KARTY USŁUG - sposoby przyjmowania i załatwiania spraw >>>
 
Wydział Rolnictwa i Środowiska - Kierownik Małgorzata Bola
pokój 123, tel. 729-055-927
 
W skład Wydziału wchodzą:
1)  Referat Geologii i Ochrony Środowiska 
     pokój 124
     Anna Dołęgowska - Kierownik                            tel. 729-055-926
 
   Małgorzata Kurnal - Główny specjalista                tel. 729-055-926

2)  Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody
     pokój 125
   
  Joanna Podgórska - Główny specjalista                 tel. 729-055-925
     Danuta Tomporowska - Inspektor                          tel. 729-055-908
 
 
Do zadań Wydziału Rolnictwa i Środowiska należą sprawy z zakresu rolnictwa, ochrony gruntów rolnych, rekultywacji i zagospodarowania gruntów, ochrony środowiska, geologii surowcowej i inżynierskiej, hydrogeologii, ochrony powierzchni ziemi, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa.
 
Referat Geologii i Ochrony Środowiska realizuje zadania związane z:
1)  udzielaniem pozwoleń zintegrowanych;
2)  udzielaniem pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
3)  udzielaniem zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji;
4)  wydawaniem decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla instalacji;
5)  udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów;
6)  udzielaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów;
7)  wydawaniem decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów;
8)  zatwierdzaniem projektów robót geologicznych;
9)  zatwierdzaniem dokumentacji geologicznej, geologiczno–inżynierskiej i hydrogeologicznej;
10) udzielaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż;
11) wydawaniem decyzji zobowiązujących prowadzącego instalację negatywnie oddziaływującą na środowisko do ograniczenia jej negatywnego oddziaływania na środowisko;
12) przyjmowaniem zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko;
13) przyjmowaniem zgłoszeń projektów robót geologicznych;
14) prowadzeniem spraw z zakresu ochrony powierzchni ziemi, w tym sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń;
15) opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie osuwisk i geologii;
16) opracowywaniem projektów programów ochrony środowiska dla terenu powiatu;
17) opiniowaniem gminnych programów ochrony środowiska;
18) opiniowaniem w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć kwalifikowanych jako instalacje objęte pozwoleniem zintegrowanym;
19) sprawowaniem nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;
20) rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;
21) wystawianiem legitymacji dla społecznych strażników straży rybackiej i wydawaniem kart wędkarskich;
22) prowadzeniem bazy informacji o środowisku i jego ochronie oraz publicznie dostępnych wykazów;
23) udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie.
 
Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody realizuje zadania związane z:
1)  ochroną gruntów rolnych;
2)  sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
3)  zmianą lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny;
4)  wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich oraz ustalania rocznego czynszu dzierżawnego i rozliczania go między nadleśnictwami i gminami;
5)  udzielaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gminy oraz opiniowaniem wniosków dotyczących usuwania drzew z nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz stanowiących mienie powiatu;
6)  udzielaniem zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców;
7)  udzielaniem zezwoleń na odstępstwa, w szczególnych przypadkach, od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;
8)  prowadzeniem rejestru zwierząt przetrzymywanych lub hodowanych na terenie powiatu, należących do gatunków podlegających ograniczeniom przewozowym na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków oraz wydawaniem zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru zwierząt;
9)  prowadzeniem spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
10) prowadzeniem spraw związanych z oceną udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
11) wydawaniem zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją administracyjną;
12) organizowaniem spotkań i konferencji poświęconych problemom rolnictwa i ochrony środowiska;
13) promocją produktów oraz wyrobów lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych;
14) podejmowaniem działań wspierających lokalnych wytwórców żywności;
15) współdziałaniem z gminami, przedsiębiorcami, rolnikami, jednostkami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi w celu aktywizacji obszarów wiejskich;
16) prowadzeniem bazy informacji o środowisku i jego ochronie, publicznie dostępnych wykazów;
17) udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie.
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 16:29:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-02 09:16:01
  • Liczba odsłon: 20289
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818496]

przewiń do góry