Projekty zakończone w 2012 roku

 

"W Twoich rękach przyszłość"

Priorytet VI - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.1 - " Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
Poddziałanie 6.1.3 - "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych"


Beneficjent:  Powiat Ciechanowski / Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

Wartość projektu ogółem: 2 340 314,37 PLN
Kwota dofinansowania: 1 989 267,21 PLN
Wkład własny: 351 047,16 PLN

Okres realizacji projektu w 2012 roku: 01.01.2012 do 31.12.2012

________________________________________________________________________________________________

 

" Droga do sukcesu"

PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.2 - "Podniesienie atrakcyjnosci i jakości szkolnictwa zawodowego"

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/ Zespół Szkół Technicznych

Wartość projektu: 374 614,40 PLN
w tym:
- wkład własny: 47 950,00 PLN
- wysokość dofinansowania: 326 664,40 PLN

Okres realizacji:  1.10.2011 - 31.08.2012

Cele projektu:

- poprawa wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych (języki obce, ICT oraz przedmioty matematyczno-przyrodnicze i przedsiębiorczości),
- nabycie przez część B O w trakcie zawodowych zajęć rozwijających wiedzy zawodowej i umiejętności wykraczających poza program, umożliwiających zdanie egzaminów zawodowych z lepszym wynikiem  i zdobycie minimalnego doświadczenia zawodowego,
- podniesienie i wyrównanie poziomu wiedzy uczniów z zaległościami i opóźnieniami poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
- zwiększenie motywacji do nauki i aspiracji edukacyjnych poprzez doradztwo i opiekę pedagoga i psychologa

Grupa docelowa: 300 uczniów Zespołu Szkół Technicznych  im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie

Główne zadania:

- zajęcia z języków obcych zakończonych egzaminem TELC,
- zajęcia komputerowe zakończone egzaminem ECDL-Start,
- zajęcia rozwijające z przedmiotów ogólnokształcących i przedsiębiorczości,
- zajęcia wyrównujące z przedmiotów ogólnokształcących,
- zajęcia rozwijające zawodowe, w tym Tradycyjne i nowoczesne materiały w szkolnym laboratorium,
- zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego,
- zajęcia warsztatowe wsparcia psychologicznego.

Produkty i rezultaty:

- objęcie wsparciem grupy 300 uczniów, w tym 180 zamieszkałych na wsi,
- przeprowadzenie 1970 godzin szkoleniowych dla uczniów w systemie wykładowym i warsztatowym w ramach 49 grup, 
- przekazanie podręczników dla zajęć rozwijających ogólnokształcących i zawodowych oraz wyrównujących, ukończenie udziału w projekcie (zaliczenie wewnętrznych egzaminów końcowych),
- zaliczenie egzaminów zewnętrznych (TELC i ECDL-Start),
- zaliczenie egzaminu zawodowego,
- wzrost kompetencji, wiedzy BO w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, języków obcych, technik komputerowych,
- nabycie przez część BO (co najmniej 70%)w trakcie zawodowych zajęć rozwijających wiedzy zawodowej i umiejętności wykraczających poza program, umożliwiających zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z lepszym wynikiem i zdobycie minimalnego doświadczenia zawodowego,
- wyrównanie wiedzy z wybranych przedmiotów przez BO zajęć wyrównujących (co najmniej 70%),
poprawa motywacji do nauki, wzrost aspiracji edukacyjnych oraz samooceny, w tym chęć kontynuacji nauki (co najmniej 75%).

___________________________________________________________________________________________________

 


"Wiedza najlepsza inwestycja"

PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.2 - "Podniesienie atrakcyjnosci i jakości szkolnictwa zawodowego"

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/ Zespół szkół Nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie

Wartość projektu: 573 455,00 PLN
w tym:
- wkład własny: 73 470,00 PLN
- wysokość dofinansowania: 499 985,00 PLN

Okres realizacji: 08.11.2010 - 31.07.2012

Głownym celem projektu jest stworzenie młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie możliwości rozwoju oraz wyrównywania szans edukacyjnych.

Grupa docelowa: 220  uczniów technikum mechanicznego, elektrycznego, informatycznego.

W ramach projektu utworzono nastepujące grupy beneficjentów:

- językowe 60 h - 4 grupy,
- matematyczno - przyrodnicze - 2 grupy,
- zajęcia wyrównawcze - 30 h - 16 grup,
- językowe - 120 h - 2 grupy,
- komputerowe - 120 h - 6 grup,
- zajęcia SEP - 3 grupy,
- zakup pomocy dydaktycznych.

Produkty i rezultaty:

- objęcie wsparciem grupy 220 uczniów,
- przeprowadzenie 2160 godzin szkoleniowych w systemie wykładowym i warsztatowym w ramach 37 grup,
- przekazanie 220 uczestnikom zajęć podręczników i innych dodatkowych materiałów dydaktycznych,
- ukończenie udziału w projekcie (zaliczenie wewnętrznych egzaminów koncowych przez co najmniej 200 BO),
- zaliczenie egzaminów zewnętrznych (TELC i ECDL Start) przez co najmniej 76% spośród BO, którzy do nich przystąpią,
- zaliczenie egzaminu zawodowego przez co najmniej 80 % BO zajęć SEP.

__________________________________________________________________________________________________


"Poradnia równych szans"

PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.1.2 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"
Poddziałanie 9.1.2 - "Wyrównywanie szans edukacyjnychg uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie

Wartość projektu: 213 708,39 PLN
w tym:
- wkład własny: 10 930,06 PLN
- wysokość dofinansowania: 201 778,33 PLN

Okres realizacji: 01.09.2011 r. – 15.07.2012 r.

Cel projektu - zwiększenie możliwości dostępu do pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego.

Grupa docelowa -  470 dzieci i młodzieży z terenu powiatu ciechanowskiego, w tym: 60 uczniów szkół podstawowych oraz 410 uczniów gimnazjum

Główne zadania:

- Zadanie 2. Prowadzenie zajęć stymulujących dla ucz. klas II.
- Zadanie 3. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego-"Moja przyszłość" dla gimnazjalistów- prowadzone na terenie gimnazjum, w cyklu 2 h z grupą dla 23 grup uczniów.
- Zadanie 4. Zajęcia dla dzieci nadpobudliwych- 8 uczniów. Dla tej grupy dzieci zorganizowane zostaną 3 rodzaje zajęć. Wszystko poprzedzone będzie spotkaniem dla rodziców.  Od X 2011 do V 2012 trwać będą zajęcia korekcyjno- kompensacyjne . Drugi rodzaj zajęć dla nadpobudliwych to zajęcia socjoterapeutyczne. Ostatni rodzaj zajęć dla dzieci nadpobudliwych to zajęcia indywidualne- EEG Biofeedback.
- Zadanie 5. Zajęcia stymulujące gotowość szkolną dla 8 dzieci prowadone w grupach 2-osobowych.
- Zadanie 6. Zajęcia "Łatwe zadania" przewidziano dla 16 uczniów klas I/II mających problemy z opanowaniem podstawowych umiejętności szkolnych.
- Zadanie 7. Terapia logopedyczna dla 4 dzieci od IX 2011 do I 2012 i 4 dzieci od II 2012 do V 2012.
- Zadanie 8. Zajęcia usprawniające percepcję wzrokową dla dzieci z klas O i I. Zajęciami objętych będzie 12 dzieci.

Produkty i rezultaty:

Rezultaty twarde:

- utworzenie 1 strony internetowej Poradni,
- 8 dzieci, w tym 4 dziewczęta ukończą zajęcia stymulujące dla uczniów kl. II,
- 410 uczniów, w tym min. 202 kobiety ukończą zajęcia z doradztwa zawodowego,
- 8 dzieci nadpobudliwych, w tym 4 dziewczęta ukończą zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno- kompensacyjne oraz EEG Biofeedback,
- 8 dzieci, w tym 3 dziewczęta objęte zostaną zajęciami stymulującymi gotowość szkolną,
- 16 dzieci, w tym 6 dziewcząt zostanie objętych zajęciami "Łatwe zadania",
- 8 dzieci, w tym 2 dziewczęta zostaną objęte indywidualną terapią logopedyczną
- 12 dzieci, w tym 4 dziewczęta ukończą zajęcia usprawniające percepcję wzrokową,
- dla 12 dzieci, w tym dla 4 dziewcząt zostanie zakupiony Program rozwijający percepcję wzrokową,
- zakup: 1 drukarki, 1 stojaka do ulotek, 1 odtwarzacza płyt CD,
- 470 dzieci, w tym 229 dziewcząt skorzysta z zajęć prowadzonych przez pracowników poradni

Rezultaty miękkie:

- u 50% objętych zadaniem 3, w tym u 2 dziewcząt nastąpi zwiększenie sprawności funkcji percepcyjno- motorycznych, poprawa orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, poprawa zdolności operacyjnego rozumowania,
- u 45 % objętych zadaniem 4, w tym u 45% dziewcząt nastąpi wzrost umiejętności poznania swoich predyspozycji zawodowych oraz umiejętności pomocnych przy wyborze szkoły,
- u 50% dzieci objętych zadaniem 5, w tym u 2 dziewcząt nastąpi poprawa w zakresie szybkości czytania,
- u 75 % ucz. objętych zajęciami 5, w tym u 4 dziewcząt nastąpi poprawa koncentracji uwagi i w zakresie stabilizacji pracy mózgu,
- u 75% dzieci, w tym u 3 dziewcząt objętych zadaniem 5 nastąpi wzrost umiejętności komunikacyjnych oraz samoświadomości,
- u 50% dzieci, w tym u 1 dziewcz. objętych zajęciami 6 nastąpi wzrost umiejętności wykorzystywania umiejętności intelektualnych w życiu,
- u 25 % dzieci objętych zadaniem 6, w tym u 2 dziewcząt nastąpi poprawa relacji z dorosłymi i rozwój zainteresowań,
 - u 50% dzieci objętych zadaniem 7, w tym u 2 dziewczynek nastąpi poprawa w zakresie funkcjonowania percepcyjno- motorycznego,
- u 75% dzieci objętych zadaniem 8, w tym u 2 dziewcząt nastąpi poprawa w realizacji korygowanych głosek i w zakresie percepcji słuchowej,
- u 70% dzieci objętych zad. 9, w tym u 50% dziewcząt nastąpi zwiększenie sprawności koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz orientacji w stosunkach przestrzennych.

____________________________________________________________________________________

 

„Nowa wiedza - nowe szanse”


PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.2 - "Podniesienie atrakcyjnosci i jakości szkolnictwa zawodowego"
 
Beneficjent: Powiat Ciechanowski/Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie
 
Okres realizacji: 01.09.2011– 30.06.2012

Wartość projektu: 457 920,00 PLN
w tym:
- wkład własny:  58 384,80 PLN
- wysokość dofinansowania: 399.535,20

 

 Cel projektu: Podniesienie poziomu wiedzy  i umiejętności praktycznych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Zespole Szkół nr 3 w Ciechanowie, skutkujące osiągnięciem lepszych wyników w nauce.

Grupa docelowa (liczba uczestników projektu) 250

 Główne zadania:

- promocja projektu i rekrutacja uczestników,
- wdrożenie innowacyjnych form nauczania,z
- organizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych oraz rozwijających kompetencje kluczowe,
- doradztwo psychologiczne i zawodowe,
- wycieczka przyrodniczo-geograficzna,
- zarządzanie projektem.

Produkty i rezultaty:

Rezultaty miękkie:
- poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów objętych zajęciami,
- utrwalenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności,
- poprawa wyników nauczania,
- podwyższenie samooceny uczniów, wiary we własne siły i możliwości,
- nabycie nowych umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i wyrażania uczuć oraz potrzeb,
- zwiększenie wiedzy nt. rynku pracy i świadomości znaczenia wykształcenia w życiu prywatnym i zawodowym.

Wartość dodana.
Młodzież lepiej wykształcona, o lepszych kwalifikacjach komunikacyjnych będzie w przyszłości stanowić bardziej wartościową część społeczności powiatu. Ponadto uczniowie lepiej spożytkują czas wolny i przynajmniej czasowo, w mniejszym stopniu narażeni są na ze środowiskiem niesprzyjającym nauce.

 

___________________________________________________________________________________________

Projekt współfiansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Penda
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-17 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-18 14:17:04
  • Liczba odsłon: 1211
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5783223]

przewiń do góry