Zobacz podgałęzie
 
PLAN PRACY
RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO 
NA 2022  ROK
 

1.  31 stycznia 2022 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)
1. Zapoznanie się z ofertą kulturalną powiatowych instytucji kultury na 2022 rok.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty nauczyciela, ustalonych w danym roku.
3. Rozpatrzenie sprawozdania Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok.

2.  28 marca 2022 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)
1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w 2021 roku i efektów pracy organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie ciechanowskim oraz realizacji zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za 2021 rok.
2. Rozpatrzenie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie w 2021 roku.

3.  25 kwietnia 2022 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)
1. Rozpatrzenie Raportu o stanie powiatu ciechanowskiego za 2021 rok.
2. Debata nad Raportem o stanie powiatu ciechanowskiego za 2021 rok.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w 2021 roku, w tym z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.

4.  30 maja 2022 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)
1. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego oraz na terenie miasta Ciechanów w 2021 roku.
2. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie ciechanowskim w 2021 roku.
3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.

5.  27 czerwca 2022 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)
1. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2021 roku.
2. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu ciechanowskiego w 2021 roku.

6.  26 września 2022 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)
1. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura w Ciechanowie o działalności kontrolnej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2021 roku.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2021 roku.

7.  31 października 2022 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)
1. Informacja na temat organizacji szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez powiat ciechanowski w roku szkolnym 2021/2022, z uwzględnieniem przeprowadzonych w okresie wakacji w obiektach oświatowych remontów i modernizacji, w kontekście posiadanych środków finansowych.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu za rok szkolny 2021/2022, w tym o wynikach:
1) egzaminu ośmioklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie, należy do zadań własnych powiatu,
2) nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie, należy do zadań własnych powiatu.

8.  28 listopada 2022 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)
1. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie w sprawie kontroli przestrzegania prawa budowlanego w powiecie ciechanowskim w 2022 roku.
2. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Ciechanowie z działalności Inspekcji na terenie powiatu ciechanowskiego w 2021 roku.
3. Przyjęcie rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

9. 28 grudnia 2022 roku – godz. 10.00 (środa)
1. Debata budżetowa – podjęcie uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2023 rok.
2. Zatwierdzenie rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2023 rok.
3. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu w 2022 roku.
 

Ponadto w porządku obrad każdej z planowanych w 2022 roku sesji przewiduje się następujące punkty stałe:
1) stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie sesji,
2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,
4) sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami,
5) wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości,
6) rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał,
7) interpelacje i wnioski radnych
8) zamknięcie obrad.
         
                                                                                                Przewodniczący
                                                                                   Rady Powiatu Ciechanowskiego
                                                                                          /-/  Sławomir Morawski
        
                                                                             
 
Plan pracy Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok
 
 
****

Pliki do pobrania:

Plan pracy Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok

Plan pracy Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok

Plan pracy Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2019 rok

Plan pracy Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2018 rok

Plan pracy Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2017 rok

Plan pracy Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2016 rok

Plan pracy Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2015 rok

 Plan pracy Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2014 rok

Plan pracy Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2013 rok

Plan pracy Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2012 rok

Plan pracy Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2011 rok

Plan pracy Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2010 rok

Plan pracy Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2009 rok

Plan pracy Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2008 rok

Plan pracy Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2007 rok

Plan pracy Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2006 rok

Plan pracy Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2004 rok

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-03 15:17:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-31 08:16:42
  • Liczba odsłon: 5774
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5780985]

przewiń do góry