Obwieszczenia Starosty / Zawiadomienia / Ogłoszenia / Zarządzenia /Decyzje

2019 rok
18.12.2019- Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na działce nr ew. 50/2 w miejscowości Zygmuntowo, gm. Glinojeck

16.12.2019 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12 grudnia 2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Wołdawskiego działającego z upoważnienia PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu odcinka drogi gminnej tj. ulicy Spółdzielczej pod wiaduktem kolejowym w km 97+590 linii kolejowej E-65 na odcinku Warszawa-Gdynia oraz wód drenażowych z konstrukcji murów pod wiaduktem do rowu melioracyjnego Rł-13 zlokalizowanego na działce nr 1648/22, obręb Miasto Ciechanów, gm. Ciechanów decyzją z dnia 19.03.2010 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/P/555/09.

13.12.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie stopnia wodnego w miejscowości Płaciszewo w km 60+650 rzeki Wkry;
2. usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Wkry do rzędnej NPP 94,01
m n.p.m.Kr;
3. usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki;
4. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb w ilości 0,55-0,80 m 3 /s;
5. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;
6. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rzeki Wkry w ilości około 5 l/s,
na działkach o nr ewid. 194 i 204 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski.

12.12.2019 - Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych w miejscowości Kondrajec Szlachecki, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski.

11.12.2019 - Zawiadomienia o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych w miejscowości Sońsk, gmina Sońsk, powiat ciechanowski.

11.12.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z obiektu zlokalizowanego w miejscowości Kondrajec Szlachecki 5, 06-450 Glinojeck  (działka o numerze ewidencyjnym nr 174, obręb 0030 Kondrajec Szlachecki).

10.12.2019 - Zarządzenie Nr 142/2019 Starosty Ciechanowskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

05.12.2019 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej przy ul. Monte Cassino, na działce nr ew. 3229/3 w Ciechanowie

04.12.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Bartosza Staszaka, działającego jako pełnomocnik, na rzecz i w imieniu Stołecznego Zarządu Infrastruktury w Warszawie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - wprowadzanie do wód rzeki Łydyni wód opadowych lub roztopowych oraz oczyszczonych ścieków z myjni pojazdów mechanicznych odprowadzanych z terenu kompleksu wojskowego w Ciechanowie, poprzez wylot znajdujący się na działce nr ew. 1155 obręb Podzamcze, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie

25.11.2019 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 listopada 2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Wołdawskiego działającego z upoważnienia PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia wiaduktów kolejowych w km 79+277 i w km 80+417 linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia oraz z układu torowego Stacji Gąsocin do rowu otwartego zlokalizowanego na działce nr 135/1, obręb Gąsocin, gm. Gąsocin, udzielonego PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie decyzją z dnia 30.12.2009 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/P/405/09.

18.11.2019 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości nr 216/1 o pow. 3 m. kw. i 62/3 o pow. 43 m. kw. położone w Rydzewie, gm. Ciechanów.

18.11.2019 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość nr 211/3 o pow. 11 m. kw., położoną w Rydzewie, gm. Ciechanów.

18.11.2019 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość nr 123/2 o pow. 52 m. kw., położoną  w Glinojecku.

14.11.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  likwidację fragmentów sączków, przebudowę zbieracza drenarskiego oraz na wykonanie nowego odcinka sączka w ramach przebudowy drogi gminnej nr 120712W w obrębie Rembówko (dz. nr 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7) i Załuże Imbrzyki (dz. nr 51/1, 51/2, 54, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2) gmina Opinogóra Górna

13.11.2019 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Grudusk.

06.11.2019 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej przy ul. Wyspiańskiego 25 w Ciechanowie.

04.11.2019 - Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne na działce nr ewidencyjny 24/2 w miejscowości Olszewka (gm. Sońsk, powiat Ciechanowski).


04.11.2019 - Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 58 w miejscowości Leśniewo Górne (gm. Grudusk, powiat Ciechanowski).


29.10.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego-wylotu kanalizacji w km 2+135,5 rowu melioracyjnego RŁ-14/3 zlokalizowanego na działce nr 178/1 w obrębie Śmiecin Kolonia, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie odprowadzającego ścieki bytowe pochodzące z biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 178/2 w obrębie Śmiecin Kolonia, gmina miejska Ciechanów.

29.10.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 24 października 2019 r., znak: WA.ZUZ.1.421.223.2019.MGR, w sprawie udzielenia dla Prezydenta Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych przy rozbudowie ulic: Marii Curie-Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej w Ciechanowie, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.

21.10.2019 - Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia modernizacji baz danych ewidencji gruntów, budynków i lokali dla gm. Grudusk.

15.10.2019 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 października 2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek System Gazociągów Tranzytowych Europol Gaz S.A. w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Nikolay Kvitko w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie:
1)  odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych zakładową kanalizacją deszczową na terenie Tłoczni Gazu Ciechanów, za pomocą istniejących wylotów do rowów melioracyjnych RŁ-20 i RŁ-20/2 (jeżeli wody są odprowadzane do rowu RŁ-20/2) na działkach nr ew. 119/7, 310/2, 118/3 obręb 0011 Lekowo,
2)  trwałego odwadniania gruntów i obiektów budowlanych zakładu za pomocą istniejących ciągów drenarskich oraz odprowadzania wód z drenażu odwadniającego ujętych zakładową kanalizacją drenażową na terenie Tłoczni Gazu Ciechanów, za pomocą istniejących wylotów do rowów melioracyjnych RŁ-20 I RŁ-20/2 na działkach nr ew. 119/7, 310/2, 118/3 obręb 0011 Lekowo.

15.10.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem usługowym na działce nr 4101/9 w obrębie Scalenie, miasto Ciechanów.

15.10.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rzeki Łydyni z terenu miasta Ciechanów, województwo mazowieckie. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą z istniejącej kanalizacji deszczowej za pomocą 19-stu istniejących wylotów.

10.10.2019 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 10 października 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości nr 423/2 o pow. 29 m. kw., 506/4 o pow. 65 m. kw., 505/4 o pow. 62 m. kw. położone w Dukcie, gm. Glinojeck

10.10.2019 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 10 października 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość nr 138/2 o pow. 26 m. kw., 140/2 o pow. 58 m. kw. położoną w Glinojecku

10.10.2019 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 10 października 2019 r. o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości nr 211/3 o pow. 11 m. kw., 216/1 o pow. 3 m. kw. i 62/3 o pow. 43 m. kw. położonych w Rydzewie, gm. Ciechanów

10.10.2019 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 10 października 2019 r. o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość nr 123/2 o pow. 52 m. kw., położoną  w Glinojecku

08.10.2019 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 września 2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Fermy ,,Bartkowski, Koźlakiewicz, Ludwiński" Sp. j., ul. Zachodnia 28, 06-500 Mława, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Anna Mihułka oraz Pan Zbigniew Stocki, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Kondrajec Pański, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu tj. CEDROB, Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów

08.10.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu zlewni drogi krajowej DK 50 oraz ze zlewni fragmentu drogi powiatowej 2421W w miejscowości Ciechanów, do rowu melioracyjnego RŁ-12, poprzez wylot W zlokalizowany na działkach o nr ewid. 266 i 267 obręb 90 - Niechodzin - Bielin i działce o nr ewid. 149/2 obręb 60 Krubin.

08.10.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zakończeniu postępowania dowodowego na wniosek Prezydenta Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II6, 06-400 Ciechanów, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Kazimierza Krzemińskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych przy rozbudowie ulic: Mari Curie-Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej w Ciechanowie, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie i zawiadamia, że ww. postępowanie administracyjne zostanie załatwione po terminie przewidzianym w art. 35§3 Kpa. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy. Jednocześnie wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 8 listopada 2019 r.

08.10.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu postanowienia o sprostowaniu błędu rachunkowego w decyzji z dnia 19 listopada 2018 r., znak. WA.ZUZ.1.421.187.2018.MG udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z części ulic 11 Pułku Ułanów Legionowych, Witosa, 11 Listopada, Nowozagumiennej, Płońskiej i Rzeczkowskiej poprzez rów odwadniający do rzeki Łydyni w km 28+260 (po aktualizacji w km 29+155) działka nr 3 obręb Szczurzyn, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie, w zakresie ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych.

04.10.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na okres 10 lat na wprowadzanie do ziemi wylotem do rowu melioracyjnego RSW-16, w km 0+840 jego biegu, na działce nr ew. 109/1 obręb 4 Gołymin-Ośrodek, oczyszczonych ścieków bytowych, odprowadzanych z oczyszczalni ścieków przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku.

02.10.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, powstających w wyniku działalności Zakładu Ubojowo-Rozbiorowego w Ślubowie, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do gminnej oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrowych, gm. Sońsk, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.

01.10.2019 - Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla wybranych obrębów ewidencyjnych w gminach: Ciechanów, Glinojeck, Ojrzeń

30.09.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na działce nr ew. 80/218 obręb Opinogóra Dolna, gm. Opinogórna Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.

27.09.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów - oczyszczalni ścieków w Grudusku, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z zamkniętego składowiska odpadów w miejscowości Humięcino-Kostki, gm. Grudusk, pow. ciechanowski.

27.09.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie wykonania i likwidacji odcinków sączków sieci drenarskiej na działce nr ew. 30 obręb Kołaczków, gm. Opinogóra Górna, przy budowie budynku inwentarskiego - obory dla obsady 65 DJP ze zbiornikiem podrusztowym na gnojowicę pod budynkiem obory i przy budowie zbiorników na ścieki socjalno-bytowe oraz ścieki technologiczne wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem przestrzennym.
26.09.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 19 września 2019 r., znak: WA.ZUZ.1.421.222.2019.PL, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla Zakładu ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku na:
1.  Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,4 kV wraz z kablowymi złączami rozdzielczo-pomiarowymi na działkach nr ew. 41 i 68 obręb Śródmieście oraz na działkach nr ew 1049, 1050, 1053, 1059, 1083/1, 1085/1, 1085/2 i 1155 obręb Podzamcze, gm. miejska Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
2.  Prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące rzeki Łydynia, w km 31+360 jej biegu przewodów w rurach osłonowych - kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,4 kV na działce o nr ew. 1155 obręb Podzamcze, gm. miejska Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.

25.09.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie stacji paliw nr 348 Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. przy ul. Sońskiej 4 w Ciechanowie stanowiących dz. nr 142/2, 142/3 w obrębie Krubin, gmina miejska Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu.

24.09.2019 - Decyzja stwierdzająca, iż działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 74, obręb Ropele, gm. Ciechanów, stanowi mienie gromadzkie.

18.09.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym na działce nr ew. 199/39 obręb Chrzanówek, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.

18.09.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, pod dnem rzeki Pławnica, w km 1+986 jej biegu gazociągu średniego ciśnienia na działce nr ew. 75 obręb Niestum, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.

18.09.2019 - Starosta Ciechanowski podaje do publicznej wiadomości, że zostało z urzędu wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie aktualizacji użytku "Lz" oraz ponownej klasyfikacji gruntów (w przypadku zmiany użytku "Lz" na inny użytek podlegający gleboznawczej klasyfikacji gruntów) do działek ewidencyjnych położonych w obrębie GRANOWO DUŻE gmina GOŁYMIN OŚRODEK,  w tym do działki nr:
1)  18 - stanowiącej władanie samoistne: Pana Stefana Michalskiego;
2)  229 - stanowiącej władanie samoistne: Pana Franciszka Tkaczyka.

18.09.2019 - Starosta Ciechanowski podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie aktualizacji użytku "Lz" oraz ponownej klasyfikacji gruntów (w przypadku zmiany użytku "Lz" na inny użytek podlegający gleboznawczej klasyfikacji gruntów) do działek ewidencyjnych położonych w obrębie CIEMNIEWO gmina SOŃSK, w tym do działki ewidencyjnej nr 271, stanowiącej władanie samoistne: Pana Konstantego Jakubiak zamieszkałego Francja.

17.09.2019 - Obwieszczenie nr WOOŚ-II.442.1.2018.TR.5 Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Warszawie dotyczące przedsięwzięcia polegająćego na przedłużeniu licencji na działalność elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie oraz jej oddziaływania na środowisko.

13.09.2019 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 września 2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - drenażu rozsączającego w ciągu drogi powiatowej nr 1237W oraz na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych z przedmiotowej drogi do ziemi za pośrednictwem drenażu oraz do rowu zlokalizowanego na działce nr 111 w obrębie Kąty, gmina Opinogóra Górna. Planowana inwestycja obejmuje działkę nr 70 w obrębie Kąty, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28, 13-100 Nidzica, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00, do czasu wydania decyzji w sprawie.


11.09.2019 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 5 września 2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Krzysztof Wałdowski z Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie, w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 647/D/NN/09 z dnia 27.11.2009 r. udzielającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia odcinka drogi gminnej - ul. Ceramicznej w km 92,715 do km 93,990 oraz części podtorza toru nr 1 od km 92,250 do km 93,990 na terenie miasta Ciechanowa do rowu melioracyjnego RŁ-11/1 na terenie działki nr ew. 292 obr. 60 Krubin, gmina Ciechanów - miasto, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.

10.09.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej nr 616 od km 28+065 do km 28+185 ze zlewni ZW1, istniejącym wylotem W1 zlokalizowanym na działce nr 344/1 obręb Grudusk do rowu melioracyjnego RG-12/1 w miejscowości Grudusk na okres 30 lat oraz wygaszenia dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego z dnia 15 października 2009 r., znak: RSD.6223/21-1/09.

10.09.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej nr 544 od km 94+465 do km 94+740 ze zlewni ZW1, istniejącym wylotem W1 zlokalizowanym na działce nr 210/1 obręb Grudusk do rzeki Struga Gruduska w miejscowości Grudusk na okres 30 lat oraz wygaszenia dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego z dnia 15 października 2009 r., znak: RSD.6223/21-1/09.

06.09.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jacka Kińskiego, działającego jako pełnomocnik, na rzecz i w imieniu Zakładu ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1.  Zlokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,4 kV wraz z kablowymi złączami rozdzielczo pomiarowymi na działce nr ew. 41 i 68 obręb Śródmieście oraz na działkach nr ew. 1049, 1050, 1053, 1059, 1083/1, 1084, 1085/1, 1085/2, 1155 obręb Podzamcze, gm. miejska Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie
2.  Prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące rzeki Łydynia przewodów w rurach osłonowych, kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,4 kV na działce o nr ew. 1155 obręb Podzamcze, gm. miejska Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.

05.09.2019 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 września 2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Krzysztof Wałdowski z Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie, w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 261/D/NN/09 z dnia 05.05.2010 r. udzielającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia dróg objazdowych od km 74,417 do km 76, 294 do ziemi na działce nr ew. 56 obr. Bylice, gmina Świercze, powiat pułtuski, województwo mazowieckie oraz na działce nr ew. 52/1 obr. Kałęczyn, gmina Sońsk, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.

05.09.2019 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 września 2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Agnieszki Jagodzińskiej reprezentującej na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pana Macieja Śliwińskiego oraz Pana Michała Śliwińskiego prowadzących oznaczone części instalacji do ściółkowego chowu brojlerów kurzych, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, tj. do punktu zlewnego Oczyszczani Ścieków w Ujazdówku, będącej własnością CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu fermy drobiu znajdującej się w miejscowości Konotopa 19, gm. Strzegowo, pow. Mławski, na dz. o nr ew. 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 i 1/9 obręb 28 Konotopa.

02.09.2019 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w miejscowości Rydzewo, gm. Ciechanów.

02.09.2019 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w mieście Glinojeck.

02.09.2019 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w miejscowości Dukt, gm. Glinojeck.

27.08.2019 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. zawiadamiające, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie w dniu 27 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja nr 561/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo od km 5+447,00 do km 6+070,50".

26.08.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie wykonania i likwidacji odcinków sączków sieci drenarskiej na działce nr ew.139/5 obręb Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, przy budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego.

14.08.2019 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7.08.2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Wałdowskiego działającego z upoważnienia PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania udzielonego PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia wiaduktu drogowego drogi gminnej nr 120202W na terenie wsi Mieszki Różki, Gmina Ciechanów, Powiat Ciechanowski dla potrzeb modernizowanego szlaku kolejowego E65 Warszawa-Gdynia w km 90+965 decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28.10.2009 r., znak: NN-404/P/362/09.

14.08.2019 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7.08.2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Wałdowskiego działającego z upoważnienia PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania udzielonego PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia wiaduktu drogowego drogi gminnej nr 120201W na terenie wsi Mieszki-Bardony, Gmina Ciechanów, Powiat Ciechanowski dla potrzeb modernizowanego szlaku kolejowego E65 Warszawa-Gdynia w km 89+455 decyzja z dnia 24.11.2009 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/P/375/09.

14.08.2019 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7.08.2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Wałdowskiego działającego z upoważnienia PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania udzielonego PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia drogi gospodarczej pod wiaduktem kolejowym na terenie wsi Damiety Nawroty, Gmina Sońsk, Powiat Ciechanowski dla potrzeb modernizowanego szlaku kolejowego E65 Warszawa-Gdynia w km 86+803 do ziemi poprzez projektowany wylot WL-1 do rowu melioracyjnego RG-6 w km 2+027 decyzją z dnia 28.10.2009 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/P/361/09

14.08.2019 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7.08.2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Wałdowskiego działającego z upoważnienia PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania udzielonego PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia wiaduktu drogowego drogi gminnej nr 120931W na terenie wsi Bieńki Karkuty, Gmina Sońsk, Powiat Ciechanowski dla potrzeb modernizowanego szlaku kolejowego E65 Warszawa-Gdynia w km 87+998 decyzją z dnia 24.11.2009 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/P/376/09.

12.08.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 5 sierpnia 2019 r., znak. WA.ZUZ.1.421.160.2019.MG w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów odwadniających wraz z przepustami pod zjazdami z drogi gminnej 120712W na działkach nr 6/1, 6/2, 5/1, 5/2, 7, 8 w obrębie Rembówko oraz na działkach nr 67/1, 67/2, 66/2, 54, 66/1, 66/3, 65/1, 65/2, 77/1, 77/2, 51/1, 51/2, 48/1, 48/2, 44/1, 44/2, 56/2, 56/4, 56/3, 71 w obrębie Załuże-Imbrzyki, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj.mazowieckie.

31.07.2019 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i rozpoczęciu prac geodezyjnych w sprawie ,,Modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Grudusk".

31.07.2019 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 30 lipca 2019 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, sporządzonych na okres 01.01.2020 r. - 31.12.2029 r., położonych na terenie obrębów: Modełka - gmina Ciechanów; Faustynowo, Dukt, Rumowa, Juliszewo, Brody Młockie, Budy Rumockie, Ościsłowo, Śródborze, Wola Młocka, Żeleźnia, Bielawy, Malużyn - gmina Glinojeck; Brodzięcin, Gostomin, Grabówiec, Kałki, Kownaty Borowe, Młock, Młock Baraniec, Młock Kopacze, Wojtkowa Wieś, Luberadz, Nowa Wieś, Przyrowa, Radziwie - gmina Ojrzeń, w powiecie ciechanowskim, województwie mazowieckim.

15.07.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych na działce o nr ew. 89/1 w miejscowości Ciemniewo, gm. Sońsk.

12.07.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracyjnych - sączków drenarskich na działce o nr ewid. 337/2 obręb Grudusk, w gminie Grudusk, w województwie mazowieckim.

12.07.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód powierzchniowych rzeki Łydynia - rurociągu wraz ze studnią na dz. nr 62, 77 w obrębie Kargoszyn, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.

12.07.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów odwadniających wraz z przepustami pod zjazdami z drogi gminnej 120712W na działkach nr 6/1, 6/2, 5/1, 5/2, 7, 8 w obrębie Rembówko oraz na działkach nr 67/1, 67/2, 66/2, 54, 66/1, 66/3, 65/1, 65/2, 77/1, 77/2, 51/1, 51/2, 48/1, 48/2, 44/1, 44/2, 56/2, 56/4, 56/3, 71 w obrębie Załuże-Imbrzyki, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.

04.07.2019 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 4 lipca 2019 r. zawiadamiające, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo od km 5+447,00 do km 6+070,50".

04.07.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 1 lipca 2019 r., znak. WA.ZUZ.1.421.81.2019.MG w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Glinojeck na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu miasta Glinojeck do rzeki Wkry w km 84+925, na wykonanie fragmentu rowu oraz likwidację rurociągów na działce nr 876 w obrębie Glinojeck, gmina miejska Glinojeck, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.

02.07.2019 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 czerwca 2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy Fermy Drobiu Andrzej Śliwiński, ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów, w której imieniu i na rzecz działa pełnomocnik Pan Adam Marczak, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów tj. punktu zlewnego Oczyszczalni Ścieków w Ujazdówku, będącej własnością CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Fermy Drobiu w miejscowości Śródborze, gm. Glinojeck, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 275/2, 276/1 i 276/2 obręb 0022 Śródborze.

02.07.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z myjni samochodowej zlokalizowanej na działce 4880 obręb Scalenie, gm. Ciechanów-m, pow. ciechanowski, na terenie zakładu ,,MERSZEL" Sp. j. Ryszard Marcinkowski, Eugeniusz Szerszeń, ul. Pułtuska 65, 06-400 Ciechanów, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o., ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów.

02.07.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz budowę urządzeń wodnych w związku z rozbudową ul. Opinogórskiej w Ciechanowie.

02.07.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do ziemi - wylotem do rowu melioracyjnego RSZ-24, w km 1+750 jego biegu, na działce nr ew. 140 obręb 0025 Pomorze, gm. Opinogóra Górna, oczyszczonych ścieków bytowych odprowadzanych z gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 19,5 m 3 /d w m. Pomorze, gm. Opinogóra Górna na okres 10 lat.

28.06.2019 - Decyzja stwierdzająca, iż działka nr 155, obręb Wola Wodzyńska, gm. Ojrzeń, stanowi mienie gromadzkie

28.06.2019 - Decyzja stwierdzająca, iż działka nr 93/1, obręb Wola Wierzbowska, gm. Opinogóra Górna, stanowi mienie gromadzkie

28.06.2019 - Obwieszczenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. informujące, że uchwałą Nr VI/9/66/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku został uchwalony Program ochrony środowiska dla powiatu ciechanowskiego do roku 2022.

26.06.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu z zakładu produkcyjnego - drukarni, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 82/1, 83/7 i 83/8 obręb Niechodzin-Bielin, m. Ciechanów, gm. Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.

18.06.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym w ramach inwestycji zlokalizowanej na działce o nr ewid. 80/19 obręb Opinogóra Dolna, w miejscowości Opinogóra Dolna, w gminie Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, w województwie mazowieckim.

18.06.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym w ramach inwestycji zlokalizowanej na działce o nr ewid. 3/19 obręb Elżbiecin, w miejscowości Elżbiecin, w gminie Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, w województwie mazowieckim.

18.06.2019 - Zawiadomienie o zmianie decyzji pozwolenia zintegrowanego dla CEDROB S.A. Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków, zlokalizowanej w miejscowości Ujazdówek gm. Ciechanów, udzielone decyzją Starosty Ciechanowskiego z dnia 19 czerwca 2015 r. znak RSD.6222.17.2014, zmienione decyzją z dnia 8 czerwca 2016 r. znak RSD.6222.1.2016.

12.06.2019 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez Tomasza Gaćkowskiego, decyzją z dnia 5 czerwca 2019 r., znak: WA.RUZ.421.14.2019.AM, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych do wód i do ziemi, w zakresie zadania pn.: "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Strzegowo - Pieńki".

12.06.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego "RŁ" polegającą na wykonaniu rurociągu w km 14+82 - 15+82,50 na działkach o numerach ewid. 197 i 198/3 obręb Śmiecin Kolonia, gm. Ciechanów Miasto, pow. ciechanowski

12.06.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony o zakończeniu postępowania dowodowego i przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Glinojeck na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu miasta Glinojeck do rzeki Wkry w km 84+925, na wykonanie fragmentu rowu oraz likwidację rurociągów na działce nr 876 w obrębie Glinojeck, gmina miejska Glinojeck, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie

12.06.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego ustanowionego decyzją Starosty Ciechanowskiego, znak sprawy: RSD.6341.108.2015 na pobór wód do nawadniania upraw ze stawów ziemnych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 3/1 i 3/2 obręb Płaciszewo, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie

11.06.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sączka drenarskiego na działce nr 11/14 w obrębie Chruszczewo, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie w związku z kolizją urządzenia melioracji wodnych z projektowanym budynkiem jednorodzinnym.

29.05.2019 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie przejść  kablami technicznymi pod dnem Cieku A, Dopływu spod Grzybowa, Dopływu spod Krajkowa w ramach zadania pt. "Budowa drogi S7 Olsztynek (S510 - Płońsk (S10) odcinek Strzegowo - Pieńki"

28.05.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przeniesienie w całości praw i obowiązków, wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, znak sprawy WA.ZUZ.1.421.160.2018.IS udzielającej pozwolenia ma wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 276/2 obręb 0033 Władysławowo, m. Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski - na Zakład Agmet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

28.05.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na organizacje niekomercyjnego wypoczynku i rekreacji, w postaci spływu kajakowego rzeką Łydynią., od km 29+580do km 33+850 jej biegu, w ramach projektu z miejskiego budżetu obywatelskiego "kajaki na Łydyni", na działkach nr ewid. 106 i 105 obręb Gostkowo, miasto i gmina Ciechanów oraz  na działkach nr ewid. 3 i 4/53 obręb Szczurzyn, miasto i gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie

28.05.2019 - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na budowę, przebudowę, odbudowę, likwidację urządzeń melioracji wodnych w tym rowów, przepustów, likwidację drenowania oraz zbieraczy melioracyjnych, wykonanie rurociągów melioracyjnych oraz regulację cieków naturalnych, w związku z realizacją zadania pn: "Budowa drogi S7 Olsztynek(S51) - Płońsk (S10) odcinek Strzegowo - Pieńki"

27.05.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z planowanym budynkiem mieszkalnym - domem jednorodzinnym, dla inwestycji zlokalizowanej na działce o nr ewid. 120, obręb Wiksin, w miejscowości Wiksin, w gminie Grudusk, w powiecie ciechanowskim, województwa mazowieckiego

23.05.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z planowanymi obiektami budowlanymi - dwoma silosami zbożowymi wraz z płytami fundamentowymi i wyposażeniem, dla inwestycji zlokalizowanej ma działkach o nr ewid. 111 i 108 obręb 12 Pszczółki Górne, w miejscowości Pszczółki Szerszenie, w Gminie Grudusk, w powiecie ciechanowskim, województwa mazowieckiego

21.05.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie prze zwody powierzchniowe płynące, pod dnem rzeki  Stawnicy w km0+750 jej biegu, przyłącza światłowodowego w postaci kabla w rurociągu osłonowym, na działce nr ewid. 398 obręb 0015 Młock, m. Młock, gm. Ojrzeń, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
21.05.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, pod dnem rzeki Łydyni w km 26+565 jej biegu, linii kablowej średniego napięcia w rurociągu osłonowym, na działce nr ewid. 260 obręb 0090 Niechodzin - Bielin, miasto Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
21.05.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację raz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu miasta Glinojecka do rzeki Wkry w km  84+925, na wykonanie fragmentu rowu oraz likwidację rurociągów na działce nr 876 w obrębie Glinojeck, gmina miejska Glinojeck, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie

17.05.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń drenarskich kolidujących z planowanym budynkiem magazynowo - gospodarczym, na działce o nr ewid. 22 obręb Załuże-Imbrzyki, m. Niemierzyce, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie

13.05.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego polegającego na budowie stawu na działce o nr ewid. 377/5, obręb Ojrzeń, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski
13.05.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację odcinków sączków oraz zbieraczy sieci drenarskiej na działce nr 54/1 w obrębie nr 6 Gąski, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie w związku z kolizją z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy ul. Kwiatowej w miejscowości Gąski

26.04.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z planowanym budynkiem mieszkalnym - domem jednorodzinnym, dla inwestycji zlokalizowanej na działce o nr ewid. 24/4, obręb 0020 Opinogóra Górna, w miejscowości Opinogóra Górna, w gminie Opinogóra Górna, w powiecie ciechanowskim, województwa mazowieckiego

26.04.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na likwidację fragmentu saczka drenarskiego nr 118 zlokalizowanego na działce nr 114/1 w obrębie Łebki Wielkie, gmina Ojrzeń, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie w związku z kolizją  urządzenia melioracji wodnej z projektowanym podziemnym zbiornikiem na gnojowicę wraz z kanałami przyłączeniowymi na działkach nr 110 i 114/1 w obrębie Łebki Wielkie, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie

16.04.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego polegającego na budowie stawu na działce o nr ewid. 377/5, obręb Ojrzeń, gm. Ojrzeń, pow. ciechanowski
16.04.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego  Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 stycznia 2019 r, znak: PU/GZI/PD-489/55/-01/2019 r, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych  i roztopowych do wód i do ziemi, w zakresie zadania pn.: "Budowy drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Strzegowo - Pieńki"

10.04.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji znak: WA.ZUZ.1.421.46.2018.MW z dnia 28.05.2018 r., wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie, zmieniającej Decyzję Starosty Ciechanowskiego, znak: RSD.6341.58-1.2013 z dnia 02.09.2013 r., w zakresie ilości pobieranej wody podziemnej ze studni głębinowych zlokalizowanych w Zygmuntowie, gmina Glinojeck na działkach o numerach 35/9 (studnia 1) i 35/5 (studnia 2 i 3)...

10.04.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych istniejącą kanalizacja deszczową w miejscowości Grudusk z terenu drogi 544 od km 94+740 do km 95+570 i drogi nr 616 od km 27+025 do km 28+065 oraz z terenu dróg gminnych objętych porozumieniem z Gminą Grudusk z terenu:.....

10.04.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - drenażu rozsączającego w ciągu drogi powiatowej nr 123W oraz odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z przedmiotowej drogi do ziemi za pośrednictwem drenażu. Planowana inwestycja obejmuje działkę nr 223/1 w obrębie Władysławowo, gmina Opinogóra Górna oraz działkę nr 4294/2 w obrębie Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie

3.04.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania  pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z planowanym budynkiem mieszkalnym - domem jednorodzinnym, polegajacą na likwidacji fragmentu sączka melioracyjnego nr 38 na działce o nr ewid. 3/24 obręb 0006 Gąski, m. Gąski, gm. Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie

3.04.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę, przebudowę oraz likwidację urządzeń melioracji wodnych w tym rowów oraz przepustów  w związku z realizacją zadania "Budowa drogi S7 Olsztynek(S51) - Płońsk(S10) odcinek Strzegowo - Pieńki" w trakcie, którego nastąpiło doprecyzowanie wniosku, przy piśmie z 6 marca 2019 r., znak :Pu/GZI/PD-489/305/03/2019 o regulacje cieków naturalnych

2.04.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację fragmentów sączków melioracyjnych oraz wykonanie nowego odcinka sączka melioracyjnego na działce nr 33/30 w obrębie  Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski w związku z budową budynku jednorodzinnego wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem

2.04.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinków sączków melioracyjnych na działce nr 11/1 w obrębie Kołaki Kwasy, gmina Opinogóra Górna kolidujących z budową  budynku jednorodzinnego wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu

29.03.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez  wody płynące, pod dnem rzeki Sony w km 8+856, przyłącza światłowodowego w postaci kabla w rurze osłonowej, na działce o nr ewid. 16 obręb 13, w m. Kołaczków, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, w województwie  mazowieckim

26.03.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej, kolidującej z planowanymi budynkami na działce o nr ewid.4101/7 i 4101/4 obręb 20 Scalenie w Ciechanowie, gm. Ciechanów, powiat ciechanowski, w woj. mazowieckim

26.03.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej, kolidującej z planowanymi budynkami na działce o nr ewid. 64/2 obręb 3 Chrzanówek, gm. Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, w woj. mazowieckim

19.03.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych - sączków i zbieraczy drenarskich na dz. nr 165/2, 166/1 i 167 w obrębie Zawady Dworskie, gmina Gołymin-Ośrodek, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.

13.03.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Szosa Ciechanowska w miejscowości Gołymin-Ośrodek, na działce nr 85 obręb Gołymin - Ośrodek, gm. Gołymin - Ośrodek, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów - Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kalinowiec, gm. Płoniawy-Bramura.

05.03.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Pławnica w km 8+900 zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 616 w km 37+659 oraz na wykonanie przepustu w km 37+659 drogi wojewódzkiej nr 616, a także na wykonanie i rozbiórkę tymczasowego przepustu pod objazdem. Przedmiotowa inwestycja obejmuje działki nr 164, 369, 125, 390, 131, 130, 129/2 w obrębie szulmierz, gmina Regimin, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie

01.03.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do rzeki Sony wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu Norcopectra Industries Sp. z o.o. w Sońsku tj. z terenu parkingu, placu manewrowego oraz dachów budynków znajdujących się na działkach o nr ew. 71/13, 71/57 i 71/60 obręb Sońsk, z istniejącej kanalizacji deszczowej, istniejącym wylotem W1 do istniejącego rowu znajdującego się na działce o  nr  ew. 128 w obrębie Sońsk, odprowadzającego ww. wody opadowe do rzeki  Sony w km 30+323

26.02.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej (częściowa likwidacja oraz wykonanie nowego odcinka) kolidującej z projektowanym budynkiem gospodarczym w zabudowie zagrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 88/1w obrębie Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie

22.02.2019 - Decyzja  stwierdzająca, iż działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 345/2, obręb Szulmierz, gm. Regimin stanowi mienie gromadzkie

19.02.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń melioracji wodnych - sączków drenarskich z projektowanym budynkiem mieszkalnym na działce nr 57/3 w obrebie Władysławowo, gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie

18.02.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych, jakimi są rowy przydrożne odpływowe, przebudowę urządzeń wodnych, jakimi są rowy przydrożne odpływowe, likwidację urządzeń wodnych, jakimi są rowy przydrożne odpływowe, budowę przepustów z PE-HD pod istniejącymi zjazdami indywidualnymi oraz pod drogami gminnymi - wzdłuż drogi krajowej nr 60, gmina Gołymin - Ośrodek, powiat ciechanowski przy budowie drogi krajowej nr 60 (budowa zatok autobusowych) na odcinku Gołymin-Ośrodek -  Maków Mazowiecki, zlokalizowanej na terenie powiatu ciechanowskiego, woj. mazowieckie

15.02.2019 - Decyzja Starosty Ciechanowskiego nr G.6846.2.2.2018 z dnia 14.02.2019  roku  stwierdzająca, iż działka oznaczona w ewidencji  gruntów nr 52 o pow. 0,0467 ha, obręb Kotermań, gm. Opinogóra Górna, stanowi mienie gromadzkie

13.02.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej kolidującej z projektowanym obiektem budowlanym - inwestycji na działce nr 4105/1 obręb Scalenie w Ciechanowie, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie

13.02.2019 - Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek o numerach: 787/1, 787/2 położonych w obrębie 10 - Śródmieście, Miasto Ciechanów:

12.02.2019 - Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Spółki CEDROB S.A Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Józef Sielużycki - Dyrektor Działu Inwestycji i Eksploatacji, postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do czyszczenia ścieków zlokalizowanej w miejscowości Ujazdówek gm. Ciechanów, udzielonego decyzją Starosty Ciechanowskiego z dnia 19 czerwca 2015 r, znak RSD.6222.17.2014, zmienionego decyzją z dnia 8 czerwca 2016 r. znak RSD.6222.1.2016

12.02.2019  - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych (częściowa likwidacja oraz budowa nowych odcinków) kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną na działce nr 154/13 w obrębie Gąski, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie


06.02.2019 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia zintegrowanego dla CEDROB S.A. Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej w Zakładzie Przetwórstwa Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego, na działce nr ew. 199/3 obręb Ujazdówek gm. Ciechanów

1.02.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji z dnia 18.10.2018 r., znak WA.ZUZ.1.421.280.2018.MW wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie, dotyczącej wykonania urządzenia wodnego - wylotu do rowu oraz odprowadzania wód deszczowych do rowu melioracyjnego z dz. 224/1, 199/3, Ujazdówek, gm. Ciechanów, w zakresie zmiany lokalizacji projektowanego urządzenia wodnego - wylotu na działce 244/1, obręb Ujazdówek, gm. Ciechanów, pow. ciechanowski

22.01.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu drogowego wraz z budową przepustów w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1241W Ciechanów - Młock - Wola Młocka - Luszewo przejście przez Wolę Młocką od km 17+547,00 do km  18+128,00" na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 255, 264 w obrębie ewidencyjnym Wola Młocka, gmina Glinojeck

22.01.2019 - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą za zakryciu i zarurowaniu go, na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej  oraz na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów -Młock -Wola Młocka-Luszewo przejście  przez Wolę Młocką od km 16+764,00 do km 17+547,00" na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 73, 78,80,82,85/3, 104, 210, 213,255,267 w obrębie ewidencyjnym nr 24 Wola Młocka, Gmina Glinojeck

8.01.2019 -  Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej (częściowa likwidacja oraz budowa nowych odcinków) kolidującej z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 139/13 w obrębie Gąski, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie

08.01.2019 -  Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację urządzeń wodnych - sączków drenarskich na działce nr 21/3 w obrębie Bogucin, Gmina Opinogóra Górna, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie w związku z kolizją z projektowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-08 12:08:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-18 10:54:47
  • Liczba odsłon: 3585
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5783062]

przewiń do góry