Wydział Organizacyjny - Kierownik Bernadeta Markowicz

pok. 323, tel. 729-055-940


W skład Wydziału wchodzą:
1) Referat Zamówień Publicznych 
    Agnieszka Goździewska - Kierownik                             tel. 729-055-943
          
2) Referat Obsługi Starostwa
    Anna Szymańska-Szarlak - Inspektor                              tel. 729-055-942
    Małgorzata Szczepańska - Pomoc administracyjna          tel. 729-055-942
    Adam Żochowski - Podinspektor                                      tel. 729-055-942

3) Referat Informatyzacji Starostwa
    Dariusz Damaz - Kierownik                                             tel. 729-055-945
    Dawid Obidziński - Młodszy  referent                               tel. 729-055-945
    Marcin Karpiński - Informatyk                                           tel. 729-055-945
    Paweł Rólka - Pomoc administracyjna                               tel. 729-055-945

4) Referat ds. Archiwum Zakładowego
    Paweł Leszczyński - Inspektor                                          tel. 729-055-944
    Wojciech Łyszkowski - Pomoc administracyjna                  tel. 729-055-944

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należą sprawy z zakresu:
1)  przygotowywania i przeprowadzania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, rejestracji: zamówień, umów zawartych na realizację zamówień oraz sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych;
2)  administrowania obiektami i gospodarka składnikami majątku ruchomego Starostwa;
3)  obsługi Starostwa: prawnej, informatycznej, telekomunikacyjnej, transportowej i technicznej;
4)  zapewnienia dozoru, porządku i czystości w obiektach Starostwa;
5)  zaopatrzenia Starostwa w materiały i sprzęt niezbędny do funkcjonowania Starostwa.

Referat Zamówień Publicznych prowadzi sprawy związane z:
1)  przygotowywaniem i przeprowadzaniem procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz zamówień poniżej 30.000 EURO;
2)  prowadzeniem i przekazywaniem do archiwizacji dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych;
3)  uczestniczeniem w pracach komisji przetargowych;
4)  prowadzeniem rejestrów: zamówień publicznych; umów zawartych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych; zleceń i umów zawieranych w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
5)  sporządzaniem rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach i przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych
6)  sporządzaniem rocznego planu zamówień publicznych.

Referat Obsługi Starostwa prowadzi sprawy związane z:
1)  administrowaniem obiektami Starostwa;
2)  gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego;
3)  zapewnieniem zaopatrzenia, w tym w materiały i sprzęt niezbędny do funkcjonowania Starostwa;
4)  zapewnieniem obsługi transportowej i technicznej, w tym zabezpieczeniem, dozorem, zapewnieniem porządku i czystości w obiektach Starostwa, gospodarowaniem taborem samochodowym Starostwa;
5)  planowaniem i realizacją prac remontowych w obiektach Starostwa.

Referat Informatyzacji Starostwa prowadzi sprawy związane z:
1)  obsługą informatyczną Starostwa;
2)  zapewnieniem prawidłowej pracy sprzętu informatycznego obejmujące w szczególności:
   a)  tworzenie nowych oraz aktualizowanie istniejących rozwiązań informatycznych;
   b)  planowanie zakupów dotyczących potrzeb informatycznych;
   c)  administrowanie serwerami internetowymi oraz techniczna obsługa strony internetowej;
   d) analizowanie potrzeb użytkowników;
3)  zapewnieniem prawidłowego działania infrastruktury sieciowe, w tym:
  a)  administrowanie aplikacjami i usługami sieciowymi;
  b)  zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów;
  c)  administracja, rozwój i utrzymanie sieci;
4)  zapewnieniem prawidłowego działania oprogramowania, w tym:
  a)  zapewnienie stałego nadzoru nad aplikacjami oraz dbanie o ich rozwój i aktualizację;
  b)  zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez wykonywanie kopii zapasowych;
5)  zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej Starostwa
6)  nadzór informatyczny nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej.

Referat ds. Archiwum zakładowego prowadzi sprawy związane z prowadzeniem archiwum zakładowego Starostwa, a w szczególności:
1)  przejmowanie dokumentacji z wewnętrznych komórek organizacyjnych;
2)  przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji;
3)  prowadzenie ewidencji przechowywanej dokumentacji i sporządzanie dodatkowych pomocy archiwalnych;
4)  udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5)  brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w porozumieniu z Archiwum Państwowym;
6)  przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-21 10:30:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-02 09:57:22
  • Liczba odsłon: 2776
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4262893]

przewiń do góry