Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w szczególności należy:

 1. Zapewnienie całodobowego dyżuru w celu umożliwienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego Starosty, w tym powiadamianie osób funkcyjnych Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz organów i centrów zarządzania kryzysowego administracji publicznej.
 2. Pozyskiwanie, opracowywanie i ciągła aktualizacja danych o potencjalnych zagrożeniach mieszkańców powiatu ciechanowskiego, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludności, znaczne zniszczenia w infrastrukturze krytycznej, w tym uszkodzenia lub zniszczenia budynków, urządzeń i instalacji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania powiatu.
 3. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, w tym z gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego, sąsiednich powiatów oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego wg przyjętych i ustalonych zasad.
 4. Nadzorowanie i utrzymanie w ciągłej gotowości systemu wykrywania i alarmowania oraz urządzeń łączności w systemie wczesnego ostrzegania ludności będących na wyposażeniu PCZK.
 5. Współdziałanie w zakresie wymiany i analizy informacji ze stanowiskiem kierowania KP PSP, KP Policji, Zakładem Pomocy Doraźnej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie i innymi służbami oraz informowanie na bieżąco o zdarzeniach Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 6. Po otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia inicjowanie działań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz niezwłoczne przekazanie informacji o zaistniałym zdarzeniu odpowiednim organom wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.
 7. W przypadku otrzymania informacji, od jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania i Alarmowania, o wykryciu zagrożenia skażeniami lub stwierdzenia wystąpienia skażeń przez podległe im systemy, niezwłoczne powiadomienie właściwego terytorialnie dla miejsca takiego zdarzenia organu administracji publicznej, który podejmuje decyzję o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału lub komunikatu ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu.
 8. Wypracowanie i przygotowanie wstępnej analizy powstałego zdarzenia oraz przedstawienie wniosków do wypracowania decyzji Starosty.
 9. Współdziałanie z organami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne w zakresie koordynacji działań oraz zapewnienie wzajemnego przepływ informacji poprzez:
  1. powiadamianie zgodnie z obowiązującymi algorytmami właściwych organów oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, służb komunalnych i technicznych o zaistniałych zdarzeniach, odnotowanie informacji w dzienniku meldunków;
  2. powiadamianie Kierownika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Z - cę Szefa PZZK o zdarzeniach, ich skali i przewidywanych konsekwencjach jeżeli zagraża to życiu lub jest to zdarzenie z ofiarami w ludziach;
  3. przy zdarzeniach śmiertelnych lub o dużym zagrożeniu powiadamianie Starosty oraz przygotowanie komunikatów ostrzegawczych o zagrożeniu i sposobach zachowania się ludności w zaistniałej sytuacji oraz komunikatów do publikacji prasowej i telewizyjnej w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Szefa Zespołu Powiatowego do spraw współpracy z mediami oraz właściwą instytucją wiodącą przy danym zagrożeniu.
  4. w sytuacjach nadzwyczajnych, nagłych i nie cierpiących zwłoki podejmowanie decyzji o uruchomieniu systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności w uzgodnieniu z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
  5. zbieranie danych o przebiegu akcji, użytych siłach i ich rodzajach, poniesionych stratach i zniszczeniach, kosztach i rejestrowanie tych danych w dzienniku meldunków.
  6. przygotowanie dla potrzeb Starosty, Wydziału Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zbiorczych meldunków (w systemie Centralnej Aplikacji Raportującej tzw. CAR) o podejmowanych działaniach, przebiegu akcji ratowniczych lub prewencyjnych, stratach, zniszczeniach itp.
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-06 13:22:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-03 13:52:21
 • Liczba odsłon: 2237
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5809325]

przewiń do góry