Inne obwieszczenia i zawiadomienia
 
2022 rok
22.11.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 listopada 2022 roku o o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu Bartkowski, Koźlakiewicz, Ludwiński Spółka Jawna w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie fermy drobiu zlokalizowanej na działkach nr ew. 212/1, 212/4, 213/1, 216/7, 216/8 obręb Kondrajec Szlachecki, gm. Glinojeck - obszar wiejski, pow. ciechanowski do urządzeń kanalizacyjnych zakładu CEDROB S.A. w Ciechanowie.
17.11.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie znak: WA.ZUZ.1.4210.187.2022.MG z dnia 07.10.2022 r., udzielającego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wylotów kanalizacji deszczowej Wi i W2, na przebudowę istniejącego zbiornika wodnego polegającą na wykonaniu: zbiornika retencyjnego, grobli czołowej ziemnej zbiornika wraz z krawędzią przelewową, pomostu wraz z przebudową jego skarp polegającą na wykonaniu: schodów dla pieszych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, ścieżek spacerowych, tarasów skarpowych oraz wyrównaniu terenu w północnej części zbiornika realizowanych na działce nr 4586/6 w obrębie Śródmieście, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie, w zakresie zmiany zapisów zawartych w punkcie V ppkt 1 i 2 ww. decyzji dotyczących zmiany parametrów schodów dla pieszych od strony północno - zachodniej i od strony wschodniej.
 
17.11.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Zakładu CHROMAVIS SERVICE Sp. z o. o., ul. Robotnicza 1 w Ciechanowie.
17.11.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 listopada 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana……. - pełnomocnika Pani……. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie Fermy drobiu w miejscowości Kosiny Kapiczne zlokalizowanej na działkach o nr ew. 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 162/1, 162/2, obręb 0006 Kosiny Kapiczne, gm. Wiśniewo, pow. mławski do urządzeń kanalizacyjnych zakładu CEDROB S.A. z/s w Ujazdówku 2A.

15.11.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08 listopada 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu Sapere Sp. z o.o. z siedzibą w Radzanowie przy ul. Siemiątkowskiego 20 reprezentowanego przez pełnomocnika - Radcę Prawnego....... w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakładowi Ferma Drobiu....... Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnego PGW Wody Polskie z dnia 07.10.2022 r. znak: WA.RUZ.4210.233.2022.NS; obejmującego wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w procesie mycia i dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich na terenie Fermy Drobiu na dz. nr ew. 100 obręb 0006 Cegielna Ratowska, gm. Radzanów, pow. mławski do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów na rzecz wnioskodawcy.

08.11.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04 listopada 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu Sapere Sp. z o.o. z siedzibą w Radzanowie w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie fermy drobiu BOŃKOWO PODLEŚNE II w m. Bońkowo Podleśne 46 na działkach o nr ew. 110/3, 111/2, 111/4, 112/2, 112/4 gm. Radzanów, pow. mławski do urządzeń kanalizacyjnych zakładu CEDROB S.A. w Ciechanowie.
02.11.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych - fragmentów sączków drenarskich zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 55/2 obręb Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
28.10.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 października 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu AWB Spółka Fermowa Sp. z o.o. z siedzibą w Stupsku przy ul. Wola Szydłowska 44 reprezentowanego przez pełnomocnika - Radcę Prawnego........ w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakładowi "Fermy Drobiu Bartkowski" S.J. Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnego PGW Wody Polskie z dnia 07.10.2021 r. znak: WA.RUZ.4210.329.2021.JD; obejmującego odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie Fermy Drobiu w m. Wola Szydłowska 44, gm. Stupsk, pow. mławski do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów na rzecz wnioskodawcy.
27.10.2022 - Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek pełnomocnika osoby fizycznej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci przebudowy istniejącego rowu otwartego na rów kryty rurociągiem o średnicy 400mm, długości 230m, na działce nr ew. 132 w miejscowości Kołaczków, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski.
 
27.10.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 października 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu AWB Spółka Fermowa Sp. z o.o. z siedzibą w Stupsku przy ul. Wola Szydlowska 44 reprezentowanego przez pełnomocnika - Radcę Prawnego ... w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Państwu... Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnego PGW Wody Polskie z dnia 18.11.2020 r. znak: WA.RUZ.4210.155m.2020.JD, obejmującego odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie Fermy Drobiu w m. Budy Rumockie, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów na rzecz wnioskodawcy.
 
26.10.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 października 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Sapere Sp. z o.o., w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Panu... przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzją znak: WA.RUZ.421.193.2019.PS z dnia 25.07.2019r. na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu tj. stacji zlewnej Oczyszczalní Ścieków w Ujazdówku, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 199/3, obręb Ujazdówek, będącej własnością spółki pod firmą CEDROB S.A. z siedzibą w Ciechanowie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z fermy drobiu zlokalizowanej w miejscowości Śródborze na działkach ewidencyjnych 275/2, 275/1 i 276/2 obręb Śródborze, gm. Glinojeck na rzecz spółki pod firmą Sapere Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radzanowie, KRS: 0000663844, NIP: 5691880583
 
25.10.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 października 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu Sapere Sp. z o.o. z siedziba w Radzanowie w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie fermy drobiu MDZEWO zlokalizowanej na działkach o nr ew. 564/1, 564/8, 565/4, 580/1, 580/2 obręb 0035 Mdzewo, gm. Strzegowo, pow. mławski do urządzeń kanalizacyjnych zakładu CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku 2a, Ciechanów.
20.10.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji części sączka drenarskiego oraz wykonaniu nowego na działce o nr ew. 18/3 w obrębie Chruszczewo, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
18.10.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 października 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu Zaręby 1 Koźlakiewicz EIP Sp. J. oraz Zaręby 2 Koźlakiewicz PIE Sp. J. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie fermy drobiu zlokalizowanej na działkach o numerze ew. 247/9 oraz 247/10 obręb Liberadz, gm. Szreńsk, pow. mławski, woj. mazowieckie do urządzeń kanalizacyjnych zakładu CEDROB S.A. w Ciechanowie, Ujazdówek 2A.
17.10.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Miejskiej Ciechanów (zarządzanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z działalności BUDMAT AUTO 2 Sp. z o.o.
13.10.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych - fragmentów sączków drenarskich zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 199 położonej w miejscowości Chrościce-Łyczki, gmina Sońsk, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
12.10.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji sączków drenarskich na dziatkach o nr ew. 4256 oraz 4257 w obrębie Scalenie, miasto Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
07.10.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05 października 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu Sapere Sp. z o.o. z siedzibą w Radzanowie reprezentowanego przez pełnomocnika - Radcę Prawnego......... w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Panu........ Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnego PGW Wody Polskie z dnia 01.07.2021 r. znak: WA.RUZ.4210.186.2021.JD; obejmującego wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie Fermy Drobiu w m. Bońkowo Podleśne 1A, położonej na działkach o nr ew. 41/3, 42/4, 42/5, 43/2 obręb 04 Bońkowo Podleśne, gm. Radzanów, pow. mławski, woj. mazowieckie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów na rzecz wnioskodawcy.
07.10.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04 października 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek r. pr........ działającej na mocy udzielonego pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Sapere Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Siemiątkowskiego 20 w Radzanowie, w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Panu....... decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 r., znak: WA.RUZ.421.373.2018.NH.AN, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Ujazdówku, zlokalizowanej na działce o nr ew. 199/3, obręb 040 Ujazdówek, będącej własnością „CEDROB" S.A., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Bońkowo Kościelne, na działce o nr ew. 399, obręb 0003, gm. Radzanów, pow. mławski.
07.10.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04 października 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek r. pr........ działającej na mocy udzielonego pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Sapere Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Siemiątkowskiego 20 w Radzanowie, w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gospodarstwu Rolnemu.......  decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2019 r., znak: WA.RUZ.421.382.2018.NH, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Ujazdówku, będącej własnością „CEDROB" S.A., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z instalacji do ściółkowego chowu drobiu prowadzonej na terenie Fermy Drobiu Luszewo ll zlokalizowanej w m. Luszewo na dz. o nr ew. 238, obręb 10.
06.10.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działce nr ew. 7 obręb Ciemniewko, gm. Sońsk, pow. ciechanowski.
06.10.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działkach o nr ew. 5/2 i 5/3 obręb Burkaty, gm. Sońsk, pow. ciechanowski.
06.10.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działkach o nr ew. 1/11 i 1/12 obręb Burkaty, gm. Sońsk, pow. ciechanowski.
06.10.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 września 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu Sapere Sp. z o.o. z siedzibą w Radzanowie reprezentowanego przez pełnomocnika - Radcę Prawnego....... w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakładowi....... Sp. J. Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnego PGW Wody Polskie z dnia 12 stycznia 2022 r. znak: WA.RUZ.4210.394.2021.NS; obejmującego wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie Fermy Drobiu RUDOWO na działkach o nr ew. 367 i 368 obręb 0003 Bońkowo Kościelne, gm. Radzanów, pow. mławski, woj. mazowieckie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. CEDROB S.A., Ujazdówek 2A w Ciechanowie na rzecz wnioskodawcy.
06.10.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 września 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu Sapere Sp. z o.o. z siedzibą w Radzanowie reprezentowanego przez pełnomocnika - Radcę Prawnego....... w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakładowi....... Sp. J. Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnego PGW Wody Polskie z dnia 29 kwietnia 2022 r. znak: WA.RUZ.4210.64.2022.NS; obejmującego wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie Fermy Drobiu w m. Chodubka na działkach o nr ew. 2/1 i 2/2 obręb 0004, gm. Kuczbork-Osada, pow. żuromiński, woj. mazowieckie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. CEDROB S.A., Ujazdówek 2A w Ciechanowie na rzecz wnioskodawcy.
 
06.10.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 września 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu Sapere Sp. z o.o. z siedzibą w Radzanowie reprezentowanego przez pełnomocnika - Radcę Prawnego.…... w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakładowi….... Sp. J. Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnego PGW Wody Polskie z dnia 12 stycznia 2022 r. znak: WA.RUZ.4210.420.2021.NS; obejmującego wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie Fermy Drobiu Wróblewo V na działce o nr ew. 199 obręb 0013, gm. Radzanów, pow. mławski, woj. mazowieckie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. CEDROB S.A., Ujazdówek 2A 06-400 Ciechanów na rzecz wnioskodawcy.
29.09.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Rosica w km 13+784 kabli w rurze osłonowej za pomocą przewiertu sterowanego na dz. nr 163 ob. 0034 Chotum, gmina Ciechanów - obszar wiejski.
29.09.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu bezdotykowej myjni czterostanowiskowej na samochody osobowe, zlokalizowanej przy ul. Rzeczkowskiej w Ciechanowie, działka nr ew. 4401/5 obręb 0010 Śródmieście, gmina miejska Ciechanów, powiat Ciechanowski, województwo mazowieckie.

27.09.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 września 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu Liberadz 1 Koźlakiewicz AiE S.J. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie fermy drobiu zlokalizowanej na działce o numerze ew. 247/6 obręb Liberadz, gm. Szreńsk, pow. mławski, woj. mazowieckie do urządzeń kanalizacyjnych zakładu CEDROB S.A. w Ciechanowie, Ujazdówek 2A.

27.09.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 września 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu Liberadz 2 Koźlakiewicz AiP S.J. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie fermy drobiu zlokalizowanej na działce o numerze ew. 247/7 obręb Liberadz, gm. Szreńsk, pow. mławski, woj. mazowieckie do urządzeń kanalizacyjnych zakładu CEDROB S.A. w Ciechanowie, Ujazdówek 2A.
22.09.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wylotów kanalizacji deszczowej W1 i W2, na przebudowę istniejącego zbiornika wodnego polegającą na wykonaniu: zbiornika retencyjnego, grobli czołowej ziemnej zbiornika wraz z krawędzią przelewową, pomostu wraz z przebudową jego skarp polegającą na wykonaniu: schodów dla pieszych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, ścieżek spacerowych, tarasów skarpowych oraz wyrównaniu terenu w północnej części zbiornika realizowanych na działce 4586/6 w obrębie Śródmieście, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
16.09.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka drenarskiego oraz wykonaniu nowego fragmentu sączka drenarskiego na działce o numerze ewidencyjnym 32/6 obręb Rąbież, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
15.09.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci studni chłonnych i usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych (za pomocą projektowanych przykanalików) na działce o nr ew. 154/8 obręb Grudusk, gm. Grudusk w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z montażem oświetlenia i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla popegeerowskiego w m. Grudusk".
15.09.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, pochodzących z czterostanowiskowej myjni pojazdów mechanicznych zlokalizowanej na działce nr ew. 10 obręb Podzamcze, gm. Ciechanów-miasto, pow. ciechanowski.
 
05.09.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urządzeń wodnych - wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej WD1 o średnicy ø 250 mm posadowionego w prawej skarpie rowu melioracyjnego RŁ-12 na terenie działek o numerach ewidencyjnych 5/15 i 9/4 obręb 60 - Krubin, miasto Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
2. Usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego RŁ-12 na terenie działek o numerach ewidencyjnych 5/15 i 9/4 obręb 60 - Krubin, miasto Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie, poprzez wylot kanalizacji deszczowej WD1, wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej pochodzących z odwadnianej powierzchni działki o numerze ewidencyjnym 5/15 obręb 60 - Krubin, miasto Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
3. Wykonanie urządzeń wodnych - wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej WD2 o średnicy ø 250 mm posadowionego w ściance przepustu o średnicy ø 1000 mm usytuowanego na rowie melioracyjnym RŁ-12, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 5/15 i 9/4 obręb 60 - Krubin, miasto Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
4. Usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do urządzenia wodnego - rowu na terenie działek o numerach ewidencyjnych 5/15 i 9/4 obręb 60 - Krubin, miasto Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej pochodzących z odwadnianej powierzchni działki o numerze ewidencyjnym 5/15 obręb 60 - Krubin, miasto Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
02.09.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 sierpnia 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Miejskiej Ciechanów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wycince roślin z wód lub brzegu zbiornika wodnego z lokalizacją przedsięwzięcia na dz. nr ew. 4586/6 obręb 0010 Śródmieście m. Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
02.09.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu otwartego przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu drogowego o średnicy 400 mm na działce o nr ew. 27 obręb Pajewo - Króle, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
02.09.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 sierpnia 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Fermy Drobiu....... w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie fermy drobiu Cegielnia Ratowska zlokalizowanej na działce o nr ew. 100, obręb 0006 Cegielnia Ratowska, gm. Radzanów, pow. mławski do urządzeń kanalizacyjnych zakładu CEDROB S.A. z/s w Ujazdówku 2a, Ciechanów.  
 
31.08.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: zbiornika infiltracyjno-odparowującego, wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 31/5 w obrębie Zygmuntowo, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dachu stacji elektoenergetycznej do zbiornika.
30.08.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1) wykonanie urządzenia wodnego - rowu przydrożnego R1 wraz z przepustem wzdłuż grogi gminnej,
2) przebudowę urządzenia wodnego - rowu przydrożnego R2 polegającej na wykonaniu przepustu P7 pod koroną drogi,
3) wykonanie urządzenia wodnego - drenażu francuskiego D1 wzdłuż drogi gminnej,
na działkach o numerach ewidencyjnych: 175, 191/2, 191/10, 193 obręb Lekowo, gmina Regimin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej 120823 W w miejscowości Lekowo w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Regimin".
30.08.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków drenarskich na działce o numerze ewidencyjnym 35/2 obręb Bacze, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
22.08.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka drenarskiego oraz wykonaniu nowego rurociągu drenarskiego na działce o numerze ewidencyjnym 310 obręb Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
03.08.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. sieci kablowej średniego napięcia 15kV na działce o numerze ewidencyjnym 119/1 obręb Niechodzin-Bielin, miasto Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie, na obszarze szczególnego zabrożenia wodami rzeki Łydynia.
01.08.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji dwóch fragmentów sączków drenarskich oraz wykonaniu nowych fragmentów sączka drenarskiego na działce o numerze ewidencyjnym 2/14 obręb Strusinek, gmina Sońsk, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
01.08.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - studni głębinowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 na działce o nr ewid. 86/9 obręb Kownaty Borowe, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski.
28.07.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji dwóch fragmentów sączków drenarskich oraz wykonaniu nowych fragmentów sączków drenarskich na działce o numerze ewidencyjnym 63/21 obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
28.07.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, pochodzących z myjni pojazdów mechanicznych przy ul. Gostkowskiej 83, w miejscowości Ciechanów, na działce 1146/12 obręb Podzamcze, gm. Ciechanów-miasto, pow. ciechanowski.
18.07.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne (odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do projektowanych rowów przydrożnych i 2 zbiorników infiltracyjno-odparowujących), na wykonanie urządzeń wodnych: wykonanie rowów przydrożnych (w tym przebudowę rowów przydrożnych polegającą na wykonaniu 32 przepustów i likwidacji 9 przepustów, likwidację rowów przydrożnych, przebudowę rowu melioracyjnego RŁ-18 polegającą na likwidacji przepustu i wykonaniu nowego przepustu), wykonanie 53 wylotów oraz wykonanie 2 zbiorników infiltracyjno-odparowujących, w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice".
14.07.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji dwóch fragmentów sączków drenarskich na działce o numerze ewidencyjnym 49/2 obręb Kotermań, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
13.07.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego RŁ-14 zlokalizowanego na działce nr 1189 w obrębie Podzamcze, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
13.07.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne (odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do projektowanych rowów przydrożnych i 2 zbiorników infiltracyjno-odparowujących), na wykonanie urządzeń wodnych: wykonanie rowów przydrożnych (w tym przebudowę rowów przydrożnych polegającą na wykonaniu 32 przepustów i likwidacji 9 przepustów, likwidację rowów przydrożnych, przebudowę rowu melioracyjnego RŁ-18 polegającą na likwidacji przepustu i wykonaniu nowego przepustu), wykonanie 53 wylotów oraz wykonanie 2 zbiorników infiltracyjno-odparowujących, w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice".
06.07.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka drenarskiego oraz wykonaniu nowych fragmentów sączków drenarskich wraz ze studzienkami drenarskimi na działkach o numerach ewidencyjnych 199/40 obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie. 
04.07.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące: wykonanie rowów przydrożnych R1 i R2, przebudowę ww. rowów przydrożnych polegającą na wykonaniu przepustów, przebudowę rowów przydrożnych poprzez wykonanie przepustów pod koroną drogi na działkach o nr ew.: 51, 175, 160, 140, 162, 360/2 ob. Kołaczków, gm. Opinogóra Górna w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej w miejscowości Kołaczków, gmina Opinogóra Górna".
04.07.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu stacji paliw na działkach o nr ew. 9 i 10 obręb Podzamcze, miasto Ciechanów - ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej - do rowu melioracyjnego RŁ-18/6 w km 0+890 zlokalizowanego na działce o nr ew. 221 obręb Kargoszyn, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski.
01.07.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz likwidację urządzeń wodnych w ramach przebudowy rowu melioracyjnego RW-8 na rów kryty, przebudowę rowu melioracyjnego RW-8/2 na rów kryty (przebudowa przepustu) wraz z likwidacją wylotów kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Spokojnej w Glinojecku" na działkach nr 778/200, 685, 733/13, 738/8, 737/5, 654, 778/191, 1154 w obrębie nr 1 Glinojeck, gmina miejska Glinojeck, powiat ciechanwoski, woj. mazowieckie.
01.07.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu zbieracza drenarskiego i sączka drenarskiego oraz wykonaniu nowego fragmentu zbieracza drenarskiego wraz z dwiema studniami drenarskimi na działkach o numerach ewidencyjnych 193 i 194 obręb Mieszki Różki, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
23.06.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani......., w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie znak: WA.ZUZ.1.4210.8.2022.KK z dnia 14 marca 2022 r., dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z ręcznej myjni samochodowej zlokalizowanej na działce nr 96/4 w obrębie Szczurzyn, gmina Miasto Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
21.06.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej na działce nr ew. 3/26 obręb Chruszczewo, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski.
21.06.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka drenarskiego oraz wykonaniu nowego fragmentu sączka drenarskiego na działce o numerze ewidencyjnym 3 obręb Konarzewo Sławki, gmina Gołymin-Ośrodek, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
21.06.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne (odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do projektowanych rowów przydrożnych i 2 zbiorników infiltracyjno-odparowujących), na wykonanie urządzeń wodnych: wykonanie rowów przydrożnych (w tym przebudowę rowów przydrożnych polegającą na wykonaniu 32 przepustów i likwidacji 9 przepustów, likwidację rowów przydrożnych, przebudowę rowu melioracyjnego RŁ-18 polegającą na likwidacji przepustu i wykonaniu nowego przepustu), wykonanie 53 wylotów oraz wykonanie 2 zbiorników infiltracyjno-odparowujących, w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice".
 
21.06.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka drenarskiego i wykonaniu nowego fragmentu sączka drenarskiego na działce o numerze ewidencyjnym 99/5 obręb Gołotczyzna, gmina Sońsk, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
14.06.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, pochodzących z myjni pojazdów mechanicznych przy ul. Ciechanowskiej 2A w miejscowości Gołotczyzna, działka nr ew. 121/2 i 122/2 obręb Gołotczyzna, gmina Sońsk, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
13.06.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków drenarskich oraz wykonaniu nowego fragmentu sączka drenarskiego na działkach o numerach ewidencyjnych 73/2 i 72 obręb Wola Wierzbowska, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
09.06.2022 - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie fermy drobiu zlokalizowanej na działkach o nr ew. 282/1, 282/2, 283, 284, 285 obręb Gradzanowo Zbęskie, gm. Radzanów do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu,tj. CEDROB S.A. z siedzibą w Ciechanowie, Ujazdówek 2A.
 
09.06.2022 - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie z siedzibą przy ul. Gostkowskiej 83 w Ciechanowie, w sprawie zmiany w trybie art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, za zgodą stron, ostatecznej decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 15 maja 2020 r., znak:WA.RUZ.4210.51.2020.PS, dotyczącej szczególnego korzystania z wód obejmującego odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, tj. do urządzeń kanalizacyjnych należących do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie z siedzibą przy ul. Gostkowskiej 81 w Ciechanowie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz wchodzącego w jego skład składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w m. Wola Pawłowska, gm. Ciechanów, na dz. o nr ew. 82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 129/3, 143, obręb nr 41 Wola Pawłowska oraz 57/2, obręb nr 2 Baraki Chotumskie.
 
06.06.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sączka drenarskiego na działce nr 144/4 w Obrębie Chrzanówek, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
01.06.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - 15 wylotów ścieków podchodnikowych, drenu francuskiego oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowów przydrożnych i projektowanego drenu z działki nr 68 w miejscowości Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. E. Krasińskiego w m. Władysławowo, gm. Opinogóra Górna".
 
01.06.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 26 maja 2022 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.32.2022.MGR o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie rowów przydrożnych odwadniających wzdłuż rozbudowywanej drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń - na odcinku od km 0+003,00 do km 1+426,00 (długości 1423,0 m) po stronie lewej drogi, od km 1+582,00 do km 1+814,00 (długości 232,0 m) po stronie lewej drogi, na odcinku od km 0+003,00 do km 1+409,00 (długości 1406,0 m), po stronie prawej drogi, od km 1+582,00 do km 1+814,00 (długości 232,0 m) po stronie prawej drogi oraz przebudowę rowów przydrożnych polegającą na wykonaniu przepustów ø 400 mm pod zjazdami na działkach o numerach ewidencyjnych: 445 w obrębie nr 0004 Dąbrowa, 97, 98, 99/3, 102, 103, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169/1, 170, 171, 172, 173/1, 173/2, 174/1, 176, 177, 180, 183/3, 184/3, 186/4, 187, 188, 189/1, 189/2, 190, 191/2, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257/11, 258/11, 259, 269/4,270/2, 274/4, 275/4, 277/4, 278/4, 279, 281/1, 281/2, 284/6, 285/9, 286/6, 288/8, 290/3, 292/2, 298/2, 300/2, 301/2, 302/2, 399, 401, 402, 537, w obrębie nr 0019 Ojrzeń, gmina Ojrzeń.
2. Przebudowę urządzenia wodnego - rowu drogowego polegająca na wykonaniu przepustów poprzecznych pod koroną drogi:
- w km 0+005,00 strona prawa ø400 mm L=19,0 m na działce nr 445 w obrębie nr 0004 Dąbrowa, gm. Ojrzeń,
- w km 1+014,00 strona prawa ø600 mm L=13,0 m na działce nr 212 w obrębie nr 0019 Ojrzeń, gm. Ojrzeń,
- w km 1+222,00 strona prawa ø600 mm L=9,0 m na działkach o nr 103, 205 w obrębie nr 0019 Ojrzeń, gm. Ojrzeń.
3. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu WL - dn500, usytuowanego w umocnionej skarpie rowu przydrożnego w km 1+424,8 drogi gminnej (strona lewa) na działce o nr ew. 166 w obrębie nr 0019 Ojrzeń, gm. Ojrzeń.
4. Usługę wodną (na okres 30 lat) polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej w m. Ojrzeń od km 1+442 do km 1+575 do rowu przydrożnego wylotem WL
(zlewnia wód opadowych lub roztopowych na działkach o numerach ewidencyjnych: 99/3, 99/6, 100/1, 100/2, 100/5, 101/6, 103, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, w obrębie nr 0019 Ojrzeń) - w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Ojrzeniu na działkach: 103, 101/6, 164, 101/4, 212".
 
27.05.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 maja 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu SAPARE Sp. z o.o. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie fermy drobiu zlokalizowanej w m. Bońkowo Kościelne na działkach nr ew. 246/1, 247/3, 247/5, 246/2, 247/1, 247/4, obręb 0003, gm. Radzanów do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. CEDROB S.A. z siedzibą w m. Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów.
 
26.05.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Sona stanowiącej działkę nr 54/1 w obrębie Sońsk, gmina Sońsk, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 125 mm w rurze osłonowej PE dn 250 mm.
 
20.05.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 161/37 w obrębie Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
19.05.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 616 od km 24+269 do km 24+777 z terenu zlewni ZW1 od granicy działki 141/4 do wysokości działki nr 95 wylotem W1 zlokalizowanym na działce o nr ew. 153/3 obręb Rąbież Gruduski, gmina Grudusk, powiat ciechanowski - do rowu przydrożnego prawostronnego w km 24+248.
 
19.05.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie sączka drenarskiego na działce nr 147/33 w obrębie Chrzanówek, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
17.05.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony, że postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie rowów przydrożnych odwadniających wzdłuż rozbudowywanej drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń - na odcinku od km 0+003,00 do km 1+426,00 (długości 1423,0 m) po stronie lewej drogi, od km 1+582,00 do km 1+814,00 (długości 232,0 m) po stronie lewej drogi, na odcinku od km 0+003,00 do km 1+409,00 (długości 1406,0 m), po stronie prawej drogi, od km 1+582,00 do km 1+814,00 (długości 232,0 m) po stronie prawej drogi oraz przebudowę rowów przydrożnych polegającą na wykonaniu przepustów ø400 mm pod zjazdami na działkach o numerach ewidencyjnych: 445 w obrębie nr 0004 Dąbrowa, 97, 98, 99/3, 102, 103, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169/1, 170, 171, 172, 173/1, 173/2, 174/1, 176, 177, 180, 183/3, 184/3, 186/4, 187, 188, 189/1, 189/2, 190, 191/2, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257/11, 258/11, 259, 269/4,270/2, 274/4, 275/4, 277/4, 278/4, 279, 281/1, 281/2, 284/6, 285/9, 286/6, 288/8, 290/3, 292/2, 298/2, 300/2, 301/2, 302/2, 399, 401, 402, 537, w obrębie nr 0019 Ojrzeń, gmina Ojrzeń.
2. Przebudowę urządzenia wodnego - rowu drogowego polegająca na wykonaniu przepustów poprzecznych pod koroną drogi:
- w km 0+005,00 strona prawa ø400 mm L=19,0 m na działce nr 445 w obrębie nr 0004 Dąbrowa, gm. Ojrzeń,
- w km 1+014,00 strona prawa ø600 mm L=13,0 m na działce nr 212 w obrębie nr 0019 Ojrzeń, gm. Ojrzeń,
- w km 1+222,00 strona prawa ø600 mm L=9,0 m na działkach o nr 103, 205 w obrębie nr 0019 Ojrzeń, gm. Ojrzeń.
3. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu WL - dn500, usytuowanego w umocnionej skarpie rowu przydrożnego w km 1+424,8 drogi gminnej (strona lewa) na działce o nr ew. 166 w obrębie nr 0019 Ojrzeń, gm. Ojrzeń.
4. Usługę wodną (na okres 30 lat) polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej w m. Ojrzeń od km od km 1+442 do km 1+575 do rowu przydrożnego wylotem WL (zlewnia wód opadowych lub roztopowych na działkach o numerach ewidencyjnych: 99/3, 99/6, 100/1, 100/2, 100/5, 101/6, 103, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, w obrębie nr 0019 Ojrzeń) - w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Ojrzeniu na działkach: 103, 101/6, 164, 101/4, 212" - zostanie załatwione po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa.
 
13.05.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 maja 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani......., reprezentującą zakład AIKAT Sp. z o.o. na mocy udzielonego pełnomocnictwa z dnia 21.01.2022 r. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie fermy drobiu zlokalizowanej na działkach o nr ew. 216/5, 217/3, 218 obręb Rydzyn Szlachecki, gm. Strzegowo do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. CEDROB S.A. z siedzibą w m. Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów.
 
13.05.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 maja 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani......., reprezentującą zakład AIKAT Sp. z o.o. na mocy udzielonego pełnomocnictwa z dnia 21.01.2022 r. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie fermy drobiu zlokalizowanej na działce o nr ew. 31 obręb Kownaty Borowe, gm. Ojrzeń do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. CEDROB S.A. z siedzibą w m. Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów.
 
12.05.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rowu melioracyjnego RG-15 zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 119 obręb Grudusk, gmina Grudusk, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie, pochodzących z gminnej Oczyszczalni Ścieków w Grudusku, za pośrednictwem istniejącego wylotu, zlokalizowanego w km 0+883 rowu melioracyjnego.
 
10.05.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 kwietnia 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani....... rep. EkoPolska Mojzesowicz Sp. k., która działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz AIKAT Spółka z o.o., ul. Raciążska 60, 06-540 Radzanów, w sprawie legalizacji urządzenia wodnego ujęcia wód podziemnych - studni głębinowej S1 zlokalizowanej na terenie fermy drobiu na działce o nr ew. 31 obręb Kownaty Borowe, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
09.05.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02 maja 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani......., reprezentującą zakład AIKAT Sp. z o.o. na mocy udzielonego pełnomocnictwa z dnia 21.01.2022 r. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie fermy drobiu zlokalizowanej na działkach nr ew. 216/6, 217/4, 218/4 obręb 0038 Rydzyn Szlachecki, gm. Strzegowo, pow. mławski do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. CEDROB S.A. z siedzibą w m. Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów.
 
02.05.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 kwietnia 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani......., reprezentującą zakład AIKAT Sp. z o.o. na mocy udzielonego pełnomocnictwa z dnia 21.01.2022 r. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie fermy drobiu zlokalizowanej na działkach nr ew. 195/2, 196/2, 197, 198, 199 obręb Grobowiec, gm. Ojrzeń do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. CEDROB S.A. z siedzibą w m. Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów.
 
02.05.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 kwietnia 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani......., reprezentującą zakład AIKAT Sp. z o.o. na mocy udzielonego pełnomocnictwa z dnia 21.01.2022 r. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie fermy drobiu zlokalizowanej na działkach nr ew. 29 i 30 obręb Kownaty Borowe, gm. Ojrzeń do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. CEDROB S.A. z siedzibą w m. Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów. 
 
02.05.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (punktu zlewnego Oczyszczali Ścieków w Ujazdówku, należącej do CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Zakładu Pakowania Jaj w Wiśniewie, zlokalizowanego na działkach 136/7, 136/10 i 137/7 obręb Wiśniewo, gmina Wiśniewo, powiat mławski.
 
25.04.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Zakładu PEC w Ciechanowie w wyniku prowadzonej działalności, położonego na działce nr 84/5 obręb 0090 Niechodzin-Bielin, miasto Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
08.04.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, na wykonanie urządzeń wodnych: na likwidację, przebudowę i budowę rowów przydrożnych, odwadniających, otwartych, na likwidację i budowę przepustu, na budowę studni chłonnych oraz na budowę wylotów do urządzeń wodnych przy przebudowie drogi gminnej w miejscowościach: Damięty— Narwoty, Drążewo, Bieńki i Karkuty (działki o nr ew.: 42/1, 44, 90/1 obręb Damięty Narwoty, 62, 63, 77 obręb Drążewo, gmina Sońsk).
 
08.04.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji dwóch fragmentów sączków drenarskich oraz wykonaniu nowych fragmentów rurociągów drenarskich na działce o numerze ewidencyjnym 276/4 obręb Grudusk, gmina Grudusk, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
06.04.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji dwóch fragmentów sączków drenarskich oraz wykonaniu nowego fragmentu sączka drenarskiego na działce o numerze ewidencyjnym 4269/7 obręb Scalenie, miasto Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
06.04.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji sączka na działce 3/5 w obrębie Gąski, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
05.04.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka drenarskiego, a także wykonaniu nowych fragmentów sączków drenarskich na terenie działki o numerze ewidencyjnym 12/42 obręb Chruszczewo, gmina wiejska Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
05.04.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 4 studni chłonnych oraz 5 wylotów kanalizacji deszczowej służących do wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych - projektowanych studni chłonnych na dziatkach o numerach ewidencyjnych 327, 316/2 oraz 333 obręb Sońsk, gmina Sońsk, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie a także na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do projektowanych urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi zlokalizowanej w gminie Sońsk - ulicy Słonecznej.
 
29.03.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 marca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu Andrzej i Michał Śliwińscy Spółka Jawna w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie fermy drobiu CHODUBKA zlokalizowanej na działkach nr 2/1 i 2/2 obręb Chodubka, gm. Kuczbork-Osada, pow. żuromiński do urządzeń kanalizacyjnych zakładu CEDROB S.A. w Ciechanowie.
 
29.03.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych (linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia oraz linii teletechnicznej), pod dnem rzeki Sona Zachodnia w km 10+645 jej biegu na dz. nr ow. 84/3 ob. Chrzanówek, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
28.03.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu przydrożnego R1 wraz z przepustem na działce nr 175 w obrębie Kołaczków, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie w ramach realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej w miejscowości Kołaczków, gmina Opinogóra Górna".
 
07.03.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu przydrożnego R1 wzdłuż drogi gminnej wraz z wykonaniem przepustu pod zjazdem na działce nr ew. 82 obręb Opinogóra Dolna, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 82 w miejscowości Opinogóra Dolna".
 
02.03.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z działalności restauracji zlokalizowanej przy ul. Rzeczkowskiej 36 w Ciechanowie, na działce o numerze ewidencyjnym 4621/6 obręb Śródmieście, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie. 
 
23.02.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu myjni i stacji paliw zlokalizowanych na działce 34/3 obręb Podzamcze, gm. Ciechanów-miasto, pow. ciechanowski.
 
23.02.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Glinojeck, udzielonego decyzją Starosty Ciechanowskiego z dnia 13 grudnia 2016 r., znak: RSD.6341.146.2016 na wprowadzanie do rzeki Wkra w km 82+595 oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz, gmina Glinojeck.
 
21.02.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków drenarskich: nr 25, nr 26, nr 27, nr 28, nr 29, nr 30, nr 31, nr 32, nr 33, nr 34; całkowitej likwidacji sączków drenarskich: nr 35, nr 36, nr 37, nr 38, nr 40, nr 41, nr 42, nr 43, nr 44, nr 45, nr 46, nr 47, nr 48, nr 49, nr 50 oraz likwidacji fragmentu zbieracza „d"na działkach o numerach ewidencyjnych: 103 i 104 obręb Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
17.02.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 lutego 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27.02.2018 r., znak: WA.RUZ.421.412.2018.NH.JSM, spółce Ferma Drobiu Koźlakiewicz Maria Joanna w Mławie (jako zakładu głównego prowadzącego instalację) oraz Ferma Drobiu Wiesława i Maria Koźlakiewicz Sp.J. w Mławie na wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu tj. punktu zlewnego Oczyszczalni Ścieków w Ujazdówku, należącej do firmy CEDROB S.A. w Ciechanowie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Fermy Drobiu w miejscowości Kowalewo, zlokalizowanej na dz. o nr ew. 741, 742, 743/1, 743/2, 743/3, 743/4, 743/5 i 188, gmina Wiśniewo, powiat mławski.
 
14.02.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji dwóch fragmentów sączków drenarskich oraz fragmentu zbieracza a także wykonaniu nowego fragmentu sączka drenarskiego oraz zbieracza drenarskiego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 15/73 obręb Chruszczewo, gmina wiejska Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
14.02.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej położonej na działce nr 96/4 w obrębie Szczurzyn, gmina Miasto Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
14.02.2022 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 09 lutego 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, czyli odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierające substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie fermy tuczu brojlerów kurzych zlokalizowanej na działce nr ew. 2554 w m. Zawada, obręb 0020, gm. Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. zakładu CEDROB S.A. z siedzibą przy ul. Ujazdówek 2A w Ciechanowie.
 
11.02.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka drenarskiego a także wykonaniu nowego fragmentu sączka drenarskiego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 32/6 obręb Chruszczewo, gmina wiejska Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
28.01.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. instalacji fotowoltaicznej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Łydynia na działce o numerze ewidencyjnym 26/17 obręb Śródmieście, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
28.01.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Struga Sońsk, zlokalizowanego na działkach 112/2, 148 i 241 obręb Sońsk, gm. Sońsk, pow. ciechanowski oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące nowego obiektu mostowego (w miejscu likwidowanego) na działce 148 obręb Sońsk, gm. Sońsk, pow. ciechanowski, w km 0+875 rzeki Struga Sońsk, w km 22+889 drogi powiatowej nr 2421W.
 
28.01.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z budynku produkcji i rozlewu napojów alkoholowych położonego na terenie działki nr 66 w obrębie Rydzewo, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
21.01.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji dwóch fragmentów sączków drenarskich oraz wykonaniu nowego fragmentu sączka drenarskiego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 15/79 obręb Chruszczewo, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
21.01.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka drenarskiego oraz wykonaniu nowego fragmentu sączka drenarskiego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 199/28 obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
21.01.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z pasa drogi wojewódzkiej nr 617 Przasnysz - Ciechanów od km 19+148 do km 20+068 ze zlewni ZW 1, ZW 2, ZW 3, ZW 4 obejmujących działki nr 244, 43/1, 244, 55/3, 242/1, 156/3, 242/1, 290/1 w obrębie Przedwojewo, gmina Opinogóra Górna za pośrednictwem istniejących wylotów W1, W2, W3, W4 poprzez zbiorniki osadowe nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do rzeki Sony Zachodniej stanowiącej działkę nr 6 w obrębie Przedwojewo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
19.01.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 14 stycznia 2022 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.326.2021.MGR o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę odcinków przydrożnego rowu otwartego oraz przebudowę odcinków przydrożnego rowu otwartego w zakresie zmiany jego parametrów a także w zakresie budowy przepustów pod zjazdami, pod jezdnią, likwidacji istniejącego przepustu oraz w zakresie likwidacji i budowy przepustu w korycie rzeki Struga Sońsk wraz z umocnieniem dna i skarp rzeki w obrębie przepustu oraz w miejscu projektowanych ujść rowu przydrożnego, w pasie drogowym drogi gminnej nr 120905W Szwejki - Marusy w związku z inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 120905W Szwejki - Marusy" na dz. o nr ew.: 257, 258, 148 - obręb 0031 Sońsk, dz. o nr ew.: 6, 106 - obręb 0016 Komory Dąbrowne, dz. o nr ew.: 110, 3444/1, 303, 97/6, 58, 59, 60, 105, 302/2, 302/1, 103, 97/5, 97/3, 97/2, 97/1- obręb 0022 Marusy, dz. o nr ew.: 104, 72, 73, 75/2, 82, 83, 103, 105, 92, 112, 111, 133/2, 133/1, 109/3, 108/2, 108/1, 107, 106- obręb 0035 Szwejki, gm. Sońsk, powiat ciechanowski.
 
11.01.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej nr 617 Przasnysz-Ciechanów w miejscowości Wola Wierzbowska od km 10+898,00 do km 11+203,00 z terenu zlewni ZW1 wylotem W1 oraz z terenu zlewni ZW2 wylotem W2 zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 7/1 obręb Wola Wierzbowska, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski do rzeki Sona Wschodnia w km 29+524 (wylot W1) oraz km 29+522 (wylot W2).
11.01.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej nr 617 Przasnysz-Ciechanów od km 21+551,00 do km 22+ 5021,00 pochodzących z terenu zlewni ZW1 wylotem W1 zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 4852/1 obręb Scalenie, miasto Ciechanów, powiat ciechanowski oraz z terenu zlewni ZW2 wylotem W2 zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 4211/1 obręb Scalenie, miasto Ciechanów, powiat ciechanowski do rowu melioracyjnego RŁ 15A w km 0+262 (wylot W1) i w km 0+265 (wylot W2).
 
03.01.2022 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 2 na działce o nr ewid.: 250/2 obręb Luberadz, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski oraz na pobór wód z ujęcia składającego się z istniejącej studni nr 1 oraz projektowanej ww. studni nr 2, ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny; ujęcie zlokalizowane na terenie działki o nr 250/2 obręb Luberadz, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski.
2021 rok
28.12.2021 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 grudnia 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu Andrzej i Marcin Śliwiński Spółka Jawna w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierające substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych zakładu CEDROB S.A. w Ciechanowie, powstających na terenie fermy drobiu RUDOWO zlokalizowanej na działkach nr 367 i 368 w m. Bońkowo Kościelne 64, gm. Radzanów, pow. Mławski.
28.12.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Fabryki Narzędzi FANAR S.A., zlokalizowanej przy ul. Płockiej 11 w Ciechanowie.
28.12.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Zakładu ILAS Polonia S.A. w Ciechanowie.
20.12.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę odcinków przydrożnego rowu otwartego oraz przebudowę odcinków przydrożnego rowu otwartego w zakresie zmiany jego parametrów a także w zakresie budowy przepustów pod zjazdami, pod jezdnią, likwidacji istniejącego przepustu oraz w zakresie likwidacji i budowy przepustu w korycie rzeki Struga Sońsk wraz z umocnieniem dna i skarp rzeki w obrębie przepustu oraz w miejscu projektowanych ujść rowu przydrożnego, w pasie drogowym drogi gminnej nr 120905W Szwejki - Marusy w związku z inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 120905W Szwejki - Marusy" na dz. o nr ew.: 257, 258, 148 - obręb 0031 Sońsk, dz. o nr ew.: 6, 106 - obręb 0016 Komory Dąbrowne, dz. o nr ew.: 110, 3444/1, 303, 97/6, 58, 59, 60, 105, 302/2, 302/1, 103, 97/5, 97/3, 97/2, 97/1- obręb 0022 Marusy, dz. o nr ew.: 104, 72, 73, 75/2, 82, 83, 103, 105, 92, 112, 111, 133/2, 133/1, 109/3, 108/2, 108/1, 107, 106 - obręb 0035 Szwejki, gm. Sońsk, powiat ciechanowski.
 
14.12.2021 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 09 grudnia 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Piotra Borowego i Pani Joanny Borowej zam. w miejscowości Pszczółki-Szerszenie, gm. Grudusk, sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni nr 1 i studni nr 2 oraz na usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych własnego ujęcia, zlokalizowanego terenie fermy trzody chlewnej na działce o nr ew. 92/6, obręb 0018 Strzelnia, gm. Grudusk, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
14.12.2021 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08 grudnia 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu SAPERE Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierające substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie fermy drobiu RUDOWO II zlokalizowanej na działce nr ew. 361 i 362 w gm. Radzanów, obręb Bońkowo Kościelne, pow. mławski do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. zakładu CEDROB S.A., ul. Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów.
 
13.12.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu zbieracza drenarskiego, a także wykonaniu nowego zbieracza drenarskiego wraz ze studzienkami drenarskimi na terenie działki o numerach ewidencyjnych 32/2 obręb Kołaczków, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
13.12.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków drenarskich oraz fragmentu zbieracza drenarskiego, a także wykonaniu nowych fragmentów sączków drenarskich i zbieracza drenarskiego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 160/33 i 160/14 obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
13.12.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. Iinii elektroenergetycznych kablowych średniego napięcia oraz linii teletechnicznej, pod dnem rzeki Sona Zachodnia w km 6+370 jej biegu na działce o numerze ewidencyjnym 93 obręb Nasierowo Górne, gmina Gołymin-Ośrodek, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
13.12.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego: przebudowę odcinków istniejącego rowu otwartego poprzez budowę rurociągu z rur drenażowych ø 400 mm, wykonania studni D-01 - D-06, likwidacji odcinka istniejącego rowu otwartego poprzez jego zasypanie wykonanie nowych odcinków rurociągu drenarskiego z rur drenażowych ø 400 mm oraz wykonania wylotu rury drenażowej ø 400 mm na działkach o nr ew. 4744/5, 4744/4, 4744/11, 4744/12 obręb Scalenie, gm. Miasto Ciechanów, powiat ciechanowski.
 
03.12.2021 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 listopada 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika zakładu AIKAT Sp. z o.o. z siedzibą w Radzanowie w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni nr 2 oraz pobór wód podziemnych za pomocą studni ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny na potrzeby Fermy Drobiu AGO Goździkowski Spółka Jawna usytuowanych w m. Grabówiec, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski udzielonego Panu Andrzejowi Goździkowskiemu decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 stycznia 2019 r., znak: WA.RUZ.421.21.2018.RB.
02.12.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 29 listopada 2021 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.268.2021.MGR o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych, na przebudowę odcinków przydrożnego rowu otwartego w zakresie zmiany jego parametrów, w zakresie budowy przepustów pod zjazdami oraz w ciągu drogi powiatowej oraz likwidacji istniejących przepustów pod zjazdami I w ciągu drogi powiatowej, a także przebudowę rowu melioracyjnego RSG-6 w zakresie likwidacji istniejącego przepustu oraz budowy nowego przepustu, w ciągu drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy - Bądkowo.
 
02.12.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 30 listopada 2021 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.265.2021.MGR o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, na budowę wylotów do urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych, na przebudowę odcinków przydrożnego rowu otwartego zakresie zmiany jego parametrów, w zakresie budowy przepustów pod zjazdami oraz w ciągu drogi powiatowej oraz likwidacji istniejących przepustów pod zjazdami i w ciągu drogi powiatowej, a także przebudowę rowów melioracyjnych RSG-4/6 i RSG-4/5 w zakresie likwidacji istniejących przepustów oraz budowy nowych przepustów, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1226W Żochy - Sarnowa Góra - Gołotczyzna.
 
30.11.2021 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 listopada 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Sylwii Urbańskiej działającej na mocy udzielonego pełnomocnictwa na rzecz wnioskodawcy, tj. zakładu AIKAT Sp. z o.o. z siedzibą w Radzanowie w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego, obejmującego odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie Fermy Drobiu zlokalizowanej na działkach o nr ew. 29 i 30w m. Kownaty Borowe, gm. Ojrzeń do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością CEDROB S.A. z siedzibą przy ul. Ujazdówek 2A w Ciechanowie, wydanego decyzją z dnia 28.12.2017 nr. 267/17/PZ.W znak PZ-1L7322.3.106.2017.AR przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na rzecz KAGO Goździkowski Sp.J.
 
30.11.2021 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 listopada 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Sylwii Urbańskiej działającej na mocy udzielonego pełnomocnictwa na rzecz wnioskodawcy, tj. zakładu AIKAT Sp. z o.o. z siedzibą w Radzanowie w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego, obejmującego odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie Fermy Drobiu w m. Bojanowo do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością CEDROB S.A. z siedzibą przy ul. Ujazdówek 2A w Ciechanowie, udzielonego decyzją z dnia 05.03.2020 znak WA.RUZ.421.407.2019.JD przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie na rzecz Pana Andrzeja Goździkowskiego.
 
30.11.2021 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu Marcin i Michał Śliwiński Spółka Jawna w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, czyli odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierające substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie fermy drobiu Wróblewo V zlokalizowanej na działce nr ew. 199 w m. Wróblewo 79, kolonia Tartak, gm. Radzanów, pow. mławski do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. zakładu CEDROB S.A. w Ciechanowie.
 
30.11.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 25 listopada 2021 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.269.2021.MGR o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, na wykonanie urządzeń wodnych tj. na budowę wylotów do urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych oraz rowu melioracyjnego RŁ-46-15, na przebudowę odcinków przydrożnego rowu otwartego w zakresie zmiany jego parametrów, w zakresie budowy przepustów pod zjazdami i w ciągu drogi powiatowej, a także przebudowę rowów melioracyjnych RŁ-46, RG-1, RG-4, RG-12 w zakresie likwidacji istniejących przepustów oraz budowy nowych przepustów, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1206W Grudusk - Łysakowo.
 
18.11.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony, że postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, na wykonanie urządzeń wodnych tj. na budowę wylotów do urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych oraz rowu melioracyjnego RŁ-46-15, na przebudowę odcinków przydrożnego rowu otwartego w zakresie zmiany jego parametrów, w zakresie budowy przepustów pod zjazdami i w ciągu drogi powiatowej, a także przebudowę rowów melioracyjnych RŁ-46, RG-1, RG-4, RG-12 w zakresie likwidacji istniejących przepustów oraz budowy nowych przepustów, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1206W Grudusk - Łysakowo - zostanie załatwione po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa.
 
18.11.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony, że postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych, na przebudowę odcinków przydrożnego rowu otwartego w zakresie zmiany jego parametrów, w zakresie budowy przepustów pod zjazdami oraz wciągu drogi powiatowej oraz likwidacji istniejących przepustów pod zjazdami i w ciągu drogi powiatowej, a także przebudowę rowu melioracyjnego RSG-6 w zakresie likwidacji istniejącego przepustu oraz budowy nowego przepustu, w ciągu drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy - Bądkowo - zostanie załatwione po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa.
 
18.11.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony, że postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, na budowę wylotów do urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych, na przebudowę odcinków przydrożnego rowu otwartego zakresie zmiany jego parametrów, w zakresie budowy przepustów pod zjazdami oraz w ciągu drogi powiatowej oraz likwidacji istniejących przepustów pod zjazdami i w ciągu drogi powiatowej, a także przebudowę rowów melioracyjnych RSG-4/6 i RSG-4/5 w zakresie likwidacji istniejących przepustów oraz budowy nowych przepustów, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1226W Żochy - Sarnowa Góra - Gołotczyzna - zostanie załatwione po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa.
 
18.11.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków oraz budowie nowego fragmentu sączka drenarskiego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 161/32 obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
18.11.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków drenarskich oraz wykonaniu nowego fragmentu sączka drenarskiego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 2/16; 2/17 i 2/18 obręb Chruszczewo, gmina wiejska Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
09.11.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków drenarskich nr 170, 171 i 172 oraz budowie nowego fragmentu sączka drenarskiego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 22/2 obręb Gołymin Północ, gmina Gołymin Ośrodek, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
03.11.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, na budowę wylotów do urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych, na przebudowę odcinków przydrożnego rowu otwartego zakresie zmiany jego parametrów, w zakresie budowy przepustów pod zjazdami oraz w ciągu drogi powiatowej oraz likwidacji istniejących przepustów pod zjazdami i w ciągu drogi powiatowej, a także przebudowę rowów melioracyjnych RSG-4/6 i RSG-4/5 w zakresie likwidacji istniejących przepustów oraz budowy nowych przepustów, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1226W Żochy - Sarnowa Góra - Gołotczyzna.
03.11.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków drenarskich nr 31, 32, 33, 34 oraz budowie nowego fragmentu sączka drenarskiego 31a i fragmentu zbieracza a1, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 104 obręb Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
03.11.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania terenu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Łydynia, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej 17 w Ciechanowie ze zmianą użytkowania na budynek o funkcji społeczno-gospodarczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką budynków gospodarczych i garażowych na działkach nr ew. 35, 69/2 położonych w Ciechanowie, obręb ewidencyjnych Śródmieście (140201_1.0010)", na działce o numerze ewidencyjnym 35 obręb Śródmieście, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
02.11.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu przykanalika w rowie przydrożnym zlokalizowanym na działce nr 45/3 w obrębie Regimin, gmina Regimin, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
25.10.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji sączka drenarskiego oraz wykonanie nowej jego trasy na działce o nr ewidencyjnym 109/13, obręb Śmiecin Kolonia, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
25.10.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. prowadzenie linii kablowej 15 kV przez rzekę Łydynię w km 35+845 na działce o numerze ewidencyjnym 62 obręb Kargoszyn, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie;
2) lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. linii kablowej 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 51 i 63 obręb Kargoszyn, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie;
3) prowadzenie (likwidację) przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznej linii energetycznej 15kV przechodzącej przez rzekę Łydynię w km 35+845 na działce o numerze ewidencyjnym 62 obręb Kargoszyn, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
22.10.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych, na przebudowę odcinków przydrożnego rowu otwartego w zakresie zmiany jego parametrów, w zakresie budowy przepustów pod zjazdami oraz w ciągu drogi powiatowej oraz likwidacji istniejących przepustów pod zjazdami i w ciągu drogi powiatowej, a także przebudowę rowu melioracyjnego RSG-6 w zakresie likwidacji istniejącego przepustu oraz budowy nowego przepustu, w ciągu drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy - Bądkowo.
 
22.10.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, na wykonanie urządzeń wodnych tj. na budowę wylotów do urządzeń wodnych, budowę rowu krytego oraz przebudowę odcinków przydrożnego rowu otwartego w zakresie zmiany jego parametrów, a także w zakresie budowy przepustów pod zjazdami oraz likwidacji istniejącego przepustu pod zjazdem, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2319W Przywilcz - Zakrzewo - Żmijewo Kuce.
 
19.10.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, na wykonanie urządzeń wodnych tj. na budowę wylotów do urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych oraz rowu melioracyjnego RŁ-46-15, na przebudowę odcinków przydrożnego rowu otwartego w zakresie zmiany jego parametrów, w zakresie budowy przepustów pod zjazdami i w ciągu drogi powiatowej, a także przebudowę rowów melioracyjnych RŁ-46, RG-1, RG-4, RG-12 w zakresie likwidacji istniejących przepustów oraz budowy nowych przepustów, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1206W Grudusk - Łysakowo.
 
15.10.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka drenarskiego oraz wykonaniu nowego fragmentu sączka drenarskiego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 4809/3 obręb Scalenie, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
15.10.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych (pochodzących ze zlewni obejmującej ulice z osiedla Krubin: Krubińska, Dobra, Ceramiczna, Piwna, Ptasia, Żurawia, Miła) do rowu RŁ 11/1 istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce o nr ewid. 191/1 obręb Krubin, gm. Ciechanów miasto, pow. ciechanowski.
 
11.10.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z METALTECH Sp. z o.o., ul. Spokojna 29, 05-152 Czosnów, Zakładu w Ciechanowie, ul. Niechodzka 13, 06-400 Ciechanów, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid.: 88/15 obręb Szczurzyn, gm. Ciechanów-m, pow. ciechanowski.
 
05.10.2021 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 września 2021 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Sofidel Poland Sp. z o.o., ul. Mleczarska 31, 06-400 Ciechanów, w sprawie udzielenia pozwolenia na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu zlokalizowanego w Ciechanowie przy ul. Mleczarskiej 31, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o., ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów.
 
28.09.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka drenarskiego i wykonaniu nowego fragmentu sączka drenarskiego na działce o numerze ewidencyjnym 62, obręb Bogucin, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
24.09.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka drenarskiego oraz wykonaniu nowego fragmentu sączka drenarskiego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 11/13 obręb Chruszczewo, gmina wiejska Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
24.09.2021- Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji dwóch fragmentów sączków drenarskich oraz wykonaniu nowych fragmentów sączków drenarskich na terenie działki o numerze ewidencyjnym 32/7 obręb Chruszczewo, gmina wiejska Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
23.09.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu polegającą na likwidacji istniejącego przepustu i wykonaniu nowego przepustu zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin-Ciechanów, na działce o numerze ewidencyjnym 66 obręb Ropele, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski.
 
23.09.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu Centrum Handlowego we Władysławowie do rzeki Sony Zachodniej w km 12+462 poprzez istniejący wylot kanalizacji deszczowej zlokalizowany na dz. nr ew. 276/2, obręb Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat. ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
20.09.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka drenarskiego i wykonaniu nowego fragmentu sączka drenarskiego na działkach o numerach ewidencyjnych 3/16 i 3/17 obręb Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna.
17.09.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 10 września 2021r., znak: WA.ZUZ.1.4210.156.2021.IR o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. linii energetycznej NA2XY 4x240SE na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wkra, na działkach o numerach ewidencyjnych: 83/1, 77, 154, 156, 158/2, 158/3, 159/2, 160/2, 161/2, 162/2, 163/2, 208/2, 164/8, 164/6 obręb Płaciszewo, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
07.09.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji dwóch fragmentów sączków drenarskich na terenie działki o numerze ewidencyjnym 391/4 obręb Wierzbowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
06.09.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych na działkach nr 19/4, 19/6, 19/7 w obrębie Nużewko, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
06.09.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych na działce nr 22/7 w obrębie Chruszczewo, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
01.09.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego polegające na przebudowie istniejącej sieci drenarskiej poprzez likwidację odcinków 39 sączków drenarskich oraz wykonanie nowego odcinka zbieracza drenarskiego w miejscowości Żarnowo na działce o nr ew.66 ob. 0022 Żarnowo, gmina Grudusk, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie na potrzeby inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 
31.08.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę i następnie odbudowę urządzenia wodnego w postaci rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem RŁ-8b, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 119 Nużewko, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski.
30.08.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka drenarskiego oraz wykonaniu nowego fragmentu sączka drenarskiego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 43 obręb Przywilcz, gmina Grudusk, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
27.08.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu tj. do miejskiej kanalizacji sanitarnej zarządzanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z eksploatacji myjni samochodowej zlokalizowanej w Ciechanowie przy ulicy Niechodzkiej 7, na działce o numerze ewidencyjnym 37/5 obręb Szczurzyn, miasto Ciechanów.
 
20.08.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące wykonanie drenażu francuskiego D1 wzdłuż drogi gminnej (strona lewa) na odcinku ok. 509,00 m w km od 0+039 do km 0+548 oraz wykonanie drenażu francuskiego D2 wzdłuż drogi gminnej (strona prawa) na odcinku ok. 509,00 m w km od 0+039 do km 0+548 w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 120826W w m. Przybyszewo".
 
18.08.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony, że postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. linii energetycznej NA2XY 4x240SE na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wkra, na działkach o numerach ewidencyjnych: 83/1, 77, 154, 156, 158/2, 158/3, 159/2, 160/2, 161/2, 162/2, 163/2, 208/2, 164/8, 164/6 obręb Płaciszewo, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski - zostanie załatwione po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa.
 
11.08.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów zbieracza oraz wykonaniu nowego fragmentu zbieracza na działce o nr ewidencyjnym 192, obręb Mieszki Różki, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
05.08.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w związku z użytkowaniem wód w urządzeniu melioracji wodnych - stawach ziemnych połączonych przepustem dla potrzeb rolnictwa na terenie działek nr ew. 141/1 i 105/1 obręb Żochy, gmina Ojrzeń, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
04.08.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji dwóch fragmentów sączków drenarskich na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 58/1 obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
30.07.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. linii energetycznej NA2XY 4x240SE na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wkra, na działkach o numerach ewidencyjnych: 83/1, 77, 154, 156, 158/2, 158/3, 159/2, 160/2, 161/2, 162/2, 163/2, 208/2 ,164/8, 164/6 obręb Płaciszewo, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
26.07.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1237W polegającą na jego zarurowaniu na odcinku 47 m zlokalizowanego na działce nr 102 w obrębie Opinogóra Dolna i nr 37w obrębie Opinogóra Górna, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
26.07.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Ciechanowskiego decyzją znak: RSD.6341.49.2011 z dnia 25.11.2011 r., oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie (istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego RSZ-55 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 39 obręb Opinogóra Górna, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski) ścieków bytowych oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 41/6 obręb Opinogóra Górna, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski.
 
23.07.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka drenarskiego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 152 obręb Łysakowo, gmina Grudusk, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
23.07.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji dwóch fragmentów sączków drenarskich oraz wykonaniu dwóch nowych fragmentów sączków drenarskich na terenie działki o numerze ewidencyjnym 64/26 obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
19.07.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka drenarskiego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 147/29 obręb Chrzanówek, miasto Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
13.07.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń melioracji wodnych - sączków zlokalizowanych na działce nr 92/12 w obrębie Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
06.07.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie istniejącym wylotem do ziemi - rowu melioracyjnego RŁ-4/2 zlokalizowanego na działce o nr ew. 249/1 i 250/3 obręb Luberadz, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski, oczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działce 250/2 obręb Luberadz, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski.
 
06.07.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji czterech sączków drenarskich na terenie działki o numerze ewidencyjnym 5/4 obręb Strusin, gmina Sońsk, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
06.07.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji sączka drenarskiego i wykonaniu nowego sączka drenarskiego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 92/11 obręb Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
30.06.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące kabli SN-15kV w rurach osłonowych na działkach o numerach ewidencyjnych: 871/1 i 871/2 Obręb 1, gmina Glinojeck, województwo mazowieckie oraz na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowej sieci SN-15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 871/2; 872; 873; 883; 905 Obręb 1 oraz 375 w obręb Kowalewko, gmina Glinojeck, województwo mazowieckie.
 
16.06.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków drenarskich na działce o nr ewidencyjnym 41/1, obręb Pękawka, gmina Sońsk, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
02.06.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:
1. Wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 13 lipca 2020 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.155.2020.MGR na wykonanie urządzenia wodnego - budowę stawu o przeznaczeniu retencyjnym na działce o nr ew. 95, ob. Kołaki Kwasy, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski.
2. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu z przeznaczeniem do retencji wód na cele nawadniania wraz z pompą do poboru wód ze stawu w ramach zwykłego korzystania z wód, na działce o nr ew. 95, ob. Kołaki Kwasy, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski.
18.05.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji dwóch fragmentów sączków drenarskich oraz wykonaniu nowego fragmentu sączka na działce nr ewidencyjny 49/18, obręb Rąbież, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
07.05.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków drenarskich na działce o nr ewidencyjnym 54/2, ob. Obiedzino Górne, gm. Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
05.05.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków drenarskich oraz wykonaniu nowego fragmentu sączka drenarskiego na działce o nr ewidencyjnym 36/2, ob. Wilkowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
05.05.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych - rowu RŁ-12, znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 5/12, obręb Krubin, miasto Ciechanów, wylotem znajdującym się na działce o numerze ewidencyjnym 9/4, obręb Krubin, miasto Ciechanów pochodzących z terenu Zakładu BUDMAT AUTO 2 Sp. z o.o.
 
28.04.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka oraz budowie nowego fragmentu sączka na działce o numerze ewidencyjnym 7/2, obręb Nużewko, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
28.04.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu przydrożnego od km 0+002,50 do km 0+047 w ciągu rozbudowywanej drogi gminnej w miejscowości Rumoka wraz z przepustami, na wykonanie drenażu francuskiego w ciągu drogi od km 0+047 do km 0+079 i od km 0+328 do km 0+401,10, na wykonanie studni chłonnej na działkach nr 48/4, 51, 82 w obrębie Rumoka, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
23.04.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch zastawek na rowie melioracyjnym RSG-6 zlokalizowanym na działce 35/8 obręb Gołotczyzna, gm. Sońsk, pow. ciechanowski oraz na likwidację odcinka rowu melioracyjnym RSG-6/1, na działce nr 35/8, obręb Gołotczyzna, gm. Sońsk, pow. ciechanowski.
23.04.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących ze stacji kontroli pojazdów zlokalizowanej na działce nr 4105/1 obręb Scalenie, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
23.04.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie istniejącym wylotem do ziemi - rowu melioracyjnego RSW-1/2 zlokalizowanego na działce o nr ew. 165 obręb Ciemniewko, gm. Sońsk, pow. ciechanowski, oczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działce 112/1 obręb Ciemniewko, gm. Sońsk, pow. ciechanowski.
 
19.04.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka oraz budowie nowego fragmentu sączka na działce o numerze ewidencyjnym 67/16, obręb Gąski, gmina wiejska Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
15.04.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujmowanych w system kanalizacji deszczowej, do urządzenia wodnego tj. ziemnego rowu trawiastego znajdującego się na działce nr 84 w obrębie Gołymin-Ośrodek, gmina Gołymin-Ośrodek, pochodzących ze Stacji Paliw położonej na działce nr 85 w obrębie Gołymin-Ośrodek, gmina Gołymin-Ośrodek, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
15.04.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji dwóch odcinków sączków drenarskich na działce o nr ewidencyjnym 67/50, obręb Mieszki Różki, gmina wiejska Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
09.04.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tj. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo pomiarowymi na dz. nr ew. 398, 403, 407, 408 i 409, obręb Wkra, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
29.03.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka drenarskiego na działce nr ewidencyjny 4296/2, obręb Scalenie, miasto Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
29.03.2021 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 marca 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowych  S.A. w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych dwoma istniejącymi wylotami do rowów zlokalizowanych na działkach: nr 54, obręb Kałęczyn, gm. Sońsk i nr 56, obręb Bylice, gm. Świercze, woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, wzdłuż toru nr 1 i nr 2 w km 75+713 linii kolejowej nr 9  Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny.
 
23.03.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji trzech odcinków sączków drenarskich na działce nr ewidencyjny 67/51, obręb Mieszki Różki, gmina wiejska Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
23.03.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie (istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce 88/6 obręb Komory Dąbrowne, gm. Sońsk, pow. ciechanowski) ścieków komunalnych oczyszczonych na gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych, do rowu RSG-5 w km 4+225 zlokalizowanego na działkach: 88/6, 87/11, 3451/1, 81, 43, 80/1, 80/2 i 76/10 obręb Komory Dąbrowne, gm. Sońsk, pow. ciechanowski.
 
17.03.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków i budowie nowych sączków na działce o numerze ewidencyjnym 127/2, obręb Pomorze, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
17.03.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków i fragmentu zbieracza oraz budowie nowego fragmentu zbieracza na działce o numerze ewidencyjnym 63/13, obręb Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
12.03.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu Wytwórni Mas Bitumicznych „Ciechanów”, do ziemi za pomocą systemu komór drenażowych zlokalizowanych na działce nr 64/4, obręb Chotum, gmina Ciechanów.
 
09.03.2021 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 marca 2021 r. o wydaniu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 marca 2021 r., znak: WA.RUZ.4210.127m.2020.JSM.PS uchylającej decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 czerwca 2020 r., znak: WA.ZUZ.1.421.269.2019.MW oraz udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry oraz na usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01m n.p.m., na usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki, szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55÷0,80 m3/s i lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych: stopnia wodnego oraz przedłużenia drogi lokalnej dla umożliwienia dojazdu do elektrowni i do jazu wraz z mostem nad przepławką oraz na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości ok. 5l/s. Lokalizacja inwestycji na działkach o nr ew. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
05.03.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu polegającą na wykonaniu przepustu rurowego z rur PEHD o średnicy 40 cm na długości 34 m na działce o nr ew. 59 obręb Pomorze, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski w związku z planowaną przebudową drogi wewnętrznej w m. Pomorze.
 
03.03.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka oraz budowie nowego fragmentu sączka na działkach o numerach ewidencyjnych: 11/24, 11/23, 11/29 obręb Chruszczewo, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
23.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na częściowej likwidacji sączka  drenarskiego  nr 104 na działce o numerze ewidencyjnym 118/23, obręb Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
23.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie działki 28/15 w obrębie Szczurzyn, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
23.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka oraz budowie nowego fragmentu sączka na działce o numerze ewidencyjnym 84/2, obręb Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
23.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków oraz budowie nowego fragmentu sączka na działce o numerze ewidencyjnym 116/16, obręb Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
16.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków i zbieracza oraz budowie nowego fragmentu zbieracza na działce o numerze ewidencyjnym 63/17, obręb Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
10.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze zlewni ul. Strażackiej za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1155 obręb Podzamcze, gm. Ciechanów Miasto do rzeki Łydyni w km 29+915 (na wysokości działki o nr ewid. 426/1 obręb Śródmieście, gm. Ciechanów Miasto) oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących ze zlewni ul. Orylskiej za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na granicy działki o nr ewid. 3 obręb Szczurzyn, gm. Ciechanów Miasto oraz działki 787/8 obręb Śródmieście, gm. Ciechanów Miasto do rzeki Łydyni w km 28+895.
 
08.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ew. 118/15 obręb Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski.
 
08.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia melioracji wodnych tj. stawów ziemnych połączonych przepustów wraz z urządzeniem piętrzącym w postaci zastawki wykonanych na działkach o nr ew. 141/1 i 105/1 obręb Żochy, gm. Ojrzeń, powiat ciechanowski.
 
08.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę rowu odwadniającego drogę wewnętrzną - ul. Bukową na działce o nr ew. 198/3, obręb Chrzanówek, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski.
 
02.02.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 27 stycznia 2021 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.327.2020.MGR, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Sońsk, ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk na wykonanie urządzenia wodnego: wykonanie rowu przydrożnego R1 wzdłuż drogi gminnej na odcinku ok. 980,00 m wraz z budową przepustów P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 oraz wykonaniem przepustów P-1 i P-2 pod koroną drogi gminnej w celu zapewnienia zachowania ciągłości rowu R1 w związku z inwestycją polegającą na budowie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Soboklęszcz (dz. nr ew.: 237, 248/1, 249/1, 249/2, 248/2, 255/4, 256, 257/1, 257/2, 257/3, 258/1, 261 ob. 0030 Soboklęszcz i dz. nr ew.: 471/1, 472/1, 481/1 ob. 0011 Gąsocin), gm. Sońsk, powiat ciechanowski.
 
26.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych (sieci drenarskiej) kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ew. 3/8 obręb Opinogóra Górna, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski.
 
26.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych (sieci drenarskiej) kolidującej z projektowanym budynkiem gospodarczym na działce o nr ew. 16 obręb Obiedzino Górne, gm. Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski.
 
26.01.2021 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w związku z prowadzonym postępowaniem uzupełniającym dotyczącym ponownego rozpatrzenia odwołania od decyzji Dyrektora Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 czerwca 2020 r., znak: WA.ZUZ.1.421.269.2019.MW, odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry oraz na usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01 m n.p.m., na usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki, szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55÷0,80 m3/s i lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych: stopnia wodnego oraz przedłużenia drogi lokalnej dla umożliwienia dojazdu do elektrowni i do jazu wraz z mostem nad przepławką oraz na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości ok. 5l/s, uwzględniając ocenę prawną zawartą w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października, uchylającym decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2020 r., znak WA.RUZ.4210.127m.2020.JSM, uchylającą i kierującą do ponownego rozpatrzenia ww. decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie.
 
26.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do gminnej kanalizacji sanitarnej będącej w zarządzie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z działalności Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Zdzisław Zielonkowski w Starym Garwarzu.
 
26.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 20 stycznia 2021 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.308.2020.MG w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - przejście linią kablową SN 15 kV w rurze osłonowej SRS ø 160 pod dnem rzeki Sony Zachodniej w km 12+576 oraz na likwidację linii napowietrznej prowadzonej przez rzekę Sona Zachodnia stanowiącej działkę nr 276/2 w obrębie Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
26.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentów sączków i budowie nowych fragmentów sączków na działce o numerze ewidencyjnym 204/11, obręb Kargoszyn, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
26.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na likwidacji fragmentu sączka i budowie nowego fragmentu sączka na działce o numerze ewidencyjnym 199, obręb Pałuki, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
25.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1223W istniejącym wylotem w km 1+135 rzeki Stawnica zlokalizowanym na działce nr 398 w obrębie Młock, gmina Ojrzeń oraz istniejącym wylotem zlokalizowanym na granicy działek nr 761/1, 456, 462 w obrębie Młock, gmina Ojrzeń do rowu zlokalizowanego na działkach nr 456 i 462 w obrębie Młock, gmina Ojrzeń, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
18.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z części ul. Ciechanowskiej oraz części ulicy Klonowej w Sońsku istniejącym wylotem do rzeki Struga Sońsk zlokalizowanym na działce nr 148 w obrębie Sońsk, gmina Sońsk, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
18.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu ul. Sońskiej w Ciechanowie oraz terenu stacji paliw, salonów samochodowych, giełdy samochodowej i fragmentów skrzyżowań z ulicą Ludową, Wrzosową, Łąkową istniejącym wylotem do rowu RŁ-12 zlokalizowanym na działce nr 9/4 i 5/12 w obrębie Krubin, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
08.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony, że postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego: wykonanie rowu przydrożnego R1 wzdłuż drogi gminnej na odcinku ok. 980,00 m wraz z budową przepustów P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 oraz wykonaniem przepustów P-1 i P-2 pod koroną drogi gminnej w celu zapewnienia zachowania ciągłości rowu R1 w związku z inwestycją polegającą na budowie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Soboklęszcz (dz. nr ew.: 237, 248/1, 249/1, 249/2, 248/2, 255/4, 256, 257/1, 257/2, 257/3, 258/1, 261 ob. 0030 Soboklęszcz i dz. nr ew.: 471/1, 472/1, 481/1 ob. 0011 Gąsocin), gm. Sońsk, powiat ciechanowski.
 
08.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - przejście linią kablową SN 15 kV w rurze osłonowej SRS ø 160 pod dnem rzeki Sony Zachodniej w km 12+576 oraz na likwidację linii napowietrznej prowadzonej przez rzekę Sona Zachodnia stanowiącej działkę nr 276/2 w obrębie Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
04.01.2021 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce nr 53/3 w obrębie Strzelnia, gmina Grudusk, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującej z rozbudową istniejącego budynku inwentarskiego.
 
2020 rok
23.12.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu przydrożnego na terenie działek o nr ewid. 314 i 205/1, obręb Kownaty Żędowe, gm. Ciechanów oraz na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do rowu chłonno-odparowującego na terenie działki o nr ewid. 205/1, obręb Kownaty Żędowe, gm. Ciechanów oraz na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej do ww. rowu chłonno-odparowującego, na terenie działki o nr ewid. 205/1, obręb Kownaty Żędowe, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski.
 
22.12.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ew. 3/30 obręb Chruszczewo, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski.
22.12.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - przejście linią kablową SN 15 kV w rurze osłonowej SRS ø 160 pod dnem rzeki Sony Zachodniej w km 12+576 oraz na likwidację linii napowietrznej prowadzonej przez rzekę Sona Zachodnia stanowiącej działkę nr 276/2 w obrębie Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
16.12.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych - elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowo pomiarowymi na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wodami rzeki Wkra na działkach o numerze ewidencyjnym 403 i 398, obręb Wkra, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
16.12.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego: wykonanie rowu przydrożnego R1 wzdłuż drogi gminnej na odcinku ok. 980,00 m wraz z budową przepustów P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 oraz wykonaniem przepustów P-1 i P-2 pod koroną drogi gminnej w celu zapewnienia zachowania ciągłości rowu R1 w związku z inwestycją polegającą na budowie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Soboklęszcz (dz. nr ew.: 237, 248/1, 249/1, 249/2, 248/2, 255/4, 256, 257/1, 257/2, 257/3, 258/1, 261 ob. 0030 Soboklęszcz i dz. nr ew.: 471/1, 472/1, 481/1 ob. 0011 Gąsocin), gm. Sońsk, powiat ciechanowski.
 
10.12.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 2 oraz na pobór wód z ujęcia składającego się ze studni głębinowej Nr 1 i Nr 2, ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny. Ujęcie zlokalizowane na terenie działki o nr 32/1 obręb Wola Wodzyńska, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski, wydajność eksploatacyjna ujęcia 110,0 m3/h.
01.12.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - dwóch stawów o łącznej powierzchni 2000 m2 oraz lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - instalacji fotowoltaicznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 249/2 i 250, obręb Niechodzin-Bielin, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
25.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego - rurociągu o średnicy Fi 300 m będącego zamiennikiem rowu melioracyjnego RSZ-64 w km 2+399 - 2+459 położonego na działce o numerze ewidencyjnym 61/1, w miejscowości Kotermań, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
25.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej polegającej na likwidacji dwóch odcinków sączków drenarskich oraz wykonaniu nowych fragmentów sączków drenarskich na działkach o numerach ewidencyjnych: 187 i 188, obręb Mieszki Różki, gmina wiejska Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
 
25.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z gminnego ujęcia, składającego się z dwóch studni głębinowych zlokalizowanych na działce nr 59 w miejscowości Stary Kałęczyn, obręb Nowy Kałęczyn, gmina Gołymin-Ośrodek oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do ziemi - rowu melioracyjnego RSW-16 istniejącym wylotem zlokalizowanym w km 1+450, na działce nr 12, obręb Nowy Kałęczyn, gmina Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski oraz w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Ciechanowskiego decyzją znak: RSD.622326-1/10 z dnia 12.10.2010 r.
 
25.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu - gminnej oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z działalności Spółdzielni Mleczarskiej w Gąsocinie.
 
25.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na „wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę rowu otwartego na rów kryty na działce nr 61/1 położonej w miejscowości Kotermań, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.”
 
24.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Strugi w miejsce istniejącego przepustu w km 0+375,00 rurociągiem kanalizacji sanitarnej w rurze osłonowej PE100RC o średnicy 200 mm, działka nr 148 obręb Sońsk, gmina Sońsk, powiat ciechanowski, wojewodztwo mazowieckie.
 
18.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego „na wykonanie i likwidację odcinków sączków oraz zbieraczy na działce o nr ewidencyjnym 104, obręb nr 38 Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie, w związku z inwestycją polegającą na budowie dwóch wiat gospodarczych wraz z niezbędną infrastrukturą”.
 
13.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:
- na likwidację rowów przydrożnych oraz wykonanie nowych rowów przydrożnych wraz z wykonaniem, przebudową lub likwidacją przepustów na tych rowach, w tym przepustów poprzecznych pod koroną drogi (na działkach o nr ewid.: 97 obręb Krubin, gm.Ciechanów, 166/2 i 3397 obręb Mieszki-Różki, gm. Ciechanów, 66 obręb Bieńki-Karkuty, gm. Sońsk, 16 i 33/2 obręb Gołotczyzna, gm. Sońsk),
- na wykonanie przebudowy rowów melioracyjnych polegających na przebudowie przepustów poprzecznych pod koroną drogi ( na działkach o nr ewid.: 166/2 obręb Mieszki-Różki, gm. Ciechanów, 66 obręb Bieńki-Karkuty, gm. Sońsk, 16 obręb Gołotczyzna, gm. Sońsk),
- na wykonanie wylotu ( na działce o nr ewid. 66 obręb Bieńki-Karkuty, gm. Sońsk) odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z kanalizacji deszczowej,
- na wykonanie 3 studni chłonnych wraz z drenażem  (na działce o nr ewid. 66 obręb Bieńki-Karkuty, gm. Sońsk),
- na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wylotem do rowu przydrożnego (na działce o nr ewid. 66 obręb Bieńki-Karkuty, gm. Sońsk).
Z związku z realizacją "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421w polegająca na budowie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Podleśnej w Ciechanowie do ul. Parkowej (w km 0+000,00 - 6+894,69) w msc. Gołotczyzna gmina Sońsk" w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno-poznawczym".
 
10.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę fragmentu drenowania na działce nr 3/27 w obrębie Chruszczewo, gmina Ciechanów kolidującego z budową budynku mieszkanego z częścią usługową oraz niezbędną informacją techniczną.
 
03.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy drenowania na działce nr ew. 52 położonej w miejscowości Mężenino Węgłowice, gm. Sońsk, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
02.11.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy drenowania na działce nr ew. 306 położonej w miejscowości Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
21.10.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia (składającego się z dwóch studni głębinowych), zlokalizowanego na działkach o nr ew. 111/7 i 111/3 obręb Pajewo Wielkie, gm. Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski, oraz w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie decyzją znak: WA.ZUZ.1.421.222.2018.MW z dnia 30.07.2018 r., w części dotyczącej poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia zlokalizowanego na działkach nr 111/7 (studnia nr 1) i 111/3 (studnia nr 2) obręb Pajewo Wielkie, gmina Gołymin-Ośrodek, powiat ciechanowski.
 
21.10.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającą na likwidacji dwóch odcinków sączków drenarskich i odcinka zbieracza melioracyjnego oraz wykonanie nowych fragmentów sączków drenarskich i odcinków zbieracza melioracyjnego, na działce nr ew. 11/20 w Chruszczewie, obręb Chruszczewo, gm. Ciechanów w związku z kolizją istniejącej sieci drenarskiej z projektowanym budynkiem jednorodzinnym.
 
16.10.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego RŁ-14 w km 0+204 jego biegu na działce o nr ew. 1188/10 obręb 0030 Podzamcze, gm. Ciechanów-m, oraz usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z zamkniętej kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RŁ-14 w km 0+204 jego biegu.
 
15.10.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód (Rzeka Sona) na odcinku linii kolejowej od km 85,150 do km 85,730 (stacja Gołotczyzna) oraz wiaduktu kolejowego w km 85,350 przy linii kolejowej nr 009 Warszawa Wschodnia - Gdynia.
 
07.10.2020 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02 października 2020 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek "WEGAZ" Sławomir Werincki, ul. Płocka 15, 06-450 Glinojeck w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Katarzyna Walkowiak, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zwierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Płocka 20, 06-450 Glinojeck.
 
05.10.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 28 września 2020 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.171.2020.MG w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działkach nr 109, 110/4, 110/10 w obrębie Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
 
29.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy drenowania na działce nr ewid. 147, położonej w miejscowości Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski.
 
29.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy drenowania na działce nr ewid. 158/5, obręb Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującego z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
29.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację sączka drenarskiego na działce nr 149/6 w obrębie Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującego z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną.
 
29.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację sączka drenarskiego na działce nr 30/12 w obrębie Kotermań, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującego z rozbudową i przebudową dwóch budynków gospodarczych.
 
16.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie (istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce 55/1 obręb Kraszewo, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski) wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Kraszewie do ziemi - rowu zlokalizowanego na terenie działek 55/1 i 3426/2 obręb Kraszewo, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski.
 
11.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej poprzez likwidację i budowę odcinka sączka drenarskiego oraz likwidację i przebudowę odcinka zbieracza na dz. nr ew. 63/18, ob. Elżbiecin, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski.
 
11.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych na dz. nr ew. 72 w miejscowości Gąski, gm. Ciechanów.
 
04.09.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działkach nr 109, 110/4, 110/10 w obrębie Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
 
01.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Trętowo, gm. Opinogóra Górna, udzielonego decyzją Starosty Ciechanowskiego z dnia 9 sierpnia 2010 r., znak: RSD. 6223/177-1/10 oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na: poborze wód podziemnych z gminnego ujęcia, składającego się z dwóch studni głębinowych, zlokalizowanego na działce o nr ew. 60/1 w miejscowości Trętowo, obręb 0036 Załuże Imbrzyki, Gmina Opinogóra i wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do rzeki Sony Wschodniej, wylotem zlokalizowanym w km 25+110 jej biegu, na działce o nr ew. 86 obręb 0030 Sosnowo, gm. Opinogóra Górna.
 
31.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji dnia 25 sierpnia 2020r., w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci: przepustów na rowie przydrożnym; przepustów pod koroną drogi; rowów przydrożnych; zbiorników retencyjnych, wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych; wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych; likwidacji urządzeń wodnych w postaci istniejących rowów przydrożnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych do urządzenia wodnego (zbiornika retencyjno - chłonnego) z terenów zlewni drogi powiatowej nr 1271 w Ciechanów - Romanowo od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice.

 

28.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci: przepustów na rowie przydrożnym; przepustów pod koroną drogi; rowów przydrożnych; zbiorników retencyjnych, wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych; wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych; likwidacji urządzeń wodnych w postaci istniejących rowów przydrożnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych do urządzenia wodnego (zbiornika retencyjno-chłonnego) z terenów zlewni drogi powiatowej nr 1271 w Ciechanów-Romanowo od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice.
 
20.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie (istniejącym wylotem) wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Dąbrowie do ziemi - rowu melioracyjnego o nazwie RO-7 zlokalizowanego na terenie działki 388 obręb Dąbrowa, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski.
 
20.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działkach nr 109, 110/4, 110/10 w obrębie Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
 
10.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z istniejącej kanalizacji deszczowej do czterech urządzeń wodnych - rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Łydyni oraz rowów melioracyjnych oznaczonych numerami: RŁ-13, RŁ-14 i RŁ-14/3 za pomocą 34 istniejących wylotów z odwodnienia części terenu miasta Ciechanów.
 
10.08.2020 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04 sierpnia 2020 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03 sierpnia 2020 r., znak: WA.RUZ.4210.127m.2020.JSM uchylającej decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, którą odmówiono udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry oraz na usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01m n.p.m. Kr, na usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki, szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55÷0,80 m3/s i lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych: stopnia wodnego oraz przedłużenia drogi lokalnej dla umożliwienia dojazdu do elektrowni i dojazdu wraz z mostem nad przepławką oraz na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości ok. 5l/s. Lokalizacja inwestycji na działkach o nr ew. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
06.08.2020 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 sierpnia 2020 roku zawiadamiające o wszczęciu, na wniosek Państwa Agnieszki Bartkowskiej i Włodzimierza Władysława Bartkowskiego postępowania administracyjnego, w imieniu i na rzecz których działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Anna Mihułka, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie Fermy drobiu w m. Budy Rumockie, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu tj. CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów.
 
05.08.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przebudowę sieci drenarskiej poprzez likwidację odcinka sączka drenarskiego 1-2 i wykonanie nowego fragmentu sączka na odcinku 1-3-4-2 na działce o nr ew. 90/44 obręb Chruszczewo, gm. Ciechanów.
 
27.07.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci: przepustów na rowie przydrożnym; przepustów pod koroną drogi; rowów przydrożnych; zbiorników retencyjnych, wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych; wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych; likwidacji urządzeń wodnych w postaci istniejących rowów przydrożnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych do urządzenia wodnego (zbiornika retencyjno-chłonnego) z terenów zlewni drogi powiatowej nr 1271 w Ciechanów - Romanowo od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice.
 
23.07.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - trzech stawów na działce o nr 3314/1 - obręb Glinojeck, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie; lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - trzech stawów oraz grobli ziemnej na działce 3341/1 - obręb Glinojeck, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - trzech stawów na działce o nr 3314/1 obręb Glinojeck, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
21.07.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 10 lipca 2020 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.70.2020.MG w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych w związku z rozbudową drogi gminnej nr 120242W Ujazdówek - Rutki Głowice na dz. nr ew. 105, 106, 107, 108, 116, 117, 121/1, 122/1, 123, 125/1, 126/2, 129/1, 129/3, 131/5, 136, 218 - obręb 0040 Ujazdówek, gm. Ciechanów oraz na dz. nr 38, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72/2, 100, 3233/4 - obręb 0032 Rutki Głowice, gmina Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
14.07.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinka rowu przydrożnego, na wykonanie w miejscu likwidowanego odcinka rowu przydrożnego urządzenia wodnego: drenażu francuskiego, na wykonanie wylotu odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe z kanalizacji deszczowej oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej do rowu RSZ - 49, w związku z budową odcinka chodnika (w miejscu istniejącego rowu przydrożnego) w pasie drogowym drogi powiatowej 1213W w miejscowości Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, dz. nr ewid. 128 obręb Władysławowo.

 

13.07.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego w postaci: przepustów na rowie przydrożnym; przepustów pod koroną drogi; rowów przydrożnych; zbiorników retencyjnych, wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych; wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych; likwidacji urządzeń wodnych w postaci istniejących rowów przydrożnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych do urządzenia wodnego ( zbiornika retencyjno - chłonnego ) z terenów zlewni drogi powiatowej nr 1271 w Ciechanów - Romanowo od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice.

 

13.07.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do czterech urządzeń wodnych - rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Łydyni oraz do rowów melioracyjnych oznaczonych numerami: RŁ - 13, RŁ - 14 i RŁ14/3, z terenu części miasta Ciechanów, województwo mazowieckie. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą z istniejących kanalizacji deszczowych za pomocą 34 istniejących wylotów.

 

30.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi gminnej nr 120242W Ujazdówek - Rutki Głowice na dz. nr ew. 105, 106, 107, 108, 116, 117, 121/1, 122/1, 123, 125/1, 126/2, 129/1, 129/3, 131/5, 136, 218 - obręb 0040 Ujazdówek, gm. Ciechanów oraz na dz. nr 38, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72/2, 100, 3233/4 - obręb 0032 Rutki Głowice, gmina Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
24.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - budowę stawu o przeznaczeniu retencyjnym na działce o nr ew. 95, ob. Kołaki Kwasy, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski.
 
24.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do czterech urządzeń wodnych - rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Łydyni oraz do rowów melioracyjnych oznaczonych numerami: RŁ-13, RŁ-14, RŁ-14/3, z terenu części miasta Ciechanów, województwo mazowieckie. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą z istniejących kanalizacji deszczowych za pomocą 34 istniejących wylotów.
 
24.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie zawiadamia strony postępowania o wpłynięciu odwołania od decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m3/s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
19.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Łydyni dwoma wylotami zlokalizowanymi w km 31+270 i 31+315 wód opadowych i roztopowych z terenu Browaru Ciechan.
 
19.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 4803/4 w obręb Scalenie, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
 
19.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinków sączków melioracyjnych na działce nr 359/4 w obrębie Grudusk, gmina Grudusk, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z budową elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem.
 
17.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z istniejących trzech stawów (zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 2/1, 2/5 i 217 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck) do celów nawodnień upraw rolniczych w systemie linii kroplujących w miejscowości Płaciszewo, gm. Glinojeck.
 
10.06.2020 - Obwieszczenie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 czerwca 2020 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 48/2020/KUZ z dnia 24 marca 2020 r. znak KUZ.424.176.1.2019.JA, utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 października 2019 r. znak WA.RUZ.421.239.2019.MJ, wydanej w przedmiocie odmowy ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzją  Nr 647/D/NN/09 z dnia 27 listopada 2009 r. znak NN-404/P/404/09.
 
10.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinków sączków na działce nr 83/1 w obrębie Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem.
 
10.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z przebudową drogi gminnej nr 120242W Ujazdówek - Rutki Głowice na dz. nr ew. 105, 106, 107, 108, 116, 117, 121/1, 122/1, 123, 125/1, 126/2, 129/1, 129/3, 131/5, 136, 218 - obręb 0040 Ujazdówek, gm. Ciechanów oraz dz. nr 38, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72/2, 100, 3233/4 - obręb 0032 Rutki Głowice, gmina Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
05.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m3/s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
02.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rurociągów drenarskich na działkach nr 62/1, 78/3 w obrębie Opinogóra Górna, gmina Opinogóra Górna, na odbudowę zbiornika wodnego na działce nr 78/3 w obrębie Opinogóra Górna, gmina Opinogóra Górna oraz na odbudowę rowu melioracyjnego RSZ-55/4 od km 0+478 do km 0+662 zlokalizowanego na działce nr 62/1, 78/3 w obrębie Opinogóra Górna, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
02.06.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech zbiorników retencyjnych w celu retencjonowania wód powierzchniowych, każdy o powierzchni 1600 m 2 zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 161/10, 161/11 i 161/12 obręb Chotum, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski.
 
27.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej polegającej na częściowej likwidacji trzech odcinków sączków drenarskich nr 104, 105 i 117 oraz wykonanie nowych odcinków sączków drenarskich nr 105 i 117 na działce nr 67/8 w obrębie Gąski, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z projektowanym budynkiem jednorodzinnym z częścią gospodarczo-garażową wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu.
 
22.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie wykonania i likwidacji odcinków sączków na działce nr 147/31, obręb 0110 Chrzanówek, miasto Ciechanów przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej.
 
22.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 92/9 w obrębie Mieszki Różki, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym.
 
21.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 82 w obrębie Bacze, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie kolidującej z projektowanymi obiektami.
 
21.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzcji znak WA.ZUZ.1.421.36.2018.MW z dnia 04.04.2018 r., wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej będącej własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z procesów przetwórstwa odpadowych tworzyw sztucznych - mycia zabrudzonej folii polietylenowej, powstających na terenie zakładu zlokalizowanego w Ciechanowie, ul. Chabrowa 5 (działka 78/13, obręb Krubin, gmina Ciechanów), w zakresie zmiany  nazwy i siedziby firmy.
 
15.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego rowu drogowego od km 0+009,80 do km 0+026,30 drogi gminnej w miejscowości Zeńbok na odcinku długości 16,50 m w ramach zadania pn. ,,Budowa parkingu przy szkole podstawowej w miejscowości Zeńbok" na terenie oznaczonym nr ew.: 195/1 i 210 w obrębie ew. 24 Zeńbok, gm. Regimin, powiat ciechanowski.
 
15.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego polegające na przebudowie urządzeń melioracyjnych na działce o nr ew. 4100/17 obręb 0020 Scalenie w Ciechanowie.
 
05.05.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu - Zakładu Wodociagu i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o., ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, będących mieszaniną ścieków bytowych i przemysłowych z Myjni Samochodowej zlokalizowanej na dz. nr ew. 28/32 przy ul. Mleczarskiej 5 w Ciechanowie, obręb Szczurzyn, gm. miasto Ciechanów, pow. ciechanowski.
 
23.04.2020 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 kwietnia 2020 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów tj. do urządzeń kanalizacyjnych, należących do ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie, ścieków przemysłowych zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej, gm. Ciechanów, Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego.
 
20.04.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV na działce nr 225 w obrębie Kowalewko, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
14.04.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.43.2020.MG w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - rowu drogowego wraz z przepustami oraz na przebudowę rowów polegającą na przebudowie przepustów na działkach nr 42, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 102, 111/1, 111/2, 123/2, 124 w obrębie Bielawy, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy.
 
06.04.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m3/s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
02.04.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony, że w wyniku wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m 3/s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski,
został zebrany materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie.
 
30.03.2020 - Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego informujące o przyjęciu uchwały nr 27 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.
 
23.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia na 20 lat kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 323/D/NN/10 z dnia 01.06.2010 r., udzielającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z wiaduktu drogowego w km 106,348 oraz odcinka drogi do rowów przydrożnych. Działki o nr ewid. 84/3, 83/2, 173/1, 195/1 obręb Pniewo-Czeruchy, gmina Regimin, powiat ciechanowski.
 
23.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia na 20 lat kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 324/D/NN/10 z dnia 01.06.2010 r., udzielającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z wiaduktu drogowego w km 102,598 oraz odcinka drogi do rowów przydrożnych. Wyloty z systemu odwodnienia znajdują się na działkach o nr ewid. 31/3, 34, 38/1, 97/1 obręb Pawłowo oraz 6/1 obręb Pawłówko, gmina Regimin, powiat ciechanowski.
 
12.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- rowu drogowego wraz z przepustami oraz na przebudowę rowów polegającą na przebudowie przepustów na działkach nr 42, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 102, 111/1, 111/2, 123/2, 124 w obrębie Bielawy, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy.
 
12.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego oraz wykonanie urządzenia wodnego - betonowego wylotu z kanalizacji deszczowej w skarpie ww. rowu melioracyjnego (na działkach o nr ewid. 96/26 obręb Gostkowo, gm. Ciechanów-miasto i nr 483/1 obręb Podzamcze, gm. Ciechanów-miasto) w związku z przebudową ul. Andersena w Ciechanowie.
 
04.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego polegające na przebudowie urządzeń melioracji wodnych - sieci drenarskiej na działce o nr ew. 124 obręb Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski.
 
04.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m 3 /s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
02.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację odcinków sączków oraz zbieraczy sieci drenarskiej na działce nr 39/1 i 39/2 w obrębie Gąski, gmina Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z rozbudową budynku gospodarczego.
 
02.03.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinków sączków sieci drenarskiej oraz wykonanie nowego odcinka zbieracza ,,c" na działce nr 49 w obrębie Kołaki-Budzyno, gmina Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie kolidujących z projektowanym budynkiem inwestorskim i naziemnym zbiornikiem na gnojowicę.
 
11.02.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodą polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z istniejącego zbiornika odparowywalno-chłonnego  do gruntu na działce nr 3/1 w miejscowości Dąbrowa, gmina Ojrzeń, powiat ciechanowski.
 
05.02.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 2A, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny, zlokalizowanej na terenie działki o nr 174/4 w miejscowości Sokołówek, obręb Mieszki Różki, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski, na likwidację urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 2 zlokalizowanej na terenie działki o nr 174/4 obręb Mieszki Różki, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski, na pobór wód podziemnych za pomocą ujęcia składającego się ze studni nr 1 i studni nr 2A zlokalizowanego na terenie działki o nr 174/4 obręb Mieszki Różki, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski, oraz w sprawie wygaszenia w części pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Ciechanowskiego znak RSD.6223/28-3/10 z dnia 10.01.2010 r. w pkt. II.1. dotyczącym udzielenia Gminie Ciechanów pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr ew. 179/4 w miejscowości Sokołówek gm. Ciechanów, składającego się z dwóch studni głębinowych: nr 1 i nr 2.
 
05.02.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m 3 /s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
20.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia na 20 lat kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 197/D/NN/10 z dnia 08.04.2010 r., udzielającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z wiaduktu drogowego  w km 100,881 oraz odcinka drogi gminnej klasy L do rowów przydrożnych. Działki o nr ewid. 108/1, 109/1, 19/1, 22/1 i 23/1 obręb Chruszczewo, gmina Ciechanów.
 
20.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia na 20 lat kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 196/D/NN/10 z dnia 08.04.2010 r., udzielającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z wiaduktu drogowego  w km 104,462 oraz odcinka drogi gminnej klasy L do rowów przydrożnych. Działki o nr ewid. 45/8, 3/1, 4/1 i 5/6 obręb Pawłowo, gmina Regimin.
 
20.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 147/34 w obrębie Chrzanówek, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
20.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 147/32 w obrębie Chrzanówek, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-20 14:32:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-22 12:13:07
  • Liczba odsłon: 5221
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818489]

przewiń do góry