Wydział Profilaktyki Społecznej i Edukacji Zdrowotnej - Kierownik Grzegorz Grabowski
pokój 329, tel. 731-055-768

 

Ewa Godlewska-Sowa - Główny specjalista            tel. 731-055-768

 

Wydział Profilaktyki Społecznej i Edukacji Zdrowotnej zajmuje się prowadzeniem działań i współpracą z innymi Wydziałami Starostwa i Jednostkami Organizacyjnymi (Szkoły, Domy Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz pozostałymi podmiotami działającymi w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej. Działania obejmują m.in. zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych, powodujących wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, terapii grupowej i indywidualnej oraz szeroko rozumianą problematyką promocji i ochrony zdrowia w szczególności:
1)  koordynacja przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i seniorów w zakresie podniesienia świadomości prawnej, wyrobienia właściwych postaw i kształtowania pożądanych umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowotnej;
2)  koordynacja działań mających na celu popularyzację wśród mieszkańców powiatu ciechanowskiego umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia;
3)  realizacja inicjatyw z zakresu profilaktyki zdrowotnej z uwzględnieniem działań określonych w Powiatowym Programie Profilaktyki Zdrowia Psychicznego;
4)  kreowanie i  koordynowanie inicjatyw związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych  związanych z nadmierną ilością i śmiertelnością wypadków drogowych;
5)  koordynacja działalności Powiatowej Rady BRD ;
6)  pomiar efektywności osiągnięcia celów Powiatowego Programu;
7)  zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu Ciechanowskiego;
8)  inicjowanie międzywydziałowej i międzyinstytucjonalnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa publicznego i zdrowotnego;
9)  wdrażanie celów Narodowego Programu Zdrowia oraz prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji celów w nim zawartych;
10) określanie kierunków działań w zakresie promocji zdrowia w powiecie;
11) współpraca z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej działającymi na terenie powiatu, szczególnie w zakresie dostępności i jakości do udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz kierunkach planowanego rozszerzania usług zdrowotnych;
12) prowadzi promocję zdrowia i edukację zdrowotną dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów;
13) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia;
14) współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia;
15) ściśle współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie w zakresie:
   a) popularyzowania zasad higieny i racjonalnego odżywiania,
   b) pobudzania aktywności społecznej na rzecz własnego zdrowia,
   c) prowadzenia wspólnych działań dla mieszkańców powiatu w zakresie promocji   zdrowia i edukacji zdrowotnej,
16) wykonuje inne zadania wskazane przez Starostę;
 


 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-05 09:57:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-31 10:24:23
  • Liczba odsłon: 819
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4566188]

przewiń do góry