INICJATYWA  OBYWATELSKA

Uchwała Nr VI/2/12/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą opowiadać składane projektyOsoby uprawnione do wystąpienia z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą oraz liczba wymaganych podpisów:

Z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego, licząca co najmniej 300 osób


Zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych:
1.    Czynności związane  z przygotowaniem projektu uchwały zgłaszanego w ramach inicjatywy obywatelskiej, jego rozpowszechnieniem, kampanią promocyjną, a także  organizacją zbierania podpisów mieszkańców  popierających projekt, wykonuje Komitet inicjatywy uchwałodawczej.
2.    Komitet może utworzyć grupa  co najmniej dziesięciu mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, którzy złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu inicjatywy uchwałodawczej, zawierające imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania oraz posiadaniu czynnego prawa wyborczego do organu stanowiącego.
3.    Komitet ma prawo wskazywać osoby uprawnione do jego reprezentowania podczas prac Rady Powiatu Ciechanowskiego nad projektem uchwały.
4.    O utworzeniu Komitetu inicjatywy uchwałodawczej, jego członkowie są zobowiązani zawiadomić na piśmie Radę Powiatu Ciechanowskiego przed rozpoczęciem zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały.


Formalne wymogi jakim muszą  odpowiadać składane projekty uchwał w ramach inicjatywy obywatelskiej
1.    Projekt uchwały Komitet inicjatywy  uchwałodawczej składa w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Powiatu Ciechanowskiego najpóźniej na 21  dni przed terminem posiedzenia zwyczajnego Rady Powiatu Ciechanowskiego ( na 3 dni przed terminem posiedzenia nadzwyczajnego).
2.    Projekt uchwały przygotowany zgodnie z zasadami  techniki legislacyjnej wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinien spełniać następujące wymogi formalne wynikające ze Statutu Powiatu Ciechanowskiego, w tym w szczególności powinien zawierać:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną
3) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
4) określenie terminu wejścia w życie uchwały,
5) uzasadnienie zawierające:
a) wskazanie potrzeby podjęcia uchwały
b) oczekiwane skutki społeczne, skutki finansowe oraz źródła ich pokrycia
3.    Do projektu uchwały należy załączyć:
1) wykaz osób wchodzących w skład Komitetu inicjatywy uchwałodawczej,
2) wykaz podpisów mieszkańców  popierających projekt uchwały, zawierający co najmniej  imię (imiona) i nazwisko mieszkańca, adres zamieszkania oraz jego własnoręczny podpis. Wykaz na każdej stronie powinien zawierać tytuł projektu uchwały i dane pełnomocnika Komitetu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-25 10:27:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-25 10:27:13
  • Liczba odsłon: 2908
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5782841]

przewiń do góry