HARMONOGRAM DZIAŁAŃ GIMNAZJALISTY

  kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej   dla młodzieży, prowadzonej przez

POWIAT CIECHANOWSKI   w ramach elektronicznej rekrutacji

NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

ADRES   STRONY   INTERNETOWEJ   SYSTEMU :  

https://ciechanow.edu.com.pl  L.p

Termin

Działanie

 

 

 

 

1

 

 

 

 

od 11 maja

godz. 10:00

do 22 maja

godz. 15:00

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych będzie dostępny od 11 maja 2015 r. od godz. 10.00. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży zakładają swoje konta w Systemie https://ciechanow.edu.com.pl      samodzielnie lub w macierzystym gimnazjum.

___________________________________________________________________________

Kandydaci wybierają maksymalnie trzy szkoły oraz układają listę wybranych oddziałów (dowolna liczba) w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego .

___________________________________________________________________________

Kandydaci wypełniają i drukują wniosek z Systemu.

Wydrukowany wniosek podpisany przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów w przypadku równorzędnych wyników np. oświadczenie o wielodzietności kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.

 

 

2

 

 

 

 

 

od 19 czerwca

godz. 10:00

do 23 czerwca

godz. 16:00

 

Kandydat może zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół, oddziałów lub złożyć wniosek, jeżeli nie dokonał tego w terminie od 11 do 22 maja br. Z uzasadnionych przyczyn   losowych.
W celu   wprowadzenia zmiany do systemu należy:

·          z jednym z rodziców (prawnych opiekunów) udać się do szkoły pierwszego wyboru,

·          anulować złożony wniosek i odebrać załączniki,

·          wprowadzić do Systemu nowe informacje,

·          wydrukować i podpisać wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) nowy wniosek,

·          złożyć nowy wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami do szkoły, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.

 

3

od 26 czerwca

godz. 11:00

do 29 czerwca

godz. 16:00

 

Kandydat wprowadza do Systemu swoje oceny ze świadectwa, z egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie (samodzielnie lub w macierzystym gimnazjum).

 

 

4

 

 

od 26 czerwca

godz. 11:00

do 29 czerwca

godz. 16:00

 

Kandydaci składają jedną kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego tylko w szkole pierwszego wyboru oraz inne wymagane dokumenty. Uwaga: Im wcześniej kandydat złoży powyższe dokumenty tym więcej będzie miał czasu na   sprawdzenie w systemie poprawności wprowadzonych danych i obliczenia punktów, a w przypadku stwierdzenia błędu lub nieuwzględnienia osiągnięć, na zgłoszenie tego w szkole pierwszego wyboru.

 

5

 

2 lipca

do godz. 17:00

Szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych.

Kandydat sprawdza na listach wywieszonych w szkołach, gdzie został zakwalifikowany do przyjęcia (informacja w systemie zostanie opublikowana po godz. 17:00).

 

 

6

 

 

od 3 lipca od

godz. 08:00

do 7 lipca

do godz. 10:00

 

Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie. Zaświadczenie to należy złożyć w sekretariacie szkoły do 24 sierpnia 2015 r.

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów w terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły. Oznacza to, że będzie on mógł ubiegać się o przyjęcie dopiero w ramach rekrutacji uzupełniającej.

 

7

7 lipca

do godz. 16:00

Szkoły ogłaszają listy kandydatów p r z y j ę t y c h   i  

n i e p r z y j ę t y c h (lub informację o liczbie wolnych miejsc).

Kandydat sprawdza na liście wywieszonej w szkole, czy został przyjęty (informacja w Systemie zostanie opublikowana po godz. 16:00).

 

8

 

do 31 sierpnia

 

Szkoły, które dysponują wolnymi miejscami przeprowadzają postępowanie uzupełniające.

Lista wolnych miejsc będzie dostępna w Systemie rekrutacyjnym.

 
Do pobrania:


 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ GIMNAZJALISTY >>>


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-27 16:00:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-24 13:38:11
  • Liczba odsłon: 1260
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818464]

przewiń do góry