Opinogóra Górna
  2. wykonanie urządzeń  wodnych w postaci wylotów do rzeki Sona Zachodnia: WYI-1 i WYL-2 dotyczy dz. o nr ew. 276/2, obr. Władysławowo, gm. Opinogóra Górna.
  3. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do cieku naturalnego - rzeki Sona Zachodnia - wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji.
Dotyczy inwestycji pn. Budowa drogi gminnej wraz z przebudową innej drogi publicznej (drogi krajowej w km ok. 155+460).


07.08.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj.wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie działki nr 141 obręb 60 Krubin, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski

02.08.2018 - Zawiadomienie o wszczęciu  na wniosek CEDROB S.A. Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Józef Sielużycki - Dyrektor Działu Inwestycji i Eksploatacji, postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej w Zakładzie Przetwórstwa Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego, na działce nr ew. 199/3 obręb Ujazdówek, gm. Ciechanów
30.07.2018 - Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia znaków graficznych - w dniu 17.08.2018 r w miejscowości Wojtkowa Wieś, gm. Ojrzeń zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków:

27.07.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu Chromavis Service Sp.z o.o., ul. Robotnicza 1, 06-400 Ciechanów, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu - kanalizacji miejskiej będącej własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o., ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów

27.07.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 21.07.2015r., znak: RSD.6341.71.2015 wydanego przez Starostę Ciechanowskiego w sprawie wykonania obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego na działce nr 244/2, obręb 40 Ujazdówek oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych  z ujęcia zlokalizowanego na działkach nr 199/3 i 224/2 obręb 40 Ujazdówek, gmina Ciechanów

19.07.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z 6 studni wierconych położonego na działkach o numerach ewidencyjnych 204/2, 199/3 oraz 224/2 w miejscowości Ujazdówek, gmina wiejska Ciechanów, powiat Ciechanowski

16.07.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na częściowej likwidacji sączka nr 11 i budowie nowego odcinka sączka, w związku z kolizją istniejącej sieci drenarskiej z nowo projektowanym budynkiem na działce 139/4, obręb Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski

12.07.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 czerwca 2018 r., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych z bezdotykowej myjni czterostanowiskowej na samochody osobowe, zlokalizowanej przy ul. Rzeczkowskiej, na działce o nr ew. 4401/5, obręb 0010 - Śródmieście, gmina miejska Ciechanów

10.07.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi - wylotem do rowu przydrożnego drogi gminnej zlokalizowanego na działce nr ew. 97, obręb Pajewo Wielkie, gmina Gołymin-Ośrodek, powiat ciechanowski, oczyszczonych wód popłucznych, powstających w wyniku eksploatacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Pajewo Wielkie oraz na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia zlokalizowanego na działkach nr 111/7 i 111/3 obręb Pajewo Wielkie, gmina Gołymin-Ośrodek, powiat ciechanowski.

03.07.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych - sączka drenarskiego nr 3 położonego na działce o nr ewidencyjnym 149/7 w miejscowości Chrzanówek, Gmina Opinogóra Górna z uwagi na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego

03.07.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych - sączka drenarskiego nr 86 położonego na działce o nr ewidencyjnym 65/1 w miejscowości Gąski, gmina Ciechanów polegającej na jego częściowej likwidacji oraz wykonaniu nowego fragmentu sączka z uwagi na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
29.06.2018 - Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Spółki CEDROB S.A. Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Józef Sielużycki - Dyrektor Działu Inwestycji i Eksploatacji, postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę w ubojni drobiu nr 3, zlokalizowanej na działce nr ew. 199/3 w miejscowości Ujazdówek, gm. Ciechanów

26.06.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia  o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wylotów wód opadowych, rowów drogowych, przepustów, zbiorników retencyjno - infiltracyjnych oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obiektów budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Strzegowo - Pieńki" przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad, pismem z dnia 23 kwietnia 2018 r, znak: PU/GZI/PD-489/710/04/2018

15.06.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do wód powierzchniowych - rzeki Łydyni w km 23+235 (obr. Kownaty Żędowe, gm. Ciechanów) ścieków opadowych i roztopowych z terenu kompleksu zakładów  firmy CEDROB S.A. (z terenu obiektów produkcyjnych - ubojni drobiu nr 1, ubojni drobiu nr 2, ubojni drobiu nr 3, zakładu filetowania, budynku biurowego, zakładu przetwórstwa ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, przyzakładowej oczyszczalni ścieków oraz stacji paliw płynnych i gazu  płynnego) w miejscowości Ujazdówek, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski

15.06.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablowymi liniami elektroenergetycznymi niskiego napięcia NN -04, kV pod dnem rzeki Łydynia na działce nr 105 obręb Gostkowo, gmina miejska Ciechanów oraz na budowę na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia NN -04 kV oraz napowietrznej linii średniego napięcia SN-15 kV na działkach nr 5, 6, 7, 8/1, 9, 42 obręb Gostkowo, gmina miejska Ciechanów

07.06.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej, oznaczonego jako Wy, do rzeki Sona o średnicy o 250 mm i rzędnej dna 114,83 m n.p.m. oraz na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód wylotem Wy - na okres 20 lat, przy budowie obiektu usługowego  z wielkopowierzchniową funkcją handlową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu, dojściami, dojazdami, parkingami, budowlami i urządzeniami budowlanym. Lokalizacja zamierzonego korzystania z wód na terenie działki 276/2, obręb 33 - Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski

05.06.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z instalacji do ściółkowego chowu drobiu - brojlerów kurzych, zlokalizowanej w miejscowości Kuklin, gmina Wieczfnia Kościelna, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, tj. do punktu zlewowego Oczyszczalni Ścieków w Ujazdówku, gmina Ciechanów

05.06.2018 - Zawiadomienia o czynnościach ustalenia  przebiegu granic działki ewidencyjnej  nr 120 położonej w obrębie  Soboklęszcz, uregulowanej w księdze wieczystej KW PLIC/00017687/3:

04.06.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania  pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzenie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie ZKM w Ciechanowie Sp. z o.o. przy ul. Gostkowskiej 83

04.06.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania  pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinków sączków melioracyjnych oraz przebudowę sieci drenarskiej na działkach o nr ew. 2654/2, 264/3, obr. 0033, miejscowość Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, przy budowie obiektu usługowego z wielkopowierzchniową funkcją handlową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu, dojściami, dojazdami, parkingami, budowlami i urządzeniami budowlanymi
 
04.06.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z gminnego ujęcia zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 6/2 i 6/3 w miejscowości Humięcino, gmina Grudusk oraz na wprowadzenie oczyszczonych wód popłucznych do ziemi, do rowu melioracyjnego RC-1/1 w km 2+00 zlokalizowanym na działce nr 77 w obrębie Humięcino, gmina Grudusk, powiat ciechanowski

04.06.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę rurociągu melioracyjnego fi 30cm wraz z 4 studniami na działkach nr  193/1, 193/2, 195/1 obręb Wierzbowo, Gmina Opinogóra, powiat ciechanowski

29.05.2018 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 29 maja 2018 roku o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu ciechanowskiego

10.05.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: WA.ZUZ.1.421.43.2018.IS, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ENERGA - OPERATOR S.A., ul. Marynarki  Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej na terenie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Grudusku - dz. ew. 551/1, 552/1, 553/1, obręb 0001-Grudusk, gmina Grudusk, powiat ciechanowski

07.05.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację fragmentu sieci drenarskiej w związku  z kolizją urządzeń melioracyjnych z projektowanym budynkiem mieszkalnym na działce nr 33/32 w miejscowości Władysławowo, gmina Opinogóra Górna

07.05.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych - sączka drenarskiego  nr 32 położonego na działce o nr ewidencyjnym 92/7 w miejscowości Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna z uwagi na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz garażu dwustanowiskowego


04.05.2018 - Decyzja Starosty Ciechanowskiego nr G.6846.2.1.2018 z dnia 02.05.2018 r. stwierdzająca, iż działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 350, 136, 138, 140, 145, obręb Przedwojewo, gm. Opinogóra Górna, stanowią mienie gromadzkie

 19.04.2018 - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22.03.2018 r (data wpływu 22.03.2018r.) znak: PU/GZI/PD-489/506/03/2018r, w imieniu  i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Tomasz Gaćkowski, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wylotów wód opadowych, rowów drogowych, przepustów, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obiektów budowlanych w ramach  zadania pn. "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Strzegowo - Pieńki"

17.04.2018 - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Aurostrad z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Tomasz Gaćkowski w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę, przebudowę oraz likwidację urządzeń melioracji wodnych w tym rowów oraz przepustów w związku z realizacją zadania "Budowa drogi S7 Olsztynek(S51) - Płońsk(S10) odcinek Strzegowo - Pieńki"
 
17.04.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci melioracyjnej polegającej na likwidacji końcowych odcinków sączków melioracyjnych, na dz. nr 34/2, obręb Kąty, w miejscowości Kąty, gmina Opinogóra Górna
 
12.04.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wylotu oczyszczonych ścieków z projektowanej oczyszczalni w miejscowości Ojrzeń do rowu melioracyjnego RO-13/5 w km 0+930, wykonanie wylotu wód drenażowych z odwodnienia terenu projektowanej oczyszczalni w miejscowości Ojrzeń do rowu melioracyjnego RO-13/5 w km 0+929, wykonanie drenażu odwadniającego teren działki o nr ew. 73/9 pod projektowaną oczyszczalnię w miejscowości Ojrzeń, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej na terenie działki o nr ew. 73/9 m. Ojrzeń
 
12.04.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego na rurociąg kryty wraz z wykonaniem wylotu tego rurociągu oraz na wykonanie drenażu odwadniającego na działce nr 225 w obrębie Gołymin-Ośrodek, gm. Gołymin-Ośrodek
 
12.04.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany Decyzji Starosty Ciechanowskiego, udzielającego pozwolenia wodnoprawnego, znak: RSD.6341.58-1.2013 z dnia 02.09.2013 r. w zakresie ilości pobieranej wody podziemnej oraz sposobu prowadzenia monitoringu jakości pobieranej wody, ze studni głębinowych na działkach o numerach 35/9 (studnia 1) i 35/5 (studnia 2 i 3) zlokalizowanych w miejscowości Zygmuntowo, gmina Glinojeck

 

10.04.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania polegającej na częściowej likwidacji sączka nr 23 i budowie nowego odcinka sączka, łączącego sączek nr 23 z sączkiem nr 22 na działce nr 4269/4, miejscowość Ciechanów, obręb Scalenie
 
10.04.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu w związku z planowanym uruchomieniem myjni pojazdów mechanicznych w miejscowości  Gołotczyzna, przy ul. Ciechanowskiej 2A, gmina Sońsk
 
09.04.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania polegającej na przebudowie sieci drenarskiej położonej na działce nr 164/2 obręb Łebki Wielkie, gmina Ojrzeń, powiat ciechanowski
 
06.04.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci melioracyjnej polegającej na likwidacji odcinka sączka na działce nr ew. 33/28 w miejscowości Władysławowo, gmina Opinogóra Górna
 
05.04.2018 - Decyzja Starosty Ciechanowskiego nr G.6846.2.3.2017 z dnia 05.04.2018 stwierdzająca, iż działka oznaczona w ewidencji gruntów Nr 4, obręb Pokojewo, gm. Opinogóra Górna, stanowi mienie gromadzkie
 
 
03.04.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej na terenie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Grudusku, na działkach o nr ew:. 551/1, 552/1 i 553/1, obręb 1 Grudusk
 
20.03.2018 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji zewnętrznej sanitarnej będącej własnością ZWiK w Ciechanowie  Sp.z o.o. i do stacji zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o.,  z terenu nieruchomości obejmującej działkę nr 42/1 obręb ewidencyjny Szczurzy, gmina Ciechanów


26.01.2018 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 26 stycznia 2018 roku informujące , że w dniu 26 stycznia 2018 roku została wydana decyzja znak G.6821.2.4.2017 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o pow. 0,1678 ha położonej w obrębie Kotermań gmina Opinogóra Górna, stanowiącej część działki nr  114 o pow. 0,7909 ha ( w tym do ograniczenia pow. 0,0674 ha) i część działki nr 114 o pow. 1,9846 ha (w tym do ograniczenia pow. 0,1004  ha), których stan prawny jest nieuregulowany


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-15 15:40:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-17 13:04:38
  • Liczba odsłon: 2596
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818465]

przewiń do góry