KARTY USŁUG - sposoby przyjmowania i załatwiania spraw >>>
 
Wydział Rolnictwa i Środowiska - Kierownik Małgorzata Bola
pokój 121, tel. 729-055-927
 

W skład Wydziału wchodzą:
1)  Referat Ochrony Środowiska
 
  Małgorzata Kurnal - Główny specjalista                 tel. 729-055-926
    Joanna Podgórska - Główny specjalista                 tel. 729-055-925

2)  Referat Geologii i Gospodarki Odpadami
   
  Anna Dołęgowska - Kierownik                            tel. 729-055-925

 
Do zadań Wydziału Rolnictwa i Środowiska należą sprawy z zakresu rolnictwa, ochrony środowiska, geologii surowcowej i inżynierskiej, hydrogeologii, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa.

Referat Ochrony Środowiska prowadzi sprawy związane z:
1) prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących:
   a) możliwości negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko oraz zobowiązania prowadzącego instalację do ograniczenia jej negatywnego oddziaływania na środowisko,
   b) zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny,
   c) udzielania pozwoleń zintegrowanych,
   d) udzielania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
   e) udzielania zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,
   f) wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla instalacji,
   g) udzielania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gminy oraz opiniowanie wniosków dotyczących usuwania drzew z nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz stanowiących mienie powiatu,
   h) udzielania zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
   i) udzielania zezwoleń na odstępstwa, w szczególnych przypadkach, od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
2) prowadzeniem rejestru zwierząt przetrzymywanych lub hodowanych na terenie powiatu należących do gatunków podlegających ograniczeniom przewozowym na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków oraz wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru zwierząt,
3) przyjmowaniem zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
4) sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
5) prowadzeniem spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
6) prowadzeniem spraw związanych z oceną udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
7) wydawaniem zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją administracyjną,
8) wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich oraz ustalanie rocznego czynszu dzierżawnego i rozliczanie go między nadleśnictwami i gminami,
9) opracowywaniem projektów programów ochrony środowiska dla terenu powiatu,
10) opiniowaniem gminnych programów ochrony środowiska,
11) opiniowaniem w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć kwalifikowanych jako instalacje objęte pozwoleniem zintegrowanym,
12) prowadzeniem spraw z zakresu gospodarki wodnej,
13) sprawowaniem nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
14) rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
15) wystawianiem legitymacji dla społecznych strażników straży rybackiej i wydawanie kart wędkarskich,
16) prowadzeniem bazy informacji o środowisku i jego ochronie, publicznie dostępnych wykazów oraz udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie społeczeństwu,
17) organizowaniem szkoleń, spotkań i konferencji poświęconych problemom rolnictwa i ochrony środowiska,
18) promocją produktów oraz wyrobów lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych,
19) podejmowaniem działań wspierających lokalnych wytwórców żywności,
20) współdziałaniem z gminami, przedsiębiorcami, rolnikami, jednostkami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi w celu aktywizacji obszarów wiejskich,
21) wspieraniem tworzenia i organizacji grup producentów rolnych z terenu powiatu.

Referat Geologii i Gospodarki Odpadami prowadzi sprawy związane z:
1) prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie:
   a) udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów,
   b) udzielania pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
   c) wydawaniem decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
   d) zatwierdzania projektów robót geologicznych,
   e) zatwierdzania dokumentacji geologicznej, geologiczno – inżynierskiej i hydrogeologicznej,
   f) udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
2) przyjmowaniem zgłoszeń projektów robót geologicznych,
3) prowadzeniem spraw z zakresu ochrony powierzchni ziemi, w tym sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń,
4) opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie osuwisk i geologii,
5) prowadzeniem bazy informacji o środowisku i jego ochronie, publicznie dostępnych wykazów oraz udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie społeczeństwu.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 16:29:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-14 13:01:44
  • Liczba odsłon: 15265
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4564140]

przewiń do góry