Zadanie 3.1. 

 opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Uchwała Nr II/55/453/05

Rady Powiatu Ciechanowskiego

z dnia 26 września 2005

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr II/55/453/05

Rady Powiatu Ciechanowskiego

z dnia 26 września 2005 r.

 

 

„Program współpracy powiatu ciechanowskiego na rok 2006

z organizacjami pozarządowym oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

Samorząd powiatu ciechanowskiego realizuje swoje zadania przy pomocy organizacji pozarządowych skupiających najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska.

Punktem wyjścia do współpracy z organizacjami pozarządowymi  w 2006 roku jest „Program współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok .”

 

Celem Programu jest   wspieranie przez Powiat działań organizacji pozarządowych w oparciu o wspólnie uzgodnione zasady współpracy.

 

         Przedmiotem Programu jest realizacja części zadań publicznych                            o charakterze powiatowym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji wojewódzkiej i rządowej.

 

         Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są:

1.     Rada Powiatu Ciechanowskiego jako organ stanowiący samorządu powiatowego,

2.     Zarząd Powiatu Ciechanowskiego  oraz Starosta Ciechanowski, jako organy wykonawcze samorządu powiatowego,

 

 Realizatorami  Programu  są:

3.     Odpowiednie wydziały Starostwa Powiatowego, które w obszarach swego działania wdrażają przyjęte odpowiednimi uchwałami szczegółowe zadania  oraz powiatowe jednostki organizacyjne .

4.     Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zainteresowane współpracą z powiatem ciechanowskim.

 

         Podstawowym kryterium decydującym o objęciu organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego postanowieniami Programu - jest działalność na obszarze powiatu ciechanowskiego. O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie organizacje, które prowadzą swoją działalność na rzecz mieszkańców powiatu ciechanowskiego.

 

Miejscem realizacji Programu jest obszar powiatu ciechanowskiego.

 

Termin realizacji Programu : 1.01.2006 r. – 31.12.2006 r.

 

Podstawy prawne Programu:

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006, jest realizacją zapisu art.5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).,tj. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, zleca realizację zadań publicznych w formie powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji oraz wspiera zadania publiczne, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.  Przepisy ustawy nakładają na organy samorządu powiatowego obowiązek realizacji zadań publicznych przy współpracy   z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą na terenie powiatu ciechanowskiego działalność pożytku publicznego,  w zakresie zadań realizowanych przez samorząd powiatu.

 

Zasady współpracy

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:

 

1) Zasada partnerstwa – co oznacza, że partnerzy dążą do kompromisu, uwzględniają zgłaszane uwagi, wyjaśniają rozbieżności, wysłuchują siebie nawzajem, wymieniają poglądy, konsultują pomysły, wymieniają informacje, aktywnie uczestniczą we współpracy.

 

 

2) Zasada pomocniczości – co  oznacza, ze Starosta Ciechanowski zleca organizacjom pozarządowym wykonywanie zadań publicznych.

 

3) Zasada efektywności – powiat przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji.

 

4) Zasada jawności podejmowanych działań – co oznacza, że  organy samorządu powiatowego udostępniają organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, wspólnie ustalają cele, zadania i procedury współpracy.  

              

5) Zasada legalności –  co oznacza, że  działania organów samorządu powiatowego oraz organizacji pozarządowych odbywają się     w granicach                i na podstawie przepisów prawa

 

6) Zasada suwerenności stron – co oznacza, że organy samorządu powiatowego respektują odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania                          i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych.

 

Formy współpracy

 

Współpraca pomiędzy samorządem powiatu  ciechanowskiego  a organizacjami pozarządowymi może przybierać formy finansowe     i niefinansowe.

 

Formy współpracy niefinansowe to:

1.     wymiana informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców powiatu ciechanowskiego, na podstawie którego opracowane będą zadania oraz programy celowe.

2.     opiniowanie i konsultowanie opracowań, programów oraz projektów aktów normatywnych w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań

 

Formy współpracy finansowe to:

1.     zlecanie   organizacjom   pozarządowym   wykonywania   zadań    

     publicznych realizowanych przez samorząd powiatowy, których  

     działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zleconego zadania.

 

Zlecanie zadania publicznego organizacji pozarządowej może nastąpić w dwóch formach:

 

1) powierzenia   wykonania zadania publicznego wraz   z udzieleniem dotacji

    na sfinansowanie jego realizacji

2) wspierania wykonania  zadania  publicznego  wraz    z udzieleniem dotacji na

    częściowe dofinansowanie jego realizacji.

 

         Do  współpracy z organizacjami pozarządowymi Zarząd Powiatu powołuje  Zespół konsultacyjny którego skład, uprawnienia i metodologię pracy określa Regulamin.

        

Funkcję koordynatora współpracy powiatu ciechanowskiego                            z organizacjami pozarządowymi pełni przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia  Starostwa Powiatowego.

 

Zgodnie z zapisami ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.  zlecanie zadań następuje w trybie otwartego konkursu ofert, ogłaszanego przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego.

 

Zakres współpracy.

 

         Współpraca samorządu powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje  zadania publiczne określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.).

                      

Za priorytetowe dla samorządu powiatu ciechanowskiego w roku 2006 uznaje się zadania z następujących obszarów:

1.     ochrona i promocja zdrowia

2.     kultura i ochrona dóbr kultury,

3.     kultura fizyczna i sport,

 

I.     Ochrona i promocja zdrowia

 

W zakresie ochrony i promocji zdrowia wyodrębniono następujące zadania:

1.     Wspieranie  organizacji imprez prorodzinych i prozdrowotnych

2.     Realizacja badań profilaktycznych  i edukacji zdrowotnej wśród mieszkańców powiatu.

3.     Wspieranie działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe w zakresie specjalistycznych form pomocy wychowania, opieki                   i usamodzielniania osób niepełnosprawnych.

 

II.    Kultura i ochrona dóbr kultury.

 

W zakresie upowszechniania i ochrony dóbr kultury wyodrębniono następujące zadania:

1.     Organizowanie   festiwali, przeglądów, koncertów, konkursów, wystaw, prelekcji i odczytów.

2.     Organizowanie   przedsięwzięć podtrzymujących tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej.

3.     Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji,  książek, nagrań fonograficznych  dotyczących ziemi ciechanowskiej i ludzi z nią związanych.

 

III.    Kultura fizyczna i sport.

 

         W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wyodrębniono następujące zadania:

1.     Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, upowszechnianie sportu szkolnego,

2.     Organizacja rywalizacji sportowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w powiecie ciechanowskim.

3.     Udział zawodników we współzawodnictwie sportowym na terenie powiatu,

4.     Organizacja na terenie powiatu ciechanowskiego imprez sportowych regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich                            i międzynarodowych promujących w powiecie kulturę fizyczną,                 walory i osiągnięcia powiatu.

5.     Upowszechnianie sportu dla wszystkich, organizacja imprez rekreacyjnych o zasięgu powiatowym .

 

Zasady komunikacji samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz sposoby monitorowania współpracy

 

         Informacje o współpracy i sprawach istotnych dla partnerów udostępniane i rozpowszechniane są :

a) na stronie internetowej powiatu www.ciechanow.powiat.pl

b)na stronach internetowych partnerów

c)za pośrednictwem gazety Samorządowej Powiatu Ciechanowskiego

d)za pośrednictwem mediów lokalnych

e)proces monitorowania poprzez badanie ankiet , które dadzą ocenę realizacji Programu oraz zorganizowanie dorocznego spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. Forum Organizacji Pozarządowych mający na celu zobrazowanie przebiegu współpracy           z organizacjami pozarządowymi

 

Sposób dotowania organizacji.

 

         Organizacje pozarządowe i inne podmioty działalności pożytku publicznego ubiegające się o pomoc finansową, mogą otrzymywać dotacje na realizację zadań publicznych, będących w zakresie zadań samorządu powiatowego i zawartych w Programie Współpracy na 2006 rok.

 

         Zlecanie realizacji zadania publicznego następuje przez:

 

a) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

b)wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji

 

         Realizatorzy zadań publicznych wyłaniani zostaną w  ogłoszonym przez Zarząd Powiatu, otwartym konkursie ofert.

 

         Konkurs  dla określonego zadania ogłasza Zarząd Powiatu co najmniej raz w roku.

 

         Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygniecie o co najmniej 30 dni.

 

Wnioski o dotacje w ramach konkursu opiniuje Komisja Konkursowa  złożona z przedstawicieli samorządu powiatowego oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  powołana przez Zarząd Powiatu.

 

Organizacje pozarządowe ubiegające się o dotacje zobowiązane są do złożenia oferty oraz innych dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193,poz.1891) .                  

 

Dotacje, nie mogą być wykorzystane na:

a.      remonty budynków

b.     zadania i zakupy inwestycyjne

c.     działalność gospodarcza

d.     pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotu

e.      działalność polityczną

 

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę, ocenę oferty Komisji Konkursowej.

 

Informację o wyborze oferty  i przyznaniu  dotacji umieszcza się                     w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

 

Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.

 

Wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2006 rok.

 

Organizacja, w okresie otrzymywania dotacji, jest zobowiązana do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez powiat ciechanowski.

 

Organy Powiatu nie są w stanie zapewnić finansowego wsparcia wszystkim wartościowym projektom realizowanych przez organizacje pozarządowe, ale licząc na ich operatywność, mogą udzielać pomocy                        w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, spoza budżetu powiatu.

 

Pomoc Organów Powiatu w tej dziedzinie obejmuje:

a) doradztwo w przygotowaniu wniosków o granty i dotacje,

b) informowanie o ciekawych programach wspieranych finansowo ze 

    źródeł zewnętrznych,

 c) udzielanie   pomocy   w   zakresie   udostępniania   organizacjom

    pozarządowym   lokali, pomieszczeń w celu odbycia spotkań, jak   

    również   dostępu    do    komputera    i    internetu.    Możliwość   

    korzystania   z kserokopiarek.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-10-05 10:55:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-05 10:55:25
  • Liczba odsłon: 1524
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818571]

przewiń do góry