Zakres i zasady udostępniania informacji o środowisku
i jego ochronie
 
Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa https://stciechanow.bip.org.pl pod adresem https://stciechanow.bip.org.pl/ochrona-srodowiska oraz archiwalne pod adresem https://stciechanow.bip.org.pl/ochrona-srodowiska/archiwum-wykaz-danych-o-srodowisku

Pozostałe informacje, organ udostępnia na pisemny Wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
 
Wniosek należy składać na adres:
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7, 06 – 400 Ciechanów
 
Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 
Bez pisemnego wniosku udostępnia się:
  • informację niewymagającą wyszukiwania;
  • w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi.

Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie pobiera się opłatę obliczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010  r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 ze zm.).
 
Opłatę za wyszukiwanie informacji oraz sporządzenie kopii dokumentów lub danych uiszcza się po jej ustaleniu - przez wpłatę w kasie Starostwa Powiatowego lub na rachunek bankowy.
 
Wniosek do pobrania >>>
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-10 14:19:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-12 14:08:25
  • Liczba odsłon: 979
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5798841]

przewiń do góry