Dostęp do informacji publicznych nieudostępnionych

w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r , poz. 1330).

Do pobrania:

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu, a więc osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, a także cudzoziemcom i osobom prawnym mającym swoją siedzibę poza granicami kraju.  

Za informację publiczną uznaje się każdą informację, odnoszącą się do funkcjonowania władzy publicznej, w tym do wykonywania zadań publicznych oraz majątku publicznego. 

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, 

 • wglądu do dokumentów urzędowych,

 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
  z powszechnych wyborów.

Prawo do informacji podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych oraz ochronie innych tajemnic, takich jak: tajemnica skarbowa, postępowania administracyjnego, przedsiębiorstwa (handlowa), pomocy społecznej itd.   Podstawą odmowy mogą być również postanowienia ustawy o zamówieniach publicznych czy ustawy o ochronie danych osobowych. Udostępnianie dokumentów zawierających dane osobowe powinno zatem następować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z podlegającymi ochronie danymi (np. poprzez ich wymazanie w udostępnianym odpisie). 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek / wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej /. 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej   
z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany
do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonym we wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez Starostwo dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty / wzór powiadomienia /. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem  następuje  po upływie 14 dni  od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

W Starostwie Powiatowym w Ciechanowie do udostępniania informacji publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązani są: Rzecznik Prasowy, który odpowiada za kontakty z prasą i innymi mediami, kierownicy Wydziałów w zakresie posiadanych kompetencji, inni upoważnieni pracownicy.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-16 10:06:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-04 10:35:00
 • Liczba odsłon: 8501
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5781036]

przewiń do góry