Obwieszczenia Starosty / Zawiadomienia / Ogłoszenia / Zarządzenia / Decyzje / Komunikaty
 
2021 rok
 
28.12.2021 - Zarządzenie Nr 93/2021 Starosty Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do Gminy Ojrzeń, obręb ew. Nowa Wieś, gmina Ojrzeń.
28.12.2021 - Zarządzenie Nr 92/2021 Starosty Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.
 
07.12.2021 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Śmiecin, miasto Ciechanów.
 
01.12.2021 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 26 listopada 2021 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operatach ewidencji gruntów i budynków numerem 44/2 o pow. 319 m², położoną w obrębie Załuże Imbrzyki, gm. Opinogóra Górna, przejętą przez Gminę Opinogóra Górna na mocy decyzji Starosty Ciechanowskiego 723/2020 z dnia 2020.11.02, znak WAB.6740.38.2020.OP zezwalającej na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa drogi gminnej Załuże Imbrzyki - Sosnowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski na odcinku od km 0+008,54 do km 0+896,07”.
 
01.12.2021 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 26 listopada 2021 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operatach ewidencji gruntów i budynków numerem 99/2 o pow. 88 m², położoną w obrębie Mierzanowo, gm. Grudusk, przejętą przez Gminę Grudusk na mocy decyzji Starosty Ciechanowskiego 501/2020 z dnia 2020.08.17, znak WAB.6740.236.2020.KHM zezwalającej na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa drogi gminnej Humięcino - Mierzanowo od km. 0+000,00 do km 1+807,00 gm. Grudusk”.
24.11.2021 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 22 listopada 2021 roku o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w obrębie LUSZEWO gmina Glinojeck, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 115/2 o pow. 1,3603 ha (rów - samoistne władanie Skarb Państwa), poprzez zezwolenie GMINIE GLINOJECK na umieszczenie na nieruchomości przewodów służących do przesyłu energii elektrycznej, w związku z budową oświetlenia drogowego w miejscowości Luszewo gmina Glinojeck.
 
24.11.2021 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 22 listopada 2021 roku o zamiarze wszczęcia, na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej:
- w obrębie ZYGMUNTOWO gmina Opinogóra Górna, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 106 o pow. 0,1770 ha (rów - samoistne władanie Skarbu Państwa),
- w obrębie OPINOGÓRA GÓRNA gmina Opinogóra Górna, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 62/1 o pow. 0,5231 ha (rów - samoistne władanie Skarbu Państwa),
celem umieszczenia na nieruchomości przewodów służących do przesyłu gazu.
 
18.11.2021 - Decyzja Starosty Ciechanowskiego z dnia 10 listopada 2021 roku orzekająca, że nieruchomość położona we wsi Chrzanowo, obręb ewidencyjny Chrzanówek gmina Opinogóra Górna, oznaczona działką nr 80 o pow. 0,1802 ha, nie stanowi mienia gromadzkiego.
 
09.11.2021 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 09 listopada 2021 roku o wszczęciu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej w miejscowości Ciechanów w ramach zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ulicy Kmicica w Ciechanowie”.
 
03.11.2021 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 3 listopada 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 12054 Polanka Stawy, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 616 do miejscowości Polanka (granice gminy)”.
20.10.2021 - Decyzja Starosty Ciechanowskiego z dnia 15 października 2021 roku stwierdzająca, że działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 159 o pow. 0,9616 ha, położona w obrębie Koziczyn gmina Regimin, stanowi mienie gromadzkie.
 
19.10.2021 -  Zawiadomienie o wydaniu decyzji udzielającej koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża CICHAWY XX, w granicach działek nr ew. 106/2 i 108 obręb Cichawy gm. Sońsk, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
 
13.10.2021 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 12 października 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 120243W Nużewo – Gołoty w zakresie ścieżki rowerowej w miejscowości Gołoty, gmina Ciechanów”.
 
12.10.2021 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 12 października 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operatach ewidencji gruntów i budynków numerem 44/2 o pow. 319 m², położoną w obrębie Załuże Imbrzyki, gm. Opinogóra Górna.
 
12.10.2021 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 12 października 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operatach ewidencji gruntów i budynków numerem 99/2 o pow. 88 m², położoną w obrębie Mierzanowo, gm. Grudusk.
12.10.2021 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 11 października 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operatach ewidencji gruntów i budynków numerem 316/2 o pow. 8 m², położoną w mieście Ciechanów, obręb Krubin.
 
08.10.2021 - Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego - praca hybrydowa od 11 października 2021 roku.
28.09.2021 - Starosta Ciechanowski informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Śmiecin miasto Ciechanów.
 
27.09.2021 - Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, w gminach powiatu ciechanowskiego.
 
08.09.2021 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 08 września 2021 roku w sprawie wydania decyzji Nr 586/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rumoka”.
08.09.2021 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 08 września 2021 roku w sprawie wydania decyzji Nr 582/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi dojazdowej 010KD oraz miejsc postojowych w rejonie nowobudowanego ronda przy ul. Granicznej”.
 
07.09.2021 - Informacja Starosty Ciechanowskiego z dnia 7 września 2021 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
31.08.2021 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego samodzielnych lokali użytkowych - czterech garaży wraz z udziałami we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Sońsk, gm. Sońsk, oznaczonej numerem działki nr 71/62 o powierzchni 0,5449 ha.
 
30.08.2021 - Obwieszczenie o rozstrzygnięciu postępowania i Decyzja Starosty Ciechanowskiego po rozpatrzeniu wniosku „ENERGA-OPERATOR” S.A., w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany,  stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 34 o pow. 1,0190 ha, położonej w obrębie Bielawy gmina Glinojeck.
 
12.08.2021 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, sporządzonych na okres 01.01.2022 r. – 31.12.2031 r., położonych na terenie obrębów: Baby, Chruszczewo, Gołoty, Gorysze, Grędzice, Kanigówek, Kownaty Żędowe, Mieszki Różki, Mieszki Wielkie, Niechodzin, Niestum, Nużewko, Nużewo, Przążewo, Ropele, Rutki Begny, Rykaczewo, Rzeczki, Śmiecin Stary, Ujazdowo, Ujazdówek - gmina Ciechanów; Bieńki Karkuty, Bieńki Śmietanki, Burkaty, Chrościce-Łyczki, Cichawy, Ciemniewo, Damięty Narwoty, Drążewo, Gołotczyzna, Komory Błotne, Komory Dąbrowne, Kosmy Pruszki, Mężenino Węgłowice, Niesłuchy, Olszewka, Ostaszewo, Pękawka, Sarnowa Góra, Skrobocin, Spądoszyn, Strusin, Strusinek – gmina Sońsk; Bronisławie, Trzpioły, Żochy, Luberadzyk, Obrąb, Osada Wola, Wola Wodzyńska, Zielona - gmina Ojrzeń; Humięcino, Humięcino-Koski, Łysakowo, Mierzanowo, Nieborzyn, Przywilcz, Pszczółki Górne, Purzyce-Rozwory, Purzyce-Pomiany, Sokołowo, Stryjewo Wielkie, Strzelnia, Zakrzewo Wielkie Wiksin, Wiśniewo – gmina Grudusk; Dreglin, Obręb 1 (m. Glinojeck), Nowy Garwarz, Stary Garwarz, Kowalewko, Kondrajec Pański, Kondrajec Szlachecki, Luszewo, Sulerzyż, Wkra, Wólka Garwarska, Zalesie, Zygmuntowo, Lipiny, Działy – gmina Glinojeck; Garnowo Duże, Stare Garnowo, Gogole Wielkie, Nowy Gołymin, Gołymin Ośrodek, Gołymin-Południe, Gołymin-Północ, Nowy Kałęczyn, Konarzewo-Marcisze, Mierniki, Morawka, Nasierowo Górne, Nasierowo-Dziurawieniec, Nieradowo, Obiedzino Górne, Osiek-Aleksandrowo, Osiek Górny, Osiek-Wólka, Pajewo Wielkie, Ruszkowo, Smosarz-Dobki, Watkowo, Wielgołęka, Wola Gołymińska, Wróblewko, Zawady Dworskie, Zawady Włościańskie – gmina Gołymin – Ośrodek; Czernice, Długołęka, Kąty, Kołaczków, Kołaki Kwasy, Kotermań, Łaguny, Łęki, Opinogóra Dolna, Opinogóra Górna, Pajewo Króle, Pałuki, Pokojewo, Pomorze, Przedwojewo, Rąbież, Rembówko, Rembowo, Sosnowo, Wierzbowo, Wilkowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska, Wólka Łanięcka, Załuże Imbrzyki, Zygmuntowo – gmina Opinogóra Górna; Grzybowo, Jarluty Duże, Jarluty Małe, Kalisz, Karniewo, Kątki, Klice, Kliczki, Kozdroje, Koziczyn, Lekowo, Lekówiec, Lipa, Pawłowo, Pawłówko, Pniewo-Czeruchy, Pniewo Wielkie, Przybyszewo, Radomka, Regimin, Szulmierz, Targonie, Trzcianka, Zeńbok – gmina Regimin; Krubin, Niechodzin-Bielin, Szczurzyn, Śmiecin, Śmiecin Kolonia – gmina Miejska Ciechanów, w powiecie ciechanowskim, województwie mazowieckim.
04.08.2021 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego o wszczęciu w dniu 04 sierpnia 2021 roku, z wniosku „ENERGA-OPERATOR” S.A., postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany,  stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 34 o pow. 1,0190 ha, położonej w obrębie Bielawy gmina Glinojeck.
 
04.08.2021 - Informacja Starosty Ciechanowskiego z dnia 04 sierpnia 2021 r. o wydaniu decyzji nr 434/2021 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
30.07.2021 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza publiczny drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 2 lat nieruchomości położonych na terenie obrębu Chrościce Łyczki, gm. Sońsk, stanowiących własność powiatu ciechanowskiego.
 
30.07.2021 - Informacja Starosty Ciechanowskiego z dnia 30 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
20.07.2021 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 20 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji nr 457/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej, ul. Rynek w m. Gołymin – Ośrodek wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową i zagospodarowaniem zielenią”.
 
20.07.2021 - Informacja Starosty Ciechanowskiego z dnia 20 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
16.07.2021 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 15 lipca 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi dojazdowej 010KD oraz miejsc postojowych w rejonie nowobudowanego ronda przy ul. Granicznej”.
 
16.07.2021 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 15 lipca 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rumoka”.
 
14.07.2021 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie wydania decyzji Nr 444/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi gminnej ul. Andersena w Ciechanowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznej i budową przyłączy kanalizacji sanitarnej”.
 
14.07.2021 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania w formie pisemnej propozycji zadań publicznych. Na podstawie zgłoszonych propozycji powstanie projekt Programu na rok 2022, który zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie poddany konsultacjom społecznym. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31 lipca br.
 
07.07.2021 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 2 lat nieruchomości położonych na terenie miasta Ciechanowa i gm. Sońsk, stanowiących własność powiatu ciechanowskiego.
07.07.2021 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego, położonej w mieście Ciechanów, obręb Podzamcze przy ul. 17 Stycznia 49,  składającej się z działek 1362/2 o pow. 1296 m², 1362/4 o pow. 542 m² i udziału ½ w działce 1362/5 o pow. 100 m².
 
24.06.2021 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu - odchów kur o łącznej liczbie stanowisk 52 500 szt., zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu na działkach nr ew. 37/1, 86, 83, 37/4, 37/5, 37/2 w m. Budy Rumockie, gm. Glinojeck.
 
24.06.2021 - Decyzja Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu (odchów kur) o łącznej liczbie stanowisk 52 500 szt., zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu na działkach nr ew. 37/1, 86, 83, 37/4, 37/5, 37/2 w m. Budy Rumockie, gm. Glinojeck.
 
23.06.2021 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej, ul. Rynek w m. Gołymin – Ośrodek wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową i zagospodarowaniem zielenią”.
 
16.06.2021 - Starosta Ciechanowski informuje, że na terenie miasta Ciechanów w obrębie Śmiecin będą prowadzone prace geodezyjne związane z: „Modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Śmiecin”.
 
16.06.2021 - Starosta Ciechanowski zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Śmiecin, miasto Ciechanów”.
 
27.05.2021 - Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego - wznowienie pracy stacjonarnej punktów od 1 czerwca 2021 roku.
 
27.05.2021 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w obrębie Bielawy gmina Glinojeck, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 34 o pow. 1,0190 ha, (rów - samoistne władanie Skarbu Państwa), poprzez udzielenie „ENERGA-OPERATOR” S.A. w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów służących do przesyłu energii elektrycznej, w związku z budową sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, w postaci kabla elektroenergetycznego o długości 12 m, której realizacja zgodna jest z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Glinojeck, zatwierdzonym uchwałą nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 listopada 2019 roku, ogłoszonym w Dzięnniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2019 roku, poz.15157.
 
26.05.2021 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 maja 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Andersena w Ciechanowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznej i budową przyłączy kanalizacji sanitarnej.
 
12.03.2021 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie wydania decyzji Nr 143/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowościach Soboklęszcz i Gąsocin, gm. Sońsk w ramach zadania pn.: „Budowa drogi gminnej dz 237, 248/1 i 249/1 w m. Soboklęszcz”.
 
15.01.2021 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego, położonej w mieście Ciechanów, obręb Podzamcze przy ul. 17 Stycznia 49,  składającej się z działek 1362/2 o pow. 1296 m², 1362/4 o pow. 542 m² i udziału ½ w działce 1362/5 o pow. 100 m².
 
05.01.2021 - Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-05 16:13:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-10 13:22:19
  • Liczba odsłon: 3246
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5783218]

przewiń do góry