Projekty zakończone

w latach 2014/2015

 

"Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje  VI edycję projektu pod nazwą "Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”, który jest  współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie www.pcpr-ciechanow.pl

 

_______________________________________________________________________


"W Twoich rękach przyszłość"

Priorytet VI - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.1 - " Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
Poddziałanie 6.1.3 - "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych"

Beneficjent:  Powiat Ciechanowski / Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

Wartość projektu ogółem: 6 509 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 
 6 509 000,00   PLN

Okres realizacji projektu w 2014 roku: 01.01.2014 do 31.12.2014

Szczegóły dotyczące realizacji projektu w 2014 roku na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy  

Projekt "W Twoich rękach przyszłość" realizowany był od 01.01.2008 w cyklach rocznych.
Łączna wartość projektu w latach 2008 - 2013 wyniosła 17 883 642,99 PLN,
Dofinansowanie: 15 201 096,54 PLN,
Wkład własny: 351 047,16 PLN


________________________________________________________________________

 

Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy"


PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.2 - "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/ Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie
Okres realizacji:  01.11.2013 - 31.08.2015
Wartość projektu: 1 003 951,16 PLN
w tym:
wkład własny: 128 003,77 PLN
wysokość dofinansowania: 875 947,39 PLN

Cel główny projektu:  podniesienie atrakcyjności i jakości  kształcenia zawodowego w ZS nr 1 w Ciechanowie przez wdrażanie programów  rozwojowych (dodatkowej oferty edukacyjnej i staży w zakładach pracy) dla 150 uczniów.

Cele szczegółowe:
• podwyższenie wiedzy i umiejętności uczniów oraz wyrównanie braków edukacyjnych poprzez udział uczniów w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych;
• podniesienie wiedzy specjalistycznej i świadomości w planowaniu  ścieżki rozwoju  zawodowego;
• podniesienie umiejętności praktycznych uczniów poprzez udział w dodatkowych stażach letnich w zakładach pracy.

 

________________________________________________________________________

 

"SAMODZIELNIE W PRZYSZŁOŚĆ - nowoczesne technologie dla nowych wyzwań"


PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.2 - "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/ Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie
Okres realizacji:  01.09.2013 - 30.06.2015
Wartość projektu: 1 819 531,63 PLN
w tym:
wkład własny: 232 001,90 PLN
wysokość dofinansowania: 1 587 529,73 PLN

Cel główny projektu:  podniesienie atrakcyjności i jakości  szkolnictwa zawodowego w ZST w Ciechanowie do potrzeb rynku pracy przez objęcie mim. 200 uczniów wsparciem szkoleniowo doradczym.

Cel szczegółowy projektu:
• przygotowanie beneficjentów ostatecznych do egzaminów potwierdzających kwalifikację zawodową;
• wzrost wiedzy uczniów z zajęć rozwijających poza ramy programowe dzięki objęciu ich wsparciem;
• dostosowanie wiedzy beneficjentów ostatecznych z zajęć wyrównujących, mających problemy z opanowaniem materiału w zakresie różnych przedmiotów do poziomu wymaganego programem nauczania;

• wyposażenie beneficjentów ostatecznych  w dodatkową wiedzę i umiejętności zawodowe przydatne na rynku pracy;
• wzrost możliwości i potencjału edukacyjnego beneficjentów ostatecznych, zainteresowania poszerzeniem wiedzy, wzrost motywacji do podejmowania wysiłków edukacyjnych.

 

___________________________________________________________________________


"Poznaję, odkrywam, tworzę"


PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.1.2 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"
Poddziałanie 9.1.2 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/ I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie
Okres realizacji:  01.09.2013 - 30.06.2015
Wartość projektu: 392 051,00 PLN
w tym:
wkład własny: 342 195,00 PLN
wysokość dofinansowania: 49 856,00 PLN

Cel główny projektu: podniesienie jakości pracy szkoły, efektywności i atrakcyjności nauczania, i uczenia się poprzez udział mim. 150 uczniów w zajęciach rozwijających.

Cele szczegółowe projektu:
• podniesienie wiedzy i umiejętności na zajęciach rozwijających z zakresu edukacji matematyki, fizyki, informatyki, polonistyki i języka angielskiego;
• podwyższenie świadomości i wiedzy uczniów w zakresie wyboru własnej  ścieżki edukacyjno-zawodowej.

 

__________________________________________________________________________

 

 

"Doradzam, pośredniczę = pomagam"

Priorytet VI -  "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.1 - "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
Poddziałanie 6.1.2 - "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"

Wartość projektu ogółem: 274 747,00 PLN
Kwota dofinansowania: 233 534,95 PLN
Wkład własny: 41 212,05 PLN


Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 do 30.06.2015

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została 28.08.2012 roku.
Szczegóły dotyczące realizacji projektu na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy   


_______________________________________________________________________

 

"Doskonalenie szansą na rozwój”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013:

Priorytet III -  Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5 -  Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Szczegółowe informacje na stronie projektu pod adresem http://www.ciechanow.powiat.pl/content.php?cms_id=1380&lang=dsnr&p=p1


________________________________________________________________________

 

"Aktywni na lokalnym rynku pracy powiatu ciechanowskiego"

 

Priorytet VII - "Promocja integracji społecznej"
Działanie 7.2 - " Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej"
Poddziałanie 7.2.1 - "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Beneficjent:  Powiat Ciechanowski / Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

Wartość projektu ogółem: 1 998 640,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 998 640,00 PLN
Wkład własny: 0,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 do 31.07.2014

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie.

W ramach projektu realizowane są następiujące formy wsparcia:

- usługi w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
- organizacja szkoleń,
 - organizacja staży w jednostkach samorządu terytorialnego.

Cele projektu:

- nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych wśród 130 uczestników projektu,
- aktywizacja zawodowa 380 uczestników projektu,
- ułatwienie wejścia i i utrzymania sie na rynku pracy osób zaliczanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - 150 osób,
- zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w stażach w jednostkach samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy 


________________________________________________________________________

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Penda
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-17 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-03 12:56:32
  • Liczba odsłon: 1457
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5781075]

przewiń do góry