Obwieszczenia Starosty / Zawiadomienia / Ogłoszenia / Zarządzenia / Decyzje / Komunikaty
 
2020 rok
 
30.12.2020 - Decyzja stwierdzająca, iż działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 17/4, obręb Załuże-Imbrzyki, gm. Opinogóra Górna, stanowi mienie gromadzkie.
 
07.12.2020 - Zarządzenie Nr 85/2020 Starosty Ciechanowskiego z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 
01.12.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu - odchów kur o łącznej liczbie stanowisk 52 500 szt., zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu na działkach nr ew. 37/1, 86, 83, 37/4, 37/5, 37/2 w m. Budy Rumockie, gm. Glinojeck.
 
06.11.2020 - Starosta Ciechanowski ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Gołotczyzna, gm. Sońsk, oznaczonej numerem działki nr 7/9 o powierzchni 0,3249 ha. W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie dla nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW PL1C/00038909/9.
 
06.11.2020 - Komunikat w sprawie zmiany organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 
04.11.2020 - Ogłoszenie o możliwości wpisu na listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu.
 
04.11.2020 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie wydania decyzji Nr 723/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 120712W Załuże - Imbrzyki - Sosnowo, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski na odcinku od km 0+008,54 do km 0+896,07”.
 
03.11.2020 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 02 listopada 2020 roku o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerami działek: 1427/3 o powierzchni 185 m2 oraz 1446/2 o powierzchni 258 m2, położoną w Glinojecku, gm. Glinojeck.
 
03.11.2020 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 02 listopada 2020 roku o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oraz zebraniu materiału dowodowego w sprawie działki nr 1304 o powierzchni 68 m2, położonej w Glinojecku, gm. Glinojeck.
 
26.10.2020 - Komunikat w sprawie zmiany organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 
26.10.2020 - Komunikat w sprawie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa Sars-CoV-2.
 
21.10.2020 - Starosta Ciechanowski informuje, że w dniu 16 października 2020 roku została wydana decyzja znak WG-GN. 6821.2.5.2020 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o pow. 555 m², położonej w obrębie 1 miasto Glinojeck, stanowiącej część działki nr 905 o pow. 0,1672 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.
 
21.10.2020 - Starosta Ciechanowski informuje, że w dniu 16 października 2020 roku została wydana decyzja znak WG-GN. 6821.2.4.2020 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o pow. 1350 m², położonej w obrębie 1 miasto Glinojeck, stanowiącej część działki nr 559 o pow. 3,3026 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.
 
16.10.2020 - Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w związku z zagrożeniem koronawirusem.
 
22.09.2020 - Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla wybranych obrębów ewidencyjnych w gminie Sońsk.
 
16.09.2020 - Starosta Ciechanowski zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego - wszczętego z wniosku „ENERA-OPERATOR” S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku – w sprawie dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o pow. 555 m², stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 905 o pow. 0,1672 ha, położonej w obrębie 1 miasto Glinojeck i własność nieżyjącej Anastazji Kazimierzewskiej, której stan prawny jest nieuregulowany.
 
16.09.2020 - Starosta Ciechanowski zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego - wszczętego z wniosku „ENERA-OPERATOR” S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku – w sprawie dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o pow. 2794 m², stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 559 o pow. 3,3026 ha, położonej w obrębie 1 miasto Glinojeck i własność nieżyjącego Stefana Wrońskiego, której stan prawny jest nieuregulowany.
 
10.09.2020 - Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla wybranych obrębów ewidencyjnych w gminach: Ciechanów, Ojrzeń, Grudusk, Glinojeck.
 
25.08.2020 - Decyzja stwierdzająca, iż działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 14 o pow. 0,1024, obręb Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, stanowi mienie gromadzkie.
 
25.08.2020 - Decyzja stwierdzająca, iż działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 56 o pow. 0,6959, obręb Czernice, gm. Opinogóra Górna, stanowi mienie gromadzkie.
 
24.08.2020 - Starosta Ciechanowski zawiadamia o wszczęciu, z dniem 06.08.2020 roku, na wniosek „ENERGA-OPERATOR” S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106 - postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, o pow. 555 m 2, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 905 o pow. 0,1672 ha,  położonej w obrębie 1 miasto Glinojeck, stanowiącej własność nieżyjącej Anastazji Kazimierzewskiej, której stan prawny jest nieuregulowany, w związku z budową linii kablowej SN-15 kV wraz z infrastrukturą techniczną, która jest realizacją celu publicznego pod nazwą „Budowa GPZ Glinojeck wraz z liniami kablowymi 110 kV oraz powiązaniami z siecią SN 15kV” i zgodna jest z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Glinojeck, zatwierdzonym uchwałą Nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwcu 2007 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 201 z dnia 05 października 2007 roku, poz. 5702.
 
24.08.2020 - Starosta Ciechanowski zawiadamia o wszczęciu, z dniem 07.08.2020 roku, na wniosek „ENERGA-OPERATOR” S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106 - postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o pow. 2794 m 2, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 559 o pow. 3,3026 ha, położonej w obrębie 1 miasto Glinojeck, stanowiącej własność nieżyjącego Stafana Wrońskiego, której stan prawny jest nieuregulowany, w związku z budową linii kablowej SN-15kV oraz demontażem linii napowietrznej na przedmiotowej nieruchomości, która jest realizacją celu publicznego pod nazwą „Budowa GPZ Glinojeck wraz z liniami kablowymi 110 kV oraz powiązaniami z siecią SN 15 kV" i zgodna jest z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Glinojeck zatwierdzonym uchwałą Nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwcu 2007 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 201 z dnia 05 października 2007 roku, poz. 5702.
 
21.08.2020 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji Nr 501/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Humięcino - Mierzanowo od km 0+000,00 do km 1+807,00, gm. Grudusk".
 
19.08.2020 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji Nr 499/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy".
 
07.08.2020 - Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Wólka Garwarska, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
05.08.2020 - Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Wólka Garwarska, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
05.08.2020 - Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Grudusk, gmina Grudusk, powiat ciechanowski.
 
05.08.2020 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego, położonej w mieście Ciechanów, obręb Podzamcze przy ul. 17 Stycznia 49,  składającej się z działek 1362/2 o pow. 1296 m², 1362/4 o pow. 542 m²  i udziału ½ w działce 1362/5 o pow. 100 m².
 
30.07.2020 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 27 lipca 2020 roku o wydaniu decyzji Nr 432/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ulic Marii Curie - Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej w Ciechanowie".
 
27.07.2020 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 20 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji Nr 408/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ul. Opinogórskiej w Ciechanowie".
 
23.07.2020 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 23 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości: nr 686/1 o pow. 17 m2, nr 722/1 o pow. 74 m2 położone w Rydzewie, gm. Ciechanów.
 
23.07.2020 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 22 lipca 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasu (upul) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, sporządzonych na okres 01.01.2021 r. – 31.12.2030 r., położonych na terenie obrębów: Baraki Chotumskie, Chotum, Gąski, Gumowo, Modła, Nowa Wieś, Pęchcin, Rajmundowo, Rutki Borki, Rutki Głowice, Rutki Marszewice, Rydzewo, Wola Pawłowska, Wólka Rydzewska – gmina Ciechanów; Bądkowo, Ciemniewko, Gąsocin, Gutków, Kałęczyn, Koźniewo Łysaki, Koźniewo Średnie, Koźniewo Wielkie, Łopacin, Marusy, Soboklęszcz, Sońsk, Szwejki, Ślubowo, Wola Ostaszewska – gmina Sońsk; Kraszewo, Lipówiec, Łebki Wielkie, Ojrzeń, Rzeszotko, Skarżynek, Dąbrowa, Halinin, Kicin – gmina Ojrzeń; Humięcino Andrychy, Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Grudusk, Kołaki Wielkie, Żarnowo, Rąbież Gruduski – gmina Grudusk; Ogonowo, Płaciszewo, Sadek, Strzeszewo – gmina Glinojeck, w powiecie ciechanowskim, województwie mazowieckim.
 
22.06.2020 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 czerwca 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej Humięcino-Mierzanowo od km 0+000,00 do km 1+807,00, gm. Grudusk.
 
05.06.2020 - Zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2020 Starosty Ciechanowskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku, dzień 12 czerwca 2020 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 
03.06.2020 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 03 czerwca 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy".
 
03.06.2020 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 03 czerwca 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Soboklęszcz i Gąsocin, gm. Sońsk.
 
03.06.2020 - Starosta Ciechanowski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania do nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w obrębie Glinojeck miasto Glinojeck o pow. 555 m 2 , stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 905 o pow. 0,1672 ha i samoistne władanie nieżyjącej ANASTAZJI KAZIMIERZEWSKIEJ poprzez udzielenie inwestorowi "ENERGA-OPERATOR" S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106, zezwolenia na  założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów wraz z infrastrukturą techniczną służących do przesyłu energii elektrycznej, w związku z realizacją celu publicznego pod nazwą "Budowa GPZ Glinojeck wraz z liniami kablowymi 110 kV oraz powiązaniami z siecią SN 15 kV", która zgodna jest z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Glinojeck zatwierdzonym uchwałą nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwcu 2007 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 201 z dnia 05 października 2007 roku, poz. 5702.
 
03.06.2020 - Starosta Ciechanowski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania do nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w obrębie GLINOJECK miasto GLINOJECK o pow. 2794 m 2 , stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 559 o pow. 3,3026 ha i własność nieżyjącego STEFANA WROŃSKIEGO syna Aleksandra i Bronisławy zamieszkałego Kowalewko 2, poprzez udzielenie inwestorowi "ENERGA-OPERATOR" S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106, zezwolenia na rozbiórkę starej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV oraz założenie i przeprowadzenie na nieruchomości nowych przewodów wraz z infrastrukturą techniczną służących do przesyłu energii elektrycznej, w związku z realizacją celu publicznego pod nazwą "Budowa GPZ Glinojeck wraz z liniami kablowymi 110kV oraz powiązaniami z siecią SN 15 kV, która zgodna jest z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Glinojeck zatwierdzonym uchwałą nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwcu 2007 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 201 z dnia 05 października 2007 roku, poz. 5702.
 
02.06.2020 - Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w związku z zagrożeniem koronawirusem.
 
21.05.2020 - Decyzja Starosty Ciechanowskiego z dnia 20.05.2020r. , znak:  WG-GN.6821.2.2.2019 zezwalająca inwestorowi ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o pow. 151,8 m 2 , stanowiącej część działki  nr 91 położonej w obrębie Brodzięcin, gm. Ojrzeń, własność nieżyjącego Sylwestra Gburzyńskiego na realizację celu publicznego polegającego na: demontażu dwóch starych słupów elektroenergetycznych ŻN-9; posadowieniu trzech nowych słupów elektroenergetycznych oraz przeprowadzeniu dwóch odcinków napowietrznej linii elektroenergetycznej o łącznej długości 151,8 mb - zgodnie w mapą w skali 1:500 z dnia 25.10.2019 roku, stanowiącą część projektu zagospodarowania pt." Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową Brodzięcin, gm. Ojrzeń", opracowanego przez projektanta Tomasza Jezierskiego - "Farad" Tomasz Jezierski Firma Usługowo-Projektowa ul. Inżynierska 9, 80-298 Gdańsk, która stanowi załącznik niniejszej decyzji.
 
20.05.2020 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 20 maja 2020 roku o wszczęciu z urzędu postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości oraz zebraniu materiału dowodowego w sprawach działki nr 686/1 o pow. 17 m 2 i działki nr 722/1 o pow. 74 m 2 położonych w Rydzewie, gm. Ciechanów.
 
13.05.2020 - Starosta Ciechanowski ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wiksin gm. Grudusk, oznaczonej nr 53 o pow. 0,4976 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie prowadzona jest księga wieczysta PL1C/00055576/0.
 
29.04.2020 - Starosta Ciechanowski zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 03.04.2020 roku - z wniosku inwestora "ENERGA-OPERATOR" S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku - w sprawie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania do nieruchomości o pow. 151,8 m 2 , stanowiącej część działki nr ewidencyjny 91 o pow. 1,2629 ha, położonej w obrębie BRODZIĘCIN gmina OJRZEŃ, która stanowi własność nieżyjącego SYLWESTRA GBURZYŃSKIEGO, a stan jej nie został uregulowany, celem realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
 
27.04.2020 - Zawiadomienia o czynnościach wyznaczenia znaków granicznych w miejscowości Morawka, gm. Gołymin-Ośrodek, powiat ciechanowski.
 
06.04.2020 - Starosta Ciechanowski zawiadamia, że w dniu 3 kwietnia 2020 roku zostało wszczęte - z wniosku inwestora "ENERGA-OPERATOR" S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku - postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania do nieruchomości o pow. 151,8 m 2 , której stan prawny jest nieuregulowany, stanowiącej część działki nr ewidencyjny 91 o pow. 1,2629 ha, położonej w obrębie BRODZIĘCIN gmina OJRZEŃ, stanowiącej własność nieżyjącego SYLWESTRA GBURZYŃSKIEGO, w celu realizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
 
27.03.2020 - Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w związku z zagrożeniem koronawirusem.
 
23.03.2020 - Komunikat dotyczący zawieszenia do odwołania bezpośredniej obsługi interesantów we wszystkich Wydziałach Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 
23.03.2020 - Komunikat dotyczący zawieszenia do odwołania bezpośredniej obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 
17.03.2020 - W związku z sytuacją związaną z pandemią COVID - 19 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego przekłada do odwołania terminy rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert.
 
13.03.2020 - Komunikat dotyczący pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 
13.03.2020 - Komunikat dotyczący zawieszenia bezpośredniej obsługi interesantów we wszystkich Wydziałach Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 
13.03.2020 - Komunikat dotyczący pracy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 
13.03.2020 - Komunikat Starosty Ciechanowskiego dotyczący pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w związku z zagrożeniem koronawirusem.
 
10.02.2020 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza sprzedaż drewna gat. sosna pozyskanego z lasu Powiatu Ciechanowskiego położonego w Gołotczyźnie, gm. Sońsk. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu:
 
14.01.2020 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 stycznia 2020 r. zawiadamiające o wszczęciu, na wniosek spółki "Bratkowski i Wspólnicy" s.j., w imieniu i na rzecz której działa na mocy  udzielonego pełnomocnictwa Pani Anna Mihułka oraz Pan Zbigniew Stoicki, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wonnego z Fermy Drobiu zlokalizowanej w m. Kondrajec Szlachecki 48, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu tj. CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów
 
14.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony że w dniu 7 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w pokoju nr 18, w siedzibie Zarządu Zlewni w Ciechanowie, ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów, odbędzie się rozprawa wodnoprawna w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym podjętym na wniosek Państwa Małgorzaty i Marcina Wrońskich, działających przez pełnomocnika Pana Marcina Bejnar, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m 3 /s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
13.01.2020 - Starosta Ciechanowski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania do części nieruchomości, położonej w obrębie BRODZIĘCIN gmina OJRZEŃ, oznaczonej jako działka nr 91 o pow. 1,2629 ha, własność nieżyjącego SYLWESTRA GBURZYŃSKIEGO, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie zezwolenia na rzecz inwestora tj. "ENERGA-OPERATOR" S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106, na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej.
 
07.01.2020 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m 3 /s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-07 09:46:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-30 13:20:24
  • Liczba odsłon: 3653
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818508]

przewiń do góry